BMI (Body Mass Index) blir som regel brukt for å angi om vi har en vekt som er bra for helsen.

Litt eks­tra kilo er slet­tes ikke neg­a­tivt, men hvor går gren­sen mel­lom dis­se ufar­li­ge triv­sel­ski­lo­ene og over­vekt som kan føre til livs­stils­syk­dom­mer som dia­be­tes type 2 og hjer­te- og karsykdommer?

LES OGSÅ: Slik får du moti­va­sjon til å trene

Ufarlig eller farlig overvekt?

– Det som er far­lig, er å både være over­vek­tig og i dår­lig form. Fysisk dår­lig form er ver­re for helsen enn å bare være litt over­vek­tig, men ellers i god fysisk form, sier ernæ­rings­fy­sio­log Kris­ti­na Als­lie ved Vitusapotek i Ski.

Hun sam­ar­bei­der med leger om å gi råd­giv­ning til pasi­en­ter som tren­ger å gå ned i vekt.

Her gir hun deg svar på 6 spørs­mål om over­vekt og bmi.

LES OGSÅ: Øvel­se­ne som gjør deg sterk uten vekter

1. Hvordan vet jeg om jeg kan regnes som overvektig?

– Den mest bruk­te meto­den er å reg­ne ut BMI, for­tel­ler Kris­ti­na Alslie.

BMI er en for­kor­tel­see av Body Mass Index. En del bru­ker den nors­ke beteg­nel­sen Kropps­mas­se indeks (KMI), men BMI er mest brukt fortsatt.

LES OGSÅ: Slik hjel­per du krop­pen med å ta opp kalsium

2. Hvordan regner jeg ut min BMI?

BMI = kroppsvekt/(høyde x høy­de). Det vil si at du tar vek­ten din, og deler den på høy­den gan­get med seg selv.

Sjekk din BMI(KMI)

Har du reg­net ut din BMI? Her er ver­di­ene som for­tel­ler deg om du bør leg­ge på deg, hol­de deg der du er eller gå ned i vekt. Ver­di­ene her er reg­net på voksne.

  • 18,5 eller lave­re: Undervektig
  • 18,5–25: Nor­mal­vek­tig
  • 25 eller høy­ere: Overvektig
  • 30 eller høy­ere: Fedme
  • 35 eller høy­ere: Alvor­lig fedme
  • 40 eller høy­ere: Svært alvor­lig fedme

Her er et regneeksempel:

Om du vei­er 75 kg og er 1,80 m høy, deler du 75 på 3,24, og får en BMI på 23,1 kg/m2. BMI over 25 reg­nes som over­vekt. Men BMI tar ikke hen­syn til mus­kel­mas­se og fettprosent.

– Det neg­a­ti­ve med BMI, er at den kun tar utgangs­punkt i total kropps­vekt og ikke tar hen­syn til sam­men­set­nin­gen i krop­pen din. Så om du har høy mus­kel­mas­se og lite fett, vil du like­vel klas­si­fi­se­res som over­vek­tig. Der­for kan BMI være ville­den­de, for­kla­rer Kris­ti­na Alslie.

LES OGSÅ: Gode tips til hverdagstrim

3. Finnes det andre metoder å måle om jeg er overvektig?

Det gode, gam­le måle­bån­det kan være en vel så god meto­de for å fin­ne ut om du over­vek­tig på, iføl­ge ernæringsfysiologen.

BMI kan være villedende!

– En tom­mel­fin­ger­re­gel er at liv­vid­den ikke bør over­sti­ge halv­par­ten av høy­den din i centi­me­ter, sier Kris­ti­na Alslie.

Mål­bån­det er nyt­tig å bru­ke med tan­ke på at det ikke er like­gyl­dig hvor på krop­pen fet­tet sitter.

– Mye fett sen­tralt på krop­pen, rundt ind­re orga­ner, er mer ska­de­lig enn fett som er lag­ret i under­hud­en. Ved og måle liv­vid­de og hofte­om­krets og reg­ne ut liv/hof­te-ratio, kan du få en indi­ka­sjon på hvor fet­tet er lokalisert.

LES OGSÅ: Enk­le og effek­ti­ve styrke­øvel­ser i trappa

Artik­ke­len fort­set­ter etter bildet.

Midjemål

ET GODT MÅL: For­hol­det mel­lom antall centi­me­ter rundt livet og hof­te­ne for­tel­ler mye om helsen din. (FOTO: Get­ty Images)

4. Hvordan skal jeg bruke målbåndet?

Måle­bån­det skal hol­des stramt, men ikke så stramt at man ikke kan få en fin­ger mel­lom måle­bån­det og krop­pen. Mål gjer­ne to gan­ger for å være sik­ker på at du har målt riktig.

For liv­vid­de leg­ger du måle­bån­det under ribbena og over hofte­kam­men, rett over navlen.

Hofte­om­krets måles i høy­de med hofte­ku­len, på det punk­tet man er bre­dest over hoftene.

Der­et­ter kan du fin­ne din liv/hof­te-ratio, som reg­nes ut med liv­vid­de delt på hofteomkrets.

Liv/hof­te-ratio­en på kvin­ner bør ikke over­sti­ge 0,88, mens menn bør ha en liv/hof­te-ratio på under 0,95.

LES OGSÅ: Maten som gjør tre­nin­gen mer effektiv

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Allévo Very Low Calorie Diet Mixpack
Gå til nett­bu­tikk
Allé­vo Very Low Calo­rie Diet Mixpack, 15 x 31 g
Allévo one meal bar chocolate chip & peanut
Gå til nett­bu­tikk
Allé­vo one meal bar choco­la­te chip & peanut
Allévo very low cal diet soup broccoli & basil
Gå til nett­bu­tikk
Allé­vo very low cal diet soup brocco­li & basil, 24 x 31 g
Allévo Very Low Calorie Diet Shake med sjokoladesmak
Gå til nett­bu­tikk
Allé­vo Very Low Calo­rie Diet Sha­ke med sjo­ko­lade­smak, 24 x 31 g
Allevo Very Low Calorie Diet Smoothie med smak av jordbær og blåbær
Gå til nett­bu­tikk
Alle­vo Very Low Calo­rie Diet Smoot­hie med smak av jord­bær og blå­bær, 20 x 31 g
Allévo healthy choice bar hazelnut raisin & pumpkin
Gå til nett­bu­tikk
Allé­vo healt­hy choi­ce bar hazel­nut rai­sin & pump­kin, 40 g
Atkins Advantage Chocolate Peanut Caramel Bar
Gå til nett­bu­tikk
Atkins Advan­ta­ge Choco­la­te Pean­ut Cara­mel Bar, 60 g
Atkins Endulge Chocolate-Coconut
Gå til nett­bu­tikk
Atkins Endul­ge Choco­la­te-Coconut, 35 g
Atkins Advantage Chocolate Brownie Bar
Gå til nett­bu­tikk
Atkins Advan­ta­ge Choco­la­te Brow­nie Bar, 60 g

5. Er kalorifattig mat og mer aktivitet det eneste som virker mot overvekt?

– Kost­hold og tre­ning er nøk­ke­len til en sunn vekt, men det fin­nes noen pre­pa­ra­ter som kan bidra i til­legg. En lege, ernæ­rings­fy­sio­log eller apo­tek vil kun­ne vei­le­de deg om hva du har behov for, sier Kris­tin Alslie.

Hos Vitusapotek fin­ner du fle­re både barer, sup­per, smoot­hier, mål­tids­er­stat­te­re og shaker. Vi har også en del til­skudd med uli­ke funk­sjo­ner som fett­bin­de­re, kar­boblok­ker, appe­titt­dem­pe­re og mins­ke­re av kalori­opp­tak fra XL‑S Medi­cal. Fel­les for alle pro­duk­ter er at de må bru­kes med omhu og i kom­bi­na­sjon med fysisk akti­vi­tet og et sunt kosthold.

– Selv om det fin­nes pre­pa­ra­ter som kan hjel­pe deg på vei når du skal slan­ke deg, men du kan ikke gå på det­te eller medi­si­ner for vekt­ned­gang res­ten av livet. Her må det skje en livs­stils­end­ring hvor du går i deg selv og gjør noen grep. Du må fin­ne en form hvor du kan hol­de vek­ten, men like­vel tri­ves med det du spi­ser og gjør, sier ernæringsfysiologen.

LES OGSÅ: Slik får du i deg nok vita­min D hver dag

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

XL-S Medical Max Strength
Gå til nett­bu­tikk
XL‑S Medi­cal Max Strength, 120 stk.
XL-S Medical Hunger Buddy
Gå til nett­bu­tikk
XL‑S Medi­cal Hun­ger Bud­dy, 40 kapsler
XL-S Medical Fettbinder Direct
Gå til nett­bu­tikk
XL‑S Medi­cal Fett­bin­der Direct, 90 stk.
XL-S Medical Karboblokker
Gå til nett­bu­tikk
XL‑S Medi­cal Kar­boblok­ker, 60 kapsler

6. Er det egentlig bra for helsen å tenke på vekten hele tiden?

– Det er kjempe­vik­tig å ta vare på krop­pen sin. Men det å hele tiden tel­le kalo­ri­er, vil bare bli en ond sir­kel. Det er bra å kose seg en gang i blant, og ikke la kropps­fo­ku­set ta over­hånd, er rådet fra ernæringsfysiologen.

LES OGSÅ: Kost­holds­rå­de­ne som gir krop­pen nok jern