aleksandar

Svet­ting er krop­pens måte å regu­le­re kropps­tem­pe­ra­tu­ren slik at vi ikke blir over­opp­he­tet. Når væs­ke for­dam­per fra hud­en avgis var­me til luf­ten, slik at hud­en kjø­les ned. Svette­funk­sjo­nen er alt­så livs­nød­ven­dig, men kan også være svært sosi­alt hem­men­de når den går amok.

Det er sto­re indi­vi­du­el­le for­skjel­ler på hvor mye man svet­ter, og hvor vondt det luk­ter. Unor­malt mye eller lite svet­ting kan i sjeld­ne til­fel­ler skyl­des syk­dom, men den van­ligs­te for­kla­rin­gen er natur­li­ge varia­sjo­ner i kroppstemperatur.
I til­legg vil svette­meng­den variere i for­hold til akti­vi­tet og livs­si­tua­sjon. Per­spi­ra­sjo­nen øker i høye tem­pe­ra­tu­rer og når vi tre­ner. Meng­den svet­te og hvor sterkt den luk­ter, kan også påvir­kes av humør, stress, kost­hold, alko­hol­for­bruk, medi­sin­bruk og hor­mo­ner i blodet.

Forskjellige typer svette

- Det er fle­re mil­lio­ner svette­kjert­ler på hud­en og de kan for­de­les i to typer, for­kla­rer Alek­san­dar Rakice­vic, besty­rer på Vitusapotek Sandens.

- Ekkri­ne svette­kjert­ler er spredt over hele krop­pen og pro­du­se­rer svet­te som hoved­sa­ke­lig består av vann og elekt­ro­lyt­ter. Apo­kri­ne svette­kjert­ler fin­nes blant annet i arm­hu­le­ne, og svet­ten fra dis­se er tyk­ke­re på grunn av fett og inne­hol­der i til­legg pro­tei­ner. Svet­ten i seg selv er nes­ten lukt­fri, det er bak­te­ri­e­ne på krop­pen som ned­bry­ter stof­fe­ne i svet­ten, som for­år­sa­ker svette­luk­ten. Per­soner som svet­ter mye fra de apo­kri­ne kjert­le­ne har ofte­re pro­ble­mer med vond lukt for­di den­ne svet­ten inne­hol­der mer nærings­stof­fer for bak­te­ri­er enn svet­te fra ekkrinekjertler.

Er det mulig å redusere svettelukten?

I føl­ge Alek­san­dar er det fle­re ting som kan hjel­pe på lukten:

- Det er mulig å redu­se­re svette­pro­duk­sjo­nen med anti­per­spi­rant deodo­ran­ter. I til­legg er det vik­tig å vas­ke seg ofte­re for å redu­se­re antall bak­te­ri­er i arm­hu­le­ne og res­ten av krop­pen. Det hjel­per å skif­te tøy hyp­pi­ge­re og bru­ke tøy av bom­ull og ull som absor­be­rer svet­te og lar hud­en pus­te. Siden kost­hold, røy­king og alko­hol­bruk kan påvir­ke kropps­luk­ten er det også vik­tig å redu­se­re bruk av alko­hol og tobakk, og være opp­merk­som på hva som man spi­ser. Løk, hvit­løk og fiske­olje er eksemp­ler på mat­va­rer som kan gjø­re at svet­ten luk­ter mer.

Woman sweating very badly under armpitDe fleste bruker antiperspiranten feil

Viss­te du at de fles­te bru­ker anti­per­spi­ran­ter feil? For opti­mal effekt skal den nem­lig påfø­res på tørr nyvas­ket hud på kvel­den før du leg­ger deg, ikke om mor­ge­nen som de fles­te tror. Da får ingre­di­en­se­ne tid til å vir­ke mens svette­kjert­le­ne er lite aktive – og den vil hol­de deg tørr len­ger. Du kan selv­sagt også ta på et eks­tra lag om mor­ge­nen, om du øns­ker det.