Brit_VoldenHar du pak­ket med deg første­hjelp i tursekken?

Er du dypt inne i sko­gen eller på fjell­tur hvor nær­mes­te vei og hus er langt unna, kan selv et lite gnag­sår øde­leg­ge turen. Men har du en enkel med god enkel første­hjelps­pak­ke kan du red­de turen og gi nød­ven­dig hjelp i når uhel­let er ute.

LES OGSÅ: Slik gir du første­hjelp til små barn

Førstehjelp i tursekken fra apoteket

Brit Vol­den, fri­luft­sen­tu­si­ast og apo­te­ker ved Ber­ja Sen­ter, har åre­lang erfa­ring med vand­rin­ger i fjell­hei­men og vet bok­sta­ve­lig talt hvor sko­en kan tryk­ke på en tur over li og hei.

Her er hen­nes topp 5‑liste over hva du bør prio­ri­te­re av første­hjelp i tursekken.

LES OGSÅ: Det­te bør du ha i hytteapoteket

1. Gnagsårplaster

– Gnag­sår er fjell­tur­pla­ge num­mer én. Og jo len­ger turen er, jo stør­re er sann­syn­lig­he­ten for von­de sår og blem­mer. Alt­så er gnag­sår­plas­ter et must! under­stre­ker far­ma­søyt Brit Volden.

Kjen­ner du at det gna­ger, er det lurt å ta på gnag­sår­plas­ter før du even­tu­elt får en blem­me eller sår på punk­tet hvor det gnisser.

Du kan fore­byg­ge gnag­sår ved å bru­ke sok­ker som ikke hol­der på fuk­tig­het. Der er ull­sok­ker supert. Ta gjer­ne med skift og hold føt­te­ne tørre..

I til­legg bør du ikke leg­ge ut på en lang tur uten å ha gått inn de nye tur­sko­ene eller fjell­støv­le­ne på forhånd.

LES MER: Lure tips for å unn­gå gnagsår

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Compeed gnagsårplaster, Mix 3 str 2+2+1
Gå til nett­bu­tikk
Compe­ed gnag­sår­plas­ter, Mix 3 str 2+2+1
Scholl gnagsårplaster
Gå til nett­bu­tikk
Scholl gnag­sår­plas­ter, 5 stk
Paracet 500 mg
Gå til nett­bu­tikk
Para­cet 500 mg, 20 tabletter
Pinex smeltetabletter 500 mg
Gå til nett­bu­tikk
Pinex 500 mg, 12 smeltetabletter
Pamol 500 mg, 20 tabletter
Gå til nett­bu­tikk
Pamol 500 mg, 20 tabletter
Panodil Zapp 500 mg
Gå til nett­bu­tikk
Pano­dil Zapp 500 mg, 20 tabletter
Compeed Anti Gnagsårstift
Gå til nett­bu­tikk
Compe­ed Anti Gnagsårstift

Fle­re smar­te ting til tursekken

 • Lom­me­kniv
 • Nål og tråd til enk­le repa­ra­sjo­ner av klær og utstyr.
 • Hode­lykt
 • Kart og kom­pass – som man har lært seg å bruke.
 • Hyt­te­nøk­kel til DNTs hytter.
 • Sol­krem med høy faktor.
 • Eks­tra dopapir
 • Lite og lett sitteunderlag
 • Mat­pak­ke i for­hold til turens varig­het. Friskt og rent vann, even­tu­elt vann­flas­ke til å fyl­le på ute i naturen.
 • Klær etter vær og tur­mål. Ta all­tid med litt eks­tra var­me klær i sekken.
 • Pose til å ta med søp­pel i.
 • Sol­bril­ler

2. Smertestillende medisin

Smerte­stil­len­de medi­si­ner er uunn­vær­li­ge når du først tren­ger dem og er selv­føl­ge­lig for første­hjelp i tur­sek­ken, sier den tur­van­te farmasøyten.

Smerte­stil­len­de med para­ceta­mol er første­val­get. Para­ceta­mol fin­ner du i for eksem­pel resept­frie medi­si­ner som Para­cet, Pinex, Panol og Pamol. Dis­se smerte­stil­len­de medi­si­ne­ne lind­rer hode­pine, mus­kel­smer­ter og von­de ledd i til­legg til å dem­pe feber.

– Smerte­stil­len­de medi­sin kan for­hind­re at tur­opp­le­vel­sen din blir øde­lagt, men husk at smerte­stil­len­de medi­si­ner kun skal bru­kes når du har behov for det, og kun i kor­te peri­oder, under­stre­ker Brit Volden.

LES MER: Nyt­tig å vite om resept­frie medi­si­ner mot smer­ter og feber.

3. Småskadepakker til sårstell

– En sår­pak­ke er godt å ha med i til­fel­le noen ska­der seg, sier far­ma­søyt Brit Volden.

Rens, plas­ter, kom­pres­ser, tape og ban­da­sje bør være på plass som første­hjelp i tur­sek­ken. Sett sam­men selv, eller skaff deg en fer­dig­kom­po­nert sår­pak­ke, for eksem­pel Nor­ges­plas­ter Kvikk Sår­pak­ke eller Vitusapotek Første­hjelps­pak­ke tur.

– Dis­se sår­pak­ke­ne tar ikke mye plass og inne­hol­der enkelt første­hjelps­ut­styr som kan red­de turen, tip­ser farmasøyten.

LES MER: Stell av skrubb­sår og små­ska­der hos barn

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Norgesplaster Kvikk Sårpakke
Gå til nett­bu­tikk
Nor­ges­plas­ter Kvikk Sårpakke
Vitusapotek Førstehjelpspakke til tur
Gå til nett­bu­tikk
Vitusapotek Første­hjelps­pak­ke til tur
Scansport Sportstape 38 mm x 10 m
Gå til nett­bu­tikk
Scans­port Sports­tape 38 mm x 10 m
MyggA Spray 9,5% DEET
Gå til nett­bu­tikk
MyggA Spray 9,5% DEET, 75 ml
Cactuz 20 % DEET mot mygg/flått
Gå til nett­bu­tikk
Cac­tuz 20 % DEET mot mygg/flått, 100 ml
Pyrisept oppløsning 1 mg/ml
Gå til nett­bu­tikk
Pyri­sept opp­løs­ning 1 mg/ml, 100 ml
3M Medipore H sårfikser 5 cm x 5 m
Gå til nett­bu­tikk
3M Medi­po­re H sårfik­ser 5 cm x 5 m, 1 stk.
Bacimycin Salve 500 IE/g/5 mg/g
Gå til nett­bu­tikk
Baci­my­cin Sal­ve 500 IE/g/5 mg/g
Brulidine Krem
Gå til nett­bu­tikk
Bru­li­di­ne Krem 0,15 %, 25 g

4. Sportstape

– På fjell­vand­ring er du avhen­gig av at bei­na dine fun­ge­rer eks­tra bra. En god sports­tape til­hø­rer første­hjelp i tur­sek­ken. Tapen kan gi god støt­te der­som du tråk­ker over, for­stuer eller over­be­las­ter noen kropps­de­ler, sier Brit Volden.

Må du for eksem­pel gå langt etter å ha vridd anke­len, kan taping av anke­len gjø­re at du orker å gå til et sted du kan få hjelp.

Tips! Ta gjer­ne med deg gåsta­ver i tur­sek­ken. Dis­se kan være til god hjelp der­som du blir sli­ten av å gå i ulendt og/eller bratt terreng.

LES OGSÅ: Gjør gåtu­ren til en treningsøkt

5.Myggmiddel

– I som­mer­halv­året tri­ves myg­gen på fjel­let, og det gjør også sky­ene med knott som du må pas­se­re på vei­en til ute­doen. Sørg for å ha med mygg­mid­del for å unn­gå å bli spist opp. Hos Vitusapotek har vi fle­re typer mygg­mid­ler.

Kom gjer­ne inn­om ditt nær­mes­te Vitusapotek for fle­re råd fra kom­pe­ten­te ansat­te. Vi vet!

God tur!