Far­ma­søyt Dag­run Eggen hos Vitusapotek Jern­bane­tor­get i Oslo.

En hud­til­stand med akne og kvi­ser er mest van­lig i puber­te­ten, og ofte er det­te gen­etisk. Grun­nen er en stor talg­pro­duk­sjon som kan utvik­le seg til betennelser.

– Vok­se­nak­ne ser vi mer og mer. Det er dem med fet hud som får det­te pro­ble­met, for­tel­ler Dag­run Eggen, far­ma­søyt ved Vitusapotek Jern­bane­tor­get i Oslo.

Gode rutiner er gull verdt

– Det førs­te du må gjø­re er å balan­se­re og roe ned hud­en, sier Dagrun.

Hun anbe­fa­ler for­eld­re­ne å ta med ung­dom­men til apo­te­ket hvor man kan vur­de­re om lege­be­søk må til, eller om det er mulig å kom­me i mål med pro­duk­ter og råd.

Gene­relt for all pleie tar det seks–åtte uker før du ser resul­ta­tet av behand­ling, så det er vik­tig at behand­lin­gen ikke avslut­tes for tidlig.

Ulike typer akne

Akne er det medi­sins­ke nav­net for kvi­se, rett og slett. Det star­ter med høy talg­pro­duk­sjon og er hor­mo­nelt styrt. Dag­run Eggen trek­ker frem tre uli­ke typer kviser:

Kome­do­ner kan være åpne eller luk­ke­de. De åpne vises som sorte prik­ker, hud­or­mer, som kan klem­mes ut. De luk­ke­de er hvi­te, og dis­se bør man ikke gå løs på selv. Ta hel­ler turen til en hud­plei­er, eller ‑tera­peut, som kan åpne dis­se hygie­nisk og med rik­tig utstyr og teknikk.

Pap­ler er til­stop­pe­de kjert­ler får man når mas­se døde hud­cel­ler til­stop­per porer i hud­en. Bak­te­ri­er dan­nes og kan gi beten­nel­se. Pap­ler er røde og beten­te tilstoppinger.

Pust­ler: Når pap­le­ne får puss i top­pen og blir gule, kal­les de pust­ler – den klas­sis­ke kvi­sa. Ved akne­pro­ble­mer har man mye pap­ler og pust­ler om hver­and­re. Da bør du søke hjelp hos hudlegen.

Starter med mildest behandling

– Vi vur­de­rer etter en såkalt terapi­trapp. Den star­ter med kos­me­tis­ke pro­duk­ter, der­et­ter føl­ger resept­frie lege­mid­ler og ved mode­rat eller alvor­lig akne bør man bru­ke resept­plik­ti­ge legemidler.

Ved høy talg­pro­duk­sjon, er det vik­tig med en god peeling eller skrubb, gjer­ne med sali­syl­syre som får løst opp til­stop­pin­ger, i hvert fall i mil­de til­fel­ler, råder farmasøyten.

Gode hudpleierutiner i ung alder

Hun mener at vi kan lære puber­tets­bar­na våre mye når det kom­mer til gode hudpleierutiner.

– Du kan kom­me langt med rik­tig rens, skrubb og fuk­tig­het, sier hun. Erfa­rin­gen hen­nes er at man­ge bru­ker feil produkt.

– Sprit tør­ker ut hud­en og gjør at den pro­du­se­rer enda mer talg for å kom­pen­se­re. Hud­en blir også sen­si­ti­vi­sert, for­tel­ler Dag­run. Én av hen­nes favo­rit­ter, er et omega-3-serum fra REN – alt­så fett.

– Hud­en suger til seg det den tren­ger og der­med slut­ter den å pro­du­se­re mer talg, sier Dag­run Eggen.

Bruk pustende sminke

– Når akne­ut­brud­det er der, hjel­per det lite for ung­dom­mer å kun få råd om pleie. Kuns­ten å kamu­fle­re er vik­tig, og vi har mine­rals­min­ke fra La Roche-Posay som er bra på det­te og som ikke his­ser opp hud­en mer, for­tel­ler farmasøyten.