farmasøyt Pardeep Kaur Kodial ved Vitusapotek Stokke

Må hele fami­li­en behand­les om det er fun­net hode­lus i barne­ha­gen til minste­mann? Og må hår­børs­ter og luer i fryseren?

Myte­ne om hode­lus er man­ge, der­for har vi bedt far­ma­søyt Parde­ep Kaur Kodi­al ved Vitusapotek Stok­ke om å gi oss en oppklaring.

LES MER: 3 effek­ti­ve behand­lin­ger mot hodelus

Lus kan smitte via klær og luer

Usant!

Lus sprer seg ved å kry­pe fra en per­son til en annen, når hode­ne er tett inn­til hver­and­re. Der­for er barn i barne­hage- og barne­skole­al­der mest utsatt, men voks­ne blir oftest smit­tet av bar­na sine.

Om en lus kom­mer bort fra hode­bun­nen er det svært liten sjan­se for at den vil over­le­ve. Alli­ke­vel anbe­fa­les det ikke å låne luen til en som har lus, selv om sjan­sen for spred­ning med luer anses som liten.

LES OGSÅ: Dis­se barne­syk­dom­me­ne bør du vite om

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Lusekam med forstørrelsesglass
Gå til nett­bu­tikk
Luse­kam med forstørrelsesglass
Ridian elektrisk lusekam m/ekstra kam mot egg
Gå til nett­bu­tikk
Ridi­an elekt­risk luse­kam m/ekstra kam mot egg
Linicin Prevent Spray
Gå til nett­bu­tikk
Lini­cin Pre­vent Spray, 100 ml
Nitcomb M2 Lusekam
Gå til nett­bu­tikk
Nit­comb M2 Lusekam

SJEKK AV HODELUS 1–2‑3!

  1. Fukt håret! Hode­lus beve­ger seg sak­te­re og slip­per ikke så lett unna i fuk­tig hår.
  2.  Legg et hvitt hånd­kle på skuld­re­ne og gre håret sys­te­ma­tisk med en fin­tan­net kam. Hos Vitusapotek har vi fle­re effek­ti­ve luse­kam­mer.
  3. Kon­trol­ler alle par­tik­ler både på hånd­kle og kam. Lus og egg avskri­ves ofte som flass, så bruk gjer­ne lupe. Tørk kam­men på et hvitt papir. Lusen tør­ker på et par minut­ter og du vil se at den beve­ger seg.

Den enkleste måten å unngå lus på er å barbere hodet

Sant!

Hode­lus kan ikke leve på en hår­løs hode­bunn, eller på håstrå kor­te­re enn fem milli­me­ter. Det gjør bar­be­ring av håret til en natur­lig og lett behand­ling mot hode­lus, spe­si­elt hos små barn.

Ved en hår­leng­de på under 0,5 cm vil ikke luse­ne kun­ne over­le­ve i lengden.

TIPS! Om du vil fore­byg­ge smit­te av hode­lus uten å fjer­ne håret, kan du for­sø­ke Lini­cin Pre­vent Spray som bru­kes én gang dag­lig i peri­oder hvor smitte­fa­ren er stor.

LES OGSÅ: Slik stel­ler du skrubb­sår og småskader

Hodeplagg må fryses ned for å være sikker på å ta knekken på alt av lus

Sant!

Om en hode­lus kom­mer bort fra hode­bun­nen er det svært liten sjan­se for at den vil over­le­ve. Vask av møb­ler og leker er der­for unød­ven­dig. Kam­mer, børs­ter og hode­plagg bør fry­ses ved ‑20*C i minst fire timer eller vas­kes ved 60 *C. Etter at man er fer­dig med luse­be­kjem­pel­se kan man even­tu­elt vas­ke senge­tøy vas­kes for å fjer­ne gam­le lus.

LES OGSÅ: 23 tips mot reisesyke

Liten lus

SMÅKRYP: Luse­ne er små og kan ofte være vans­ke­li­ge å se uten lupe. (FOTO: Get­ty Images)

Lus kan hoppe fra hode til hode

Usant!

Lus kan ver­ken hop­pe, svøm­me eller fly.

De har krum­me­de føt­ter og klør som er laget spe­si­elt for å kry­pe langs og mel­lom hår­strå, og beve­ger seg fak­tisk svært dår­lig når de ikke er i håret ditt.

LES OGSÅ: Her er sjekk­lis­ten for hytte­apo­te­ket ditt

Det finnes hodelus som har blitt resistente mot lusemiddel

Sant!

Dess­ver­re er det slik, og der­for er det vik­tig at du ikke set­ter i gang med luse­be­hand­ling med mind­re du har opp­da­get lus.

LES OGSÅ: Rik­tig pleie av sår babyhud

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Linicin 15 min solution mot lus
Gå til nett­bu­tikk
Lini­cin 15 min solu­tion mot lus, 100 ml
Paranix Sensitive uten parfyme
Gå til nett­bu­tikk
Para­nix Sen­si­ti­ve uten par­fy­me, 150 ml
Nyda lusemiddel
Gå til nett­bu­tikk
Nyda luse­mid­del, 50 ml
Nix Sjampo 1%
Gå til nett­bu­tikk
Nix Sjam­po 1%
Linicin Pluss 15 min lotion
Gå til nett­bu­tikk
Lini­cin Pluss 15 min lotion, 100 ml

Hvis én i familien er smittet, bør hele familien ta en lusekur

Usant!

Bare den som har lus skal behand­les med luse­mid­ler. Det­te er vik­tig for å unn­gå at fle­re lus blir resis­ten­te mot behandlingen.

LES OGSÅ: Det­te bør du vite om medi­si­ner mot smer­te og feber

Lag­re