Far­ma­søyt Chris­ti­ne Per­nil­le Lød­ø­en fra Vitusapotek.

– Fel­les for medi­si­ner mot smer­te, er at de alle redu­se­rer smer­ten, men kan fun­ge­re på uli­ke ste­der i og på krop­pen. Der­med kan uli­ke pre­pa­ra­ter ha for­skjel­lig effekt på uli­ke smertetilstander.

Valg av type medi­si­ner mot smer­te fal­ler der­for på årsa­ken til smer­te­ne og type bivirk­nin­ger som kan opp­stå ved bruk, sier Chris­ti­ne Per­nil­le Lød­ø­en fra Vitusapotek.

– Ikke bli irri­tert om vi spør deg om for eksem­pel annen medi­sin­bruk og hvor­for du har behov for medi­si­ner mot smerte.

Vi som job­ber i Vitusapotek mener det godt, men det er vik­tig å få avklart det­te slik at vi kan anbe­fa­le deg rik­ti­ge medi­si­ner mot smer­te som pas­ser dine behov, under­stre­ker hun.

LES MER: Slik lind­rer du influensasymptomene

Paracetamol

Det er to hoved­grup­per av medi­si­ner mot smer­te og feber du får kjøpt reseptfritt.

Den førs­te grup­pen er kun smerte­stil­len­de og feber­ned­set­ten­de og inne­hol­der virke­stof­fet para­ceta­mol. Her fin­ner du pro­duk­ter som Para­cet, Pamol, Pinex og Pano­dil.

– Para­ceta­mol tole­re­res godt av de aller fles­te, og er som regel første­val­get ved behov for medi­si­ner mot smer­te og feber, for­tel­ler far­ma­søyt Chris­ti­ne Per­nil­le Lødøen.

Paracet 500 mg
Gå til nett­bu­tikk
Para­cet 500 mg, 20 tabletter
Pinex 500 mg tabletter
Gå til nett­bu­tikk
Pinex 500 mg, 20 tabletter
Pamol 500 mg, 20 tabletter
Gå til nett­bu­tikk
Pamol 500 mg, 20 tabletter
Paracetduo 500 mg/65 mg
Gå til nett­bu­tikk
Para­cet­duo 500 mg/65 mg, 20 tabletter
Panodil Zapp 500 mg
Gå til nett­bu­tikk
Pano­dil Zapp 500 mg, 20 tabletter

NSAID

Den and­re hoved­grup­pen er NSAID, en for­kor­tel­se for ikke ste­roi­de anti­in­flam­ma­to­ris­ke lege­mid­ler. Dis­se har en beten­nel­ses­dem­pen­de effekt i til­legg til å vir­ke smerte­stil­len­de og febernedsettende.

Virke­stof­fe­ne her er blant annet ibu­pro­fen, dik­lofenak, naprox­en og ace­tyl­sa­li­syl­syre. Pro­duk­ter som Ibux, Ibu­pro­fen, Napren‑E og Vol­tarol er alle et NSAID, og er å fin­ne i den­ne grup­pen med medisiner.

Gå til nettbutikk
Ibux 400 mg
Gå til nett­bu­tikk
Ibux 400 mg, 10 tabletter
Gå til nettbutikk
Gå til nettbutikk
Gå til nettbutikk
Gå til nettbutikk
Ibux 400 mg
Gå til nett­bu­tikk
Ibux 400 mg, 20 tabletter
Ibux 400 mg
Gå til nett­bu­tikk
Ibux 400 mg, 10 kapsler
Ibux 200 mg
Gå til nett­bu­tikk
Ibux 200 mg, 20 tabletter
Gå til nettbutikk

Flere bivirkninger

– Har du en beten­nel­ses­re­ak­sjon i til­legg til smer­te og/eller feber, kan et NSAIDs være aktu­elt å for­sø­ke. Det­te for­di para­ceta­mol ikke vil fun­ge­re like godt på en beten­nel­se. Men, under­stre­ker far­ma­søy­ten, det må all­tid tas hen­syn til muli­ge bivirk­nin­ger og tid­li­ge­re syk­doms­his­to­rie, da NSAIDs ofte har fle­re bivirk­nin­ger enn paracetamol.

Det må all­tid tas hen­syn til muli­ge bivirk­nin­ger og tid­li­ge­re sykdomshistorie

Hun tip­ser om at NSAIDs kan fun­ge­re bra ved for eksem­pel hevel­se, for­stu­ing, ledd- og mus­kel­smer­ter. Alt­så til­stan­der hvor smer­ten har opp­stått på grunn av betennelsen.

Valg av medisiner mot smerte

– Er det noen typer smer­ter hvor enkel­te pro­duk­ter og virke­stof­fer er bed­re enn andre?

– Ved smer­ter i for­bin­del­se med men­strua­sjon, kan virke­stof­fet naprox­en være bra. Det har vist seg at NSAIDs også kan ha effekt på smer­ter som ikke skyl­des beten­nel­ser, slik som nett­opp ved men­strua­sjon og migre­ne, for­tel­ler Lødøen.

LES MER: Slik lind­rer du menstruasjonssmerter

VIKTIG TIPS
Ikke kjøp et smerte­stil­len­de eller feber­ned­set­ten­de pre­pa­rat kun for­di venn­in­nen din eller en kol­le­ga er for­nøyd med pro­duk­tet. Det er ikke sik­kert at sam­me pre­pa­rat er like er opti­malt for dine smer­ter og behov.

– Hvis du både har feber og en beten­nel­se, kan du også for­sø­ke en kom­bi­na­sjon av para­ceta­mol og et NSAID, for eksem­pel Para­cet og Ibux, men vær da obs på muli­ge bivirk­nin­ger og dose­ring, sier hun.

– Skal du bru­ke NSAIDs, som for eksem­pel Ibux, anbe­fa­ler jeg å søke hjelp hos apo­te­ket. Grun­nen er at den­ne typen medi­si­ner mot smer­te og beten­nel­se kan gi bivirk­nin­ger der­som de ikke bru­kes rik­tig. Det­te gjel­der for eksem­pel bivirk­nin­ger i mage og tarm, for­tel­ler far­ma­søyt Lødøen.

FEBERNEDSETTENDE: For barn er smer­te- og feber­dem­pen­de medi­sin med para­ceta­mol fore­truk­ket på grunn av mind­re sjan­ser for bivirkninger.

Søk hjelp hos oss!

Er du uhel­dig med bivirk­nin­ge­ne av medi­si­ner mot smer­te, kan du blant annet opp­le­ve mage­smer­ter, diarè og opp­kast. I til­legg kan blod­plate­pro­duk­sjo­nen hem­mes slik at det kan opp­stå en økt blødningsfare.

– Der­for kan for eksem­pel bruk av NSAIDs sam­men med blod­for­tyn­nen­de medi­si­ner være uhel­dig, og i ver­ste fall far­lig. Men, under­stre­ker far­ma­søy­ten, ikke stopp å ta medi­si­ne­ne dine! Er du usik­ker på bru­ken eller and­re ting rundt medi­si­ne­ne dine, så råd­før deg med lege eller spør oss om råd på apoteket.

RÅD VED KJØP

Kom gjer­ne inn­om oss i Vitusapotek og få gode råd og rik­ti­ge medi­si­ner for din smer­te. Her er spørs­mål vi ofte stil­ler ved kjøp av smerte­stil­len­de, feber­ned­set­ten­de og beten­nel­ses­dem­pen­de medisin:

– Også and­re medi­si­ner kan pas­se dår­lig med enkel­te medi­si­ner mot smer­te og feber­ned­set­ten­de prepa­p­ra­ter. Det­te vet vi hos Vitusapotek, så kom inn­om og spør om råd og hjelp til å fin­ne rett medi­sin mot smer­te for akku­rat deg, sier Chris­ti­ne Per­nil­le Lødøen.

Vær obs på bivirkninger

Til barn, og de aller fles­te voks­ne, er smerte­stil­len­de og feber­ned­set­ten­de pre­pa­ra­ter med para­ceta­mol første­val­get. Grun­nen til det­te er at para­ceta­mol tole­re­res godt av de aller fles­te, og for­di NSAIDs har fle­re muli­ge bivirkninger.

Men bruk ald­ri mer enn anbe­falt dose­ring for å unn­gå fare for bivirkninger.

– Para­cet er ok i såkal­te tera­peu­tis­ke doser. Det vil si anbe­falt meng­de og dose­ring i kor­te peri­oder. Det­te står all­tid opp­ført i pak­nings­ved­leg­get og uten­på selve pak­ken. Et over­for­bruk kan over tid kan være ska­de­lig for leve­ren, samt gi såkalt «medi­ka­ment­ut­løst hode­pine», for­tel­ler sier Chris­ti­ne Per­nil­le Lødøen.

Det­te vil si at du, ved et over­for­bruk av medi­si­ner mot smer­te, kan få mer hode­pine av pre­pa­ra­te­ne du har brukt nett­opp mot hodepine.

– Hvis smer­te­ne ikke redu­se­res eller for­svin­ner etter to til tre dager, anbe­fa­ler jeg deg å gå til legen, sier farmasøyten.

FORNUFTIG BRUK: Resept­frie medi­si­ner mot smer­ter og feber skal kun bru­kes i kor­te peri­oder og i doser som angis i for­pak­nin­gen. Spør oss i Vitusapotek om råd.

Ulike mengder virkestoffer

– Det fin­nes man­ge typer av for eksem­pel Para­cet. Hvor­dan vet jeg at ett pro­dukt har kraf­ti­ge­re virk­ning enn det neste?

– Meng­den av virke­stoff (= styr­ken på pre­pa­ra­tet) angis med antall mil­li­gram (mg) eller gram (g). Står det 500 mg på pak­nin­gen, betyr det at det er 500 mg av virke­stof­fet para­ceta­mol pr. tab­lett. Er tal­let 250 mg, betyr det at hver tab­lett inne­hol­der 250 mg mind­re av virke­stof­fet para­ceta­mol, og der­med har en «sva­ke­re» styr­ke, for­tel­ler Chris­ti­ne Per­nil­le Lødøen.

Pre­pa­ra­ter bereg­net til barn inne­hol­der lave­re dose virke­stoff pr. tab­lett enn pro­duk­te­ne som er bereg­net til voks­ne. Para­cet har medi­si­ner mot smer­te og feber bereg­net for barn i uli­ke aldre.

– Vær obs på at du IKKE kan sam­men­lig­ne meng­de virke­stoff i for eksem­pel Ibux og Para­cet for­di dis­se har to uli­ke virke­stof­fer, under­stre­ker farmasøyten.

Paracet Stikkpille 60 mg
Gå til nett­bu­tikk
Para­cet Stikk­pil­le 60 mg, 10 stk.
Paracet smeltetablett 250 mg
Gå til nett­bu­tikk
Para­cet smel­te­tab­lett 250 mg med banan­smak, 12 tabletter
Paracet Mikstur 24 mg/ml
Gå til nett­bu­tikk
Para­cet Miks­tur 24 mg/ml, 60 ml
Paracet Stikkpille 125 mg
Gå til nett­bu­tikk
Para­cet Stikk­pil­le 125 mg, 10 stk.
Paracet Stikkpille 500 mg
Gå til nett­bu­tikk
Para­cet Stikk­pil­le 500 mg, 10 stk.

Fast og flytende

Smerte­stil­len­de, feber­ned­set­ten­de og beten­nel­ses­dem­pen­de medi­ka­men­ter fore­lig­ger i en rek­ke uli­ke for­mu­le­rin­ger, slik som tab­let­ter, smel­te­tab­let­ter, miks­tu­rer, plas­ter, stikk­pil­ler, gel og mye mer.

PARACETAMOL VED VANNKOPPER

Far­ma­søyt Chris­ti­ne Per­nil­le Lød­ø­en fra Vitusapotek råder for­eld­re til å unn­gå bruk av NSAIDs ved vann­kop­per. Her er all­tid para­ceta­mol første­val­get der­som det er behov for smerte­stil­len­de og feber­ned­set­ten­de medi­sin. Det­te på grunn av mind­re fare for bivirk­nin­ger, samt at det er sett en økt risi­ko for alvor­lig infek­sjon i hud, sener, vev og mus­ku­la­tur hos pasi­en­ter med vann­kop­per ved sam­ti­dig bruk av NSAIDs.

– Hva du skal vel­ge av resept­frie medi­si­ner mot smer­te, avhen­ger av fle­re ting, blant annet av type smer­te, områ­de på krop­pen, svelge­pro­ble­mer, smaks­ut­ford­rin­ger osv. For eksem­pel vir­ker smel­te­tab­let­ter, gra­nu­la­ter, miks­tur og brusetab­let­ter noe ras­ke­re i krop­pen og er let­te­re å svel­ge, og er der­for godt egnet for dem som tren­ger en rask inn­set­ten­de effekt eller har pro­ble­mer med å svel­ge van­li­ge tab­let­ter, tip­ser Lødøen.

Stikk­pil­ler kan også være et godt alter­na­tiv ved svelge­pro­ble­mer eller oppkast.

– For de aller mins­te bar­na, er ofte stikk­pil­ler det førs­te og enes­te alter­na­ti­vet til medi­si­ner mot smer­te og feber. Vær imid­ler­tid obs på at opp­ta­ket av de aktive virke­stof­fe­ne fra stikk­pil­le­ne kan variere når de tas rek­talt, og du eller bar­net ditt kan opp­le­ve en noe redu­sert effekt av pre­pa­ra­tet, for­tel­ler farmasøyten.

– Gi like­vel ikke en annen for­mu­le­ring av pre­pa­ra­tet der­som bar­net ditt er så lite at det ikke kan svel­ge fast føde, påpe­ker hun.

LES MER:  Smerte­stil­len­de for de minste

Pinex mikstur 24 mg/ml
Gå til nett­bu­tikk
Pinex miks­tur 24 mg/ml, 60 ml
Pamol smeltetablett med banansmak 250 mg
Gå til nett­bu­tikk
Pamol smel­te­tab­lett med banan­smak 250 mg, 12 stk.
Paracet 500 mg, 20 brusetabletter
Gå til nett­bu­tikk
Para­cet 500 mg, 20 brusetabletter
Pinex 250 mg
Gå til nett­bu­tikk
Pinex 250 mg, 10 stikkpiller
Pinex 500 mg brusetabletter
Gå til nett­bu­tikk
Pinex 500 mg, 20 brusetabletter
Pinex granulat med jordbærsmak 250 mg
Gå til nett­bu­tikk
Pinex gra­nu­lat med jord­bær­smak 250 mg, 10 stk. doseposer
Pinex granulat med jordbærsmak 500 mg
Gå til nett­bu­tikk
Pinex gra­nu­lat med jord­bær­smak 500 mg, 10 stk. doseposer
Paracetduo 500/65 mg
Gå til nett­bu­tikk
Para­cet­duo 500/65 mg, 10 brusetabletter
Pinex stikkpille 125 mg
Gå til nett­bu­tikk
Pinex stikk­pil­le 125 mg, 10 stk.
Pinex smeltetabletter 500 mg
Gå til nett­bu­tikk
Pinex 500 mg, 12 smeltetabletter
Pinex smeltetabletter 250 mg
Gå til nett­bu­tikk
Pinex 250 mg, 12 smeltetabletter

Urtvortes smertedemping

Har du von­de ledd eller en vond mus­kel, kan du også for­sø­ke en smerte­stil­len­de og beten­nel­ses­dem­pen­de gel som smø­res på lokalt der det er vondt.

– Men bruk en gel med måte, det vil nok ikke ha noe for seg å bru­ke en slik gel mot hode­pine eller mot smer­ter i hele krop­pen, sier Lødøen.

Et annet alter­na­tiv er Vol­tarol plas­ter som kan for­sø­kes ved kort­tids­be­hand­ling av smer­ter for­år­sa­ket av akutt fysisk ska­de, slik som idretts­ska­der.

– Gel og plas­ter anbe­fa­les ikke til barn, så les pak­nings­ved­leg­get nøye, sier farmasøyten.

Ibux Gel
Gå til nett­bu­tikk
Ibux Gel, 50 mg/g
Gå til nettbutikk
Gå til nettbutikk
Voltarol Gel 11,6 mg/g
Gå til nett­bu­tikk
Vol­tarol Gel 11,6 mg/g, 50 g

Derfor virker medisiner mot smerte

– Hvor­for vir­ker egent­lig noen medi­si­ner mot smer­te bed­re enn and­re ved en smertetilstand?

– Det er ikke all­tid vi vet hvor­for en smerte­stil­len­de medi­sin vir­ker bed­re enn and­re, sier Chris­ti­ne Per­nil­le Lødøen.

Det er ikke all­tid vi vet hvor­for ett pro­dukt vir­ker bed­re enn andre

– Det vi der­imot vet, er at en kje­misk sub­stans kalt prostag­lan­din fri­gjø­res ved smer­ter i ska­det vev. Det­te påvir­ker såkal­te smer­te­re­sep­to­rer i krop­pen, og det er dis­se resep­to­re­ne gjør at du kjen­ner smer­ten. De uli­ke virke­stof­fe­ne i den­ne kate­go­ri­en hem­mer pro­duk­sjo­nen av prost­g­lan­di­ner og der­med vil smer­te­fø­lel­sen redu­se­res, for­kla­rer farmasøyten.

– Når hjel­per ikke medi­si­ner mot smer­te og feber?

– Para­ceta­mol er ikke for eksa­mens­ner­ver eller kjær­lig­hets­sorg, sier Lødøen.

LES MER: Para­cet: Er det far­lig eller ikke?