farmasøyt Pardeep Kaur Kodial ved Vitusapotek Stokke

Hva man vel­ger av behand­lin­ger mot hode­lus, er avhen­gig av hva man fin­ner mest pra­kisk, hvor mye tid man vil bru­ke i kam­pen mot luse­ne og hva man er vil­lig til å betale.

Farmasøytens tips til behandlinger mot hodelus

Spør hos ditt nær­mes­te Vitusapotek for å fin­ne pro­duk­te­ne og behand­lin­ger mot hode­lus som pas­ser bar­net ditt eller deg.

Her gir far­ma­søyt Parde­ep Kaur Kodi­al ved Vitusapotek Stok­ke deg 3 effek­ti­ve og gode behand­lin­ger mot hode­lus og luseegg.

LES MER: Myter og fak­ta om hodelus

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Linicin 15 min solution mot lus
Gå til nett­bu­tikk
Lini­cin 15 min solu­tion mot lus, 100 ml
Paranix Sensitive uten parfyme
Gå til nett­bu­tikk
Para­nix Sen­si­ti­ve uten par­fy­me, 150 ml
Nyda lusemiddel
Gå til nett­bu­tikk
Nyda luse­mid­del, 50 ml
Nix Sjampo 1%
Gå til nett­bu­tikk
Nix Sjam­po 1%
Linicin Pluss 15 min lotion
Gå til nett­bu­tikk
Lini­cin Pluss 15 min lotion, 100 ml

Effektive og ufarlige lusemidler

I de sis­te åre­ne har det vært søke­lys på bruk av behand­lin­ger mot hode­lus i form av luse­mid­ler som kan gjø­re hode­lu­se­ne resis­ten­te mot lusemidlene. 

SLIK SJEKKER DU OM BARNET HAR LUS
  • Fukt håret først. Det sin­ker og for­hind­rer hode­lu­sen i å beve­ge seg
  • Ha et lyst hånd­kle over skuld­re­ne. Gre sys­te­ma­tisk gjen­nom håret med en luse­kam. Du fin­ner effek­ti­ve luse­kam­mer hos Vitusapotek.
  • Sjekk både hånd­kle og kam og bruk gjer­ne lupe for å avdek­ke om det fin­nes egg eller lus.
  • Et godt tips for å fore­byg­ge smit­te av hode­lus, er å bru­ke Lini­cin Pre­vent Spray i peri­oder med stor smittefare.

Hos Vitusapotek har vi fle­re luse­mid­ler hvor hode­lus, lar­ver og egg utset­tes for mid­ler som blok­ke­rer pus­te­or­ga­ne­ne til lusa og ikke for­gif­ter dem. Der­med unn­går man å gjø­re hode­lus resis­ten­te mot behandlingene.

Behand­ling mot lus må som regel gjen­tas etter noen dager for å være sik­ker på å ta knek­ken på alle hode­lus og egg.

Ved behand­ling med luse­mid­del, er det vik­tig å føl­ge bruks­an­vis­nin­gen nøye. Hos Vitusapotek har vi fle­re pro­duk­ter, blant annet Lini­cin 15 min solu­tion mot lus som fjer­ner hode­lus og for­hind­rer utvik­ling av lusegg. Pak­ken inne­hol­der også lusekam.

Sjekk også ut Nyda luse­mid­del, Lini­cin Pluss 15 min lotion, Nix sjam­po 1%, og Para­nix Sen­si­ti­ve uten parfyme.

LES OGSÅ: Når er det nød­ven­dig med kosttilskudd?

Hodelus og egg

Både lus og luse­egg kan mis­for­stås som flass, så bruk gjer­ne lupe ved kjem­ming og sjekk av hode­lus. (FOTO: Get­ty Images)

Behandling med lusekam

Ved behand­ling med luse­kam må kjem­min­gen utfø­res hver dag eller annen­hver dag i 12–14 dager. Meto­den er rime­lig, men kre­ver litt tid og inn­sats. Behand­ling med luse­kam er best egnet på barn med kort eller mel­lom­langt, glatt eller bøl­ge­te hår. Slik gjør du det:

Lusekam

FUKTIG HÅR: Både ved sjekk med luse­kam og behand­ling mot hode­lus med luse­kam, bør håret være fuk­tig slik at luse­ne ikke så lett slip­per unna. (FOTO: Get­ty Images)

  • Start med vått hår, gjer­ne til­satt bal­sam for å let­te kjemmingen.
  • Legg et hånd­kle over skuld­re­ne for å fan­ge opp lus og egg som fal­ler ned.
  • Gre sys­te­ma­tisk gjen­nom hele håret med luse­kam­men, og vær spe­si­elt nøye innerst ved hodebunnen.
  • Hånd­kle­det og kam­men må vas­kes ved 60 ºC eller fry­ses ned i minst fire timer etter­på for å dre­pe lus og egg.
  • Kon­trol­ler håret dag­lig, i tre uker etter sis­te behandlingsdag.

LES OGSÅ: Alt du tren­ger til hjemmeapoteket

Ulike typer lusekammer

Hos Vitusapotek fin­ner du tre typer lusekammer:

Luse­kam med for­stør­rel­ses­glass som er bra for å opp­da­ge og gre ut luseegg.

Nit­comb M2 luse­kam med dob­belt rad av ten­ner for effek­tiv og grun­dig fjer­ning av hode­lus og egg.

Ridi­an elekt­risk luse­kam m/ekstra kam mot egg tar kver­ken på hode­lus, lar­ver og egg med elek­tri­si­tet som ikke mer­kes av deg, men som øye­blik­ke­lig dre­per hode­lu­se­ne mens du grer gjen­nom håret.

LES OGSÅ: 7 tips som lind­rer vannkopper

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Lusekam med forstørrelsesglass
Gå til nett­bu­tikk
Luse­kam med forstørrelsesglass
Ridian elektrisk lusekam m/ekstra kam mot egg
Gå til nett­bu­tikk
Ridi­an elekt­risk luse­kam m/ekstra kam mot egg
Linicin Prevent Spray
Gå til nett­bu­tikk
Lini­cin Pre­vent Spray, 100 ml
Nitcomb M2 Lusekam
Gå til nett­bu­tikk
Nit­comb M2 Lusekam

Barbering mot hodelus

Vel­ger du bar­be­ring skal håret klip­pes kor­te­re enn 0,5 cm. Noen hode­lus kan prø­ve å hol­de seg fast i hår­tus­te­ne, så bruk en luse­kam for å fjer­ne dis­se etter barberingen.

Av alle behand­lin­ger mot hode­lus, er bar­be­ring nok den enk­les­te og i hvert fall den mest tids­be­spa­ren­de og rime­li­ge meto­den, men så er det ikke alle som øns­ker å fjer­ne hårpryden.

LES OGSÅ: Der­for bør du sjek­ke medi­sin­ska­pet ditt

Lag­re