Johanne Strøm er apo­tek­tek­ni­ker ved Vitusapotek Sva­nen i Tromsø.

Mang­len­de sol­be­skyt­tel­se i bar­ne- og ung­doms­åre­ne begyn­ner å synes på hud­en på slut­ten av 20-åre­ne og inn i 30-åre­ne. Lin­jer og pig­ment­for­and­rin­ger i hud­en begyn­ner å synes.

– Når for­and­rin­ge­ne kom­mer til syne, er det ofte for­di ska­de­ne har pågått en stund, sier Asrah Asghar, fag­an­svar­lig for Vichy, L’Oré­al Norge.

– I den­ne livs­fa­sen er hver­da­gen ofte hek­tisk. Du er kan­skje nybakt mor, har en tra­vel jobb og dår­lig tid. Svært ofte prio­ri­te­rer kvin­ner i den­ne peri­oden av livet, ned hud­plei­en. De øns­ker ofte enk­le løs­nin­ger, sier Asrah Asghar.

Mer fuk­tig­het – mind­re stress

– De førs­te fine lin­je­ne skyl­des ofte man­gel på fuk­tig­het, så sørg for å fyl­le på både med nok fukighet innen- og uten­fra, sier Johanne Strøm, apo­tek­tek­ni­ker ved Vitusapotek Sva­nen i Tromsø.

Det­te skjer med hud­en i 30-årene

  • Hud­for­ny­el­sen sak­ker ned.
  • Vi får små ryn­ker i pan­nen og ”kråke­tær” i øye­par­ti­et og rundt munnen.
  • Hyper­pig­men­te­ring kan kom­me til syne.

– Stress, både i job­ben og fami­lie­li­vet, kan gi utslag i hud­en, som for eksem­pel mer gus­ten far­ge. Fyll­stof­fer i hud­en kan bli redu­sert. Det­te kan du gjø­re noe med selv ved å sør­ge for nok søvn og hvi­le, sol­be­skyt­tel­se, et godt kost­hold og påfyll med rik­tig hud­pleie, sier apotekteknikeren.

TIPS! Hos Vitusapotek kan du få målt fuk­tig­hets­ni­vå­et i hud­en din, gra­tis, på få minut­ter. Vi har ansat­te som er videre­ut­dan­net innen hud og hud­pleie som kan gi deg gode råd og tips.

Les mer: Mål fuk­tig­he­ten i hud­en din

Gode ren­se­ru­ti­ner

– Utnytt tiden! Rens og plei hud­en rett etter at du har fått unge­ne i seng, eller når du kom­mer hjem etter jobb. Ren­ser du hud­en tid­li­ge­re på kvel­den, kan du nyte en ren følel­se, og du slip­per å set­te i gang med ren­sen når trett­he­ten kom­mer, tip­ser Asrah Asghar.

– Ha et rense­pro­dukt lett til­gjen­ge­lig i dusjen og én på bade­roms­ben­ken. Fyll på ansikts­rens på en liten flas­ke og ha den all­tid med i tre­nings­ba­gen, tip­ser hun.

Les mer: 6 grun­ner til å ren­se hud­en hver dag

Vichy Slow Âge
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Slow Âge, 50 ml
REN Revitalising Night Cream
Gå til nett­bu­tikk
REN Revi­ta­li­sing Night Cream, 50ml
Vichy Idealia Night Peeling
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Idea­lia Night Peeling, 100 ml
Dermalogica Age Smart Age Reversal Eye Complex
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Age Smart Age Rever­sal Eye Com­plex, 15 ml
Dermalogica Age Smart Dynamic Skin Recovery SPF 50
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Age Smart Dyna­mic Skin Recovery SPF 50, 50 ml

Slik stel­ler du huden

1. Rens hud­en mor­gen og kveld. Selv om du føler deg utslått om kvel­den og mor­ge­nen er hek­tisk, bør du få ren­set hud­en ordent­lig. Om kvel­den fjer­ner du alt som har lagt seg uten­på hud­en din, og om mor­ge­nen fjer­ner du avfalls­stof­fe­ne hud­en har ren­set ut gjen­nom natten.

For deg som vil ha en enkel rens, er klas­si­ke­ren Der­ma­lo­gica Spec­i­al Cle­an­sing Gel og Vichy Pureté Ther­ma­le rense­skum pro­duk­ter som pas­ser de fleste.

2. Serum – gi hud­en det vik­ti­ge eks­tra. Finn et serum som match­er ditt behov, for eksem­pel eks­tra fuk­tig­het om vin­te­ren,  mer glød i peri­oder med mye stress, osv.

Vitusapotek har man­ge gode serum, blant annet  Vichy Mine­ral 89 Boos­ter som dag­lig skal styr­ke hud­en ved å gi mye fuk­tig­het og beskyt­te den mot vær og vind og for­urens­ning. Avè­ne Hydran­ce Serum skal gi eks­tra med fuk­tig­het til en dehydrert og sen­si­tiv hud gjen­nom hele dagen.

Les mer om hva serum kan gjø­re for hud­en din her.

3. Dag­krem for ditt behov. Påfør en dag­krem med mye fuk­tig­het og som job­ber på lag med seru­met under.

Utval­get av dag­kre­mer er stort. Cos­mica face anti25+ Pro­tec­ting day nor­mal er en dag­krem for kvin­ner fra midt­en av 20-åre­ne med normal/kombinert hud og er spe­si­elt for hud som får de førs­te syn­li­ge ald­rings­teg­ne­ne. La Roche-Posay Hydrap­hase Light Krem er spe­si­elt for kvin­ner i 30-åre­ne som tren­ger eks­tra mye fuk­tig­het til huden.

Hva er egent­lig frie radikaler?

Det­te er stof­fer som natur­lig dan­nes i krop­pen og er en del av immun­for­sva­ret vårt for å uska­de­lig­gjø­re virus og bak­te­ri­er. Krop­pen kan nøy­tra­li­se­re de fri radi­ka­le­ne, men blir det for mye av dis­se, kan de ska­de cel­le­ne våre. Ytre fak­to­rer som UV-strå­ler, stress, røy­king og for­urens­ning kan øke pro­duk­sjo­nen av de frie radi­ka­le­ne. Anti­ok­si­dan­ter beskyt­ter mot frie radi­ka­ler til en viss grad.

4. Eks­tra for øye­par­ti og lep­per. En øye- og leppe­krem kan dem­pe lin­je­ne som fort kom­mer rundt øyne og lepper.

Øye­kre­men Vichy Idea­lia Eyes for­ster­ker øye­blik­ke­lig glø­den i hud­en, redu­se­rer syn­lig­het av sirk­ler og skyg­ger rundt øyne­ne og mot­vir­ker trøtt­hets­tegn og lin­jer. Eliza­beth Arden Eight Hour Lip Inten­si­ve Repair Balm til­fø­rer lep­pe­ne intens og hold­bar funktighet.

5. Natt­pleie. Tren­ger hud­en litt eks­tra, kan du gå for en natt­krem med gode pleie- og fettstoffer.

Prøv for eksem­pel ansikts­be­hand­lin­gen REN Wake Won­der­ful Night­time Faci­al som skal gi deg glød og masse­vis av fuk­tig­het gjen­nom natten.

6. Peeling – det lil­le eks­tra! Enkel­te dager kan du gi hud­en en omgang med peeling for å fjer­ne døde hud­cel­ler. Resul­ta­tet er en hud som let­te­re tar opp and­re hud­pleie­pro­duk­ter og får en fine­re glød.

Der­ma­lo­gica Dai­ly Resur­fa­cer er en dag­lig eks­fo­lie­ring som lys­ner og jev­ner hud­to­nen samt myk­gjør hud­en, noe som bidre­ar til å redu­se­re tegn på tid­lig aldring.