ViyanDet er betryg­gen­de å vite litt om første­hjelp til barn for å gi bar­net stell og lind­ring når uhel­let er ute.

– Det er utro­lig hvor man­ge hver­dags­li­ge ting som er far­li­ge for små raba­gas­ter, som ver­ken har lært seg å sty­re lem­mer eller tyde omver­de­nen ennå. Og du som gle­det vel­dig til poden skul­le begyn­ne å gå, inn­ser nå hvil­ken ny dimen­sjon av farer det­te inne­bæ­rer, sier Viyan Tarin, infor­ma­sjons­far­ma­søyt på Vitusapotek Jernbanetorget.

Her gir hun deg svar på seks vik­ti­ge spørs­mål om første­hjelp til barn.

LES OGSÅ: Dis­se barne­syk­dom­me­ne bør du vite om

Pyrisept oppløsning 1 mg/ml
Gå til nett­bu­tikk
Pyri­sept opp­løs­ning 1 mg/ml, 250 ml
Mepore Selvheftende bandasje 9 x 15 cm
Gå til nett­bu­tikk
Mepo­re Selv­hef­ten­de ban­da­sje 9 x 15 cm, 5 stk.
Gå til nettbutikk
Brulidine Krem
Gå til nett­bu­tikk
Bru­li­di­ne Krem 0,15 %, 25 g

Det­te bør småbarns­foreldre ha i hjemmeapoteket

1. Hva gjør jeg om barnet mitt har kuttet seg?

Kutt som er over 1–2 cm lan­ge og spri­ker mer enn 3 mm, bør behand­les av lege. Dekk til såret med en ren ban­da­sje og stopp even­tu­ell blød­ning ved å tryk­ke mot det.

Første­hjelp til barn med mind­re sår, kan du gjø­re ved å tryk­ke et tøy­styk­ke inn mot såret i 5–10 minut­ter for å stan­se blød­nin­gen. Tøy­styk­ket skal være rent. Der­som det er fare for infek­sjon i såret, skal lege kontaktes.

LES MER: Slik stel­ler du bar­nas småskader

2. Hva gjør jeg om barnet mitt har brukket eller forstuet noe?

Om du tror at bar­net har fått en kraf­tig for­stu­ing, brist eller brudd, skal du hol­de bar­net i ro og kon­tak­te lege.

Er det fare for brudd i nak­ke eller rygg, skal du rin­ge 113 øyeblikkelig.

Ved første­hjelp til barn som har fått mind­re for­stu­in­ger, kan det være nok å hol­de det skad­de områ­det i ro, og leg­ge på en støtte­ban­da­sje. Ban­da­sjen skal leg­ges på så raskt som mulig og være gans­ke stram, men ikke så stram at det hind­rer blodsirkulasjonen.

Støtte­ban­da­sjen tas av om natten.

I til­legg vil det hjel­pe og kjø­le ned områ­det. Legg en ispose, eller noe annet kaldt rundt ban­da­sjen, for eksem­pel en pose med fros­ne erter.

Ned­kjø­lin­gen bør vare i en halv time. Følg med på at hud­en ikke blir hvit og får frostskader.

LES OGSÅ: smerte­stil­len­de for de minste

3. Hvordan gir jeg førstehjelp til barn ved forbrenning?

Alle sto­re brann­ska­der skal behand­les av lege. Er du usik­ker på om lege skal kon­tak­tes – kon­takt lege!

Første­hjelp til barn ved 1. grads­for­bren­nin­ger (tørr og rød hud, uten blem­mer) gjør du ved å avkjø­le med vann (ca. 20 gra­der, ikke var­me­re) så fort som over­ho­det mulig. Fort­sett ned­kjø­lin­gen i minst 30 minut­ter, eller til smer­ten reduseres.

Ikke bruk is til ned­kjø­ling. Hos Vitusapotek har vi Bur­naid ban­da­sje­pak­ker som ned­kjø­ler og gir smertelindring.

Etter ned­kjø­ling kan du smø­re på en upar­fy­mert krem som hind­rer at områ­det tør­ker ut. Prøv for eksem­pel Avè­ne Cical­fate Cream, eller dra inn­om ditt nær­mes­te Vitusapotek for fle­re råd og tips om produkter.

Vitusapotek Førstehjelpspakke til tur
Gå til nett­bu­tikk
Vitusapotek Første­hjelps­pak­ke til tur
Kull Abigo Mikstur
Gå til nett­bu­tikk
Kull Abi­go Miks­tur 150 mg/ml, 100 ml
Avène Cicalfate Cream
Gå til nett­bu­tikk
Avè­ne Cical­fate Cream, 40 ml
Burnaid brannkompress 10x10 cm
Gå til nett­bu­tikk
Bur­naid brann­kom­press 10x10 cm, 1 stk.

4. Hva gjør jeg om barnet mitt har spist en giftig plante?

Det førs­te du bør gjø­re ved mis­tan­ke om for­gift­ning, er å fjer­ne plante­res­ter og gi bar­net drik­ke for å tyn­ne ut og skyl­le bort plante­res­ter fra slimhinnene.

Med mind­re bar­net har sym­pto­mer på alvor­lig for­gift­ning, bør du rin­ge Gift­in­for­ma­sjo­nen og føl­ge deres instruk­ser. Brek­nin­ger skal sjel­den frem­kal­les hjemme.

NB! Om bar­net har alvor­li­ge sym­pto­mer skal du rin­ge 113!

Hel­dig­vis er det vel­dig få plan­ter som er så far­li­ge at de kan føre til alvor­lig for­gift­ning. De fles­te gir bare ube­hag som utslett eller dår­lig mage. Det er også sjel­den at bar­na får i seg stor nok meng­de til å bli forgiftet.

GIFTIGE BLOMSTER: Det er ikke ofte man hører om barn som spi­ser på hvit­veis, men det er greit å vite at vår­bloms­ten er gif­tig og hva man skal gjø­re hvis mins­ten får i seg hvitveis.

5. Hva gjør jeg om barnet mitt har fått et hardt slag mot hodet?

Om du er redd for at poden har fått hjerne­rys­tel­se, skal du all­tid kon­tak­te lege eller lege­vakt umiddelbart.
Typis­ke tegn på hjerne­rys­tel­se er bevisst­løs­het, for­vir­ring, hukom­mel­ses­tap før og etter skade­øye­blik­ket, kval­me, brek­nin­ger, hode­pine og tretthet.

Om bar­net er bevisst­løst over leng­re tid, skal du leg­ge du bar­net i sta­bilt side­leie for å sik­re frie luft­vei­er, og rin­ge 113.

6. Hva gjør jeg om barnet mitt setter noe i halsen?

Om bar­net har satt noe i hal­sen som hind­rer det i å pus­te, må du hand­le raskt. Ring 113 og følg deres instruksjoner.

For­søk å fjer­ne gjen­stan­den inni mun­nen med en fin­ger mens bar­nets hode hol­des lavt. Om bar­net kla­rer å trek­ke pus­ten for­bi frem­med­le­ge­met, bør du prø­ve å få det til å hoste.