Per­son­lig tre­ner Kyr­re Kjes­bu ved Myren Sports­sen­ter i Oslo gir råd til deg som sli­ter med å kom­me deg opp av sofa­en.

Man­ge av oss øns­ker vir­ke­lig å kom­me i gang med tre­ning, men ender kun opp med den gode tan­ken.

Det kan være tøft å gå fra late dager til et aktivt liv, men er du litt moti­vert kan du få til mye.

– Ufarliggjør treningen

Hva kan jeg gjø­re for å omset­te moti­va­sjo­nen min til aksjon?

– Det er vans­ke­lig å si, men en god start er å prø­ve litt på å ufar­lig­gjø­re tre­nin­gen, sier per­son­lig tre­ner Kyr­re Kjes­bu ved Myren Sports­sen­ter i Oslo.

Kyr­re har trent hver­mann­sen og idretts­ut­øve­re gjen­nom fle­re år og har mas­ter­grad i idretts­psy­ko­lo­gi og coaching ved Nor­ges idretts­høg­sko­le.

Rask effekt

«For­de­len» ved å være utrent, er at du vil opp­le­ve ras­ke­re frem­gang når du først kom­mer i gang. Det blir merk­bart også i dag­lig­li­vet. Du går let­te­re opp trap­pa, det er ikke så tung å ta ned noe fra øvers­te hyl­le i ska­pet, og du bærer handle­po­se­ne hjem fra butik­ken uten at du må stop­pe man­ge gan­ger.

– Du får en også en følel­se av vel­be­hag og god sam­vit­tig­het etter tre­ning, og det blir bed­re å set­te seg ned etter­på, sier PT-en.

Gå til nett­bu­tikk
Gå til nett­bu­tikk
Gå til nett­bu­tikk

9 motiverende tips

Du tren­ger ikke å pang-star­te på et tre­nings­sen­ter, tvert imot! Her gir per­son­lig tre­ner Kyr­re Kjes­bu deg gode tips for en fin start på et spre­ke­re liv:

1. Start for­sik­tig. Legg ambi­sjons­ni­vå­et lavt, men lag noen bin­den­de avta­ler med deg selv. Ikke tren seks dager i uken, men hel­ler to.

2. Finn deg noen å tre­ne med. Det er ofte let­te­re å kom­me seg på tre­ning når du har en avta­le.

3. Tren både styr­ke og kon­di­sjon. Styrke­øvel­ser med egen kropps­vekt, slik som for eksem­pel kne­bøy, og gåtur med økt puls kan være nok til å begyn­ne med for deg som ikke har trent tid­li­ge­re.

4. Etter hvert er det vik­tig tre­ne hyp­pi­ge­re for å få god effekt av tre­nin­gen. Alle­re­de etter et par uker er det en for­del å leg­ge til økter, men husk at du ikke må leg­ge til fle­re økter enn hva som er gjen­nom­før­bart.

5. Ha gjer­ne kon­kre­te mål å strek­ke deg etter. Det kan hol­de moti­va­sjo­nen oppe for noen av oss. Ha gjer­ne en fast løy­pe som du løper og/eller går. Den førs­te gan­gen må du kan­skje stop­pe fle­re gan­ger, og etter noen uker kun to gan­ger.

HJELPHVERANDRE: På dager hvor tre­nings­mo­ti­va­sjo­nen er på bånn, kan en tre­nings­kom­pis være gull verdt.

6. Lytt til krop­pen din. En god tre­nings­ru­ti­ne er vik­tigst, så ikke straff deg selv hvis du ikke kan én dag, eller krop­pen ikke orker. Spør deg selv: Hvor­dan kjen­nes jeg ut i dag, og gi deg selv en ærlig besva­rel­se. Da fin­ner du ut om krop­pen er klar for har tre­ning, eller om du bør ta en roli­ge­re økt den­ne dagen.

7. Skriv ned timer og resul­ta­ter, men også opp­le­vel­sen i en tre­nings­dag­bok. Det er inspi­re­ren­de å se hvor du har vært og frem­gan­gen du har fått. Husk at du kan ha dår­li­ge dager, så ikke gi opp når det går litt trått.

8. Husk hver­dags­ak­ti­vi­te­te­ne og vær bevisst på å bru­ke krop­pen aktivt i minst 30 til 60 minut­ter dag­lig. Det kan være å gå til og fra jobb, lek med unge­ne, hus­ar­beid, en syk­kel­tur – alt av akti­vi­te­ter som inn­går som en natur­lig del av dagen.

LES MER: Berit Nord­strands tre­nings­tips for trav­le for­eld­re

9. Tenk på tre­ning som egentid som gjør godt. Det er en men­tal ven­til og gir utløp for frust­ra­sjon. Gjør tre­nin­gen til en van­lig del av hver­da­gen.