Per­son­lig tre­ner Kyr­re Kjes­bu ved Myrens Sports­sen­ter i Oslo gir råd til deg som sli­ter med å kom­me deg opp av sofa­en.

Mang­len­de moti­va­sjon til å tre­ne kan ram­me både deg som har trent mye, og deg som har trent lite, men egent­lig øns­ker å bli ster­ke­re og spre­ke­re.

Man­ge av oss øns­ker vir­ke­lig å kom­me i gang med tre­ning, men ender kun opp med den gode tan­ken.

Det kan være tøft å gå fra late dager til et aktivt liv, men er du litt moti­vert kan du få til mye.

LES OGSÅ: Enkelt tre­nings­pro­gram som gjør deg sterk uten vek­ter

– Ufarliggjør treningen

Hva kan jeg gjø­re for å omset­te moti­va­sjo­nen min til aksjon?

– Det er vans­ke­lig å si, men en god start er å prø­ve litt på å ufar­lig­gjø­re tre­nin­gen, sier per­son­lig tre­ner Kyr­re Kjes­bu ved Myrens Sports­sen­ter i Oslo.

Kyr­re har trent hver­mann­sen og idretts­ut­øve­re gjen­nom fle­re år og har mas­ter­grad i idretts­psy­ko­lo­gi og coaching ved Nor­ges idretts­høg­sko­le.

LES OGSÅ: Bli en løper på 6 uker

Rask effekt

«For­de­len» ved å være utrent, er at du vil opp­le­ve ras­ke­re frem­gang når du først kom­mer i gang. Det blir merk­bart også i dag­lig­li­vet. Du går let­te­re opp trap­pa, det er ikke så tung å ta ned noe fra øvers­te hyl­le i ska­pet, og du bærer handle­po­se­ne hjem fra butik­ken uten at du må stop­pe man­ge gan­ger.

– Du får en også en følel­se av vel­be­hag og god sam­vit­tig­het etter tre­ning, og det blir bed­re å set­te seg ned etter­på, sier PT-en.

LES OGSÅ: Enk­le styrke­øvel­ser du gjør i trap­pen

Lumus LED-lys løpebelte gult
Gå til nett­bu­tikk
Lumus LED-lys løpe­bel­te gult
Nycoplus Magnesium + Calcium
Gå til nett­bu­tikk
Nyco­p­lus Mag­ne­si­um + Cal­ci­um, 100 tab­let­ter
Nordic Grip Running brodd
Gå til nett­bu­tikk
Nor­dic Grip Run­ning brodd
Sebamed kuldekrem
Gå til nett­bu­tikk
Seba­med kulde­krem, 75 ml
Avène Lip Balm with Cold Cream
Gå til nett­bu­tikk
Avè­ne Lip Balm with Cold Cream, 4 g
JOBST Sport grå, klasse 1
Gå til nett­bu­tikk
JOBST Sport grå, klas­se 1, ett par
Resorb Sport pulver
Gå til nett­bu­tikk
Resorb sport Pul­ver

9 motiverende tips

Du tren­ger ikke å pang-star­te på et tre­nings­sen­ter, tvert imot! Her gir per­son­lig tre­ner Kyr­re Kjes­bu deg gode tips for en fin start på et spre­ke­re liv:

1. Start forsiktig

Legg ambi­sjons­ni­vå­et lavt, men lag noen bin­den­de avta­ler med deg selv. Ikke tren seks dager i uken, men hel­ler to slik at tre­nings­pla­nen din blir gjen­nom­før­bar. Så kan du leg­ge på fle­re økter etter­hvert.

LES OGSÅ: Slik får du tid til tre­ning i hver­da­gen

2. Få deg en treningskompis

Det er ofte let­te­re å kom­me seg på tre­ning når du har en avta­le, så prøv å få med deg en venn eller kol­le­ga du kan avta­le tre­ning med, gjer­ne fas­te tids­punkt hver uke.

3. Tren både styrke og kondisjon

Styrke­øvel­ser med egen kropps­vekt, slik som for eksem­pel kne­bøy, i kom­bi­na­sjon med en gåtur med økt puls, kan være nok til å begyn­ne med for deg som ikke har trent tid­li­ge­re.

LES OGSÅ: Slik unn­går du ben­brudd på glat­ta

Compeed gnagsårplaster medium, 5 stk.
Gå til nett­bu­tikk
Compe­ed gnag­sår­plas­ter medi­um, 5 stk.
Tufte Bambull bukse til dame blå/rosa
Gå til nett­bu­tikk
Tuf­te Bam­bull buk­se til dame blå/rosa
Tufte Bambull genser til dame
Gå til nett­bu­tikk
Tuf­te Bam­bull gen­ser til dame
Mokki solbrille MO2222 A
Gå til nett­bu­tikk
Mok­ki-sol­bril­le-MO2222-A
Mokki solbrille MO2222 B
Gå til nett­bu­tikk
Mok­ki sol­bril­le MO2222 B
Allévo one meal bar chocolate chip & peanut
Gå til nett­bu­tikk
Allé­vo one meal bar choco­la­te chip & pean­ut

4. Øk treningsmengden etterhvert

Å mer­ke at man blir ster­ke­re, spre­ke­re og får mer ener­gi er god moti­va­sjon til å tre­ne jevn­lig, og etter­hvert er det vik­tig tre­ne hyp­pi­ge­re for å få god effekt av tre­nin­gen.

Alle­re­de etter et par uker er det en for­del å leg­ge til økter, men husk at du ikke må leg­ge til fle­re økter enn hva som er gjen­nom­før­bart.

LES OGSÅ:  Er jeg over­vek­tig, eller har jeg bare noen kilo eks­tra?

5. Ha mål som gir motivasjon til å trene

En plan med kon­kre­te mål kan være det som skal til for å opp­rett­hol­de moti­va­sjon til å tre­ne.

Øns­ker du for eksem­pel å få bed­re kon­di­sjon, kan du gjer­ne en fast løy­pe som du løper og/eller går. Den førs­te gan­gen må du kan­skje stop­pe fle­re gan­ger, og etter noen uker kun to gan­ger på løpe­tu­ren.

LES OGSÅ: Slik gjør du gåtu­ren til en tre­nings­økt

Styrketrening

KLAR FOR MER: Etter­hvert som du blir ster­ke­re og i bed­re form, er du klar for å øke inten­si­tet og tre­nings­meng­de. (FOTO: Get­ty Ima­ges)

6. Lytt til kroppen din

En god tre­nings­ru­ti­ne er vik­tigst, så ikke straff deg selv hvis du ikke kan én dag, eller krop­pen ikke orker. Spør deg selv: Hvor­dan kjen­nes jeg ut i dag, og gi deg selv et ærlig svar. Da fin­ner du ut om krop­pen er klar for har tre­ning, eller om du bør ta en roli­ge­re økt den­ne dagen.

Skul­le du bli syk eller noe inn­tref­fer som gjør at du ikke får trent på en stund, skal du vite at du raskt kom­mer i form igjen når du kom­mer igang med tre­nings­ru­ti­ne­ne dine igjen.

LES OGSÅ: Maten som gjør tre­nin­gen mer effek­tiv

7. Bruk treningsdagbok

Skriv ned timer og resul­ta­ter, men også opp­le­vel­sen i en tre­nings­dag­bok. Det er inspi­re­ren­de å se hvor du har vært og frem­gan­gen du har fått, og det kan gi deg moti­va­sjon til å tre­ne mer.

Husk at du kan ha dår­li­ge dager, så ikke gi opp når det går litt trått og du mis­ter litt moti­va­sjon til å tre­ne.

LES OGSÅ: Maten som gir musk­ler og skje­lett nok kal­si­um

8. All bevegelse er bra!

Husk hver­dags­ak­ti­vi­te­te­ne og vær bevisst på å bru­ke krop­pen aktivt i minst 30 til 60 minut­ter dag­lig. Det kan være å gå til og fra jobb, lek med unge­ne, hus­ar­beid, en syk­kel­tur – alt av akti­vi­te­ter som inn­går som en natur­lig del av dagen.

LES OGSÅ: Smart første­hjelp i sek­ken

9. Trening er herlig egentid

Tenk på tre­ning som egentid som gjør godt. Det er en men­tal ven­til og gir utløp for frust­ra­sjon. Gjør tre­nin­gen til en van­lig del av hver­da­gen.

LES MER: Berit Nord­strands tre­nings­tips for trav­le for­eld­re