Har du over­sik­ten i ditt hytte­apo­tek? Du har kan­skje orden i medi­sin­ska­pet hjem­me, men hvor­dan står det til med behold­nin­gen på hytta?

– På hyt­ta hos meg har vi både medi­si­ner og første­hjelps­ut­styr til­gjen­ge­lig, for­tel­ler Vol­den, far­ma­søyt og apo­te­ker ved Vitusapotek på Ber­ja Sen­ter i Kongs­berg. Her får du hen­nes tips til hva et hytte­apo­tek bør inne­hol­de og hvor­dan du best opp­be­va­rer medisinene.

LES OGSÅ: Første­hjelp til små barn

Artik­ke­len fort­set­ter under bildekarusellen

Paracet 500 mg
Gå til nett­bu­tikk
Para­cet 500 mg, 20 tabletter
Ibux 400 mg
Gå til nett­bu­tikk
Ibux 400 mg, 10 kapsler
Mepore Selvheftende bandasje 9 x 15 cm
Gå til nett­bu­tikk
Mepo­re Selv­hef­ten­de ban­da­sje 9 x 15 cm, 5 stk.
Pyrisept oppløsning 1 mg/ml
Gå til nett­bu­tikk
Pyri­sept opp­løs­ning 1 mg/ml, 250 ml

Farmasøytens tips til hytteapotek

Dis­se pro­duk­te­ne er smart å ha til­gjen­ge­lig på hyt­ta til enhver tid:

Ferdig førstehjelp

Skal du ut på en tur, kan en enkel og liten  første­hjelps­pak­ke fra Vitusapotek (bil­det) være supert.

Den inne­hol­der blant annet plas­ter til gnag­sår og små­sår, enkelt­manns­pak­ke, plas­ter­kom­press til sår og kutt og første­hjelps­fol­der med vik­tig infor­ma­sjon rundt ska­der og livløshet.

App og nødplakat

Ha all­tid en info­fol­der om liv­red­den­de første­hjelp (hjer­te-lunge­red­ning) lig­gen­de et sted du raskt fin­ner den.

På inn­si­den av medi­sin­ska­pet bør du også hen­ge opp en lapp med alle nød­num­re pluss koor­di­na­te­ne til hyt­ta. Da unn­gås mis­for­stå­el­ser med veia­dres­ser hvis dere må til­kal­le lege­hjelp eller ambu­lan­se. Her kan du enkelt og på få minut­ter lage din egen nød­pla­ka­kat.

Et godt tips er å las­te ned appen Hjelp 113 GPS fra Norsk Luftm­bu­lan­se. Den gir deg koor­di­na­te­ne hvor enn du er – på hyt­ta, på tur i sko­gen, i byen osv.

GÅTT UT DATO?: Medi­sin­ska­pet både hjem­me og på hyt­ta, bør gjen­nom­gås med jev­ne mellomrom.

Trygg oppbevaring av legemidler

Så var det det­te med opp­be­va­ring av medi­si­ner. Den bør være like sik­ker som hjemme.

Lege­mid­ler må all­tid opp­be­va­res util­gjen­ge­lig for barn, og helst på et mørkt sted som ikke er utsatt for sol­lys, råder Vol­den.  Skaff deg gjer­ne et medi­sin­skap du kan hen­ge opp og låse.

LES OGSÅ: Det­te bør du vite om smerte­stil­len­de og feber­ned­set­ten­de medisiner

Sjekk holdbarheten

Som man­ge and­re ting på hyt­ta, kan også medi­si­ner og and­re pro­duk­ter ha en tendens til å bli lig­gen­de i åre­vis iet hytte­apo­tek, for så å ha gått ut på dato når du vir­ke­lig først tren­ger dem. Så husk å sjek­ke hold­bar­hets­da­to­en på medi­si­ne­ne i ny og ne.

– Alle tab­let­ter er mer­ket med hold­bar­hets­dato, for­kla­rer Brit.

– Før den­ne dato­en vir­ker medi­si­nen slik den skal, for­ut­satt at den er lag­ret mørk, og frem­de­les lig­ger i ori­gi­nal­em­bal­la­sjen. Etter den­ne dato­en kan effek­ten av tab­let­te­ne være redusert.

LES MER: Medi­si­ner og holdbarhet

Virker solkremen fortsatt?

Det er også vik­tig å byt­te ut sol­kre­me­ne ved jev­ne mel­lom­rom. Om kre­men har begynt å luk­te vondt eller skil­le seg, er det på tide å byt­te den ut.

Et godt tips er å mer­ke sol­kre­men med dato førs­te gang du åpner den

–  Alle sol­kre­mer er også mer­ket med hold­bar­hets­dato, eller antall måne­der du kan bru­ke den etter at den er åpnet førs­te gang, sky­ter Vol­den inn.

Et godt tips er å mer­ke sol­kre­men med dato førs­te gang du åpner den, så er du helt sik­ker på at du får den beskyt­tel­sen som står på flasken.

LES OGSÅ: Slik sjek­ker du solkremen