Farmasøyt Petra Jankovic

Far­ma­søyt og apo­te­ker Petra Janko­vic ved Vitusapotek Volvat.

Helse­myn­dig­he­te­ne anbe­fa­ler influ­ensa­vak­si­ne der­som du befin­ner deg i en eller fle­re av risiko­grup­pe­ne hvor blant annet alder og kro­nisk syk­dom spil­ler inn.

Sett influensavaksine hos Vitusapotek

Vitusapotek til­byr kun­de­ne å hen­te ut influ­ensa­vak­si­ne og der­et­ter få satt vak­si­nen direk­te i apoteket.

– Man­ge far­ma­søy­ter og apo­tek­tek­ni­ke­re i Vitusapotek er opp­lært til å set­te vak­si­ner og even­tu­elt hjel­pe der­som det opp­står kom­pli­ka­sjo­ner, for­tel­ler far­ma­søyt Petra Janko­vic, ved Vitusapotek Vol­vat i Oslo.

Her kan du sjek­ke hvil­ke Vitusapotek som til­byr å set­te influensavaksine.

Bestill influensavaksinen på nett

Resep­ten på vak­si­nen bestil­ler du på nett: evaksine.no.

Bestil­lin­gen vur­de­res av en lege som så kan skri­ve ut en e‑resept på influensavaksinen.

Pris på resep­ten, selve vak­si­nen og set­ting av influ­ensa­vak­si­ne, er kr 399 til sammen.

LES OGSÅ: 7 grun­ner til å sjek­ke medisinskapet

Iføl­ge Folke­helse­in­sti­tut­tet er omtrent 1,6 mil­lio­ner nord­menn å fin­ne i risiko­grup­per for kom­pli­ka­sjo­ner ved influensa.

Her kan du fin­ne ut om du er blant dem som sterkt bør vur­de­re influensavaksine.

LES OGSÅ: Når tren­ger jeg kosttilskudd?

Eldre bør vaksinere seg

Når influ­ensa­sym­pto­me­ne viser seg, er det for sent med vak­si­na­sjon, så sjekk alle­re­de nå om du bør vur­de­re seson­gens influensavaksine.

– Er du over 65 år, bør du ta influ­ensa­vak­si­ne nå, sier far­ma­søyt Petra Jan­co­vic. Det sam­me gjel­der bebo­ere i omsorgs­bo­lig eller sykehjem.

Men også fle­re grup­per er aktu­el­le for vak­si­ne­ring før influ­en­sa­se­son­gen starter.

LES MER: Slik lind­rer du influensasymptomene

Kronisk sykdom og influensavaksine

Barn og voks­ne med kro­nis­ke syk­dom­mer kan risi­ke­re kom­pli­ka­sjo­ner ved influ­en­sa og for­ver­ring av sykdomsbildet:

  • Har du dia­be­tes type 1 eller 2, kan influ­ensa­syk­dom gi et mer alvor­lig syk­doms­bil­de, samt øke risi­ko­en for and­re syk­dom­mer i etterkant.
  • Har du ast­ma, KOLS, eller annen syk­dom med redu­sert lunge­funk­sjon, vil influ­en­sa gi en for­ver­ring av situasjonen.
  • Folk med hjer­te- og kar­li­del­ser er mer utsatt for hjerte­in­farkt og hjerne­slag hvis de får influensa.

Har du svek­ket immun­for­svar, lever­svikt eller nyre­svikt bør du også sør­ge for influ­ensa­vak­si­ne, iføl­ge Folkehelseinstituttet.

LES OGSÅ: Råde­ne som lind­rer vannkopper

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

ColdZyme
Gå til nett­bu­tikk
Cold­Zy­me, 20 ml
Zyx sugetabletter med smak av appelsin og honning 3 mg
Gå til nett­bu­tikk
Zyx suge­tab­let­ter med smak av appel­sin og hon­ning 3 mg, 20 stk.
Zymelin Nesespray 1 mg/ml
Gå til nett­bu­tikk
Zyme­lin Nese­spray 1 mg/ml, 10 ml
Kleenex balsam lommetørklær
Gå til nett­bu­tikk
Kle­enex bal­sam lom­me­tør­klær, 8 pak­ker med 9 ark i hver
Strefen munnspray 8,75 mg/dose
Gå til nett­bu­tikk
Stre­fen munn­spray 8,75 mg/dose, 15 ml
Repsils Triple Action med smak av honning og sitron
Gå til nett­bu­tikk
Rep­sils Trip­le Action med smak av hon­ning og sitron, 24 stk.
Miwana Nesespray 0,9% Naturell
Gå til nett­bu­tikk
Miwa­na Nese­spray 0,9% Natu­rell, 30 ml
Granon brusetabletter 200 mg
Gå til nett­bu­tikk
Gra­non brusetab­let­ter 200 mg, 20 stk.
Zyx sugetabletter med sitronsmak 3 mg
Gå til nett­bu­tikk
Zyx suge­tab­let­ter med sitron­smak 3 mg, 20 stk.
Paracet 500 mg
Gå til nett­bu­tikk
Para­cet 500 mg, 20 tabletter
Panodil Zapp 500 mg
Gå til nett­bu­tikk
Pano­dil Zapp 500 mg, 20 tabletter
Strefen 8,75 sugetabletter
Gå til nett­bu­tikk
Stre­fen 8,75 suge­tab­let­ter, 16 stk.
Fribol Sterk Hoste/Hals Drops
Gå til nett­bu­tikk
Fri­bol Sterk Hoste/Hals Drops 60 g
Bisolvon 1,6 mg/ml mikstur
Gå til nett­bu­tikk
Bisol­von 1,6 mg/ml miks­tur, 125 ml

Smittsom uten å vite det

– Også helse­per­so­nell som job­ber i direk­te kon­takt med pasi­en­ter, bør vak­si­ne­re seg for å unn­gå og bli syke, men også for ikke å smit­te sår­ba­re pasi­en­ter, sier Petra Janckovic.

Vi har ofte fokus på å ikke spre smit­te når vi først er blitt syke, men du kan smit­te man­ge før du mer­ker at du er influensasyk.

– Influ­en­sa har en inku­ba­sjons­tid på én til tre dager. Det betyr at du kan smit­te man­ge før du får sym­pto­mer på influ­en­sa, for­tel­ler farmasøyten.

LES OGSÅ: Det­te bør du vite om smerte­stil­len­de og feber­ned­set­ten­de medisiner

Artik­ke­len fort­set­ter etter bildet.

influensavaksine gravid

GRAVIDE I RISIKOGRUPPEN: Gra­vi­de i 2. og 3. tri­mes­ter bør sterkt vur­de­re å ta influ­ensa­vak­si­ne, iføl­ge nors­ke helsemyndigheter.

Gravide kan bli sykere

Også gra­vi­de er på lis­ten over grup­per som helse­myn­dig­he­te­ne anbe­fa­ler å ta influensavaksine.

Gra­vi­de får influ­en­sa like ofte som and­re, men de kan bli mye syke­re av influ­en­sa­en, og de risi­ke­rer ofte­re å få følge­syk­dom­mer. Det er spe­si­elt gra­vi­de i 2. og 3. tri­mes­ter som anbe­fa­les å vak­si­ne­re seg. Gra­vi­de i 1. tri­mes­ter med and­re risiko­fak­to­rer i til­legg, bør også vak­si­ne­re seg. 

SYMPTOMER INFLUENSA

    Dis­se sym­pto­me­ne kan være tegn på at du har fått influ­en­sa. Vær obs på at du ikke tren­ger å ha alle sym­pto­me­ne selv om du er influensasyk:

En del gra­vi­de er skep­tisk til å ta influ­ensa­vak­si­ne, men det er det ingen grunn til. Nors­ke helse­myn­dig­he­ter viser til at både forsk­ning og erfa­ring til­si­er at influ­ensa­vak­si­nen hver­ken øker risi­ko­en for abort, for tid­lig fød­sel eller fosterskader.

LES OGSÅ: 5 råd for deg som øns­ker å bli gravid

Endrer vaksinen hvert år

Seson­gin­flu­ensa­vak­si­nen er spe­si­ell for­di den må til­pas­ses end­rin­ger hos virus hvert år.

For­di influ­en­sa kan skyl­des fle­re typer virus, består vak­si­nen av tre eller fire influensavirus.

Hvor godt vak­si­nen vir­ker, kan varie­rer fra år til år. Egen­ska­per ved viru­set, vak­si­nen og de som vak­si­ne­rer seg, avgjør effek­ten av influ­ensa­vak­si­nen. Man anslår at 6 av 10 som vak­si­ne­rer seg, unn­går influensa.

Noen får der­med influ­en­sa selv med vak­si­ne, men det har vist seg at influ­ensa­vak­si­nen kan mins­ke risi­ko­en for å bli alvor­lig syk som føl­ge av influensaen.

LES OGSÅ: Her er maten som gir deg nok D‑vitamin hver dag

 

Kil­der: Vitusapotek.no, nfi.no, Folke­helse­in­sti­tut­tet: Seson­gin­flu­en­sa – Vak­si­ne til gra­vi­de beskyt­ter både mor og barn.