En effek­tiv ansikts­mas­ke gir hud­en det lil­le eks­tra den tren­ger for å top­pe den dag­li­ge hudpleien.

Ved å leg­ge en ansikts­mas­ke én til to gan­ger i uken, sør­ger du for at hud­en får eks­tra påfyll av akku­rat den plei­en din hud har godt av.

LES OGSÅ: Gra­tis hud­ana­ly­se på 1–2‑3

Rens først!

Sørg for å ha litt tid når du skal bru­ke ansikts­mas­ker. La den gjer­ne vir­ke mens du slap­per av i sofa­en eller i bade­ka­ret. Noen mas­ker kan også være på over nat­ten og vir­ker som en behandling.

Før du leg­ger på en ansikts­mas­ke, må hud­en være skik­ke­lig ren­gjort for å få ordent­lig effekt av ingrediensene.

Etter at mas­ken er fjer­net, smø­rer du på serum og ansikts­krem som for­ster­ker plei­en som en effek­tiv ansikts­mas­ke har gitt hud­en din.

LES OGSÅ: Den bes­te hudrensen

Ansiktsmaske med ekstra fuktighet

De fles­te hud­ty­per og ‑til­stan­der tren­ger til tider eks­tra påfyll av fuk­tig­het, og med åre­ne tren­ger hud­en sta­dig mer for å opp­rett­hol­de et godt fuktighets­nivå. Spør oss i Vitusapotek om hud­pleie som fyl­ler på med fuk­tig­het. Vi vet!

Hos Vitusapotek har vi fle­re gode ansikts­mas­ker for mer fuk­tig­het, blant annet Mas­que Me up Mois­tu­ri­zing She­et Mask som er fuktighets­givende, myk­gjø­ren­de og pleien­de, og bidrar til mer glød i huden.

Der­ma­lo­gica Skin Hydra­ting Mas­que gir eks­tra god pleie til en fukt­fat­tig og stres­set hud.

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Pure pampering fuktighetsgivende ansiktsmaske
Gå til nett­bu­tikk
Pure pam­pe­ring fuk­tig­hets­gi­ven­de ansikts­mas­ke, 10 ml
Avène Soothing moisture mask
Gå til nett­bu­tikk
Avè­ne Soot­hing mois­tu­re mask, 50 ml
Vichy Aqualia Thermal Night Spa
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Aqua­lia Ther­mal Night Spa, 75 ml
Dermalogica Skin Hydrating Masque
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Skin Hydra­ting Mas­que, 75 ml
Vichy fuktighetsgivende mineralmaske
Gå til nett­bu­tikk
Vichy fuk­tig­hets­gi­ven­de mine­ral­mas­ke, 75 ml
Avène Tolerance Extreme ansiktsmaske
Gå til nett­bu­tikk
Avè­ne Tole­ran­ce Extre­me ansikts­mas­ke, 50 ml

Effektiv ansiktsmaske for dyprens

Er hud­en for eksem­pel fukt­fat­tig, er det lurt å bru­ke en rens, dag­krem og natt­krem, et serum og en effek­tiv ansikts­mas­ke som «spil­ler hver­and­re gode». Det­te for­ster­ker hud­plei­en slik at hud­en din får masse­vis av fuktighet.

En effek­tiv ansikts­mas­ke for deg som bru­ker mye make­up, eller er utsatt for mye for­urens­ning, er ren­sen­de. Får du bort uren­he­ter og skitt, vil også and­re pleie­pro­duk­ter vir­ke bed­re og mer effektivt.

Prøv for eksem­pel Der­ma­lo­gica Char­coal Res­que Mas­que er en alt-i-ett-mas­ke som dyp­renser, klar­ner og gir nytt liv til alle hud­ty­per, eller Mas­que Me Up  Bub­be­ling She­et Mask som er en bob­len­de ansikts­mas­ke som effek­tivt ren­ser i dyb­den, løs­ner make­up og opp­fris­ker huden.

LES OGSÅ: Slik måler du fuk­tig­he­ten i huden

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Dermalogica Charcoal Resque Masque
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Char­coal Res­que Masque
REN invisible pore detox mask
Gå til nett­bu­tikk
REN invi­sib­le pore detox mask, 50 ml
Vichy glødgivende peelingmaske
Gå til nett­bu­tikk
Vichy glød­gi­ven­de peeling­mas­ke, 75 ml
Masque Me Up Bubbeling Sheet Mask
Gå til nett­bu­tikk
Mas­que Me Up Bub­be­ling She­et Mask
Clear Start Overnight Treatment
Gå til nett­bu­tikk
Cle­ar Start Over­night Treat­ment, 60 ml
Masque Me Up Pore Refining Sheet Mask
Gå til nett­bu­tikk
Mas­que Me Up Pore Refi­ning She­et Mask

Rensende masker mot kviser

Har du fet hud, kvi­ser og/eller til­stop­pe­de porer, kan en effek­tiv mas­ke som gir mer en enn dyp­rens, gjø­re en god jobb for å begren­se utbrudd ved å regu­le­re talg­pro­duk­sjon, for­hind­re til­stop­ping av porer og sam­ti­dig roer ned huden.

Hos Vitusapotek har vi man­ge pro­duk­ter for fet hud, både for en ung hud, hud med vok­se­nak­ne og sen­si­tiv hud. Spør om hjelp hos ditt nær­mes­te Vitusapotek for å fin­ne en effe­kiv ansikts­mas­ke som pas­ser dine behov og din hud.

Vichy ren­sen­de leir­mas­ke tar seg av over­skudds­talg og rens­ker opp i til­stop­pe­de porer.  Mas­ken pas­ser for de fles­te hud­ty­per og ‑til­stan­der.

Der­ma­lo­gica Medi­bac Clea­ring Sebum Clea­ring Mas­que bero­li­ger en fet og sen­si­tiv hud. Den ren­ser i dyb­den og bero­li­ger irri­tert hud.

Seri­en Cle­ar Start er spe­si­elt  bereg­net for en ung hud med akne, og her fin­ner du natt­be­hand­lin­gen Cle­ar Start Over­night Treat­ment som ren­ser hud­en mens du sover for å for­hind­re kvi­ser og dem­pe rødhet.

REN invi­sib­le pore detox mask er en effek­tiv ansikts­mas­ke med lei­re som skal dem­pe pore­stør­rel­se, vir­ke mot hud­or­mer og gjø­re hud­en jevn og for­hind­re til­stop­ping av porer. Mas­ken er spe­si­elt anbe­falt en blandingshud.

Ansiktsmasker for glød og spenst

Både stress og ald­ring gjør hud­en matt. I 40-åre­ne mer­ker man­ge at glø­den i hud­en svin­ner hen og at spen­sten blir dår­li­ge­re. Her er to mas­ker som kan gi hud­en en piff:

Prøv for eksem­pel Vichy glød­gi­ven­de peeling­mas­ke som er utvik­let for å fris­ke opp en gus­ten hud­tone ved en dob­bel peelingprosess.

REN Flash Rin­se 1 min­ute Faci­al er en effek­tiv ansikts­mas­ke som på kort tid fjer­ner gus­ten far­ge i ansik­tet, redu­se­rer tegn til en liv­løs og trøtt hud, og gjen­opp­ret­ter hud­ens vita­li­tet og utstråling.

LES OGSÅ: Hud­plei­en som gir glød og spenst

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Dermalogica Age Smart Multivitamin Power Recovery Masque
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Age Smart Multi­vi­ta­min Power Recovery Mas­que, 75 ml
Vichy glødgivende peelingmaske
Gå til nett­bu­tikk
Vichy glød­gi­ven­de peeling­mas­ke, 75 ml
REN glycolactic skin renewal peel mask
Gå til nett­bu­tikk
REN glyco­lac­tic skin renew­al peel mask, 50ml
Ren Flash Hydro-Boost Plumping Emulsion
Gå til nett­bu­tikk
Ren Flash Hydro-Boost Plum­ping Emul­sion, 40 ml
Pure pampering rensende peel off ansiktsmaske
Gå til nett­bu­tikk
Pure pam­pe­ring ren­sen­de peel off ansikts­mas­ke, 10 ml

Anti-age-masker

Med åre­ne redu­se­res celle­for­ny­el­sen, repa­ra­sjons­pro­ses­se­ne går sene­re og hud­en får en sva­ke­re bar­rie­re mot påvirk­ning uten­fra som vær, vind, for­urens­ning osv. Der­med blir også hud­en utsatt for en ras­ke­re ald­ring enn nødvendig.

God dag­lig hud­pleie med rens, dag­krem, natt­krem, serum og øye­krem inn­går, kom­bi­nert med en god peeling og effek­tiv ansikts­mas­ke som gir det eks­tra, kan dem­pe aldringstegn.

Ansikts­mas­ken som gjør en god jobb mot ald­rings­teg­ne­ne, bør inne­hol­de godt med pleien­de ingre­di­en­ser, for eksem­pel Der­ma­lo­gica Multi­vi­ta­min Power Recovery Mas­que som er en kraft­full mas­ke med kon­sen­trer­te vita­mi­ner som gir hud­en god anti-age-pleie. Ansikts­mas­ken kan bru­kes om nat­ten for intens næring.

LES OGSÅ: Pleie av hud­en i overgangsalderen

Artik­ke­len fort­set­ter etter bildet.

Sheet Mask

She­et masks er en del av tren­den K‑beauty. Du fin­ner Mas­que Me Up hos Vitusapotek.

Trendy sheets-masker

Nyhe­ten Mas­que Me Up hos Vitusapotek er såkal­te she­ets-mas­ker (duk­mas­ker). Den­ne typen mas­ker kan ha uli­ke typer effek­ter, og du vel­ger den som pas­ser til din hud og det du vil pleie.

She­ets-mas­ker er et vik­tig pro­dukt innen K‑Beauty (Korean Beauty) – en skjønn­hets­trend fra nett­opp Korea hvor kvin­ne­ne er kjent for den flot­te hud­en sin og for å være svært nøye med hudpleien.

10 trinn til perfekt hud

Hud­plei­eru­ti­nen innen K‑Beauty går ut på å få en til­nær­met per­fekt por­se­lens­hud uten ujevn­he­ter – en hud som er fin og klar. Det­te betyr at den også må ha nok fuktighet.

MASKER FOR HENDER OG FØTTER
Seri­en Mas­que Me Up har også en effek­tiv mas­ke som gir eks­tra pleie og fuk­tig­het til hen­de­ne og en til føt­te­ne.

I mot­set­ning til mye «vest­lig» kos­me­tikk, hvor pro­duk­te­ne ofte skal pleie man­ge uli­ke behov på én gang (vi har jo så dår­lig tid), vil skjønn­hets­plei­en hos korea­ne­re bestå av man­ge trinn og der­med fle­re lag med pro­duk­ter. Her bru­kes det god tid på å gi hud­en plei­en den trenger.

Hud­plei­eru­ti­nen innen K‑beauty består av 10 trinn: en olje­ba­sert rens, en ren­gjø­ren­de rens, peeling, toner, essens, serum eller ampull, she­ets-mas­ker, øye­krem, fuk­tig­hets­krem og slee­ping mask.