Orleo Beris­ha er apo­tek­tek­ni­ker ved Vitusapotek Jern­bane­tor­get i Oslo, og har tatt videre­ut­dan­ning ved Hudpleieakademiet.

Hjem­me­spa­fø­lel­sen kan opp­nås også ved å gi hud­en i ansik­tet etter­leng­tet pleie.

Apo­tek­tek­ni­ker Orleo Beris­ha deler sine bes­te hud­pleie­tips til en hydert og for­nøyd hud.

1. Ansikts­rens
Start med en mild rens, gjer­ne såpe­fri. Stof­fe­ne i såpe tør­ker hud­en mer ut. Vann ale­ne kan også vir­ke uttør­ren­de. Ved å ren­se hud­en, fjer­ner du for­urens­ning, talg, pro­dukt­res­ter, støv og døde hud­cel­ler. Er hud­en godt ren­set, vil pro­duk­tet du har på etter­på, trek­ke bed­re inn i hud­en. Du får rett og slett bed­re effekt av seru­met eller kre­men du påfø­rer etter­på. Klapp hud­en tørr.

2. Mine­ralspray
Nå skri­ker hud­en etter fuk­tig­het. Et godt tips er å spraye på med
mine­ra­ler. En mine­ralspray roer ned hud­en og gir godt med fuk­tig­het. Seru­met og/eller kre­men du har på etter­på, vil bli let­te­re å påføre.

3. Serum 
Det er stør­re kon­sen­tra­sjon av virke­stof­fer i et serum enn i en krem. Seru­met vir­ker som regel len­ger ned i hud­en enn en krem. Du kan
få serum med uli­ke egen­ska­per, slik som opp­stram­men­de, celle-
for­ny­en­de, fuk­tig­hets­gi­ven­de, næren­de osv.
Et fuk­tig­hets­se­rum gir masse­vis av fukt, men er som regel ikke nok. Da må du gå til trinn 4 i hudpleieregimet.

4. Dag­krem
Vel­ger du en dag­krem med sam­me mer­ke som seru­met, vil de sam­men gi opti­mal effekt. Dag­kre­mer skal gi pleie gjen­nom hele dagen. Rik­tig type dag­krem for din hud kan variere i løpet av året. Velg dag­krem med sol­fak­tor ved behov eller i sesong. Sol­fak­tor er vik­tig for å fore­byg­ge hud­ald­ring, men beskyt­tel­sen som fin­nes i en dag­krem med sol­krem er ikke nok hvis du skal sole deg eller sit­ter i direk­te sol.

Les også: Hud­te­ra­peu­tens tips til rik­tig hudkrem

5. Natt­krem
Hud­en er tørst på dagen og sul­ten om nat­ten da den tren­ger godt med næring. Etter å ha fjer­net make­up og ren­set hud­en om kvel­den, påfø­rer du natt­kre­men som ofte er fyl­di­ge­re og inne­hol­der mer pleien­de stof­fer enn dagkremer.
Ved valg av natt­krem, har du mulig­het til å dek­ke and­re behov enn hva dag­kre­men bidrar med.

Dermalogica Multi-Active Toner
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Mul­ti-Acti­ve Toner, 250 ml
Dermalogica Special Cleansing Gel
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Spec­i­al Cle­an­sing Gel, 500 ml
Dermalogica Age Smart Daily Superfoliant
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Age Smart Dai­ly Super­fo­li­ant, 57 g
Gå til nettbutikk
Avène Gentle Scrub
Gå til nett­bu­tikk
Avè­ne Gent­le Scrub, 50 ml
La Roche-Posay Nutritic Intense Rich Cream
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Nut­ri­tic Inten­se Rich Cream, 50 ml
Gå til nettbutikk
La Roche-Posay Cicaplast B5 leppebalm
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Cica­plast B5 leppe­balm, 7,5 ml

6. Skrubb
En god skrubb/eksfoliering fjer­ner døde hud­cel­ler. Har du man­ge døde hud­cel­ler, kan det sam­men­lig­nes med et plast­fo­lie­lag. Smø­rer du noe på top­pen, serum og kre­mer, er det mind­re som trek­ker inn i hud­en. Fjer­ner du laget med døde hud­cel­ler, får hud­en pus­te, pro­duk­te­ne trek­ker bed­re inn og hud­en ser både fris­ke­re og lyse­re ut.

Tørr ver­sus dehydrert

Man­ge blan­der begre­pe­ne tørr- og dehydrert hud. Her er forskjellen:

Tørr hud
Det­te er en hud­type. Hud­en har lav talg­pro­duk­sjon og kan være flas­se­te. Her må hud­la­get byg­ges opp med rik­tig type fett, det vil si essen­si­el­le fett­sy­rer og lipi­der som lig­ner hud­ens egne fettstoffer.

Dehydrert hud
Hud­en kjen­nes stram. Her mang­ler det vann i hud­en. Dehydrert hud vil ofte tren­ge fett­stof­fer og oljer som hol­der fuk­tig­he­ten inne og fuk­tig­hets­gi­ven­de ingredienser.

De fles­te får dehydrert hud om vin­te­ren når luf­ten er tørr og med mye kul­de og vind. Får du en dehydrert hud med små sprek­ker, vil fuk­tig­he­ten i hud­en for­dam­pe fortere.

Hud­en er orga­net som ofte blir ned­prio­ri­tert. Har du lite fuk­tig­het i krop­pen, vil hud­en få sitt til sist, så husk også å drik­ke nok vann i til­legg til å gi hud­en nok påsmurt fuk­tig­het. </div>

Du kan måle fuk­tig­he­ten i hud­en hos Vitusapotek.

Noen pro­duk­ter løser opp smuss og døde hud­cel­ler kje­misk, og and­re fjer­ner smuss fysisk. Meka­nisk skrubb er ikke egnet for dem med sen­si­ti­vi­sert hud og betent akne. Irri­te­rer du en slik hud, vil du sti­mu­le­re til mer trøb­bel. Bru­ker du enzympe­eling (kje­misk) fjer­ner du døde hud­cel­ler uten å irri­te­re den sen­si­ti­vi­ser­te huden.

Les også: Slik plei­er du føt­te­ne selv 

7. Øye­krem
Hud­en rundt øyne­ne er tyn­ne­re og mer deli­kat enn i res­ten av ansik­tet. Her trengs en annen type krem som ikke er like tung som en dag- og natt­krem. Vær mild og snill når du påfø­rer kre­men. Bruk gjer­ne ring­fin­ge­ren og klapp kre­men på under og rundt øyet opp mot bry­ne­ne. Unn­gå den beve­ge­li­ge delen av øyelokkene.

8. Leppe­pleie
Lep­pe­ne er gla­de for å få litt fett­stof­fer (lipi­der). Har du flas­se­te lep­per kan du skrub­be dem og der­et­ter gi dem pleie med en leppekrem.

Les også Er du pla­get av munntørrhet?

Sats­ning hos ditt loka­le Vitusapotek

Hvert år utdan­nes nye ansat­te hos Vitusapotek ved Hud­pleie­aka­de­mi­et slik at du, uan­sett bosted, skal få hjel­pen du tren­ger ved ditt loka­le Vitusapotek.

Du fin­ner ditt nær­mes­te Vitusapotek her.

 

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re