– Selv om man­ge får akne og kvi­ser, er det få som snak­ker om det. Det er så mye tabu og skam knyt­tet til den­ne type hud, sier Marie Wol­la (24) som av man­ge er kjent for blog­gen mariewol­la.

ÅRSAKER TIL AKNEPROBLEMER

Hud med akne og kvi­ser skyl­des ikke dår­lig hygie­ne. Årsa­ke­ne kan være man­ge, blant annet hor­mon­på­virk­ning, økt talg­ut­skil­lel­se, blok­ke­ring av pore­ne i hud­en og akne­bak­te­ri­en Propioni­bacterium acnes.

Kil­de: Kort Om Akne. Vitusapotek

I blog­gen gir hun føl­ger­ne sine mote- og skjønn­hets­tips, men også gode og opp­munt­ren­de råd til unge som sli­ter med kvi­se- og akneproblemer.

– Du er ikke ale­ne, sier Marie Wol­la (24).

I 2017 lot hun seg avbil­de til Det Nyes årli­ge Usmin­ket-utga­ve med godt syn­lig akne­hud (se bil­det over).

Men selv om Marie i dag ikke har pro­ble­mer med å vise at også hun sli­ter med akne og kvi­ser, har hun brukt mye tid og pen­ger på å skju­le hud­pro­ble­me­ne da hun var i tenårene.

LES OGSÅ: Slik behand­ler du voksenakne

Artik­ke­len fort­set­ter etter bildet.

Marie Wolla aknehud

AKNEUTBRUDD: I inn­leg­get «Jeg dreit meg ut» viser blog­ge­ren Marie Wol­la hvor­dan hud­en hen­nes så ut etter et akne­ut­brudd før som­mer­en. (FOTO: Marie Wolla)

«Pizzatryne»

Sto­re pro­ble­mer med akne og kvi­ser øde­la man­ge av Maries ungdomsår.

Akne­pro­ble­me­ne tok over livet hen­nes i ten­åre­ne og har ennå ikke slup­pet taket, men nå bru­ker Marie erfa­rin­ge­ne sine til å hjel­pe and­re. På blog­gen sin har hun bok­sta­ve­lig talt blott­lagt hud­en sin og for­talt hvor­dan det er, både fysisk og psy­kisk å sli­te med mye akne og kviser.

Blant inn­leg­ge­ne hun har fått mest respons på, er i «Pizzatry­ne», hvor hun fjer­ner smin­ken og blott­leg­ger en hud full av røde og beten­te kvi­ser. Sam­ti­dig blott­leg­ger hun følel­se­ne sine. Det er sterkt, ærlig og ekte. Og har du noen gang slitt med akne­pro­ble­mer og kvi­ser, vil du kjen­ne deg igjen i det hun beskriver.

– Du føler deg alle­re­de ale­ne om man­ge ting i ten­åre­ne. Med kvi­se- og akne­pro­ble­mer i til­legg blir det vel­dig tungt. Alt hand­ler om selv­bil­de. Hvis du er utrygg, blir det også vans­ke­lig å få ven­ner og kjæ­res­te, sier Marie.

Det er vel­dig vans­ke­lig å fore­stil­le seg at den­ne selv­sik­re og utad­vend­te jen­ta for noen år siden slet seg gjen­nom en vans­ke­lig ung­doms­tid og fort­satt har det tøft i perioder.

LES OGSÅ: Sjekk om hud­en din tren­ger mer fuktighet

Artik­ke­len fort­set­ter etter videoen.

Utbruddet

– Jeg begyn­te å få kvi­ser da jeg var i 14–15 års­al­de­ren. Det kom plut­se­lig – fra ingen­ting til full akne på få uker, for­tel­ler Marie.

Utbrud­de­ne var kraf­ti­ge. Det var von­de byl­ler i ansik­tet og på ryggen.

– Jeg ble utrygg på meg selv. Jeg var usik­ker og ube­kvem. Jeg føl­te at folk som så hud­en min, syn­tes at det var ekkelt, sier hun.

DAGLIG STELL ER VIKTIG

 • Rens og fuk­tig­hets­kre­mer mor­gen og kveld, og even­tu­elt sol­be­skyt­ten­de pro­duk­ter til hud­ty­pen din, er vik­tig også der­som du gjen­nom­går legemiddelbehandling.
 • Sørg for at hud­en er ren før du påfø­rer legemiddel.
 • Bruk make­up som pas­ser for en fet hud og som ikke tet­ter til porene.
 • Selv om det ikke er påvist at kost­hol­det har betyd­ning for utvik­ling av akne, opp­le­ver man­ge en sam­men­heng. Ta der­for hen­syn til dine egne erfaringer.

Kil­de: Kort Om Akne. Vitusapotek

Marie trod­de det skyld­tes at hun had­de begynt med smin­ke. Men selv om hun drop­pet make­upen, ble hun ikke bedre.

– Pro­ble­mer med akne og kvi­ser blir ofte baga­tel­li­sert: «Det er noe alle må gjen­nom». Jeg føl­te at jeg bare måt­te aksep­te­re situasjonen.

LES OGSÅ: God pleie av en sen­si­tiv hud

– Jeg mistet respekten for meg selv

Hun iso­ler­te seg. Det skul­le bli et tungt og vondt år.

– Jeg synes ikke len­ger det var noen vits i å pyn­te meg. Jeg mis­tet respek­ten for meg selv, for­tel­ler Marie.

Hel­dig­vis fikk hun hjelp i apo­tek og av en hud­plei­er til å pleie hud­en rik­tig slik at ikke ting for­ver­ret seg. Marie fant smin­ke som ikke tet­tet til pore­ne i hud­en, og kun­ne i det mins­te kamu­fle­re en del av akne­hud­en sin. Men akne­pro­ble­me­ne for­svant ikke og fort­sat­te å sty­re mye av Maries adferd.

LES OGSÅ: Plei­en som sik­rer deg en ren og klar hud

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Clear Start Foaming Wash
Gå til nett­bu­tikk
Cle­ar Start Foaming Wash, 177 ml
Dermalogica Medibac Clearing Sebum Clearing Masque
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Medi­bac Clea­ring Sebum Clea­ring Mas­que, 75 ml
ACO Spotless Cover Stick
Gå til nett­bu­tikk
ACO Spot­less Cover Stick, 3,5 g
Clear Start Overnight Treatment
Gå til nett­bu­tikk
Cle­ar Start Over­night Treat­ment, 60 ml
Clear Start All Over Toner
Gå til nett­bu­tikk
Cle­ar Start All Over Toner, 120 ml
Clear Start Emergency Spot Fix
Gå til nett­bu­tikk
Cle­ar Start Emer­gency Spot Fix, 10 ml
Dermalogica Medibac Clearing Skin Wash
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Medi­bac Clea­ring Skin Wash, 500 ml
Dermalogica Clear Start Breakout Kit
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Cle­ar Start Breakout Kit
Cosmica Face Day Mattifying Day Cream
Gå til nett­bu­tikk
Cos­mica Face Day Matti­fy­ing Day Cream, 50 ml
Avène Cleanance Mat
Gå til nett­bu­tikk
Avè­ne Clea­nan­ce Mat, 40 ml
ACO Spotless Daily Purifying Toner
Gå til nett­bu­tikk
ACO Spot­less Dai­ly Puri­fy­ing Toner, 200 ml
Aco Spotless Daily Moisturiser
Gå til nett­bu­tikk
Aco Spot­less Dai­ly Mois­tu­ri­ser, 60 ml
ACO Spotless Blemish Treatment Moisturizer
Gå til nett­bu­tikk
ACO Spot­less Ble­mish Treat­ment Mois­tu­rizer, 50 ml
ACO Spotless Daily Face Wash
Gå til nett­bu­tikk
ACO Spot­less Dai­ly Face Wash, 200 ml
Basiron AC Gel 5 %
Gå til nett­bu­tikk
Basiron AC Gel 5 %
La Roche-Posay Effaclar H Krem
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Effaclar H Krem, 40 ml

Hemmligheten

Det ble tid for som­mer­leir. Det var på et fint sted med mulig­het for bading. Alle hop­pet uti, unn­tatt Marie. Bading betyd­de at hun måt­te ta av seg t‑skjorten og der­med eks­po­ne­re ryg­gen sin. I til­legg kun­ne hun ikke risi­ke­re at smin­ken ble borte.

Den enes­te som ikke var med på fel­les­bil­det fra den førs­te sam­lin­gen på lei­ren, var Marie. Å være med på bil­der, var utelukket!

Hun bruk­te mye tid og kref­ter på å hol­de hud­en sin skjult for ver­den. Alt hun gjor­de måt­te plan­leg­ges. På over­nat­ting hos venn­in­ner var det ikke noe eget sove­rom å gjem­me seg i på kvelden.

BEHANDLING AV AKNE OG KVISER

 • Akne bør behand­les for å unn­gå nye kvi­ser og even­tu­el­le arr.
 • Har du få utbrudd av kvi­ser, kan egen­pleie med kos­me­tis­ke hud­pleie­pro­duk­ter hol­de. Du bør behand­le hud­en i minst 6–8 uker for å få gode resultater.
 • Hjel­per ikke god dag­lig pleie med pro­duk­ter til­pas­set hud med akne og kvi­ser, kan du prø­ve resept­frie lege­mid­ler med benzoylperoksid.
 • Husk at hud­en ofte kan bli litt ver­re før den blir bed­re av behand­lin­gen, så ikke avslutt behand­lin­gen av hud­en for tidlig.
 • Der­som egen­be­hand­ling ikke gir resul­ta­ter, kan det være lurt å opp­søke legehjelp.

Kil­de: Kort Om Akne. Vitusapotek

– Om kvel­den la jeg meg med full make­up. Da de and­re had­de sov­net, lis­tet jeg meg ut på badet og fjer­net den. Så satt jeg på alar­men og sør­get for å stå opp slik at jeg kun­ne smin­ke meg før and­re våk­net igjen, for­tel­ler Marie.

LES OGSÅ: Det­te hjel­per mot svette

«Mirakelprodukter» uten effekt

Marie var til enhver tid bevisst på å skju­le hud­en. Det ble slit­somt å hele tiden være på vakt og all­tid bru­ke klær som skjul­te aknehuden.

Hun ble sky for vis­se sosia­le set­tin­ger. Å bli med ven­ner på stran­da en fin som­mer­dag, var utelukket.

– Jeg had­de venn­in­ner som ikke had­de de sam­me pro­ble­me­ne med hud­en. Og hvis de fant en liten kvi­se, klag­de de vel­dig. Da føl­te jeg meg bare enda mer ekkel, for­tel­ler Marie.

I kam­pen mot hud­pro­ble­me­ne, la hun ned mye tid og inn­sats i å fin­ne pro­duk­te­ne og råde­ne som kun­ne hjel­pe. Hun opp­søk­te butik­ker og under­søk­te på nett.

Det gikk med man­ge pen­ger på «mira­kel­pro­duk­ter» – til ingen hjelp.

Marie var 17 år og gikk på videre­gå­en­de sko­le da det sto­re vende­punk­tet kom.

LES OGSÅ: Lek­ker make­up til sen­si­tiv hud

Sterke medisiner mot akne

– Jeg fant plut­se­lig ut at jeg kun­ne få hjelp hos legen. For meg var det en stor åpen­ba­ring å gå til en hud­lege for behand­ling og hjelp, for­tel­ler Marie. Hos hud­le­gen fikk Marie medi­si­ner i form av tab­let­ter mot akne.

4 GRUNNER TIL Å OPPSØKE LEGEHJELP

 1. Hvis resept­fri behand­ling sam­men­hen­gen­de i 6–8 uker ikke gir bed­ring. Det fin­nes fle­re behand­lin­ger med resept­plik­ti­ge geler/kremer eller tabletter.
 2. Ved mode­rat til alvor­lig akne (dype beten­te kviser).
 3. Hvis du lett får arr etter kvisene.
 4. Hvis du plut­se­lig får kvi­se­lik­nen­de pro­ble­mer i vok­sen alder. Det fin­nes hud­syk­dom­mer med lik­nen­de symptomer.

Kil­de: Kort Om Akne. Vitusapotek

Men bruk av medi­si­ne­ne var ikke uten risi­ko, og fle­re muli­ge bivirk­nin­ger var for­bun­det med behand­lin­gen. Men tan­ken på å fort­satt sli­te med de sto­re akne­pro­ble­me­ne var ikke til å bære. 17-årin­gen var der­for men­talt for­be­redt på hva som kun­ne komme.

– Når du har slitt så mye og så len­ge, blir bivirk­nin­ge­ne en baga­tell. Du er vil­lig til å gå gjen­nom mye for å bli bed­re, sier Marie.

LES OGSÅ: Hud­pleie som lind­rer rød hud og rosacea

Viktig med gode hudpleierutiner

Medi­si­ne­ne virket.

– Selv om det­te ble red­nin­gen for meg, kan jeg like­vel ikke sty­re olje­pro­duk­sjo­nen i hud­en min. Jeg kan få plut­se­li­ge utbrudd, og fra jeg var 17 år har jeg hatt til­bake­fall tre–fire gan­ger. Kvi­se­ut­brud­de­ne kan vare i et halvt år, for­tel­ler Marie.

Nå sta­bi­li­se­rer hun hud­en med gode hud­plei­eru­ti­ner, og den dag­li­ge plei­en av hud­en er «hel­lig» for Marie. Hun er også svært nøye med å bru­ke rik­ti­ge pro­duk­ter til­pas­set hen­nes hud, både når det gjel­der rens, pleie og sminke.

LES OGSÅ: 8 råd som gir mer fuk­tig­het til huden

Artik­ke­len fort­set­ter etter bildet.

Facemapping hudanalyse

KARTLEGGING AV HUDEN: En god ana­ly­se av hud­en din, kan gjø­re hud­plei­en langt mer mål­ret­tet og effek­tiv, slik som ansikts­ana­ly­sen Face­map­ping, her utført av hud­te­ra­peut Gunn The­re­se Løv­mo hos Vitusapotek Strøm­men Stor­sen­ter. (FOTO: Erik Hannemann/Sempro AS)

Få proff hjelp mot akne og kviser

– Mye kan for­år­sa­ke kviser/akne. Hos en hud­te­ra­peut kan du få ana­ly­sert hud­en din og få gode råd om hud­pleie og pro­duk­ter som kan hjel­pe akku­rat din hud, sier Gunn The­re­se Løv­mo. Hun job­ber som hud­te­ra­peut ved Vitusapotek Strøm­men Stor­sen­ter og hjel­per men­nes­ker med alle slags hudproblemer.

Hen­nes erfa­ring er at selv om akne og kvi­ser også ram­mer godt voks­ne, er det som regel de unge som sli­ter mest.

LES OGSÅ: Gi hud­plei­en en skik­ke­lig boost med serum

Grundig hudanalyse

Gunn The­re­se under­sø­ker først hud­en til kun­den. Hun bru­ker hud­ana­ly­sen Face­map­ping. Det­te er Der­ma­lo­gicas hud­ana­ly­se hvor man under­sø­ker hud­en visu­elt og ved berø­ring. I til­legg sva­rer kun­den på et skje­ma som omfat­ter blant annet alder, hud­plei­eru­ti­ner, livs­stil osv.

UNG ELLER VOKSEN HUD MED AKNE?

Der­ma­lo­gica har seri­en Cle­ar Start som er til­pas­set ung hud med akne og kvi­ser, og Medi­bac som er ret­tet mot en mer vok­sen hud med kvi­ser. I til­legg har Vitusapotek pro­duk­ter fra Vichy, La Roche-Posay, REN, Aco og Avéne for pleie av fet hud.

I alt 14 soner i ansik­tet gjen­nom­gås før kun­den får hud­te­ra­peu­tens anbefalinger.

– Ut fra hud­ana­ly­sen for­sø­ker vi å fin­ne hvor hud­pro­ble­me­ne opp­står og even­tu­ell årsak. Da er det let­te­re å få rett behand­ling, gode hud­plei­eru­ti­ner og rik­ti­ge pro­duk­ter for akku­rat din hud, for­kla­rer hudterapeuten.

Hud­ana­ly­se kan du få utført hos ditt nær­mes­te Vitusapotek. Hos Vitusapotek som fører Der­ma­lo­gica, kan du også få gjort Speed­map­ping – en gra­tis hud­ana­ly­se i en for­enk­let ver­sjon av Facemapping.

LES OGSÅ: Det­te kan du sjek­ke gra­tis hos Vitusapotek

– Ta tenåringen din på alvor

Marie Wol­la er opp­tatt av at barn og undom­mer som sli­ter med akne og kvi­ser skal få hjelp, og at for­eld­re skjøn­ner hvor vans­ke­lig det­te kan være for ung­dom­me­ne som er rammet.

– Vær obs på hvor alvor­lig pro­ble­met fak­tisk kan være. Og bli gjer­ne med inn til hud­le­gen for å vise støt­te og for å få en stør­re for­stå­el­se for hva det­te hand­ler om.

– Vik­tigst av alt: IKKE baga­tel­li­ser hud­pro­ble­me­ne til bar­net ditt. Ta ten­årin­gen din på alvor. Under­søk hvil­ke behand­lings­mu­lig­he­ter som fin­nes, hvor du kan få hjelp og hvil­ke pro­duk­ter som pas­ser godt til en hud med akne og kvi­ser, sier Marie.

LES OGSÅ: 6 grun­ner til å ren­se hud­en hver dag

Maries 3 råd til deg med akne og kviser

 1. Opp­søk apo­tek, hud­te­ra­peut eller hudlege.
 2.  Inves­ter i gode hud­plei­eru­ti­ner og en ansikts­rens som vir­ker. Få utført en hud­ana­ly­se, for eksem­pel Der­ma­lo­gicas Face­map­ping eller Speed­map­ping, og få råd og tips om pro­duk­ter til­pas­set akku­rat din hud.
 3. Jeg er opp­tatt av at pro­duk­ter fak­tisk vir­ker, og unn­går der­for pro­duk­ter som kun skal «tør­ke ut» kvi­se­ne. Prøv gjer­ne pro­duk­te­ne en liten peri­ode for å tes­te om de er noe for deg, før du inves­te­rer mer. Fle­re mer­ker har prø­ver eller start­pak­ker, som for eksem­pel Cle­ar Start som du fin­ner hos Vitusapotek.