Reise­syke er ikke noe fjernt og ukjent for fire­barns­mor Ellen Tangen.

Hun er vant til å til­brin­ge som­mer­fe­rie­ne på sjø­en. Erfa­rin­gen fra bil­tu­rer og sei­la­ser til Dan­mark og Sve­ri­ge med både mann og barn som lett blir både bil­syke og sjø­syke, har gitt apo­tek­tek­ni­ke­ren fra Vitusapotek Hei­stad eks­pert­kom­pe­tan­se på reisesyke.

LES OGSÅ: God sol­be­skyt­tel­se til barn

Apotekets råd mot reisesyke

– Når bar­na først har blitt kval­me er det lite du kan gjø­re, men ved å plan­leg­ge og ta for­hånds­reg­ler, kan du redu­se­re ube­ha­get, sier apo­tek­tek­ni­ker Ellen Tangen.

Her er hen­nes bes­te råd mot bil­syke og sjøsyke:

Forberedelse før avreise

1. Ta hen­syn til vær, vind og vei­strek­ning om mulig.

2. Sørg for beha­ge­li­ge klær, og unn­gå at det stram­mer over mage og bryst.

3. Vær uthvil­te før avrei­se. Trøt­te og slit­ne barn blir for­te­re syke.

4. Vær pas­se mett, og unn­gå å bli sul­ten under­veis. Fyll på med let­te og tør­re varer. Husk å ta med nok friskt vann i bilen.

5. De aller mins­te bar­na (under 2 år ) kla­rer seg som regel vel­dig bra. Men frem til de er 4 år bør de sit­te bak­over­vendt i bil av sik­ker­hets­mes­si­ge grun­ner, og de kan der­for let­te­re bli syke. Plan­legg om mulig turen på et tids­punkt hvor den lil­le sover eller plei­er å ta seg en liten lur, slik unn­går du ofte problemet.

6. Siden barn har sterk lukte­sans, kan det hjel­pe å vas­ke og støv­suge bilen inn­ven­dig før turen, slik at det luk­ter så friskt som mulig der. Sørg også for god luf­ting underveis.

LES OGSÅ: Har du hus­ket å sjek­ke medi­si­ne­ne før ferien?

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen..

Sea Band Neon til barn Akupressurarmbånd mot reisesyke/kvalme
Gå til nett­bu­tikk
Sea Band Neon til barn Aku­pres­sur­arm­bånd mot reisesyke/kvalme
Postafen 25 mg
Gå til nett­bu­tikk
Posta­fen 25 mg, 10 stk.
Gevita Ingefær 300 mg
Gå til nett­bu­tikk
Gevi­ta Inge­fær 300 mg, 60 tabletter
Sea Band Akupressurarmbånd mot reisesyke og kvalme
Gå til nett­bu­tikk
Sea Band Aku­pres­sur­arm­bånd mot reise­syke og kvalme

Hjelpemidler fra apoteket

7. Aku­pres­sur­arm­bånd kan bru­kes av alle, også av de aller mins­te og gra­vi­de. Min erfa­ring er at det­te kan fun­ge­re for man­ge, men ikke alle.

Hos Vitusapotek har vi aku­pres­sur­arm­bån­det Sea Band Neon til barn og Sea Band Aku­pres­sur­arm­bånd som også kan bru­kes av voksne.

8. Vur­der på for­hånd om de størs­te bar­na (fra 6 år) kan få en reise­syke­tab­lett, og gi den tid­lig nok til at den rek­ker å vir­ke før rei­sen. Hos Vitusapotek har vi Pro­sta­fen 25 mg.

9. Inge­fær kan hjel­pe mot lett kval­me og reise­syke. Lag for eksem­pel en ter­mos med te av varmt vann og noen inge­fær­ski­ver, og ha med i bilen. Eller gjør det enkelt med kost­til­skud­det Gevi­ta Inge­fær som kan lind­re ved reise­syke og lett kvalme.

10. Sco­po­derm er et resept­be­lagt alter­na­tiv til dem over 10 år. Det­te er et plas­ter som fes­tes bak øret, og som vir­ker i 3 døgn.

LES OGSÅ. 5 råd mot feriemage

Tiltak underveis

11. Avpass far­ten etter for­hol­de­ne, ta pau­ser og trekk frisk luft.

12. Om bar­na først har blitt syke, kan det være godt å få litt tørr kjeks. Noen av bar­na våre liker å spi­se banan, da den­ne ikke sma­ker så ille om den kom­mer opp igjen.

13. Vis omsorg, en hånd på pan­na vir­ker all­tid godt.

14. Ha spypose/bøtte lett tilgjengelig.

15. Fjern von­de, ster­ke luk­ter og opp­kast­res­ter. Dår­lig lukt kan frem­kal­le nye brek­nin­ger. Husk å ha med nok våt­ser­vi­et­ter på reisen.

16. Unn­gå melk eller melke­pro­duk­ter, og mek­tig mat med mye kalorier.

17. Dår­li­ge erfa­rin­ger gir ofte angst for å bli syk igjen når bøl­ge­ne blir sto­re eller vei­en svin­ge­te. Tror du at du blir syk blir du det let­te­re, her lig­ger det mye psy­ko­lo­gi. Vis der­for hen­syn, og velg kor­te­re turer/strekk. Minn bar­net på at nå gikk det bra!

18. Lag turen mor­som. Snakk eller syng med bar­na. Dess­ver­re vil iPad og tegne­se­ri­er øke risi­ko­en for bil­syke, der­for bør dere hel­ler ret­te opp­merk­som­he­ten over på noe spe­si­fikt på utsi­den av bilen. Spill for eksem­pel bilbingo.

19. Unn­gå å røy­ke i nær­he­ten av bar­na, også når dere er ute av bilen.

LES OGSÅ: Det­te bør du ord­ne før rei­se med hund

Artik­ke­len fort­set­ter under bildet.

Litt ekstra sjø kan gjøre båtferien ekstra utfordrende.

Litt eks­tra sjø kan gjø­re båt­fe­rien eks­tra utfordrende.

Hjelp mot sjøsyke

20. Kle deg etter været, sitt ute (helst midt i båten), unn­gå mat­la­ging med ster­ke luk­ter under overfart.

21. Søk til ly av hol­mer og skjær i roli­ge­re far­vann der det er mulig.

22. For noen kan det kjen­nes mer beha­ge­lig å lig­ge.

23. Avled bar­na. I båten kan det være mor­somt for de mins­te å tel­le bøl­ger eller hjel­pe til med å styre.

LES OGSÅ: 3 reise­mål – 3 gode reiseapotek