aleksandar

Få snak­ker om det, men du kan fak­tisk hav­ne i situa­sjo­nen at du får i deg for mye vann.

At vi må hus­ke på å drik­ke nok vann, får vi sta­dig høre. I føl­ge kost­holds­eks­per­ter og skjønn­hets­jour­na­lis­ter skal man få både pene­re hud, slan­ke­re kropp, bed­re helse og mer til, om man drik­ker mye vann. Men gir det vir­ke­lig noen helse­for­de­ler å drik­ke vann når man ikke er tørst?

- Nei, det er ikke doku­men­tert, for­tel­ler Alek­san­dar Rakice­vic, besty­rer på Vitusapotek Sandens.

- For mye vann kan være helseskadelig

- Det er ikke natur­lig å drik­ke når man ikke er tørst, på sam­me måte som man ikke tren­ger å spi­se når man ikke er sul­ten. Det fin­nes noen syk­dom­mer eller til­stan­der hvor det er nyt­tig å drik­ke mer vann, for eksem­pel om man sli­ter med nyre­stein eller til­bake­ven­den­de urin­veis­in­fek­sjo­ner. Det­te gjel­der kun for­nuf­ti­ge meng­der vann, sier Aleksandar.

Selv­sagt er det bed­re å drik­ke vann enn suk­ker­hol­di­ge drik­ker som brus og juice, så vann vil all­tid være det sun­nes­te alter­na­ti­vet når du er tørst. Men å drik­ke for mye vann og mer enn hva  krop­pen din har behov, for kan fak­tisk være helseskadelig.

LES OGSÅ: Det­te bør du vite om smerte­stil­len­de medisiner

Kroppen sier fra når den trenger væske

Alek­san­dar for­kla­rer hvor­dan krop­pen selv regu­le­rer væskenivået:

- Når krop­pen tren­ger vann sen­der den sig­na­ler som gjør at vi føler oss tørs­te, og når den tren­ger å spa­re på væs­ken redu­se­rer den vann­la­tin­gen via nyrene.

Drik­ker du for mye vann kvit­ter krop­pen seg med den over­flø­di­ge væs­ken ved å øke vann­la­tin­gen, sier farmasøyten.

LES OGSÅ: Der­for får hol­der du deg fris­ke­re med en sunn munn

Man kan få overdose av vann

Ved å drik­ke fle­re liter vann svært raskt, kan krop­pen få pro­ble­mer med å skil­le ut det over­flø­di­ge van­net raskt nok og cel­le­ne kan ska­des. Det har dess­ver­re fore­kom­met døds­fall på grunn av det­te i for­bin­del­se med diet­ter og eks­tre­me vanndrikkekonkurranser.

Kon­klu­sjo­nen er at med mind­re du er syk, kan du sto­le på at krop­pen din vil for­tel­le deg når den tren­ger væs­ke, ved å gjø­re deg tørst. Og når du er tørst, er norsk vann fra sprin­gen noe av det sun­nes­te du kan drikke.

Artik­ke­len fort­set­ter under produktkarusellen

Resorb Sport pulver
Gå til nett­bu­tikk
Resorb sport Pulver
GEM Glukose-elektrolyttpulver
Gå til nett­bu­tikk
GEM Glu­ko­se-elekt­ro­lytt­pul­ver, 10 x 10 g
Nutridrink Multi Fibre med sjokolade
Gå til nett­bu­tikk
Nutridrink Mul­ti Fib­re nærings­drikk sjo­ko­la­de, 200 ml
Resorb Original brusetabletter
Gå til nett­bu­tikk
Resorb Ori­gi­nal bringe­bær, 10 x 10 brusetabletter

Drikke når du trener

Tap av væs­ke under tre­ning, og der­med behov for eks­tra væs­ke, vil varei­ere vel­dig. I føl­ge Olym­pia­top­pen vil kroppstør­rel­se, andel mus­kel- og fett­mas­se, fysisk form, tem­pe­ra­tur og hvor len­ge og intenst du tre­ner, har noe å si.

REGN UT VÆSKEBEHOV VED TRENING
Er du en per­son som tre­ner mye og intenst, kan det være lurt å lage en per­son­lig plan for væske­inn­tak på trening.
Olym­pia­top­pen har laget et regne­styk­ke for væske­man­gel. Du fin­ner det her.

Tar du en jogge­tur på en halv­time, tren­ger du ikke ta med deg vann, men løper du len­ge, bør du ha med deg væs­ke, og helst en sports­drikk, for å ikke mis­te kapa­si­tet unødvendig.

Har du trent hardt og mis­tet mye væs­ke, bør du få i deg sports­drikk som har elekt­ro­lyt­ter (sal­ter), even­tu­elt mine­ral­vann eller melk etter økten.

LES OGSÅ: Næring som gjør tre­nin­gen mer effektiv

Hjelp til væskeopptak

Det er ikke bare å drik­ke vann. Krop­pen skal også kla­re å ta opp van­net, og det­te fun­ge­rer  helt fint hos fris­ke personer.

Men man­ge som for eksem­pel er på rei­se og har fått dia­ré, eller de som har fått omgangs­sy­ken, kla­rer ikke å hol­de på væs­ken og risi­ke­rer å bli dehydrer­te. Der­for er det lurt å ha elekt­ro­lytt­pul­ver som Gem, eller Resorb Ori­gi­nal brusetab­let­ter med i reise­apo­te­ket eller i medi­sin­ska­pet hjem­me.

LES OGSÅ: Alt du tren­ger til hytteapoteket

Valg av drikke ved sykdom

De fles­te er klar over at vann er å fore­trek­ke som tørste­drikk frem­for suk­ker­hol­di­ge drik­ker som brus og juice.

Unn­ta­ket kan være for folk som er under­er­nær­te og hvor alt de kan få i seg av næring  og kalo­ri­er har mye å si. I noen situa­sjo­ner kan nærings­drik­ker være nødvendig.

Hos Vitusapotek har vi et stort utvalg av energi­drik­ker som gir godt med ener­gi og næring i til­legg til væs­ken du får i deg. Snakk med legen din eller spør hos ditt nær­mes­te Vitusapotek. Vi vet!