BERITS BLOGG

Berit Nordstrand

Berit er ut­dannet lege, spe­sia­list i kli­nisk farma­kologi, spe­sia­list i rus- og av­hengighets­medisin, og kog­ni­tiv tera­peut. Etter 25 år i lege­yrket job­ber hun nå som for­fatter og foredrags­holder på fulltid.

1. Du fore­byg­ger ben­skjør­het og benbrudd

Vita­min D sik­rer krop­pen god til­gang på kal­si­um gjen­nom å øke opp­ta­ket av kal­si­um i tar­men og gjen­nom å redu­se­re utskil­lel­sen av kali­um i nyre­ne. På den måten sik­rer vita­min D nor­ma­le nivå av kal­si­um i blodbanen.

Ved lave kal­sium­ver­di­er i blod­ba­nen, step­per hor­mo­net PTH (parat­hy­roidea­hor­mon) inn, brem­ser tapet av kal­si­um i nyre­ne og øker fri­set­tin­gen av kal­si­um fra ben. Økt fri­set­ting av kal­si­um fra ben betyr at ben­vev bry­tes ned slik at ben­mas­sen tyn­nes ut. Det kan lede til ben­skjør­het over tid, og økt fare for benbrudd.

LES MER: Gode råd for en ster­ke­re benbygning 

2. Du sik­rer deg god muskelkraft

Vita­min D3 sik­rer et sta­bilt kal­si­um­nivå i blodet.

Nor­ma­le kal­sium­ver­di­er i blo­det må til for å sik­re god mus­kel­funk­sjon. Det­te er vik­tig for­di selve sam­men­trek­nin­gen av mus­kel­fi­bre tren­ger kal­si­um for å virke.

Lave vita­min-D-nivå er der­for kob­let til både svek­ket mus­kel­kraft og muskelverk.

LES MER: Mat for musk­ler, skje­lett og hjerte

Nycoplus D3-Vitamin 80 mikrogram
Gå til nett­bu­tikk
Nyco­p­lus D3-Vita­min 80 mikro­gram, 100 tabletter
D-Pearls 20 mg
Gå til nett­bu­tikk
D‑Pearls 20 mg, 40 kapsler
Weifa kalsium m/D-vitamin Tabletter, 2,5 mikrog/250 mg
Gå til nett­bu­tikk
Wei­fa kal­si­um m/D‑vitamin Tab­let­ter, 2,5 mikrog/250 mg
Möller's Pharma Mikstur
Gå til nett­bu­tikk
Möl­ler’s Phar­ma Mikstur
Gevita vitamin D Tyggetabletter 10 mikrogram
Gå til nett­bu­tikk
Gevi­ta vita­min D Tyg­ge­tab­let­ter 10 mikro­gram, 100 stk.
Nycoplus D3-vitamin Tabletter - 20 mikrog
Gå til nett­bu­tikk
Nyco­p­lus D3-vita­min Tab­let­ter – 20 mikrog
Nycoplus D3-vitamin Dråper
Gå til nett­bu­tikk
Nyco­p­lus D3-vita­min Drå­per, 10 ml
Nycoplus calcium m/D-vitamin Tab 7,5 mikrog/500 mg
Gå til nett­bu­tikk
Nyco­p­lus cal­ci­um m/D‑vitamin Tab 7,5 mikrog/500 mg, 100 tabletter

3. Du fore­byg­ger over­vekt, dia­be­tes type 2 og meta­bolsk syndrom

Nok D‑vitamin i blo­det fore­byg­ger svikt i insu­lin­føl­som­he­ten og type-2-dia­be­tes. Jo bed­re vita­min D‑status du har, desto mind­re sann­syn­lig er det at du vil ram­mes av dia­be­tes, uav­hen­gig av din kropps­masse­in­deks (BMI).

LES OGSÅ: Maten som sik­rer deg nok vita­min D hver dag

4. Du fore­byg­ger kreft

Labo­ra­to­rie­stu­di­er og dyre­mo­del­ler viser at vita­min D3 både kan fore­byg­ge og brem­se spred­ning av fle­re typer kreft.

Vita­min D3 er i dyre­mo­del­ler vist å redu­se­re fore­komst og pro­gre­sjon av både pro­stata­kreft og tarm­kreft. Det ser ut til at vita­min D3 bidrar til å lese av gen­opp­skrif­ten for et pro­tein som hem­mer veks­ten av kreftceller.

I stør­re befolk­nings­un­der­sø­kel­ser ser man at risi­ko­en for å utvik­le kreft i en befolk­ning er bety­de­lig høy­ere hos dem med lav vita­min D‑status sam­men­lig­net med dem med høy­es­te vita­min-D-sta­tus. Iføl­ge kreft­for­enin­gen kan både lave og høye nivå øke risi­ko­en for kreft.

Stu­di­er på kreft­pa­si­en­ter viser at lave nivå av vita­min D gir høy­ere døde­lig­het enn høye vitamin-D-nivå.

5. Du sik­rer immun­for­sva­ret og får beskyt­tel­se mot infeksjoner

Cel­le­ne i immun­for­sva­ret tren­ger også vita­min D for å fun­ge­re optimalt.

Cel­le­ne i immun­for­sva­ret tren­ger også vita­min D for å fun­ge­re optimalt

Noen stu­di­er kob­ler man­gel på vita­min D til økt sår­bar­het for infek­sjo­ner, and­re ikke.

Erfa­ring viser også at pasi­en­ter som sli­ter med auto­im­mu­ne lidel­ser og kro­nis­ke beten­nel­ser, kan opp­le­ve bety­de­lig bed­ring ved å opti­ma­li­se­re sitt vita­min D‑nivå.

LES OGSÅ: Slik lind­rer du for­kjø­lel­se og influensa

6. Du fore­byg­ger hjer­te- og karsykdommer

En stu­die vis­te at det blant test­del­ta­ger­ne var 80 pro­sent økt risi­ko for hjer­te- og kar­syk­dom­mer ved D‑vitaminmangel. I en peri­ode på åtte uker fikk 148 kvin­ner kal­si­um ale­ne eller kal­si­um og vita­min D mot høyt blod­trykk. Resul­ta­te­ne vis­te at kal­si­um, sam­men med D‑vitamin, ga en bety­de­lig bed­ring av blodtrykket.

7. Du kan sik­re deg et fris­ke­re og leng­re liv

Fle­re befolk­nings­un­der­sø­kel­ser viser at de med høy­es­te blod­kon­sen­tra­sjon av vita­min D lever bety­de­lig leng­re enn de med laves­te blodkonsentrasjon.

Alle orga­ne­ne i krop­pen er avhen­gig av til­strek­ke­lig med D‑vitamin for å fun­ge­re opti­malt, men inn­ta­ket skal ikke overdrives.

Kil­der: Berit Nord­strand, Ref Chris­ta­kos S, Hewi­son M, Gard­ner DG, et al. Vita­min D: beyond bone. Annals of the New York Aca­de­my of Scien­ces. 2013;1287(1):45–58. doi:10.1111/nyas.12129, Den­ne saken var pub­li­sert i Norsk Uke­blad 11. desem­ber 2017