Har du gjort noen bom­kjøp og kom­met hjem med en rens som er klis­se­te og en krem som ikke gir nok fuk­tig­het? Synes du ikke at hud­pleie­pro­duk­te­ne du har i bade­roms­hyl­la ikke gjør nytten?

Da kan det være en god idé å la folk med hud­eks­per­ti­se ta en sjekk av hud­en din. I et stort antall Vitusapotek kan ansat­te med til­leggs­ut­dan­ning fra Hud­aka­de­mi­et, ta en såkalt Speed­map­ping av hud­en din. Ana­ly­sen tar under fem minut­ter, er ufor­plik­ten­de og kan gi deg gode råd om både pro­duk­ter og hudpleierutiner.

- Målet er å lære om hud­en og hvor­dan man tar vare på den, for­tel­ler fag­sjef Ann-Kris­tin Stok­ke for hud­pleie­mer­ket Der­ma­lo­gica som har utvik­let hudanalysen.

5 soner

Facemapping Case Lena brukt i VITUS velværemagasinet

På apo­te­ket får du råd før du kjø­per hudpleieprodukter

I Speed­map­ping går man gjen­nom fem områ­der av hud­en: Pan­nen, nese og hake, kinn, øye­par­ti­et samt hals og bryst. Tør­re par­ti­er, til­stop­pe­de porer, hyper­pig­men­te­rin­ger, røde flek­ker, kvi­ser osv. samt opp­lys­nin­ger om livs­stil og hud­plei­eru­ti­ne­ne dine, er opp­lys­nin­ger som bru­kes for å fin­ne de ret­te pro­duk­te­ne for akku­rat din hud.

- Det­te er spe­si­elt bra for dem som vil ha det enkelt når det kom­mer til hud­plei­eru­ti­ner. Ana­ly­sen tar ca. fem minut­ter , og anbe­fa­lin­ge­ne lan­der på tre til fem pro­duk­ter, for­tel­ler fag­sjef Ann-Kris­tin Stokke.

- Det er vik­tig å si at vi ikke stil­ler noen dia­gno­se, man vi kan bli i bed­re stand til å gi gode og rik­ti­ge tips og triks for akku­rat din hud, for­tel­ler hun.

 

Skal være enkelt

Speed­map­ping er en for­enk­let ver­sjon av Face­map­ping som man kun får gjort ved seks Vitusapotek i til­legg til hud­pleie­sa­lon­ger hvor Der­ma­lo­gica selges.

Hud­ana­ly­sen Face­map­ping fore­tas av en hud­te­ra­peut og er en mer omstend­lig gjen­nom­gang av hud­en. Mens man i Speed­map­ping tar for seg fem soner, tar Face­map­ping for seg 14 områ­der av ansiktet.

- Akku­rat som med Face­map­ping er ikke målet med Speed­map­ping å pushe pro­duk­ter på kun­den, men å gi råd og vei­led­ning som er lett å for­stå og hud­plei­eru­ti­ner som er enk­le å gjen­nom­føre hjem­me, for­tel­ler Ann-Kris­tin Stokke.