En ren hud gjør at res­ten av hud­plei­en gir bed­re effekt. Så et godt hud­pleie­grunn­lag star­ter rett og slett med en god ren­se­ru­ti­ne. Det gjel­der alle, uan­sett hud­type, alder, kjønn og hudtilstand.

En god rens av ansik­tet både mor­gen og kveld, er nød­ven­dig for en god effekt av serum, kre­mer og annen hudpleie.

Her er ren­se­ru­ti­ne­ne som deg en vak­ker og ren hud som stråler.

Gi huden en god natt

Om kvel­den skal smin­ke fjer­nes. Alt som har lagt seg på hud­en av for­urens­nin­ger, fett og gam­le krem­res­ter, even­tu­elt sol­krem, bør fjer­nes for å få en ren hud og for­be­re­de hud­en for den vik­ti­ge nattpleien.

Bru­ker du mye smin­ke, inklu­dert foun­da­tion, er en for­rens – precle­an­se, supert. Der­ma­lo­gica Precle­an­se er olje­ba­sert og løser let­te­re opp smin­ke og smuss på hud­en. Så bru­ker du din van­li­ge rens og får bort både rense­olje og skitt.

Etter kvelds­ren­sen kan du med for­del til­fø­re hud­en et pleien­de serum og en natt­krem. Velg pro­duk­ter som job­ber med det du vil ha fokus på; roe ned hud­en, pleie fet hud, anti-age osv.

Det er om nat­ten hud­en job­ber, for­ny­er seg og repa­re­rer, så hjelp den med å gjø­re job­ben best mulig.

LES OGSÅ: Gi hud­en en boost med serum

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Dermalogica Precleanse Balm
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Precle­an­se Balm, 90 ml
La Roche-Posay Respectissime vannfast øyesminkefjerner
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Respec­tiss­i­me vann­fast øye­sminke­fjer­ner, 125 ml
Dermalogica Precleanse
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Precle­an­se, 150 ml
Dermalogica Precleanse Balm
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Precle­an­se Balm, 15 ml
La Roche-Posay Fysiologisk Øyemakeupfjerner
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Fysio­lo­gisk Øye­makeup­fjer­ner, 125 ml
Cosmica Face Eye Make Up Remover
Gå til nett­bu­tikk
Cos­mica Face Eye Make Up Rem­over, 50 ml
REN Express Make-Up Remover
Gå til nett­bu­tikk
REN Express Make-Up Rem­over, 150 ml
Avène eye make-up remover
Gå til nett­bu­tikk
Avè­ne eye make-up rem­over, 125 ml

Gi huden en god morgen

Etter en natt hvor hud­en har job­bet og ryd­det unna døde hud­cel­ler og smuss, har den godt av hjelp for å få en ren hud igjen.

Hud­ren­sen skal ta bort avfalls­stof­fe­ne og for­be­re­de hud­en for et serum med til­hø­ren­de dag­krem – noe som gir godt med fuk­tig­het og beskyttelse.

PS! De førs­te ald­rings­teg­ne­ne kom­mer som regel rundt øyne­ne, så inves­ter i en god øye­krem som brem­ser lin­jer og ryn­ker, even­tu­elt job­ber mot poser og rin­ger, eller fris­ker opp tret­te øyne. Bruk øye­krem etter både mor­gen- og kveldsrensen.

LES OGSÅ: 8 tips som gir deg mer fuk­tig­het til huden

Bytte ansiktsrens?

Beho­vet hud­en din had­de for noen få år siden kan ha end­ret seg. Hor­mo­ner, stress, hud­syk­dom­mer, ald­ring av hud­en osv. kan gjø­re at ren­sen du sver­get til før, ikke len­ger gir mak­si­mal nyt­te og en ren hud.

Beho­vet for rens kan også end­re seg mel­lom års­ti­der, når vi går fra tørt og kaldt inne­kli­ma, til mer fuk­tig og varm luft om som­mer­en.  Det sam­me gjel­der res­ten av hud­pleie­pro­duk­te­ne dine.

LES OGSÅ: Gra­tis måling av fuk­tig­hets­ni­vå­et i huden

Artik­ke­len fort­set­ter etter bildet.

RÅD FOR DIN HUD: En hud­ana­ly­se kan hjel­pe deg med å vel­ge pro­duk­ter som pas­ser akku­rat det din hud har behov for. (Foto: Erik Hannemann/Sempro AS)

Finn en rens til DIN hud

Hos Vitusapotek har man­ge etter­ut­dan­ning innen hud og kan hjel­pe deg med å fin­ne pro­duk­te­ne som pas­ser akku­rat din hud, også ren­sen som sør­ger for ren hud for akku­rat din hud­type og hudtilstand.

I man­ge Vitusapotek til­byr vi også hud­ana­ly­sen Speed­map­ping hvor vi kart­leg­ger hud­en din og gir deg for­slag til ren­se­ru­ti­ner og pro­duk­ter som pas­ser akku­rat deg og din hud. Speed­map­ping er gra­tis og uforpliktende.

Nå kart­leg­gin­gen er gjort, kan du fin­ne ansikts­ren­sen som dek­ker ditt behov og gir deg en ren hud. Du fin­ner rense­pro­duk­ter for alle hud­ty­per og ‑til­stan­der hos Vitusapotek.

LES OGSÅ: Det­te kan du sjek­ke gra­tis hos Vitusapotek

Artik­ke­len fort­set­ter under produktkarusellen.

Dermalogica MediBac Clearing Skin Wash
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Medi­Bac Clea­ring Skin Wash, 250 ml
REN T-zone Control Cleansing Gel
Gå til nett­bu­tikk
REN T‑zone Con­trol Cle­an­sing Gel, 150 ml
Clear Start Foaming Wash
Gå til nett­bu­tikk
Cle­ar Start Foaming Wash, 177 ml
Clear Start All Over Toner
Gå til nett­bu­tikk
Cle­ar Start All Over Toner, 120 ml
Dermalogica Dermal Clay Cleanser
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Der­mal Clay Cle­an­ser, 250 ml
La Roche-Posay Effaclar H rensekrem
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Effaclar H rensekrem, 200 ml
Ren ClearCalm Clay ansiktsrens
Gå til nett­bu­tikk
Ren Cle­ar­Calm Clay ansikts­rens, 150 ml

Rengjøring av fet hud

Til en fet hud trengs pleie som begren­ser utbrudd av kvi­ser og får hud­en i balan­se uten å tør­ke den ut. Uttør­ken­de pro­duk­ter kan vir­ke mot sin hen­sikt og fak­tisk føre til økt pro­duk­sjon av talg i huden.

Seri­en Cle­ar Start er bereg­net for en ung hud med akne, mens Der­ma­lo­gica Medi­bac har pro­duk­ter ret­tet mot en mer vok­sen hud med kviser.

Der­ma­lo­gica Der­mal Clay Cle­an­ser gir en dyp­rens for en fet hud og fjer­ner over­skudds­talg sam­ti­dig som hud­en roes ned.

Har hud­en din vært gjen­nom behand­lin­ger som har svek­ket hud­en og gjort den tør­re­re, har Vitusapotek La Roche-Posay Effaclar H rensekrem.

LES OGSÅ: Gode råd til pleie av hud med kvi­ser og akne

Rens til sensitiv hud

Til sen­si­tiv hud har Vitusapotek man­ge alter­na­ti­ver, blant annet rense­melk og rense­vann som roer ned hud­en og gir fuk­tig­het og som ikke kre­ver bruk av vann, noe som for man­ge kan irri­te­re hud­en ytterligere.

Har du rosa­cea, fin­ner du rense­pro­duk­ter spe­si­elt for hud med den­ne svært utbred­te hud­syk­dom­men. Mer­ke­ne La Roche-Posay og Avè­ne har gode pro­duk­ter for hud med rosa­cea som gjør at du får ren hud uten å irritere.

LES OGSÅ: God hud­pleie som roer ned en sen­si­tiv hud

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

La Roche-Posay Toleriane Renselotion
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Tole­ri­ane Rense­lo­tion, 200 ml
Vichy Pureté Thermale Rensemelk
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Pureté Ther­ma­le Rense­melk, 200 ml
Vichy Pureté Thermale Skintonic
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Pureté Ther­ma­le Skin­to­nic, 200 ml
Avène Extremely Gentle Cleanser
Gå til nett­bu­tikk
Avè­ne Extreme­ly Gent­le Cle­an­ser, 200 ml
Dermalogica Age Smart Skin Resurfacing Cleanser
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Age Smart Skin Resur­fa­cing Cle­an­ser, 150 ml
Declaré Cleansing Milk
Gå til nett­bu­tikk
Decla­ré Cle­an­sing Milk, 200ml
Avène Gentle protective toner
Gå til nett­bu­tikk
Avè­ne Gent­le pro­tec­ti­ve toner, 200 ml
La Roche Posay Fysiologisk Skin Tonic
Gå til nett­bu­tikk
La Roche Posay Fysio­lo­gisk Skin Tonic, 200 ml
L'Occitane Immortelle Essential Water
Gå til nett­bu­tikk
L’Oc­ci­ta­ne Immor­tel­le Essen­ti­al Water, 200 ml

Ren hud og anti-age

Med åre­ne blir hud­en mer fukt­fat­tig. Hud­plei­eru­ti­ne­ne du had­de i 20-åre­ne, fun­ge­rer nød­ven­dig­vis ikke like godt når du kom­mer i alde­ren 30+, 40+ og 50+.

Også ansikts­ren­sen bør end­res med end­rin­ger i hud­en. Kan­skje en rense­melk som gir fuk­tig­het til hud­en, kan være noe for deg med tørr hud?

LES OGSÅ: God hud­pleie i overgangsalderen

Enkel hudrens alle kan klare

Selv om vi vet at hud­rens må til for å få en ren hud som igjen gir bed­re effekt av res­ten av hud­pleie, så «syn­des» det hos vel­dig man­ge av uli­ke grunner.

Men også her har Vitusapotek løs­nin­ger i form av 3‑i-1-rense­pro­duk­ter som i en ope­ra­sjon fjer­ner make­up, ren­ser hud­en og gir fuk­tig­het som en toner. Pro­duk­tet kan bru­kes uten vann. Prøv for eksem­pel La Roche-Posay 3‑i-1 rens­egele eller Vichy Pureté Ther­ma­le 3‑i-1 ansikts­rens.

Har du et rense­pro­dukt som fun­ker godt i dusjen, er det enkelt og raskt å få ren hud uten mye om og men. Prøv for eksem­pel Avè­ne Cle­an­sing foam matti­fy­ing mous­se for sen­si­tiv hud, eller  Der­ma­lo­gica Spec­i­al Cle­an­sing Gel som pas­ser for alle hud­ty­per og er popu­lær hos både menn og kvinner.

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

L'Occitane Shea cleansing water
Gå til nett­bu­tikk
L’Oc­ci­ta­ne Shea cle­an­sing water, 200ml
La Roche-Posay 3-i-1 rensevann til intolerant hud
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay 3‑i-1 rense­vann til into­le­rant hud, 200 ml
Dermalogica Special Cleansing Gel
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Spec­i­al Cle­an­sing Gel, 50 ml
Dermalogica Ultracalming Cleanser, 50 ml
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Ultra­ca­l­ming Cle­an­ser, 50 ml
Avène Cleansing foam mattifying mousse
Gå til nett­bu­tikk
Avè­ne Cle­an­sing foam matti­fy­ing mous­se, 150 ml
Vichy Pureté Thermale renseskum til alle hudtyper
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Pureté Ther­ma­le rense­skum til alle hud­ty­per, 150 ml
Vichy Pureté Thermale 3-i-1 rens
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Pureté Ther­ma­le 3‑i-1 rens, 100 ml
La Roche-Posay 3-i-1 rensegele
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay 3‑i-1 rens­egele, 195 ml
Dermalogica Daily Microfoliant
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Dai­ly Micro­fo­li­ant, 75 g
Cosmica Face Cleansing Scrub
Gå til nett­bu­tikk
Cos­mica Face Cle­an­sing Scrub, 50 ml
REN Gentle Exfoliating Cleanser
Gå til nett­bu­tikk
REN Gent­le Exfo­lia­ting Cle­an­ser, 100ml
Vichy Idealia Night Peeling
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Idea­lia Night Peeling, 100 ml

Peelingen som gir deg ren hud

Gi gjer­ne hud­en en god peeling et par gan­ger i uken. Peeling blir vik­ti­ge­re med åre­ne etter­som hud­for­ny­ing og avskal­ling av døde hud­cel­ler går sene­re. Der­med vil hud­en bli gus­ten og liv­løs, og hud­pleie­pro­duk­ter får lang arbeids­vei for å pleie hud­en under og gi effekt.

Hos Vitusapotek har vi man­ge gode pro­duk­ter, også for deg med sen­si­tiv hud. Spør oss om råd.
Noen peelin­ger er så mil­de at de kan bru­kes dag­lig, for eksem­pel Der­ma­lo­gica Dai­ly Micro­fo­li­ant.

Du kan også la peelin­gen job­be om nat­ten, slik som Vichy Idea­lia Night Peeling.