En myk og fin barne­hud i kul­den er mer utsatt for kulde­gra­der, vin­ter, vær og vind enn en mer her­det voksenhud.

Selv om grade­stok­ken kry­per godt under null, er det bra at bar­na fort­satt ut og leke i den fris­ten­de snø­en. Men vær føre var både med rik­tig bekled­ning og beskyt­tel­se av barne­hud i kul­den. Ved man­ge minus­gra­der øker for­damp­nin­gen av hud­ens natur­li­ge fuk­tig­het og resul­ta­tet kan bli en eks­tra tørr hud for både barn og voksne

LES OGSÅ: Hjelp mot sår babyhud

Kuldekrem for barn

En kulde­krem inne­hol­der mye fett og oljer. Kre­men er uten vann eller med svært små vann­meng­der. Den leg­ger seg som et beskyt­ten­de lag uten­på hud­en og gir den en bar­rie­re mot fuk­tig­hets­tap. Hud­en hol­des myk og smi­dig ved at den nett­opp redu­se­rer for­dam­ping av fuk­tig­het fra huden.

Hos Vitusapotek har vi kulde­kre­mer både spe­si­elt laget for bar­nets hud, slik som Muste­la Nou­rish­ing Cream med kulde­krem, men også kulde­kre­mer for sen­si­tiv hud som også kan bru­kes på barne­hud i kul­den, for eksem­pel Seba­med kulde­krem og Avè­ne Cold Cream.

NB! Kulde­krem gir ingen beskyt­tel­se mot selve kul­den eller mot frost­ska­der. Da er det klær som gjelder.

LES OGSÅ: 7 tips som lind­rer vannkopper

Artik­ke­len fort­set­ter etter bildekarusellen.

Mustela Nourish Stick Cold Cream
Gå til nett­bu­tikk
Muste­la Nou­rish Stick Cold Cream
Avène Cold Cream
Gå til nett­bu­tikk
Avè­ne Cold Cream, 40 ml
Apobase karbamid 5% krem
Gå til nett­bu­tikk
Apo­base kar­ba­mid 5% krem, 250 ml
Apobase fet Krem
Gå til nett­bu­tikk
Apo­base fet Krem, 200 g
Dexeryl krem
Gå til nett­bu­tikk
Dexe­ryl krem, 250 g
A-Derma Skin Care Cream
Gå til nett­bu­tikk
A‑Derma Skin Care Cream, 50 ml
Decubal Junior Cream
Gå til nett­bu­tikk
Decu­bal Junior Cream, 200 ml
Dr Greve Pharma Allround krem
Gå til nett­bu­tikk
Dr Gre­ve Phar­ma All­round krem, 75 ml
Apobase krem 30%
Gå til nett­bu­tikk
Apo­base krem 30%, 100 g
Mustela Soothing Moisturizing Cream
Gå til nett­bu­tikk
Muste­la Soot­hing Mois­tu­ri­zing Cream, 40 ml
Sebamed kuldekrem
Gå til nett­bu­tikk
Seba­med kulde­krem, 75 ml
Eucerin Aquaphor
Gå til nett­bu­tikk
Euce­rin Aquap­hor, 40 g
Vidi kids lip balm
Gå til nett­bu­tikk
Vidi kids lip balm, 3,8 g
Avène Lip Balm with Cold Cream
Gå til nett­bu­tikk
Avè­ne Lip Balm with Cold Cream, 4 g
A-Derma Dermalibour+ Stick
Gå til nett­bu­tikk
A‑Derma Der­ma­li­bour+ Stick, 8 g

Pleie av barnehud i kulden

En fet ansikts­krem kan ofte bru­kes som en kulde­krem, slik som Euce­rin Aquap­hor og Dr Gre­ve Phar­ma All­round krem.

Hud­en blir ofte tørr om vin­te­ren, både hos voks­ne og barn. Uten beskyt­tel­se og rik­tig pleie kan hud­en bli stram, rød, irri­tert, sår og kan let­te­re utlø­se kløe. En fet og pleien­de krem som kan bru­kes også på sen­si­tiv hud, er bra for både å gi fuk­tig­het og hjel­pe til med å opp­rett­hol­de hud­bar­rie­ren for å for­hind­re for­damp­ning fra hud­en og der­med tørr­het. Vitusapotek har man­ge gode pro­duk­ter som kan bru­kes på hud hos barn, blant annet Decu­bal Junior Cream og A‑Derma Skin Care Cream. Apo­base har fle­re gode kre­mer, hver med ulikt inn­hold av fett.

Bru­kes en fet krem med vann i seg, bør den smø­res i god tid før bar­net går ut i kul­den, slik at van­net får fordampet.

Barn slik­ker seg lett på lep­pe­ne, noe som kan føre til tørr hud på og rundt mun­nen. En leppe­po­ma­de slik som Vidi kids lip balm, A‑Derma Lip Stick eller Avéne Lip Balm med kulde­krem, kan bru­kes av alle – også dem med sen­si­tiv hud.

Muste­la Nou­rish Stick Cold Cream er en stift med kulde­krem som både gir fuk­tig­het og beskyt­ter tør­re lep­per og kinn hos barn (og voksne).

Spør hos ditt nær­mes­te Vitusapotek for gode tips til fore­byg­ging og pleie av tørr vin­ter­hud. Vi har man­ge dedi­ker­te ansat­te med god kunn­skap til hud og hud­pleie.

LES OGSÅ: Dis­se barne­syk­dom­me­ne bør du vite om

Forfrysninger og frostskader

På kal­de dager bør du føl­ge med på hud­en i ansik­tet, spe­si­elt nesen og øre­ne. Også hen­der og føt­ter er utsatt. Ved tegn på over­fla­disk for­frys­ning, også kalt frost­bitt, vil hud­en være blek, kald og hard. Sjekk også at bar­net lett kan føle fing­re og tær.

FOREBYGGING AV TØRR VINTERHUD

  • Unn­gå hyp­pig bading. Bruk gjer­ne olje i bade­van­net når bar­net får et bad.
  • Til dag­lig bør du smø­re på en fuk­tig­hets­krem som pas­ser barnehuden.
  • Bruk oljevask til både hen­der og kropp, slik at ikke hud­ens natur­li­ge fett­lag fjernes.
  • Unn­gå vask av hud­en rett før dere skal ut i kulden.

Kil­de: Vitusapotek.no

Første­prio­ri­tet er å få bar­net ut av kul­den og få var­met hud­en med kropps­var­me om du kan. Områ­der med frost­bitt skal ikke gnis på.
Gi varm drik­ke og unn­gå var­me direk­te fra ovn eller peis.

Der­som hud­en fort­set­ter å være num­men når den var­mes opp, bør lege kontaktes.

Når man kom­mer seg inn og vevet tiner opp, blir hud­en rød og vel­dig vond. Ved frost­bitt vil kun det ytters­te laget av hud­en bli ska­det. Man kan få sår, men det­te gror uten at man får arr.

Ved dyp for­frys­ning har frost­ska­den gått gjen­nom alle hud­la­ge­ne, og da trengs legehjelp.

LES OGSÅ: Det­te er bra å vite om resept­frie medi­si­ner mot smer­te og feber

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Tufte bambull til hele familien
Gå til nett­bu­tikk
Tuf­te bam­bull til hele familien
Dr Greve Pharma Beroligende Babyolje
Gå til nett­bu­tikk
Dr Gre­ve Phar­ma Bero­li­gen­de Baby­olje, 200 ml
Mustela No Rinse Cleansing Water
Gå til nett­bu­tikk
Muste­la No Rin­se Cle­an­sing Water, 300 ml
Sebamed hudolje til baby og barn
Gå til nett­bu­tikk
Seba­med hud­olje til baby og barn, 150 ml
A-Derma Exomega Control Shower Oil
Gå til nett­bu­tikk
A‑Derma Exomega Con­trol Show­er Oil, 500 ml
A-Derma Exomega Control Badeolje
Gå til nett­bu­tikk
A‑Derma Exomega Con­trol Bade­olje, 250 ml
A-Derma Foaming Gel
Gå til nett­bu­tikk
A‑Derma Foaming Gel, 500 ml
A-Derma Dermalibour+ foaming gel
Gå til nett­bu­tikk
A‑Derma Der­ma­li­bour+ foaming gel, 250 ml

4 klestips i kulden

Det aller bes­te er å dek­ke mest mulig av hud­en med klær. Her er noen gode tips til hvor­dan du best beskyt­ter bar­na i kulden:

1. Ha på en tynn ull­gen­ser og longs innerst sam­men med var­me sok­ker. Uten­på har du et lag ull til, eller fle­ece. Unn­gå bom­ull både innerst og i midt­ers­te lag.

Hos Vitusapotek fører vi blant annet varmt under­tøy fra Tuf­te laget i bam­bull som er en miks av bam­bus­vis­ko­se på inn­si­den og merinoull på utsi­den. Det­te gjør at plag­get ikke klør, sam­ti­dig som det er regu­le­rer kropps­tem­pe­ra­tu­ren og absor­be­rer fuktighet.

2. Ytterst trengs en god vin­ter­park­dress for å stå imot både sur vind og fuk­tig­het, og for å gi eks­tra var­me. For stør­re barn som beve­ger seg mer, vil ofte en buk­se og jak­ke være mer praktisk.

3. Ha på bar­net en lue som det ikke blå­ser gjen­nom. Øre­klaf­fer på lua er supert. Bruk en hals i ste­det for skjerf, samt gode vot­ter som ikke blir så fort våte og kal­de. Et godt tips er ull­vot­ter innerst og vann- og vind­tet­te vot­ter over. Husk at vot­ter er mye bed­re enn van­ter. En hood eller fin­lands­het­te under lua kan beskyt­te hake og kinn.

4. Vin­ter­støv­le­ne bør være foret, og på fuk­ti­ge dager bør bar­net bru­ke vann­sik­kert sko­tøy. Uan­sett er det vik­tig at bar­net har stor nok plass til tær­ne. Kla­rer hun/han å beve­ge på tær­ne inni stø­ve­len, så er det bra.

LES OGSÅ: 3 effek­ti­ve behand­lin­ger mot hodelus

Ikke alle barn er like

Husk at det kan være sto­re for­skjel­ler på de mins­te og de litt stør­re bar­na når det kom­mer til å tak­le kul­den. Det gjel­der også for luft­vei­ene. Ett­årin­ger kan få pro­ble­mer med å pus­te ordent­lig ved 10 minus­gra­der, mens de stør­re bar­na kan kla­re seg bed­re. I man­ge barne­ha­ger er 10 minus gren­sen for lek ute. Blå­ser det i til­legg, eller luf­ten er fuk­tig, blir de effek­ti­ve kulde­gra­de­ne enda lavere.

Er det bik­kje­kaldt og unge­ne like­vel har lyst til å leke ute, bør du i det mins­te begren­se ute­ti­den til en halv­time og føl­ge med på pust og bar­nets hud i kulden.

LES OGSÅ: Slik gir du første­hjelp til barn

Kil­der: vitusapotek.no, Apo­tek­for­enin­gen, infor­ma­sjon fra Ulle­vål syke­hus, Norsk Helse­in­for­ma­tikk og Nor­ges Aller­gi- og Astma­for­bund, Norsk luft­am­bu­lan­se, barnehage.no