VI+ Aktiv for deg som er opp­tatt av å hol­de deg i akti­vi­tet. Vi gir deg gode råd innen kost­hold og tre­ning. Ja, også har vi alt som strengs av nyt­ti­ge pro­duk­ter til turen. Vi vet.

Derfor blir du våryr

Derfor blir du våryr

Lan­ge som­mer­da­ger og lyse net­ter set­ter i gang hor­mo­ner som gjør at vi får mer lyst på hver­and­re.

Bli en løper på 6 uker

Kom i form i høst! Her er tip­se­ne og tre­nings­pro­gram­met som gjør deg til en løper på kun 6 uker.

Bli sterk uten vekter

Bli sterk kun ved hjelp av din egen kropps­vekt! Med det­te styrke­pro­gram­met tre­ner du hele krop­pen.

Slik får du motivasjon til å trene

Er det hardt å kom­me seg ut av sofa­en og kom­me igang med tre­ning? Per­son­lig tre­ner Kyr­re Kjes­bu har 9 gode råd som kan gi deg moti­va­sjon til å tre­ne.

6 ting du bør vite om overvekt og bmi

Noen kilo eks­tra i for­hold til anbe­falt BMI, er ikke nød­ven­dig­vis far­lig for helsen din. Slik kan du sjek­ke om over­vek­ten din er ufar­lig eller noe du bør gjø­re noe med.

Effektiv behandling av fotsopp

Jo ras­ke­re du star­ter behand­ling av fot­sopp, desto bed­re! Her får du far­ma­søy­tens råd til hvor­dan du kan bli kvitt fot­sopp.

Smart førstehjelp i tursekken

På fjell­tur er det vik­tig å pak­ke lett og smart for å sik­re en fin, men også trygg fjell­tur. Dis­se 5 tin­ge­ne til første­hjelp bør du all­tid ha i tur­sek­ken.

Tren hjemme!

Lek med bar­na er kan­skje den mest menings­ful­le tre­nin­gen du kan fore­ta deg. Men­nes­ket er skapt til et liv i akti­vi­tet.