Det er man­ge grun­ner til å sjek­ke medi­sin­ska­pet med jev­ne mel­lom­rom. Merk av i kalen­de­ren et par dager i året hvor du går gjen­nom inn­hol­det og ryd­der det som ikke len­ger kan brukes.

LES OGSÅ: Alt du tren­ger til hytteapoteket

Viktigheten av å sjekke medisinskapet

Utløps­dato er akku­rat like vik­tig som for mat når det gjel­der medi­si­ner. Ingen kan garan­te­re for effek­ten av gam­le medi­si­ner, og noen lege­mid­ler kan fak­tisk bli ska­de­li­ge etter utløps­da­to­en. Og det er ikke noe sær­lig å opp­da­ge at dine smerte­stil­len­de medi­si­ner ikke len­ger fun­ge­rer når smer­te­ne set­ter inn.

Her er 7 gode grun­ner til at du bør sjek­ke medi­sin­ska­pet ditt innimellom:

1. Unngå forvirring

Et vel­ut­styrt, men ryd­dig medi­sin­skap er til stor nyt­te, både til egen­be­hand­ling av akutt syk­dom, men også til opp­be­va­ring av fas­te, resept­be­lag­te medisiner.

Er det medi­si­ner man ikke skal bru­ke len­ger, bør man sjek­ke medi­sin­ska­pet, ryd­de og leve­re medi­ka­men­te­ne til apo­te­ket. Da redu­se­rer man faren for for­vir­ring rundt hva som skal bru­kes og hva som ikke skal det.

Husk at både medi­si­ner og kost­til­skudd er spe­sial­av­fall som skal leve­res til apoteket.

LES OGSÅ: Så enkelt får du i deg nok D‑vitamin

2. Medisiner mister effekten over tid

Alle medi­si­ner har begren­set hold­bar­het og er mer­ket med utløps­dato. Det­te skyl­des at virke­stof­fe­ne i medi­si­ner bry­tes ned over tid.


Gene­relt er det vik­tig å unn­gå at medi­si­ner opp­be­va­res på ste­der med høy tem­pe­ra­tur eller svært lav tem­pe­ra­tur, mye fuk­tig­het og mye lys.

Pro­du­sen­ten av medi­si­nen garan­te­rer at den er av god­kjent kva­li­tet frem til den­ne utløps­da­to­en, men kun så len­ge lege­mid­de­let har blitt opp­be­vart riktig.

Etter utløps­da­to­en har man ikke len­ger noen garan­ti for at lege­mid­de­let vir­ker som det skal, og man bør leve­re dem til apo­te­ket slik at de blir destru­ert på rik­tig måte.

LES OGSÅ: Rik­tig pleie av sår babyhud

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Medisinskap 40x25x12 cm
Gå til nett­bu­tikk
Medi­sin­skap 40x25x12 cm
NMD mappe med kjøleelement
Gå til nett­bu­tikk
NMD map­pe med kjøle­ele­ment, 17,5x23x12 cm
Noraid liten førstehjelpskoffert med innhold
Gå til nett­bu­tikk
Noraid liten første­hjelps­kof­fert med innhold
Paracet Mikstur 24 mg/ml
Gå til nett­bu­tikk
Para­cet Miks­tur 24 mg/ml, 60 ml
Pamol smeltetablett med banansmak 250 mg
Gå til nett­bu­tikk
Pamol smel­te­tab­lett med banan­smak 250 mg, 12 stk.
Gå til nettbutikk
Pinex mikstur 24 mg/ml
Gå til nett­bu­tikk
Pinex miks­tur 24 mg/ml, 60 ml
Bacimycin Salve 500 IE/g/5 mg/g
Gå til nett­bu­tikk
Baci­my­cin Sal­ve 500 IE/g/5 mg/g
Hydrokortison CCS Salve 10 mg/g, 20 g
Gå til nett­bu­tikk
Hydro­kor­ti­son CCS Sal­ve 10 mg/g, 20 g

3. Sikre riktig oppbevaring

Medi­si­ner er mer­ket med hvor­dan de skal opp­be­va­res, siden det er avgjø­ren­de for hold­bar­he­ten til medisinen.

Gene­relt er det vik­tig å unn­gå at medi­si­ner opp­be­va­res på ste­der med høy tem­pe­ra­tur eller svært lav tem­pe­ra­tur, mye fuk­tig­het og mye lys. Ver­ken badet, bilen eller hånd­ves­ken er ide­el­le ste­der for opp­be­va­ring av lege­mid­ler over lang tid, og skal du på stran­den bør du pas­se på at ves­ken med medi­si­ner står i skyg­gen. Hos Vitusapotek fin­ner du også kjøle­map­per som kan bru­kes til å opp­be­va­re medi­si­ner på rei­se.

Man­ge lege­mid­ler er også føl­som­me for kul­de, og bør ikke lig­ge i baga­sje­rom­met om vin­te­ren. Det er kun lege­mid­ler som er mer­ket med at de skal opp­be­va­res kjø­lig som skal stå i kjøle­ska­pet. And­re lege­mid­ler kan ta ska­de av å lig­ge i kjøpeskap.

Tab­let­ter og kaps­ler påvir­kes ikke av opp­be­va­rin­gen i like stor grad som and­re lege­mid­del­for­mer, men bør like­vel ikke opp­be­va­res over nor­mal romtemperatur.

LES OGSÅ: Det­te bør du vite om resept­frie medi­si­ner mot smerte

Trygg oppbevaring

Har du et medi­sin­skap, kan det ide­el­le ste­det å plas­se­re det­te være på sove­rom­met. Pass bare på at rom­met du opp­be­va­rer medi­si­ne­ne i hel­ler ikke er for kaldt. Det er også vik­tig å mer­ke seg at lege­mid­ler som er mer­ket med «opp­be­va­res i rom­tem­pe­ra­tur» ikke skal opp­be­va­res i kjøleskap.

Der­som du har barn i huset, så husk å opp­be­va­re medi­si­ne­ne uten­for bar­nets rekke­vid­de, og gjer­ne inn­låst om mulig. Hos Vitusapotek kan du kjø­pe lås­bart medi­sin­skap.

LES OGSÅ: Slik gir du første­hjelp til barn

4. Farlige stoffer i gammel medisin

I noen til­fel­ler kan det skje kje­mis­ke reak­sjo­ner når virke­stoff bry­tes ned og som bidrar til å utvik­le far­li­ge stof­fer. Dis­se kan være ska­de­li­ge og i ver­ste fall være gif­ti­ge, eller føre til fle­re eller nye bivirk­nin­ger av medisinen.

Bivirk­nin­ger er uøns­ke­de virk­nin­ger av et lege­mid­del som kan opp­stå ved siden av den effek­ten man var ute etter.

Bivirk­nin­ger kan være alvor­li­ge, og i ver­ste fall føre til ska­de eller død. Opp­le­ver du nye eller plag­som­me bivirk­nin­ger, bør du all­tid ta kon­takt med lege eller farmasøyt.

LES OGSÅ: Far­ma­søy­tens tips til lind­ring av vannkopper

Artik­ke­len fort­set­ter etter bildet.

Piller

SJEKK DATOEN: Etter utløps­dato kan medi­si­ne­ne end­res og i noen til­fel­ler gi far­li­ge bivirk­nin­ger. (Foto: Get­ty Images)

5. Vær påpasselig med flytende medisiner

Når du skal sjek­ke medi­sin­ska­pet, bør du vite at fly­ten­de medi­si­ner som miks­tu­rer, kre­mer, sal­ver og øye­drå­per, ofte er mer utsatt for kje­mis­ke reak­sjo­ner enn tør­re medi­si­ner som tab­let­ter og kaps­ler. Det betyr at det er svært vik­tig at dis­se opp­be­va­res på rik­tig måte og at de ikke bru­kes etter utløpsdatoen.

En åpnet pak­ning kan også ha vesent­lig kor­te­re hold­bar­het enn en uåp­net pak­ning, og det er vik­tig å føl­ge det pak­nin­gen er mer­ket med i for­hold til hold­bar­het på fly­ten­de pre­pa­ra­ter etter åpning.

Fly­ten­de pre­pa­ra­ter er eks­tra sen­si­ti­ve for kul­de og tåler som regel ikke frost. Når du skal sjek­ke medi­sin­ska­pet, bør du også være opp­merk­som på at stikk­pil­ler kan smel­te der­som de opp­be­va­res over van­lig romtemperatur.

LES OGSÅ: Dis­se barne­syk­dom­me­ne bør du vite om

6. Hindre bakterievekst

Noen lege­mid­ler er mer­ket med at de kun skal bru­kes en kort tid etter åpning. Det­te skyl­des at lege­mid­let kan for­uren­ses med bak­te­ri­er eller and­re mikro­or­ga­nis­mer under bruk, slik at man risi­ke­rer at bak­te­ri­e­ne vokser i lege­mid­let. Det­te gjel­der man­ge typer øye­drå­per, injek­sjons­pre­pa­ra­ter, noen sal­ver og enkel­te inhalasjonspreparater.

Fly­ten­de lege­mid­ler uten kon­ser­ve­rings­mid­ler er eks­tra utsat­te for bak­te­rie­vekst, og vil der­for ha kort hold­bar­hets­tid etter åpning.

LES OGSÅ: Det­te får du sjek­ket gra­tis hos Vitusapotek

7. Medisiner er spesialavfall

Det er påvist at en del lege­mid­ler har neg­a­tiv effekt på blant annet øko­sys­te­met i vann, og det er der­for vik­tig at lege­mid­del­res­ter hol­des borte fra naturen.

Når du skal sjek­ke medi­sin­ska­pet ditt, må du hus­ke på at gam­le eller ubruk­te lege­mid­ler reg­nes som spe­sial­av­fall. De skal ikke kas­tes sam­men med rest­av­fal­let, men all­tid leve­res til for­svar­lig destruk­sjon. Alle apo­tek tar imot gam­le lege­mid­ler for destruk­sjon. Du fin­ner ditt nær­mes­te Vitusapotek her.

LES OGSÅ: Det­te bør hjem­me­apo­te­ket ditt inneholde