Ruben Kufaas FossliEt hjem­me­apo­tek skal inne­hol­de de mest nød­ven­di­ge pro­duk­te­ne som minimum.

– Med barn i huset er det enda vik­ti­ge­re å være for­be­redt, slik at man slip­per å stres­se inn­om et apo­tek når uhel­let er ute, sier far­ma­søyt og apo­te­ker Ruben Kufaas Foss­li ved Vitusapotek Strømmen.

Her gir han deg en gjen­nom­gang av hva et hjem­me­apo­te­ket bør inne­hol­de til enhver tid:

LES OGSÅ: 7 grun­ner til å sjek­ke medisinskapet

Rensemidler og sårsalve

Rense­mid­ler er obli­ga­to­risk i et hjem­me­apo­tek. De hjel­per med å fjer­ne uren­he­ter og for­hind­rer infek­sjon i såre­ne. Det fin­nes både fly­ten­de rense­mid­ler og ser­vi­et­ter.

Ste­ri­le tup­fe­re loer ikke og er gode til til ren­sing av sår.

Sår­sal­ve er ikke all­tid en nød­ven­dig­het, men kan være lurt på områ­der med rif­ter og sår på ste­der som er utsatt for omgi­vel­se­ne. Sal­ven vil ikke få såret til å gro ras­ke­re, men fore­byg­ger infeksjon.

LES OGSÅ: Slik stel­ler du skrubb­sår og småskader

Plaster i forskjellige størrelser

Hos Vitusapotek har vi plas­ter til både sto­re og små sår. Du fin­ner de klas­sis­ke van­li­ge plast­re­ne, uni­ver­sal­plas­ter, barne­plas­ter, skrubb­sår­plas­ter, pak­ker med uli­ke plas­ter­stør­rel­ser, hel­dek­ken­de plas­ter som tet­ter helt rundt såret, vann­sik­kert plas­ter, plas­ter til­pas­set sår på fing­re­ne osv. Spør hos ditt nær­mes­te Vitusapotek.

LES OGSÅ: Slik gir du første­hjelp til barn

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Pyrisept oppløsning 1 mg/ml
Gå til nett­bu­tikk
Pyri­sept opp­løs­ning 1 mg/ml, 100 ml
Bacimycin Salve 500 IE/g/5 mg/g
Gå til nett­bu­tikk
Baci­my­cin Sal­ve 500 IE/g/5 mg/g
Mepilex Border Sårbandasjer 7,5 x 7,5 cm
Gå til nett­bu­tikk
Mepi­lex Bor­der Sår­ban­da­sjer 7,5 x 7,5 cm, 3 pk., 3 pk.
Sorbact Secure Plaster 5 x 7,2 cm
Gå til nett­bu­tikk
Sor­bact Secu­re Plas­ter 5 x 7,2 cm, 5 stk.
Scansoft Steril Kompress 7,5cm x 5cm
Gå til nett­bu­tikk
Scansoft Ste­ril Kom­press 7,5cm x 5cm
Norgesplaster Skrubbsårplaster 8x10 cm
Gå til nett­bu­tikk
Nor­ges­plas­ter Skrubb­sår­plas­ter, 5 stk. 8x10 cm
Norgesplaster sterile tupfere
Gå til nett­bu­tikk
Nor­ges­plas­ter ste­ri­le tup­fe­re, 10 stk.
Medihoney Antibacterial Medical Honey
Gå til nett­bu­tikk
Medi­ho­ney Anti­bac­te­ri­al Medi­cal Honey, 20 g
Klorhexidin Fresenius Kabi Liniment, 0,5 mg/ml
Gå til nett­bu­tikk
Klor­he­xi­din Fre­se­ni­us Kabi Lini­ment, 0,5 mg/ml, 125 ml
3M Steri-Strip Professional 6 x 75 mm brun 2 x 3 strips
Gå til nett­bu­tikk
3M Ste­ri-Strip Pro­fes­sio­nal 6 x 75 mm brun 2 x 3 strips
Medipore + Pad Professional Care steril bandasje 5 x 7,2 cm
Gå til nett­bu­tikk
Medi­po­re + Pad Pro­fes­sio­nal Care ste­ril ban­da­sje 5 x 7,2 cm
Pyrisept Salve 1 mg/g
Gå til nett­bu­tikk
Pyri­sept Sal­ve 1 mg/g, 20 g
Norgesplaster Sårvask Våtservietter, 6 stk.
Gå til nett­bu­tikk
Nor­ges­plas­ter Sår­vask Våt­ser­vi­et­ter, 6 stk.
Norgesplaster Universal Plaster, 50 stk.
Gå til nett­bu­tikk
Nor­ges­plas­ter Uni­ver­sal Plas­ter, 50 stk.
Scansoft Steril Kompress 7,5 cm x 5 cm, 5 stk.
Gå til nett­bu­tikk
Scansoft Ste­ril Kom­press 7,5 cm x 5 cm, 5 stk.
Mepore Selvheftende bandasje 9 x 15 cm
Gå til nett­bu­tikk
Mepo­re Selv­hef­ten­de ban­da­sje 9 x 15 cm, 5 stk.
Gå til nettbutikk

Termometer

Selv om det fin­nes fle­re for­skjel­li­ge typer av ter­mo­me­ter, er det lurt å ha det det gode, gam­le ter­mo­me­te­ret til ende­tar­men i hjem­me­apo­te­ket. Her får du de mest kor­rek­te målin­ge­ne av tem­pe­ra­tu­ren. Men vil du f.eks. sjek­ke febe­ren hos et barn som sover, men uten å vek­ke dem, er panne­ter­mo­me­ter et godt alternativ.

Hos Vitusapotek har vi fle­re uli­ke ter­mo­me­te­re, så kom gjer­ne inn­om oss for å fin­ne et som pas­ser deg.

Husk også engangs­hyl­ster for hygie­nens skyld.

LES OGSÅ: Dis­se barne­syk­dom­me­ne bør du vite om

Kløestillende krem

En klø­stil­len­de krem kan være bra å ha i ditt hjem­mapo­tek, spe­si­elt som­mers­tid, til bruk ved insekt­stikk, brennes­le, brenn­ma­net og sol­brent­het

LES OGSÅ: Råde­ne som lind­rer vannkopper

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Norgesplaster elastisk gasbind 8 cm x 4 m
Gå til nett­bu­tikk
Nor­ges­plas­ter elas­tisk gas­bind 8 cm x 4 m, 2 stk.
Eurax Krem 10 %, 60 g
Gå til nett­bu­tikk
Eurax Krem 10 %, 60 g
Microlife Digital Jumbo Termometer
Gå til nett­bu­tikk
Micro­li­fe Digi­tal Jum­bo Termometer
Burnaid brannkompress 10x10 cm
Gå til nett­bu­tikk
Bur­naid brann­kom­press 10x10 cm, 1 stk.
Xylocain Salve 5 %
Gå til nett­bu­tikk
Xylo­cain Sal­ve 5 %, 10 g
Mepitel One Brannskader 5x7,5 cm
Gå til nett­bu­tikk
Mepi­tel One Brannskader5x7,5 cm, 2 pk.
Gå til nettbutikk
Hydrokortison CCS Krem 10 mg/g
Gå til nett­bu­tikk
Hydro­kor­ti­son CCS Krem 10 mg/g, 20 g
Inotyol Salve
Gå til nett­bu­tikk
Inot­yol Sal­ve 15 mg/g/150 mg/g/50 mg/g, 30 g
Scanpor Bandasjetape 1,25 cm x 10 m hudfarget med dispenser
Gå til nett­bu­tikk
Scan­por Ban­da­sje­tape 1,25 cm x 10 m hud­far­get med dispenser

Bandasjer til ditt hjemmeapotek

Tråk­ker du over, kan en støtte­ban­da­sje være bra å ha i et hjem­me­apo­tek. Også elas­tis­ke ban­da­sjer som kan hol­de for eksem­pel en ispose på plass, kan være fin å ha.

Sørg også for å ha tape, strips til å luk­ke sår samt kom­pres­ser i uli­ke stør­rel­ser i hjem­me­apo­te­ket ditt.

LES OGSÅ: God første­hjelp i tursekken

Brannbandasje og lindring av brannsår

Bren­ner du eller and­re i fami­li­en seg, er det avgjø­ren­de med rask avkjø­ling for å begren­se ska­den. Så ha hjel­pen klar i hjemmeapoteket.

Hos Vitusapotek har vi brann­kom­pres­ser og brann­gelé­spray.

En kjø­len­de gelé og en lokal­be­dø­ven­de sal­ve kan også vær nyttig.

Er brann­ska­den stor, må dere opp­søke lege­hjelp straks.

LES OGSÅ: Dis­se bør ta influensavaksine

Plas­ter og ban­da­sjer kom­mer all­tid godt med i barnefamilier!

Utstyr til sårstell

Saks, pin­sett og hans­ker kan være lurt for effek­tiv første­hjelp. Også en flått­pin­sett bør lig­ge lett til­gjen­ge­lig i et hjemmeapotek.

LES OGSÅ: Slik lind­rer du mensensmerter

Smertestillende og febernedsettende

Smerte­stil­len­de medi­si­ner skal bare bru­kes ved behov, og det anbe­fa­les at man viser en restrik­tiv hold­ning til bru­ken gene­relt. Pro­duk­ter med para­ceta­mol er første­val­get, men spør om hjelp hos ditt nær­mes­te Vitusapotek. Vi vet mye om lind­ring av smer­te og dem­ping av feber.

Til baby­er og små­barn anbe­fa­les para­ceta­mol i stikk­pille­form. Fly­ten­de alter­na­ti­ver fin­nes også. Dis­se vir­ker ras­ke­re enn tabletter.

LES MER: Nyt­tig å vite om smerte­stil­len­de og feber­ned­set­ten­de medisiner

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Paracet Mikstur 24 mg/ml
Gå til nett­bu­tikk
Para­cet Miks­tur 24 mg/ml, 60 ml
Kull Abigo Mikstur
Gå til nett­bu­tikk
Kull Abi­go Miks­tur 150 mg/ml, 100 ml
Vitusapotek Førstehjelpspakke til tur
Gå til nett­bu­tikk
Vitusapotek Første­hjelps­pak­ke til tur
Medisinskap 40x25x12 cm
Gå til nett­bu­tikk
Medi­sin­skap 40x25x12 cm
Ibux 200 mg
Gå til nett­bu­tikk
Ibux 200 mg, 20 tabletter
Pinex 500 mg brusetabletter
Gå til nett­bu­tikk
Pinex 500 mg, 20 brusetabletter
Paracet Stikkpille 60 mg
Gå til nett­bu­tikk
Para­cet Stikk­pil­le 60 mg, 10 stk.
Kabririnse Sterilt saltvann
Gå til nett­bu­tikk
Kabririn­se Ste­rilt saltvann
OtriCare saltvannsspray med aloe vera
Gå til nett­bu­tikk
Otri­Ca­re salt­vanns­spray med aloe vera, 50 ml

Produkter til skylling

Salt­vann er bra til skyl­ling av sår, øyne og nese og nyt­tig i et hjem­me­apo­tek. Det fin­nes også egne skylle­mid­del for bruk i øyne­ne.

I til­legg får du nese­drå­per med salt­vann til de mins­te.

LES OGSÅ: Hjelp til tør­re og irri­ter­te øyne

Medisinsk kull ved forgiftninger

Medi­sinsk kull bru­kes når det er fare for for­gift­nin­ger med stof­fer som bin­des til kull (for eksem­pel de fles­te leg­mid­ler, sopp­gif­ter, plante­gif­ter og rotte­gift). Selv om du har medi­sinsk kull i ditt hjem­me­apo­tek, er det er anbe­falt å kon­tak­te Gift­in­for­ma­sjo­nen (tlf: 22 59 13 00) der­som du er usikker.

Du skal ikke bru­ke medi­sinsk kull dersom

  • per­sonen har svel­get etsen­de eller irri­te­ren­de stoffer.
  • per­sonen har svel­get tenn­ves­ke, whi­te spi­rit, ben­sin eller lignende.
  • per­sonen har ned­satt bevisst­het eller kramper.
  • per­sonen er kvalm eller kas­ter opp.
  • per­sonen har inn­tatt stof­fer som ikke bin­des til kull, som bord­salt eller lege­mid­ler som inne­hol­der jern, liti­um eller fluor.

LES OGSÅ: Dis­kret hjelp mot pin­li­ge plager

Førstehjelpsskrin

Et første­hjelps­skrin inne­hol­der som regel alt man tren­ger for å behand­le mind­re skader.

Det anbe­fa­les at alt medi­sinsk utstyr opp­be­va­res i et låst medi­sin­skap. Det­te bør hen­ges opp et sted uten for sto­re tem­pe­ra­tur­sving­nin­ger. Det er også vik­tig å ta en titt i ska­pet av og til for å se om noe har gått ut på dato, og sjek­ke hva du må bunk­re opp med.