Noen tren­ger fle­re våt­ser­vi­et­ter enn and­re. Og plas­ter. Og sol­krem. Og tål­mo­dig­het. Vi vet. Der­for har VI+ fami­lie både tip­se­ne og til­bu­de­ne som gjør hver­da­gen litt enk­le­re for både sto­re og små.

11 tips til sunnere mat i hverdagen

11 tips til sunnere mat i hverdagen

Få Berit Nord­strands enk­le råd til hvor­dan du får sun­ne­re mat i hver­da­gen uten at det går utover kosen. Det er lite som skal til!

Slik demper du smerter hos barn

Slik demper du smerter hos barn

Her er far­ma­søy­tens 6 vik­tigs­te råd til hvor­dan du kan dem­pe smer­ter hos barn og baby­er på en trygg måte.

Smart førstehjelp i tursekken

På fjell­tur er det vik­tig å pak­ke lett og smart for å sik­re en fin, men også trygg fjell­tur. Dis­se 5 tin­ge­ne til første­hjelp bør du all­tid ha i tur­sek­ken.

Maten som gir deg nok jern

Maten som gir deg nok jern

Slapp, trøtt og lite ener­gi? Det kan skyl­des man­gel på jern. Slik får du i deg mat med nok jern hver dag.

Pleien som beskytter barnets hud

God pleie og beskyt­tel­se av bar­nets hud gir kom­fort og et godt grunn­lag for å fore­byg­ge hud­ska­der, tid­lig ald­ring og hud­kreft i vok­sen alder. He får du gode råd fra Vitusapotek.

Riktig pleie av sår babyhud

Det godt å ha gjort hjem­me­apo­te­ket klart på for­hånd når du kom­mer hjem fra syke­hu­set med en nyfødt baby.

Sant og usant om hodelus

Har mins­ten fått hode­lus? Før du bry­ter ut i panikk­vas­king av madras­ser og kose­dyr, kan det være greit å sjek­ke fak­ta først.