BeritNY

Kan­skje du bur­de stop­pe litt opp, ta imot gode råd for over­skudd og gi plass til en følel­se av ro? Ta bed­re vare på deg selv, få smi­let, humø­ret og leke­lys­ten til­ba­ke. Små skritt over tid, som omfat­ter mosjon, maten og det men­ta­le, gjør under­ver­ker over tid.

Det mentale

Kan­skje kjen­ner du deg stres­set og sli­ter med å få sove når du ende­lig kan leg­ge hodet på puta? Tan­ke­ne sur­rer gjer­ne omkring dis­ku­sjo­ner og uløs­te kon­flik­ter. Du må ikke glem­me for­eldre­mø­tet, tann­lege­ti­men eller kaken som skal leve­res til fot­ball­cu­pen på ons­dag. Huset bur­de vært vas­ket, og du kjen­ner at du egent­lig ikke har over­skudd til mid­dags­gjes­te­ne du alle­re­de har invi­tert hjem til lør­dag. Etter en times lesing på senge­kan­ten slok­ner du, alt­for sent den­ne gan­gen også, vekke­klok­ka rin­ger om kna­ppe 6 timer….da er det på’n igjen.

Noen gode TIPS til det mentale:

  • Lær deg enk­le øvel­ser for avspen­ning i hver­da­gen? Enk­le puste­øvel­ser eller yoga du kan gjø­re hjem­me. Lær deg også enk­le øvel­ser du kan gjø­re på jobb.
  • Sett opp en ”huffe­time” tid­lig på etter­mid­da­gen, der dere har en sam­ta­le som avkla­rer uløs­te kon­flik­ter. Hodet må tøm­mes for bekym­rin­ger i god tid før legge­tid om mulig.
  • Lær deg puste­øvel­ser som gjør det let­te­re å sov­ne Jeg leg­ger meg på ryg­gen med luk­ke­de øyne og hen­de­ne fol­det over magen. Så trek­ker jeg pus­ten dypt så magen og hen­de­ne løf­ter seg. Pus­ten slip­pes så rolig ut. Puste­øvel­sen gjen­tas, mens jeg foku­se­rer på lys­glim­te­ne jeg ser bak mine egne øye­lokk. Jeg for­stil­ler meg at det er som­mer­fug­ler over en vak­ker bloms­ter­eng. Slik foku­se­rer hjer­nen vekk fra bekym­ring og mas, mens puste­øvel­se­ne gir avspen­ning så hjer­nen kan fal­le i søvn.

Det­te så du og fami­li­en din kan nyte, den aller bes­te utga­ven av DEG.
Klem Berit N.