Det pas­ser sær­de­les dår­lig å få ferie­mage de få dage­ne i året hvor du ende­lig skal slap­pe av og vir­ke­lig kose deg og nyte livet.

Ferien er årets høyde­punkt. Da skal vi nyte livet, sam­le nye opp­le­vel­ser og lade bat­te­ri­ene til hver­da­gen som ven­ter. Men jo mer ekso­tisk reise­må­let er, desto stør­re sjan­se er det for at frem­me­de bak­te­rie­flo­ra­er kan øde­leg­ge kosen.

Ikke la kval­me og turist­dia­re øde­leg­ge ferien din. Her er far­ma­søy­tens 5 bes­te råd for hvor­dan du unn­går feriemage.

LES OGSÅ: 3 ferier – 3 reiseapotek

Artik­ke­len fort­set­ter under produktkarusellen.

Antibac Pharma våtservietter
Gå til nett­bu­tikk
Anti­bac Phar­ma våt­ser­vi­et­ter, 20 stk
Antibac desinfeksjon våtservietter i boks, 70 stk.
Gå til nett­bu­tikk
Anti­bac des­in­fek­sjon våt­ser­vi­et­ter i boks, 70 stk.
LLP Aloe vera Desinfeksjons håndgele
Gå til nett­bu­tikk
LLP Aloe vera Des­in­fek­sjons håndgele, 50 ml
Desinfeksjon våtservietter Phama Antibac 85%, boks
Gå til nett­bu­tikk
Des­in­fek­sjon våt­ser­vi­et­ter Pha­ma Anti­bac 85%, boks à 40 stk.
Antibac Pharma gel, 50 ml
Gå til nett­bu­tikk
Anti­bac Phar­ma gel, 50 ml

1. God håndhygiene for å unngå feriemage

God hånd­hy­gie­ne er en av de vik­tigs­te for­hånds­reg­le­ne mot å bli utsatt for smit­te, både hjem­me og på ferie.

– Vask hen­de­ne før hvert mål­tid og ha god hånd­hy­gie­ne hele dagen gjen­nom, opp­ford­rer Parde­ep Kaur Kodi­al, far­ma­søyt ved Vitusapotek Stokke.

Husk at både pen­ger og mobil­te­le­fon kan gjø­re at du får smit­te via fing­re­ne og inn i krop­pen når du for eksem­pel spiser.

– Jeg anbe­fa­ler også å ha med et des­in­fi­se­ren­de hånd­mid­del til fjer­ning av bak­te­ri­er og virus, for det er ikke alle ste­der det såpe og vann er til­gjen­ge­lig til enhver tid. Hos Vitusapotek har vi et godt utvalg med både ser­vi­et­ter og geler – også i små stør­rel­ser til rei­se eller for å ta med i håndvesken.

LES OGSÅ: Det­te bør du ha i hytteapoteket

2. Forebygging med melkesyretabletter

Et dag­lig inn­tak av melke­syre­bak­te­ri­er, tatt før og under opp­hol­det i utlan­det, kan mins­ke sjan­se­ne for å få pro­ble­mer med magen på ferie. Parde­ep anbe­fa­ler spe­si­elt Ido­form tra­vel:

– Det er en tyg­ge­tab­lett med god, tro­pisk smak som kan gis til hele fami­li­en, også barn over 3 år. Den har et høyt inn­hold av melke­syre­bak­te­ri­er som er spe­si­elt til­pas­set til rei­ser, og kan både fore­byg­ge løs mage, og gi en rask bed­ring om du først er blitt dår­lig, sier hun.

Hos Vitusapotek fin­ner du også Nyco­p­lus ferie og Pro­bi mage. Spør oss om råd til fore­byg­ging av ferie­mage. Vi vet.

LES OGSÅ: Det­te bør du sjek­ke før ferien

Artik­ke­len fort­set­ter under produktkarusellen.

Idoform travel
Gå til nett­bu­tikk
Ido­form tra­vel, 40 tyggetabletter
Imodium Comp 2 mg/125 mg
Gå til nett­bu­tikk
Imo­di­um Comp 2 mg/125 mg, 8 tabletter
Resorb Original brusetabletter
Gå til nett­bu­tikk
Resorb Ori­gi­nal bringe­bær, 10 x 10 brusetabletter
GEM Glukose-elektrolyttpulver
Gå til nett­bu­tikk
GEM Glu­ko­se-elekt­ro­lytt­pul­ver, 10 x 10 g
Probi mage
Gå til nett­bu­tikk
Pro­bi mage, 40 kapsler
Nycopro Ferie
Gå til nett­bu­tikk
Nycopro Ferie, 40 kapsler
Benegast Dimexanol brusetabletter
Gå til nett­bu­tikk
Bene­gast Dimexa­nol brusetab­let­ter, 10 stk.
Imodium Tabletter 2 mg, 16 stk
Gå til nett­bu­tikk
Imo­di­um Tab­let­ter 2 mg, 16 stk

3. Et godt reiseapotek for feriemagen

I til­fel­le du får ferie­mage, kan vis­se mid­ler være gode å ha med i reiseapoteket.

– Dia­re kan med­føre mye væske­tap og det kan være vans­ke­lig å erstat­te væs­ken. En vok­sen som ikke spi­ser, tren­ger dag­lig 2–3 liter væs­ke som inne­hol­der både salt og suk­ker. Ved hjelp av brusetab­let­te­ne Resorb får man i seg sal­ter og suk­ker i rik­tig meng­de. Tab­let­te­ne blan­des i rent vann for å raskt erstat­te tapt væske­inn­hold i krop­pen, for­tel­ler far­ma­søyt Par­dep Kaur Kodial.

Gem er res­pept­fritt lege­mid­del som kan bru­kes ved mild til mode­rat utør­ring som føl­ge av diare.

Bene­gast Dimexa­nol er sam­men­satt av natur­lig lei­re og sal­ter. Lei­ren kaps­ler inne tok­si­ner, bak­te­ri­er og virus, og hind­rer at smit­ten spres vide­re i krop­pen. Mens sal­te­ne bidrar til å gjen­opp­ret­te salt- og væskebalansen.

Imo­di­um eller Lope­ra­mid (resept­be­lagt) kan hjel­pe til å stop­pe dia­re, men gjør ikke noe med årsa­ken til den løse magen. Om du i til­legg er opp­blåst eller har mage­knip, kan Imo­di­um Comp være til stor hjelp. Men vær opp­merk­som på at dis­se pre­pa­ra­te­ne ikke bør bru­kes om du har høy feber eller kraf­ti­ge magesmerter.

LES OGSÅ: Drik­ker du for mye vann?

4. Pass på hva du spiser

Far­ma­søyt Parde­ep Kaur Kodi­al har føl­gen­de råd til mat og drik­ke for å unn­gå ferie­mage utenlands:

  • Unn­gå fers­ke melke­pro­duk­ter hvis mel­ken ikke er pasteurisert.
  • Ikke spis kjøtt, fisk, skall­dyr eller fjær­kre som ikke er kokt eller gjennomstekt.
  • Drikk vann på flas­ke, som du ser blir åpnet. Unn­gå isbiter.
  • Spis kun rå grønn­sa­ker og frukt som er skrelt, eller har blitt vas­ket i rent vann.
  • Mat­res­ter bør kjø­les raskt ned, opp­be­va­res kaldt og bare var­mes opp en gang.
  • Blir man dår­lig av å drik­ke van­net, bør man hel­ler ikke pus­se ten­ne­ne i spring­vann. Så len­ge man koker van­net og der­et­ter avkjø­ler det, kan man pus­se ten­ne­ne i van­net og i til­legg drik­ke det. Van­net bør avkjø­les raskt og i små por­sjo­ner, og kjøle­ska­pet bør ikke være over 6 grader.

LES OGSÅ: 23 tips mot reisesyke

Artik­ke­len fort­set­ter under bildet.

God håndhygiene er alfa og omega når man er på tur.

God hånd­hy­gie­ne er førs­te bud når man er på tur.

5. Vaksine mot diare

Far­ma­søy­ten opp­ly­ser også at det fin­nes en vak­si­ne som gir økt immun­for­svar i tar­men, og der­med beskyt­ter mot dia­re som kom­mer av kole­ra og bak­te­ri­en ETEC.

Duko­ral er en resept­be­lagt drikke­vak­si­ne som kan bru­kes av barn og voks­ne over 2 år. Vak­si­nen tas i to doser med en ukes mel­lom­rom, og den sis­te dosen må tas mist en uke før avrei­se. Vak­si­nen har effekt i 2 år.

– Husk bare på at for­di det er man­ge uli­ke bak­te­ri­er som kan føre til turist­dia­re, kan man like­vel bli dår­lig og få ferie­mage selv om man har druk­ket vak­si­nen. Der­for bør man fort­satt ta for­hånds­reg­le­ne som er beskre­vet i den­ne artik­ke­len, sier far­ma­søyt Parde­ep Kaur Kodial.