BERITS BLOGG

Berit Nordstrand

Berit er ut­dannet lege, spe­sia­list i kli­nisk farma­kologi, spe­sia­list i rus- og av­hengighets­medisin, og kog­ni­tiv tera­peut. Etter 25 år i lege­yrket job­ber hun nå som for­fatter og foredrags­holder på fulltid.

Man­ge hvi­te fisker egner seg til dam­ping. Her ble kvei­te brukt, med et nyde­lig resul­tat! Men bruk gjer­ne en annen hvit­fisk om du øns­ker det.

LES MER: Den­ne maten styr­ker immun­for­sva­ret ditt

Mid­dag på noen få minutter

Det vir­ke­lig smar­te med den­ne nærings­rike ret­ten er at du, i all hast, kan dam­pe alle ingre­di­en­se­ne på sam­me tid. Den­ne deli­ka­te mid­da­gen tar fak­tisk bare få minut­ter å lage istand.

En enkel dres­sing med inge­fær, hvit­løk og chili gir et her­lig ekso­tisk smaks­preg og mas­se kraf­ti­ge anti­ok­si­dan­ter som både styr­ker immun­for­sva­ret og dem­per betenneleser.

LES MER: Berit Nord­strand mid­da­ger som styr­ker immunforsvaret.

Hvit fisk – for et bed­re humør!

Kvei­te er en nyde­lig fast, hvit fisk som bidrar med en rek­ke næringsstoffer.

Et styk­ke kvei­te på drøyt 100 gram dek­ker blant annet ditt dag­lig behov for amino­sy­ren trypto­fan. Hjerne­cel­le­ne kan lage sig­nal­stof­fet sero­to­nin fra trypto­fan, et sig­nal­stoff som både dem­per angst og uro og let­ter humøret.

For å få laget sero­to­nin, må cel­le­ne ha hjelp fra fle­re B‑vitaminer. Da er det jo flott at det sam­me fiske­styk­ket bidrar med de B‑vitaminene som er nødvendig.

Vide­re er kvei­ten rik på mine­ra­ler som selen, mag­ne­si­um, fos­for og kali­um. Vita­mi­ne­ne tren­ger dis­se mine­ra­ler som «verk­tøy» i sin signalstoffproduksjon.

Selv om det fin­nes mer omega‑3 i fet fisk som laks og makrell, er også hvit fisk en kil­de til omega-3-fettsyrer.

LES OGSÅ: Velg rik­tig fett

Artik­ke­len fort­set­ter under produktkarusellen.

Nycoplus B-kompleks
Gå til nett­bu­tikk
Nyco­p­lus B‑kompleks, 200 tabletter
Gå til nettbutikk
Gevita Magnesium 300 mg
Gå til nett­bu­tikk
Gevi­ta Mag­ne­si­um 300 mg, 150 tabletter
Nycoplus Multi
Gå til nett­bu­tikk
Nyco­p­lus Mul­ti, 200 tabletter
Gå til nettbutikk
Nycoplus Apotekets Tran
Gå til nett­bu­tikk
Nyco­p­lus Apo­te­kets Tran, 375 ml

Slik lager du dam­pet hvit­fisk med spi­nat og sopp

Miks dres­sin­gingre­di­en­se­ne i en skål og sett den­ne til side.

Strø litt salt og pep­per over fiskefiletene.

Fyll vann i bun­nen av en damp­kje­le; ikke fyll helt til ris­ten. La van­net få et opp­kok, og ta kje­len av varmen.

INGREDIENSER (4 PORSJ.):

 • 4 kveite­fi­let-styk­ker på ca 125–150 g hver
 • 1 pur­re­løk i 1/2 cm-skiver
 • 200g baby­spi­nat­bla­der
 • ca. 12 fersk shii­ta­ke sopp, aro­ma­sopp eller annen sopp du liker i 1/2 cm- tyk­ke skiver
 • salt og pep­per etter smak

Dres­sing:

 • 1–2 pres­se­de hvitløksfedd
 • 1 ss revet fersk ingefær
 • 3 ss fersk sitron­saft eller 1 ts revet øko­lo­gisk sitronskall
 • 1 ss soyasaus
 • 1 ss extra vir­gin olivenolje
 • pep­per eller chili om du vil

Legg pur­re­løk­ski­ver i bun­nen av ris­ten. Gjør det for­sik­tig så du ikke bren­ner deg på damp. Legg så oppi sop­pen og til sist fiske­fi­le­ten. Legg på lokk, sett kje­len til­ba­ke på var­men og damp i 3 minutter.

Ta kje­len av var­men og løft lok­ket for­sik­tig. Da skal du se at fisken har begynt å dam­pe og end­rer far­ge og konsistens.

Strø så baby­spi­nat over og sett kje­len til­ba­ke på var­men. Damp i ytter­li­ge­re 3 minut­ter. (NB – jeg la fiske­fi­le­te­ne på top­pen for foto­gra­fens skyld, men jeg anbe­fa­ler frem­gangs­må­ten over for at spi­na­ten ikke skal bli overkokt!).

Når du nå løf­ter av lok­ket, er spi­nat­bla­de­ne pas­se dam­pet, og når du gra­ver for­sik­tig med en gaf­fel, fin­ner du fas­te og saf­ti­ge styk­ker av spise­klar fisk.

Legg fiske­fi­le­te­ne på en seng av spi­nat, pur­re­løk og sopp og hell en liten skje dres­sing over hvert fiske­styk­ke før ser­ve­ring. Vips! Så har du tryl­let frem et deli­ka­tesse­mål­tid av fers­ke råva­rer på kna­ppe 10 minutter.

Ser­ve­res gjer­ne med byggryn, bul­g­ur eller quinoa.

Tips til dam­ping! Har du ikke en kjele/ fiske­kje­le med dam­prist, kan du også bru­ke en gam­mel­dags klas­sisk «potetrist» som ser ut som en vifte.

VISSTE DU AT
…vi gene­relt sett får i oss for lite jod? Hvit fisk er en langt bed­re jod-kil­de enn fete fiske­slag, og du fin­ner også godt med jod i melkeprodukter.

Fle­re mid­da­ger for immunforsvaret

Her er fle­re mid­da­ger med ingre­di­en­ser som skal styr­ke immun­for­sva­ret ditt – alle fra Berit Nord­strands blogg hvor­du fin­ner man­ge fle­re oppskrifter: