Far­ma­søyt Thea Jacob­sen hos Vitusapotek Aker Bryg­ge i Oslo.

– Fot­sopp star­ter ofte mel­lom tær­ne. Sett igang med behand­ling av fot­sopp så tid­lig som mulig slik at den ikke sprer seg til tåneg­ler, fot­såle og opp­over foten, for­tel­ler far­ma­søyt Thea Jacob­sen ved Vitusapotek Aker Bryg­ge i Oslo.

– Rek­ker fot­sop­pen å spre seg til under tåneg­le­ne, er den langt ver­re å bli kvitt, så start behand­ling av fot­sopp så fort du mer­ker sym­pto­me­ne, råder farmasøyten.

LES OGSÅ: Dis­kret hjelp mot pin­li­ge plager

Symptomer på fotsopp

Fot­sopp har uli­ke sym­pto­mer og kan se for­skjel­lig ut:

  • Hud­en kan bli grå­hvit og flassete.
  • Sprekk­dan­nel­se mel­lom tær og fotsålen.
  • Kløe, rødhet og bren­nen­de følel­se der du har sopp.

– Sopp­in­fek­sjo­nen kan for­veks­les med eksem og pso­ria­sis. Prø­ver du en lokal­be­hand­ling av sopp og den ikke vir­ker, så kan det være noe annet. Stikk inn­om ditt nær­mes­te Vitusapotek for å få hjelp og gode råd, sier Thea.

LES OGSÅ: Hjelp mot tør­re og irri­ter­te øyne

Trives i fuktig miljø

Fot­sopp skyl­des en type sopp som kal­les Der­mato­fyt­ter. De smit­ter over på det ytters­te hud­la­get. Krop­pens reak­sjon ved sopp­in­fek­sjon er å pro­du­se­re fle­re hud­cel­ler enn nor­malt på områ­de­ne med fotsopp.

Fot­sop­pen fin­nes ikke natur­lig på hud­en, og du unn­går den stort sett der­som du hol­der føt­te­ne tør­re og vel­stel­te, men hvis den får leve i et fuk­tig mil­jø, blir sopp­in­fek­sjo­nen verre.

– Fot­sopp tri­ves i et fuk­tig og tett mil­jø. Tet­te sko og fuk­ti­ge sok­ker er fot­sop­pens favo­rit­ter. Da tri­ves sop­pen og for­me­rer seg, for­kla­rer Thea Jacobsen.

Du er mest utsatt for smit­te på ste­der som gar­de­ro­ber, svøm­me­hal­ler og fellesdusjer.

LES OGSÅ: Hjelp når svet­ting blir et problem

Rammer sjelden barn

Ung­dom­mer og voks­ne får oftest fot­soppin­fek­sjon. Og ofte idretts­ut­øve­re og and­re som bru­ker offent­li­ge gar­de­ro­ber og i til­legg er mye svet­te på bena. Da er gro­bun­nen for fot­sopp perfekt.

– Man­ge får også fot­sopp etter ferie, for­tel­ler far­ma­søyt Thea Jacobsen.

– Fot­sopp hos barn kan skje, men er ikke van­lig, sier hun. Ved behand­ling av fot­sopp på barn under 12 år, bør du kon­tak­te legen først.

LES OGSÅ: 7 tips som lind­rer vannkopper

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Lamisil 1 %
Gå til nett­bu­tikk
Lami­sil (ter­bina­fin) 1 %, 4 gram
Daktacort Krem 20 mg/g + 10 mg/g
Gå til nett­bu­tikk
Dak­tacort Krem 20 mg/g + 10 mg/g, 15 g
Canesten Krem 1 %
Gå til nett­bu­tikk
Canes­ten Krem 1 %, 20 g
Pevaryl Pudder 1%
Gå til nett­bu­tikk
Peva­ryl Pud­der 1%, 30 g
Lamisil Krem 10 mg/g
Lami­sil Krem 10 mg/g, 15 g
Lamisil Hudspray 10 mg/ml
Gå til nett­bu­tikk
Lami­sil Hud­spray 10 mg/ml, 15 ml
Lamisil DermGel 1%
Gå til nett­bu­tikk
Lami­sil Derm­Gel 1%, 15 g

Effektiv behandling av fotsopp

Uten behand­ling av fot­sopp, vil den spre seg. Det som star­tet med fot­sopp mel­lom tær­ne, blir etter­hvert til fot­sopp under foten og på tåneg­ler. Det­te kan også spre seg opp­over føttene.


De fles­te vil bli kvitt fot­sopp med en resept­fri krem, lini­ment eller spray

– Jo len­ger sopp­in­fek­sjo­nen for­blir ube­hand­let, desto vans­ke­li­ge­re er det å bli kvitt fot­sopp. Hos ditt nær­mes­te Vitusapotek fin­ner du resept­frie behand­lin­ger mot fot­sopp, for­tel­ler farmasøyten.

– Behand­ling av fot­sopp lokalt er første­val­get. De fles­te vil bli kvitt fot­sopp med en resept­fri krem, lini­ment eller spray. I og med at det­te er resept­frie lege­mid­ler, kan det være lurt å snak­ke med en av oss ansat­te i Vitusapotek.

Kan fot­sopp gå over av seg selv?

– Fot­sopp kan gå over av seg selv der­som den ikke får spredd seg. Men det abso­lutt enk­les­te, ras­kes­te og sik­res­te er å behand­le fot­sopp med én gang, sier Thea Jacobsen.

LES OGSÅ: Slik unn­går du pro­ble­mer med underlivet

Fotsopp tær

SYMPTOMER FOTSOPP: Fot­sopp kom­mer ofte først til syne mel­lom tær­ne. (Foto: Get­ty Images)

To typer behandlinger mot fotsopp

Hos apo­tek fin­ner du to typer behand­ling mot fot­sopp: Sopp­dre­pen­de mid­ler og behand­lin­ger som hem­mer soppvekst.

– Sopp­dre­pen­de mid­ler har kort behand­lings­tid. Hos Vitusapotek har vi Lami­sil som er en engangs­be­hand­ling. Beg­ge føt­te­ne smø­res med opp­løs­nin­gen som du skal la tør­ke og sit­te på i 24 timer. Behand­lin­gen vir­ker innen en uke har gått, for­tel­ler far­ma­søyt Thea Jacobsen.

Mid­ler som hem­mer veks­ten av fot­sopp, vil gjø­re at fot­sop­pen for­svin­ner etter hvert som hud­en skif­tes natur­lig ut. Pro­duk­ter som Dak­tar, Canes­ten og Peva­ryl bru­kes over en peri­ode på to til fire uker.

LES OGSÅ: Det­te bør du vite om smerte­stil­len­de og feber­dem­pen­de medisiner

Fullfør behandlingen!

Ved behand­ling bør føt­te­ne være rene og tørre.

– Full­før all­tid hele behand­lin­gen mot fot­sopp. Hvis ikke, kan du risi­ke­re å få den til­ba­ke, sier Thea Jacobsen.

VISSTE DU AT
… du har 10 gan­ger så man­ge svette­kjert­ler under føt­te­ne som på ryg­gen? Fot­så­le­ne har mer enn 600 svette­kjert­ler pr. cm2.
(Kil­de: Sto­re medi­sins­ke leksikon)

Pla­ges du med kløe, fore­slår far­ma­søy­ten Dak­tacort. Det­te er en krem mot fot­sopp som inne­hol­der hydro­kor­ti­son og sopp­hem­men­de mid­del og kan maks bru­kes i fire uker.

Hvis behand­lin­gen ikke vir­ker, kan du fort­set­te med Dak­tar som er uten hydrokortison.

– Der­som du har dia­be­tes eller er under 12 år, skal du snak­ke med legen før du set­ter i gang med behand­ling av fot­sopp. Kon­takt også legen der­som du ikke har effekt av lokal­be­hand­lin­gen av fot­sopp som er kor­rekt utført, råder Thea Jacobsen.

LES OGSÅ: Det­te bør du ha i hjem­me­apo­te­ket ditt

Teks­ten fort­set­ter etter produktkarusellen.

Apro Talkum uparfymert
Gå til nett­bu­tikk
Apro Tal­kum upar­fy­mert, 116 g
Tufte Bambull sort sokk
Gå til nett­bu­tikk
Tuf­te Bam­bull sort sokk
Stop 24 Fotkrem
Gå til nett­bu­tikk
Stop 24 Fot­krem, 60 ml
CCS Pleiende fotkrem
Gå til nett­bu­tikk
CCS Pleien­de fot­krem, 175 ml
CCS Oppfriskende Fotdeo
Gå til nett­bu­tikk
CCS Opp­fris­ken­de Fot­deo, 100 ml
Sebamed Extra Dry Repair fotkrem
Gå til nett­bu­tikk
Seba­med Extra Dry Repair fot­krem, 100 ml
Scholl Fresh Step fotspray
Gå til nett­bu­tikk
Scholl Fot­s­pray, 150ml
Scholl Velvet Wet & Dry elektrisk fotfil
Gå til nett­bu­tikk
Scholl Vel­vet Wet & Dry elekt­risk fotfil
CCS Intensivt mykgjørende fotbadsalt
Gå til nett­bu­tikk
CCS Inten­sivt myk­gjø­ren­de fot­bad­salt, 310 g

10 forebyggende råd mot fotsopp

Med enk­le grep er du mind­re utsatt for å få fot­sopp. Her er far­ma­søyt Thea Jacob­sens 10 tips til fore­byg­ging av fotsoppinfeksjon:

1. Hold føt­te­ne tør­re og rene. Vask føt­te­ne ved behov og tørk godt også mel­lom tærne.

2. Stell føt­te­ne jevn­lig, også gjen­nom vin­te­ren. Hos Vitusapotek fin­ner du et stort utvalg av fot­pleie­pro­duk­ter. Her kan du lese mer om enkel fot­pleie til hjemmebruk.

3. Pla­ges du med fot­svet­te, fin­nes det kre­mer og spray­er med anti­per­spi­rant, slik som Scholl Fresh Step og Stop 24 fot­krem.

4. Gå bar­bent hjem­me og så ofte du kan.

FARMASØYTENS TIPS
Bruk tal­kum for å hol­de sko og føt­ter tørre.

5. Bruk sko som «pus­ter». Bytt på hvil­ke sko du bru­ker, gjer­ne annen­hver dag, så får de tid til å tør­ke. Luft sko­ene ved å ta ut sålen når de står til tørk, og sett dem gjer­ne ut for god lufting.

6. Unn­gå var­me sko innen­dørs på vin­ters­tid. Ha gjer­ne and­re sko på job­ben, så kan du skif­te sko hver dag.

7. Skift sok­ker jevn­lig. Bruk ull eller bom­ull og unn­gå sok­ker i syn­te­tisk stoff. Hos Vitusapotek har vi sok­ker i beha­ge­lig bam­bus­vis­ko­se fra Tuf­te Wear som mot­vir­ker både fot­svet­te og lukt. Sok­ke­ne fin­nes i uli­ke vari­an­ter til både menn og kvinner.

8. Fot­krem bør bru­kes hele året, men smør den gjer­ne på mens du sit­ter bar­bent og ser på TV, eller ha den på natt­bor­det og smør på før du leg­ger deg.

9. Bruk bade­sko i dusjen.

10. Unn­gå å låne hånd­kle, sko­tøy, sok­ker etc. som kan over­fø­re fotsopp.

LES OGSÅ: Der­for er det lurt å sjek­ke medisinskapet