Far­ma­søyt Lin­da Lier­eng ved Vitusapotek Sand­går­den på Gjøvik.

Bar­na i solen tren­ger godt med sol­be­skyt­tel­se. Barne­hud­en er som regel en mer sen­si­tiv og har ikke opp­ar­bei­det seg beskyt­tel­sen en vok­sen hud ofte har mer av.

Her gir far­ma­søyt Lin­da Lier­eng ved Vitusapotek Sand­går­den deg sine bes­te anbe­fa­lin­ger til sol­be­skyt­tel­se til bar­na i solen samt de bes­te pro­duk­te­ne for barne­hud­en. Det­te er råde­ne hun også bru­ker på sine egne barn.

LES OGSÅ: Slik vel­ger du rik­tig solkrem

Solbeskyttelse til babyer og småbarn

Baby­er og små barn har ikke utvik­let pig­ment i hud­en og bar­na i solen er der­med eks­tra utsatt for solforbrenninger.

Barn som får gjen­tat­te sol­ska­der i hud­en, har også stør­re risi­ko for å utvik­le hud­kreft i vok­sen alder.

– I  utgangs­punk­tet skal baby­er helst ikke være i solen før de er rundt ett år. Den sar­te baby­hud­en beskyt­tes best med hel­dek­ken­de klær – gjer­ne med UV-beskyt­tel­se, sol­bril­ler og caps.

Det som gjen­står; ansikt, hen­der og føt­ter, tren­ger en god sol­krem for barn. For baby­hud­en anbe­fa­ler jeg høy fak­tor, helst spf 50, sier Lin­da Liereng.

Hos Vitusapotek har vi sol­kre­mer som er spe­si­elt gode for baby­hud­en, for eksem­pel La Roche-Posay Anthe­lios XL Baby lotion med spf 50+ og Cos­mica Cos­mica Sun Kids Visib­le Pro­tect med spf 50.

LES OGSÅ: Far­ma­søy­tens tips til pleie av babyhuden

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Cosmica Sun Kids Visible Protect SPF 50
Gå til nett­bu­tikk
Cos­mica Sun Kids Visib­le Pro­tect SPF 50, 125 ml
Vichy Capital Soleil solspray til barn SPF 50+
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Capi­tal Soleil solspray til barn SPF 50+, 200 ml
La Roche-Posay Anthelios XL Baby lotion SPF 50+
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Anthe­lios XL Baby lotion SPF 50+, 50 ml
La Roche-Posay Kids Wetskin Lotion SPF 50
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Kids Wet­s­kin Lotion SPF 50, 250 ml
A-derma Sun Protect AD Cream SPF 50+
Gå til nett­bu­tikk
A‑derma Sun Pro­tect AD Cream SPF 50+, 150 ml
Cosmica Kids Active Sun Lotion SPF 50
Gå til nett­bu­tikk
Cos­mica Kids Acti­ve Sun Lotion SPF 50, 250 ml
La Roche-Posay XL sollotion kropp SPF 50
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay XL sol­lo­tion kropp SPF 50, 300 ml
Cosmica Kids Sensitive Sun Cream SPF 30 u/parfyme
Gå til nett­bu­tikk
Cos­mica Kids Sen­si­ti­ve Sun Cream SPF 30 u/parfyme, 125 ml
Vichy Capital Soleil solstift til lepper SPF 30
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Capi­tal Soleil sol­stift til lep­per SPF 30
La Roche-Posay Anthelios XL stift
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Anthe­lios XL stift, SPF 50+, 9 g

Velg solkrem for sensitiv hud

Sol­kre­men du bru­ker på bar­net ditt bør være til­pas­set en sen­si­tiv hud, være uten par­fy­me og bereg­net for barn, iføl­ge far­ma­søy­ten. Men, uan­sett sol­krem­type, så er beskyt­tel­sen vik­tigst for bar­na i solen, under­stre­ker hun.

Sol­fak­to­ren på sol­kre­men for barn bør være høy, og hvis solen er sterk bør du gå for spf 50.

– Hos oss i Vitusapotek Sand­går­den går det mest av sol­krem med spf 30 og 50 til barn, for­tel­ler farmasøyten.

LES OGSÅ: Stell av bar­nas små­ska­der og skubbsår

Smøring av de aktive barna i solen

Når bar­net blir stør­re og mer aktivt, kan det være lurt å ta en god run­de med smø­ring en halv time før dere går ut  – gjer­ne før klær­ne er på slik at du får smurt der det kan bli glip­per mel­lom klær og smurt hud.

Hva betyr vannresistent?

Til barn er det all­tid lurt å bru­ke sol­pro­duk­ter som kan tåle litt vann og sand uten å for­svin­ne. På sol­kre­men eller solspray­en vil dis­se pro­duk­te­ne være mer­ket med «Vann­re­sis­tent» (Water-resi­stant) eller «Vel­dig vann­re­sis­tent» (Very Water-resistant).
For­skjel­len på dis­se to type­ne er at vann­re­sis­ten­te pro­duk­ter hol­der seg i to duk­ker­ter på 20 minut­ter hver, mens vel­dig vann­re­sis­ten­te sol­pro­duk­ter hol­der i 4 like lan­ge duk­ker­ter, og det­te er best for dem som bader mye.
Men uan­sett er det abso­lutt bes­te å smø­re seg på nytt etter bading.

– De aktive bar­na i solen som er ute og leker dagen lang og mye opp og ned av van­net, bør smø­res med eks­tra vann­re­sis­ten­te sol­pro­duk­ter, sier far­ma­søyt Lin­da Liereng.

Prøv for eksem­pel Cos­mica Kids Acti­ve Sun Lotion SPF 50 som også kan smø­res på våt hud.

Smør annen hver time, og all­tid etter hvert bad.

– På aktive barn som bader og svet­ter, er sol­kre­mer som kan smø­res på våt hud en vin­ner. Min per­son­li­ge favo­ritt er La Roche-Posay Kids Wet­s­kin Lotion med sol­fak­tor 50, sier Lin­da Liereng.

LES OGSÅ: Slik sjek­ker du sol­kre­men din

Artik­ke­len fort­set­ter etter bildet.

Solkrem og barn

PÅFYLL: Gi bar­na påfyll av sol­krem jevn­lig og la dem gjer­ne søke skyg­gen inne når solen er på sitt ster­kes­te. (Foto: Get­ty Images)

La barna ta solpause

– Solspray er all­tid en vin­ner på de aktive bar­na i solen, men bruk nok! Solspray bør all­tid påfø­res to ganger.

Spray på og smør over med hen­de­ne slik at du er sik­ker på at alle hud­om­rå­der får påført solspray­en. Gjen­ta en gang til for å sik­re at det blir nok meng­de, tip­ser farmasøyten.

Du tren­ger ikke å ha dår­lig sam­vit­tig­het hvis unge­ne er innen­dørs i noen timer på en sol­skinns­dag. Tvert imot!

– Unn­gå å være i solen når den er på det ster­kes­te. I klokke­slet­tet 12– 15 kan bar­na med for­del leke i skyg­gen, og de kan gjer­ne være innen­dørs i den ver­ste sol­stei­ka midt på dagen, mener farmasøyten.

Artik­ke­len fort­set­ter under produktkarusellen.

Cars Caps UV 50
Gå til nett­bu­tikk
Cars Caps UV 50
Cars beskyttelsesdrakt UV 50
Gå til nett­bu­tikk
Cars beskyt­tel­ses­drakt UV 50
Mokki solbriller for baby blå m/Blue Block linse
Gå til nett­bu­tikk
Mok­ki sol­bril­ler for baby blå m/Blue Block linse
Ariel beskyttelsesdrakt UV 50
Gå til nett­bu­tikk
Ariel beskyt­tel­ses­drakt UV 50
Ariel Caps UV 50
Gå til nett­bu­tikk
Ariel Caps UV 50
Mokki solbriller barn 4-8 år
Gå til nett­bu­tikk
Mok­ki sol­bril­ler barn 4–8 år

Klær, solbriller og caps

Både de små og sto­re bar­na i solen, kan med for­del bru­ke bru­ke en sol­be­skyt­ten­de drakt med sol­fil­ter. Beskyt­tel­se for hodet og sol­bril­ler bør all­tid brukes.

Lin­das per­son­li­ge smøre­tips for barn

På mine egne barn smø­rer jeg all­tid på et tykt lag med sol­krem en halv­time før vi går ut. Så fyl­ler jeg på med solspray når det trengs. Etter sol­pau­se midt på dagen, tar vi en ny run­de med god smø­ring og bru­ker solspray­en som «påfyll» etterpå.

Hos Vitusapotek fin­ner du sol­drak­ter og cap­ser for barn med tekstil­fak­tor 50 + som er ypper­lig for bar­na i solen, både når de leker på stran­den og er i vannet.

Sørg for gode sol­bril­ler i god­kjent stan­dard for bar­na i solen. Hos Vitusapotek har vi sol­bril­le­ne Mok­ki både for både baby­er, små­bar­na og litt stør­re barn, i til­legg til voks­ne. Mok­ki har EU-stan­dard for sol­bril­ler i kate­go­ri 3, det vil si at de har full UV-beskyttelse

LES MER: Der­for er det vik­tig å beskyt­te øyne­ne i solen

Lindring av solbrent hud

Skul­le bar­net bli sol­brent, fin­nes det man­ge pro­duk­ter som kan hjel­pe, og vi som job­ber i Vitusapotek kan gi deg man­ge gode råd.

En after­sun vil kjø­le ned og gi fuk­tig­het til en hud som har vært i solen. Ellers kan aloe vera-gel og ‑spray hjel­pe. Hos vitusapotek fin­ner for eksem­pel Avivir Aloe Vera Spray som inne­hol­der 99,5% øko­lo­gisk aloe vera.

Xylo­cain Sal­ve 5 % kan bru­kes mot smer­ter for­år­sa­ket av blant annet sol­brent­het. Også Hydro­kor­ti­son CCS Sal­ve 1 % kan hjel­pe på smer­ter og irritasjon.

Avivir Aloe vera Spray 99,5%
Gå til nett­bu­tikk
Avivir Aloe vera Spray 99,5%, 75 ml
Xylocain Salve 5 %
Gå til nett­bu­tikk
Xylo­cain Sal­ve 5 %, 10 g
La Roche-Posay Aqua Aftersun
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Aqua After­sun, 200 ml
Avivir Aloe Vera Gel
Gå til nett­bu­tikk
Avivir Aloe Vera Gel, 150 ml
Vichy Capital Soleil Aftersun Lotion
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Capi­tal Soleil After­sun Lotion, 300 ml
La Roche-Posay Kildevannsspray
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Kilde­vannspray, 150 ml

Les solkremtester med et kritisk blikk

Det pub­li­se­res man­ge tes­ter av sol­kre­mer i medie­ne. Far­ma­søyt Lin­da Lier­eng ber oss for­bru­ke­re være kri­tis­ke når vi leser tes­ter av solprodukter.

– Når du leser tes­ter av sol­krem i for eksem­pel aviser eller for­bru­kertes­ter, bør du være kri­tisk til hva de vir­ke­lig tes­ter. Ofte går tes­ten kun på inn­holds­stof­fer og ikke på kon­sen­tra­sjo­ner av inn­holds­stof­fer eller hvor godt sol­kre­men beskyt­ter, sier farmasøyten.

Hun under­stre­ker at Nor­ge og Euro­pa har stren­ge krav til at sol­kre­me­ne skal være tryg­ge for alle ald­re og at de skal gi god beskyt­tel­se mot solstrålene.

– Kon­sen­tra­sjo­ne­ne som er til­latt er sik­re og tryg­ge. I Vitusapotek kon­trol­le­rer vi at alle sol­pro­duk­te­ne opp­fyl­ler kra­ve­ne, og alle pro­duk­ter har gått gjen­nom en nøye sjekk, for­tel­ler farmasøyten.

– Lurer du på inn­hol­det i pro­duk­te­ne, så spør oss i ditt nær­mes­te Vitusapotek. Vi vet! sier Lin­da Liereng.