Johanne Strøm er apo­tek­tek­ni­ker ved Vitusapotek Sva­nen i Tromsø.

Når vi er fer­dig med over­gangs­al­de­ren og går inn i 60-åre­ne, mis­ter vi fyl­den i hud­en og evnen til å pro­du­se­re nok lipi­der (fett­stof­fer).

– Alle pro­ses­ser i krop­pen går sent, også celle­for­ny­el­se. Vi tar ikke len­ger opp næring så godt. Nå tren­ger hud­en vir­ke­lig god påfyll av næring både innen- og uten­fra. Få i deg godt med anti­ok­si­dan­ter, sier Johanne Strøm fra Vitusapotek Sva­nen i Tromsø.

Mer påfyll

– Hud­en din tren­ger det den kan få av fuk­tig­het og fett. Det fin­nes også pro­duk­ter som kan sti­mu­le­re til pro­duk­sjon av stof­fe­ne i hud­en som gir fyl­de og fast­het. I til­legg til de van­li­ge plei­eru­ti­ne­ne, bør du kjø­re på med olje­se­rum, fyl­di­ge­re kre­mer og fuk­tig­hets­mas­ke inn­imel­lom, sier Johanne Strøm.

Der­som flek­ker eller rød hud ikke lar seg pleie bort, gjør du mye med gode kamu­fle­ren­de pro­duk­ter. Spør hos ditt nær­mes­te Vitusapotek.

DETTE SKJER MED HUDEN I 60-ÅRENE

  • Hud­en kan bli vel­dig tørr.
  • Evnen til å pro­du­se­re fett­stof­fer reduseres.
  • Celle­for­ny­el­sen går saktere.

Hud­en og der­med pleie­be­ho­vet, for­and­rer seg hele livet. Sørg for å ta en hud­ana­ly­se minst én gang i året. Hos ditt nær­mes­te Vitusapotek får du hjel­pen du tren­ger helt gratis.

Les mer: Gra­tis hud­ana­ly­se på 1–2‑3!

Her gir Johanne Strøm deg noen gode tips til pleie av hud­en etter overgangsalderen.

Slik stel­ler du hud­en din

1. Rens hud­en mor­gen og kveld

En god rens av hud­en, gjør at hud­en let­te­re og bed­re kan nyt­tig­gjø­re seg av pro­duk­ter du påfø­rer etter­på, som serum, dag- og natt­krem. Om kvel­den fjer­ner du alt som har lagt seg uten­på hud­en din. Om mor­ge­nen fjer­ner du avfalls­stof­fe­ne hud­en har ren­set ut gjen­nom natten.

Prøv for eksem­pel Cos­mica Face Soft & Soot­hing Cle­an­sing Lotion som er en mild og bero­li­gen­de ansikts­rens for tørr hud og sør­ger for at fuk­tig­hets­ba­lan­sen beva­res. Kan bru­kes på tørr eller fuk­tet hud. Skyl­les av eller tør­kes av med ansikts­ser­vi­ett eller ren klut.

Rense­ol­jer kan også være fint for en moden hud. L’Oc­ci­ta­ne Shea Cle­an­sing Oil fjer­ner smuss og smin­ke sam­ti­dig som hud­ens natur­li­ge fuk­tig­het beholdes.

2. Eks­tra pleie og næring med serum

Finn et serum som match­er ditt behov og som gir masse­vis av fuk­tig­het og fett. For deg som har pas­sert over­gangs­al­de­ren og har en meer tørr, dehydrert og ald­ren­de hud, kan olje­se­ru­me­ne REN Rose Mois­tu­re Defen­ce Serum, eller Vichy Neo­va­diol Magist­ral Elixir som er spe­si­elt for kvin­ner etter over­gangs­al­de­ren. Den inne­hol­der blant annet oljer med omega‑3, ‑6 og ‑9 fett­sy­rer og skal gi bed­re fuk­tig­hets­ba­lan­se, kom­fort og glød.

Les mer om hvor­for du bør bru­ke serum her.

Vichy Neovadiol Magistral Elixir
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Neo­va­diol Magist­ral Elixir, 30ml
Gå til nettbutikk
Avène Serenage nigh cream
Gå til nett­bu­tikk
Avè­ne Sere­na­ge nigh cream, 40 ml
Dermalogica Age Smart Multivitamin Power Serum
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Age Smart Multi­vi­ta­min Power Serum, 22ml
Gå til nettbutikk

3. Fyl­dig og god dagkrem

Påfør en dag­krem med mye fuk­tig­het og som job­ber på lag med seru­met under. Bru­ker du for eksem­pel seru­met Vichy Neo­va­diol Magist­ral Elixir, kan ansikts­kre­men Vichy Neo­va­diol Magist­ral Balm for­ster­ke effekten.

Decla­ré Caviar Extra Nou­rish­ing Cream kan bru­kes både dag og natt og er for spe­si­elt tørr og vok­sen hud. Har anti-ryke­ef­fekt, stram­mer opp og glat­ter ut. Styr­ker hud­bar­rie­ren og begren­ser der­med fuktighetstap.

4. Gi noe eks­tra for øye­par­ti og lepper

Lep­per og øye­par­ti pro­du­se­rer lite talg og tren­ger der­for godt med fukt og fett, og beho­vet går ikke ned med alde­ren, tvert imot. I til­legg blir sir­ku­la­sjo­nen i hud­en dår­li­ge­re. Et godt øye­pro­dukt kan fris­ke. Prøv for eksem­pel La Roche Posay Hydrap­hase Inten­se Eyes Øye­gelé som skal gi fuk­tig­het, redu­se­re mør­ke rin­ger og poser. Gele­en inne­hol­der blant annet kof­fein som sti­mu­le­rer blod­sir­ku­la­sjo­nen og redu­se­rer væskeansamlinger.

Påfør en dag­krem med mye fuk­tig­het og som job­ber på lag med seru­met under.

Også øye­vip­pe­ne kan svek­kes med åre­ne. Vichy Lif­tac­tiv Serum 10 Eyes & Lashes stram­mer opp øye­om­rå­det og styr­ker øye­vip­pe­ne samtidig.

Til lep­pe­ne trengs også noe eks­tra. Cos­mica Stay Soft Lips gir inten­siv fuk­tig­het til lep­pe­ne i 24 timer, plei­er og repa­re­rer. Gir også en lett glans til leppene.

5. Natt­pleie

Om nat­ten kan du med for­del smø­re på med en natt­krem som har gode pleie- og fett­stof­fer i seg. Bruk gjer­ne en natt­krem i  sam­me serie som serum og dag­krem for eks­tra god effekt. Bru­ker du Vichy Neo­va­diol Magist­ral Elixir som serum og Vichy Neo­va­diol Magist­ral Balm som dag­krem, kan natt­kre­men Vichy Neo­va­diol Com­pen­sa­ting Com­plex Natt­krem være super pleie mens du sover. Den er utvik­let spe­si­elt for en hud som har tegn på hor­mo­nel­le for­and­rin­ger og skal gi fyl­de, glød og frisk­het til huden.

6. Eks­tra pleie med peeling

Med åre­ne kvit­ter ikke hud­en seg så raskt med døde hud­cel­ler, så gi gjer­ne hud­en  hjelp med en peeling minst et par dager i uka. Resul­ta­tet er en hud som let­te­re tar opp and­re hud­pleie­pro­duk­ter og får en fine­re glød.

Ren­ser du hud­en, vil du har mer nyt­te og effekt av res­ten av hud­pleie­pro­duk­te­ne dine.

Der­ma­lo­gica Age Smart Multi­vi­ta­min Therma­fo­li­ant er en effek­tiv skrubb som kom­bi­ne­rer fysis­ke og kje­mis­ke eks­fo­li­an­ter. Det­te resul­te­rer i at gus­ten hud fjer­nes og hud­en blir glat­te­re og får mer glød. I til­legg vir­ker ingre­di­en­se­ne oppstrammende.

Peeling­mas­ken REN Glyco­lac­tic Skin Renew­al Peel Mask inne­hol­der blant nnet en frukt­syre­blan­ding og enzy­mer som peeler grun­dig. Pas­ser for alle, med unn­gak av dem som har tendens å være sensitive.

Tren­ger hud­en din eks­tra påfyll av fuk­tig­het, kan du gå for en ansikts­mas­ke som Avè­ne Soot­hing mois­tu­re mask. Den skal gjen­opp­ret­te fuk­tig­hets­ba­lan­sen og gi nytt liv til en stram og matt hud. Vir­ker også bero­li­gen­de på tørr og irri­tert hud. Kan bru­kes som kur over natten.

7. Unn hud­en en eks­tra kur

For å gi hud­en en ordent­lig boost inn­imel­lom, kan en kur være å anbe­fa­le. Hos Vitusapotek har vi for eksem­pel Der­ma­lo­gica Age Smart Power Rich som er en inten­siv for­ny­en­de behand­ling mot hud­ald­ring og solskader.

Fille­ri­na Gra­de 3 Fil­ler Treat­ment er en der­mo-kos­me­tisk fil­ler­be­hand­ling til hjem­me­bruk og som gir økt fyl­de og volum i kinn­bein og lep­per, hjel­per mot ryn­ker, også dype­re aldringsrynker.