BERITS BLOGG

Berit Nordstrand

Berit er ut­dannet lege, spe­sia­list i kli­nisk farma­kologi, spe­sia­list i rus- og av­hengighets­medisin, og kog­ni­tiv tera­peut. Etter 25 år i lege­yrket job­ber hun nå som for­fatter og foredrags­holder på full­tid.

Gul­rot og gress­kar for­bin­der nok man­ge med høs­ten, men beg­ge lag­res godt over vin­te­ren, så du fin­ner dem i butik­ke­ne året rundt. Så kos deg gjer­ne med den­ne nyde­li­ge sup­pen også i hver­da­gen.

Har du ikke gress­kar så blir det også kjempe­godt med bare gul­røt­ter.

LES MER: Den­ne maten styr­ker immun­for­sva­ret ditt

- Man­ge helse­for­de­ler

Gress­kar og gul­rot inne­hol­der beg­ge beta­ka­ro­ten som krop­pen kan spal­te til vita­min A.

I plante­ri­ket får du vita­min A fra det oran­sje­røde farge­stof­fet beta­ka­ro­ten, som i gul­oran­ge gul­rot, søt­po­tet, gress­kar og pap­ri­ka, og mørke­grønn grønn­kål, brok­ko­li og spi­nat.

Nycoplus Multi
Gå til nett­bu­tikk
Nyco­p­lus Mul­ti, 200 tab­let­ter
Gå til nett­bu­tikk

Vita­min A

Vita­min A er en sterk anti­ok­si­dant og også guns­tig for for­bren­nin­gen. Som anti­ok­si­dant slok­ker den usta­bi­le avfallstoff fra for­bren­nin­gen (oksi­dan­ter, frie radi­ka­ler).

Vita­mi­net hjel­per også til inne i cel­le­ne med å lese av «opp­skrif­ter» i arve­stof­fet (gen­tran­skrip­sjon). Vita­min A kan lese opp­skrif­ter når cel­le­ne skal dele seg og tren­ger å lage bestand­de­ler til nye cel­ler. Der­for er vita­min A ofte truk­ket frem som vik­tig for å mot­vir­ke kreft.

Vita­min A er sær­lig vik­tig for vår høye pro­duk­sjon av blod­cel­ler – både røde og hvi­te.

Vita­mi­net bidrar også til sunn hud, godt natte­syn og et sterkt immun­for­svar.

Lavt inn­tak av vita­min A kan gi deg munn­sår, dår­lig natte­syn, hyp­pi­ge for­kjø­lel­ser og infek­sjo­ner og tørr, flas­sen­de hud.

LES OGSÅ: Lind­ring av for­kjø­lel­se og influ­en­sa

Smak­full og met­ten­de sup­pe

Gress­kar-og gul­rot­sup­pe med panne­stekt sei er en smak­full og met­ten­de sup­pe du både kan ser­ve­re til hver­dag og fest.

Du kan bru­ke kun gul­rot og lage gul­rot­sup­pe, eller du kan vel­ge gress­kar og gul­rot sam­men.

Du kan også bru­ke res­ter av fiske­bi­ter og skall­dyr i sup­pen om du vil.

Jeg liker sma­ken av inge­fær og timi­an godt, men du kan også vel­ge and­re sma­ker som kori­an­der og chili. Varier også gjer­ne med litt mind­re vann og en boks kokos­melk i til­legg.

Lag sup­pen kvel­den før

Sup­pen tar en liten halv­time å til­be­re­de, så har du ikke tid til den halv­ti­men mel­lom jobb og fri­tids­ak­ti­vi­te­ter, kan du gjer­ne til­be­re­de sup­pen kvel­den før og bare ste­ke sei­fi­le­ten når du kom­mer hjem. Dei­lig å kom­me hjem til «fer­dig mid­dag» av og til.

Bar­na synes det er gøy å ren­se gress­kar, så ta dem gjer­ne med.

INGREDIENSER TIL GRESSKAR- OG GULROTSUPPEN (4–6 PORSJ):

 • 1 kg gul­rot og et gress­kar som vei­er ca. 750 gram
 • 1 l vann
 • 1 stor ss grønn­saks­bul­jong­pul­ver (helst øko­lo­gisk for å unn­gå bla gluta­mat)
 • 1 kg gul­røt­ter (1,5 kg hvis du ikke har gress­kar)
 • 1 lite gress­kar ca 750 gram
 • 2 ts ras­pet fersk inge­fær
 • 1 ss fersk timi­an (eller 1 ts tør­ket)
 • 1 stor løk
 • 2 fedd hvit­løk
 • smør til ste­king
 • 2–3 ss røm­me
 • salt og pep­per etter smak

PANNESTEKT FISK:

 • 4–500 g. sei­fi­let
 • 2 ss hvete­mel
 • litt salt og pep­per
 • litt smør/olje til ste­king

Slik lager du gress­kar- og gul­rot­sup­pe

Skrell løk, hvit­løk, gul­rot og gress­kar. Fjern både skall og frø fra gress­ka­ret.

Del gress­kar og gul­rot i små­bi­ter. Fin­hakk løk og hvit­løk og stek i smør på mid­dels var­me til løken er blank. Bruk en pan­ne med høye kan­ter, så kan du til­be­re­de sup­pen fer­dig i pan­nen.

Til­sett gul­rot og gress­kar i steke­pan­nen og stek det­te sam­men i 5 minut­ter. Hell over 1 liter vann og små­kok i 15–20 minut­ter. Til­sett 1 ss bul­jong­pul­ver eller 1 bul­jong­ter­ning (opp­løst i litt vann), ras­pet inge­fær og timi­an.

Slå sup­pen opp i en food­pro­ses­sor eller kjør en stav­mik­ser i pan­nen. Kjør food­pro­ses­sor eller stav­mik­ser til sup­pen er helt gjevn på kon­sis­tens.

Til­sett røm­me og smak til med salt og pep­per.

Panne­stekt sei­fi­let

Del sei­fi­le­ten, eller annen hvit fisk, i pas­se por­sjons­styk­ker. Bland 2 ss hvete­mel, 1/2 ts salt og 1/4 ts pep­per i en skål. Vend fiske­styk­ke­ne i mel­blan­din­gen og stek på mid­dels var­me i smør 2–3 minut­ter på hver side.
Nøtte­smør:

Smelt 50 g smør på lav tem­pe­ra­tur og til­sett en hånd­full hak­ke­de nøt­ter og frø (cash­ew, has­sel­nøt­ter, val­nøt­ter, mand­ler, gress­kar­kjer­ner, pin­kje­kjer­ner), så har du nyde­lig nøtte­smør. Ha gjer­ne hak­ket blad­per­sil­le i smø­ret også.

Ved ser­ve­ring hel­ler du opp litt sup­pe i hver tal­ler­ken, leg­ger et por­sjons­styk­ke sei oppi og lar hvert fiske­styk­ke få en spise­skje nøtte­smør over seg. Strø litt fris­ke urter på top­pen.

Fle­re mid­da­ger for immun­for­sva­ret

Her er fle­re mid­da­ger med ingre­di­en­ser som skal styr­ke immun­for­sva­ret ditt – alle fra Berit Nord­strands blogg hvor­du fin­ner man­ge fle­re opp­skrif­ter: