Far­ma­søyt Thea Jacob­sen ved Vitusapotek Aker Brygge.

Mage­pro­ble­mer og mage­smer­ter får alle fra tid til annen.

– De fles­te opp­le­ver mage­trøb­bel iblant, men som regel er mage­pro­ble­me­ne forbi­gå­en­de, for­tel­ler Thea Jacob­sen som er far­ma­søyt ved Vitusapotek Aker Bryg­ge i Oslo.

– For man­ge er mage­pro­ble­mer flaut, men for oss er det­te helt van­lig. Ikke vær redd eller flau for å spør­re hvis du har vondt i magen og mage­trøb­bel, sier farmasøyten.

– Er det for flaut å snak­ke om over disk, tar vi en dis­kret prat – gjer­ne på et eget rom om det går. Uan­sett prø­ver vi å fin­ne det som pas­ser til ditt pro­blem, under­stre­ker hun.

LES OGSÅ: Slik unn­går du over­spi­sing i julen

Stress og magesmerter

Spe­si­elt i peri­oder hvor stres­set tar over­hånd, spi­ser vi ofte anner­le­des og får liten tid til den van­li­ge tre­nin­gen og beve­gel­se i hver­da­gen, er det lett å få mage­knip og trøb­bel med for­døy­el­sen. Men det fin­nes hjelp å få når magen begyn­ner å krangle.

Hel­dig­vis er det ofte små grep som skal til for å få for­døy­el­sen til­ba­ke til det nor­ma­le igjen. Mage­smer­ter og mage­pro­ble­mer er for det mes­te forbi­gå­en­de, og hos Vitusapotek kan du få råd og hjelp til både har­de, løse og luf­ti­ge tilstander.

4 typiske mageproblemer alle kan få

Det er man­ge uli­ke smer­ter og for­skjel­lig ube­hag knyt­tet til magen og for­døy­el­ses­sys­te­met. Noen mage­pro­ble­mer kan være kro­nis­ke og kan skyl­des for syk­dom eller mat­al­ler­gi­er. Men her tar vi for oss de akut­te mage­pro­ble­me­ne alle kan få fra tid til annen.

– Ved akut­te mage­smer­ter bør du opp­søke lege­hjelp og få avklart årsa­ke­ne og even­tu­elt behand­let dem, sier Thea Jacobsen.
Her gir far­ma­søy­ten deg råd mot 4 typis­ke mageproblemer:

 

LES OGSÅ: Det­te bør du vite om smerte­stil­len­de og feber­dem­pen­de medisiner

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Dulcogas simetikon, 18 doseposer
Gå til nett­bu­tikk
Dulco­gas simeti­kon, 18 doseposer
Gå til nettbutikk
Imogas 240 mg
Gå til nett­bu­tikk
Imo­gas 240 mg, 30 kapsler
Gå til nettbutikk
Probi mage
Gå til nett­bu­tikk
Pro­bi mage, 40 kapsler
Miniform 200 mg
Gå til nett­bu­tikk
Mini­form 200 mg, 50 kapsler

1. Oppblåst mage

Grun­nen til at du får mye luft i magen og påføl­gen­de mage­smer­ter, kan være mange.

– Én av de van­ligs­te er at vi svel­ger luft gjen­nom dagen, for­tel­ler far­ma­søyt Thea Jacobsen.

– En annen van­lig grunn til at du får luft i magen, er at bak­te­ri­e­ne i tar­men for­døy­er mat og pro­du­se­rer gass, sier hun.
Drik­ke med kull­syre og mye fib­er­rik mat sør­ger også for «luf­ti­ge til­stan­der» i magen.

I til­legg har en del men­nes­ker matintoleranser.

Også for­stop­pel­se og bruk av anti­bio­ti­ka er grun­ner til at du kan få mage­knip, mage­smer­ter og bli oppblåst.

LES OGSÅ: Hjelp mot van­li­ge pin­li­ge plager

Slik får du mindre luft i magen

Maten som kan gi opp­blåst mage

  • Belg­fruk­ter
  • Blom­kål
  • Gul­rot
  • Brok­ko­li
  • Løk
  • Eple
  • Pære
  • Banan
  • Svis­ker
  • Apri­kos

– Spis sak­te­re! Ta det med ro ved mat­bor­det, og unn­gå å pra­te når du spi­ser. Da svel­ger du mind­re luft og får der­med ikke så opp­blåst mage, råder Thea Jacobsen.

Bruk vann som tørste­drikk og unn­gå brus og kull­syre­hol­di­ge drikker.

– Å beve­ge seg er supert for en opp­blåst mage. Gå deg en tur etter mål­ti­de­ne i ste­det for å leg­ge- eller set­te deg rett ned. Bare dét å stå og ta opp­vas­ken hjel­per. Og beveg deg gjer­ne mel­lom mid­dag og des­sert, tip­ser farmasøyten.

Røyke­slutt kan også hjel­pe der­som du sta­dig er oppblåst.

Vær også opp­merk­som på mat­va­rer som er kjent for å gi mye luft i magen.

LES OGSÅ: Der­for er gåtu­ren så inn­ma­ri bra for helsen din

Artik­ke­len fort­set­ter etter bildet.

Sukkerfri

I suk­ker­fri tygge­gum­mi og pas­til­ler fin­nes det stof­fer som kan gi enkel­te av oss mye luft i magen og noen gan­ger dia­ré. (FOTO: Get­ty Images)

Sukkerfritt kan gi mageknip

Suk­ker­frie pro­duk­ter med blant annet xyli­tol og sor­bi­tol, kan ofte gi både mye luft i magen og løs avføring.

– Stof­fer som slut­ter på –ol og som fin­nes i man­ge suk­ker­frie pro­duk­ter, vil i man­ge til­fel­ler gjø­re deg opp­blåst og løs i magen. Man­ge er ikke klar over det­te, sier far­ma­søyt Thea Jacobsen.

LES OGSÅ: Lurt å vite om into­le­ran­se mot laktose

Hjelp fra apoteket mot oppblåst mage

– Det fin­nes mid­ler som bry­ter ned luft i mage og tarm og der­med mind­re mage­knip og mage­smer­ter ved opp­blåst­het, blant annet sili­kon­pre­pa­ra­ter som simen­ti­kon og dimeti­kon. Dis­se virke­stof­fe­ne fin­ner du blant annet i Dulco­gas, Redu­gas og Mini­fom. Sist­nevn­te bru­kes også til barn som har kolikk, for­tel­ler farmasøyten.

– Du kan også prø­ve Noga­sin, som inne­hol­der for­døy­el­ses­en­zy­mer som hjel­per til med å bry­te ned tungt for­døye­li­ge karbohydrater.

LES OGSÅ: Det­te bør hjem­me­apo­te­ket ditt inneholde

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Movicol Pulver til mikstur
Gå til nett­bu­tikk
Movi­col Pul­ver til miks­tur, 20 doseposer
Laxoberal Dråper, 7,5 mg/ml
Gå til nett­bu­tikk
Laxo­be­ral Drå­per, 7,5 mg/ml
Vi-Siblin Granulat
Gå til nett­bu­tikk
Vi-Siblin Gra­nu­lat 610 mg/g
Husk Naturlig Fiber med melkesyrebakterier
Gå til nett­bu­tikk
Husk Natur­lig Fib­er med melke­syre­bak­te­ri­er, 28x5 g porsjonsposer
Nycopro daglig, 60 kapsler
Gå til nett­bu­tikk
Nycopro dag­lig, 60 kapsler
Duphalac Mikstur, 667 mg/ml
Gå til nett­bu­tikk
Dupha­lac Miks­tur, 667 mg/ml

2. Forstoppelse og treg mage

Typis­ke årsa­ker til treg mage og for­stop­pel­se, og ofte påføl­gen­de mage­smer­ter, er lite fysisk akti­vi­tet, for lite fib­er i kos­ten, for lavt inn­tak av væs­ke og/eller medisinbruk.

– Gra­vi­de og eld­re er to utsat­te grup­per. Gra­vi­de for­di de har mye press og lite plass, mens eld­re har en tre­ge­re for­døy­el­se og sit­ter mer stil­le enn da de var yng­re, sier far­ma­søyt Thea Jacobsen.

LES OGSÅ: Når tren­ger jeg kosttilskudd?

Husk nok væske!

– Førs­te bud er å drik­ke nok vann, sier farmasøyten.

TIPS!
Bru­ker du fib­er­til­skudd, må du pas­se på å sam­ti­dig få i deg godt med vann eller annen væske.

– Har du en peri­ode med uvant kost for­di du kan­skje har det tra­velt og spi­ser noe kjapt, eller at du spi­ser sto­re og fete mid­da­ger, er det lurt å få i deg fib­er­rik mat som grovt brød og frukt. Og husk å være aktiv, under­stre­ker hun.

LES OGSÅ: Drik­ker du for mye vann?

Ikke hold deg for lenge

– Gå på toa­let­tet når du må, og ikke hold deg. Man­ge kvi­er seg for å gå på do når de er borte, på ferie eller i et sel­skap, og det er ikke bra for magen, sier hun.

Artik­ke­len fort­set­ter etter bildet.

Trene om vintere

GOD AKTIVITET FOR MAGEN: Sørg for å leg­ge inn noen tre­nings­øk­ter i julen, gå en tur hver dag og lek med unge­ne, så får du fart på en treg mage. (FOTO: Get­ty Images)

Hjelp mot forstoppelse

Å beve­ge seg dag­lig er godt for for­døy­el­sen. Hol­der du deg til de dag­li­ge 30 minut­te­ne med fysisk akti­vi­tet som helse­myn­dig­he­te­ne anbe­fa­ler, er du et styk­ke på vei.

– Gå en tur i raskt tem­po hver dag, og legg inn noen tre­nings­øk­ter inn­imel­lom, tip­ser farmasøyten.

LES OGSÅ: Slik blir du en løper på 6 uker

Hjelp mot treg mage

Er magen din treg over leng­re tid, kan du bru­ke fore­byg­gen­de mid­ler, for eksem­pel Lac­tu­lo­se eller fibertilskudd.

– Hos Vitusapotek har vi blant annet pro­duk­te­ne Dupha­lac, Vi-Siblin og Husk, for­tel­ler farmasøyten.

Ikke gå tom for fas­te medisiner!
Vitusapotek til­byr abon­ne­ment på medi­si­ne­ne du bru­ker. Øns­ker du å få medi­si­ne­ne dine regel­mes­sig sendt hjem, til post­kon­tor eller klar­gjort for hen­ting i valg­fritt apo­tek? Det kan du med Vitusapotek sin abon­ne­ments­løs­ning! Du bestem­mer hvil­ke medi­si­ner, tid for nes­te leve­ring og hvor­dan du øns­ker å få de levert – vi ord­ner res­ten for deg!

Ved akutt treg mage (for­stop­pel­se) kan du bru­ke tarm­sti­mu­le­ren­de resept­frie lege­mid­ler i form av for eksem­pel tab­let­ter eller dråper.

– Hos Vitusapotek har vi blant annet Pur­sennid, Laxo­be­ral og Dul­co­lax til bruk ved for­stop­pel­se. Dul­co­lax fin­nes også som stikk­pil­ler, for­tel­ler far­ma­søyt Thea Jacobsen.

– Tab­let­te­ne vir­ker over nat­ten, så ta dem gjer­ne om kvel­den, tip­ser hun.

Tar du Micro­lax klys­ter, får du virk­ning etter ca. 15 minutter.

– Det er vik­tig å under­stre­ke at dis­se resept­frie lege­mid­le­ne kun er ment til kort­va­rig bruk, sier farmasøyten.

Hvis for­stop­pel­sen ikke går over, eller der­som du får blod i avfø­rin­gen, mage­smer­ter og feber, skal du gå til legen for hjelp.

LES OGSÅ: Der­for bør du sjek­ke medi­sin­ska­pet ditt

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Gaviscon Tyggetabletter
Gå til nett­bu­tikk
Gavis­con Tyg­ge­tab­let­ter, 20 stk.
Novaluzid tyggetabletter
Gå til nett­bu­tikk
Nova­luzid, 30 tyggetabletter
Somac Control 20 mg
Gå til nett­bu­tikk
Somac Con­trol 20 mg, 14 enterotabletter
Pepcid 10 mg
Gå til nett­bu­tikk
Pep­cid 10 mg, 24 tabletter

3. Halsbrann og sure oppstøt

Opp­le­ver du inn­imel­lom en svi­en­de eller bren­nen­de følel­se i brys­tet og plut­se­li­ge sure opp­støt, også kalt refluks? Det­te kan være hals­brann og sure opp­støt, noe som pla­ger man­ge i peri­oder. Men hvorfor?

Mel­lom mage­sek­ken og spise­rø­ret ditt har du en ring­mus­kel som hol­der mage­sy­ren i mage­sek­ken nede. Hvis den­ne svek­kes og/eller set­tes under stort press, kan mage­sy­ren kom­me seg opp fra mage­sek­ken til spise­rø­ret og ska­pe irri­ta­sjon der.

Årsaker til halsbrann

Over­vek­ti­ge og gra­vi­de er ofte mer utsatt for hals­brann. I beg­ge til­fel­ler øker tryk­ket mot mus­ke­len, samt bivirk­nin­ger av vis­se medi­si­ner. Sto­re og fete mål­ti­der, stress og alko­hol kan også ras­ke­re gi hals­brann og sure oppstøt.

Spør hos ditt nær­mes­te Vitusapotek om resept­frie lege­mid­ler som kan hjel­pe mot hals­brann og sure opp­støt. Men er du ofte pla­get, kan det være lurt å opp­søke legehjelp.

LES OGSÅ: 6 vik­ti­ge kosttilskudd

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Resorb Original brusetabletter
Gå til nett­bu­tikk
Resorb Ori­gi­nal bringe­bær, 10 x 10 brusetabletter
Kull Abigo Mikstur
Gå til nett­bu­tikk
Kull Abi­go Miks­tur 150 mg/ml, 100 ml
Fresubin Protein Energy drink med smak av markjordbær
Gå til nett­bu­tikk
Fre­subin Pro­tein Energy drink med smak av mark­jord­bær, 4x200 ml
Imodium Comp 2 mg/125 mg
Gå til nett­bu­tikk
Imo­di­um Comp 2 mg/125 mg, 8 tabletter
Imodium Tabletter 2 mg, 16 stk
Gå til nett­bu­tikk
Imo­di­um Tab­let­ter 2 mg, 16 stk
GEM Glukose-elektrolyttpulver
Gå til nett­bu­tikk
GEM Glu­ko­se-elekt­ro­lytt­pul­ver, 10 x 10 g
Lactrase Go
Gå til nett­bu­tikk
Lac­tra­se Go, 50 tabletter
Nutridrink Multi Fibre med sjokolade
Gå til nett­bu­tikk
Nutridrink Mul­ti Fib­re nærings­drikk sjo­ko­la­de, 200 ml

4. Diaré, løs mage og omgangssyke

– Du har akutt dia­ré der­som du har mer enn tre dag­li­ge tøm­min­ger og løs til van­dig avfø­ring, for­tel­ler far­ma­søyt Thea Jacobsen.

Dia­ré kan skyl­des bak­te­ri­er eller virus, og man­ge barne­fa­mi­li­er er godt kjent med omgangs­syke. De to mest kjen­te viru­se­ne er Noro­vi­rus og Rota­vi­rus, som er van­lig blant barn i barne­hage eller skole.

Den bes­te fore­byg­gin­gen er rett og slett god hånd­hy­gie­ne med hånd­vask eller hånd­des­in­fek­sjon der­som du ikke har til­gang på vann og såpe.

Matforgiftning

Akutt dia­ré kan også skyl­des matforgiftning.

– Ved mat­for­gift­ning har du opp­kast og/eller dia­ré i én til tre dager, og ofte med mage­smer­ter. Du blir dår­lig gans­ke kort tid etter at du har spist mat som har gjort deg syk, for­tel­ler farmasøyten.

– For­skjel­len på mat­for­gift­ning og dia­ré for­år­sa­ket av and­re syk­doms­frem­kal­len­de virus eller bak­te­ri­er, er at virus og bak­te­ri­er som gir diarè, lett kan smit­te over på and­re. Det kan ikke mat­for­gift­ning, sier hun.

Far­ma­søy­ten opp­ford­rer folk til å opp­søke lege hvis all­menn­til­stan­den blir dår­lig og varer over fle­re dager og inn­til en uke. Barn bør til lege etter kor­te­re tid.

LES OGSÅ: 5 råd som fore­byg­ger feriemage

Artik­ke­len fort­set­ter etter bildet.

Barn og medisin

GI BARNET VÆSKE: Ved omgangs­syke er det svært vik­tig med påfyll av væs­ke. Gi gjer­ne bar­net vann med spise­skje – litt og ofte!

Omgangssyke og magesmerter

I fami­li­er med barn i barne­hage- og skole­al­der, er omgangs­sy­ken en gjen­gan­ger året rundt, men høs­ten og vin­te­ren er høy­se­song for omgangssyke.

– Virus er årsa­ken til omgangs­syke. Sym­pto­me­ne er først og fremst dia­ré, løs mage og opp­kast. Noen gan­ger får man også feber, for­tel­ler far­ma­søyt Petra Janko­vic ved Vitusapotek Vol­vat i Oslo.

Reak­sjo­ne­ne kan være mil­de­re, men man vil ofte føle seg nok­så uggen.

All­menn­til­stan­den kan bli svært dår­lig når det står på, men hel­dig­vis går omgangs­sy­ken som regel fort over.

LES OGSÅ: Slik gir du første­help til barn

Forebygging av omgangssyke

Omgangs­syke er svært smitt­somt. Det aller vik­tigs­te for å fore­byg­ge smit­te er god hånd­hy­gie­ne og toa­lett­bruk som ikke sprer smit­te, sier far­ma­søyt Petra Jankovic.

Blir du syk, bør du hol­de deg hjem­me i 48 timer etter at du ble symptomfri.

LES OGSÅ: 7 tips som lind­rer vannkopper

Unngå stort væsketap

Ved dia­ré mis­ter man ofte mye væs­ke og sal­ter, så det er vik­tig at du gir krop­pen påfyll.

Influ­en­sa kan gå utover magen
Noen gan­ger kan influ­en­sa gi mage­trøb­bel og mage­smer­ter, men hvor­dan kan man vite om det er omgangs­syke eller influ­en­sa? Du kan anta at du har fått omgangs­syke hvis du KUN får dia­ré og/eller opp­kast. Får du mage­smer­ter og mage­pro­ble­mer på grunn av influ­en­sa, vil du også få smer­ter i ledd og muskler.

– Nok væs­ke er vik­tigst, og unn­gå alko­hol og kof­fein­hol­di­ge drik­ker, sier far­ma­søyt Thea Jacob­sen ved Vitusapotek Aker Brygge.

– Drikk mye vann, men gjer­ne også saft med suk­ker og bitte­litt salt. Far­ris Bris og eple­most er også en gode drik­ker for å få i seg karbo­hy­dra­ter og sal­ter sam­men med vann, tip­ser farmasøyten.

LES OGSÅ: Dis­se bør vur­de­re influensavaksine

Mat og drikke til barn med omgangssyke

– Barn er eks­tra utsatt ved væske­tap. Ved omgangs­syke hvor det også er opp­kast, bør du pas­se på å gi dem minst en spise­skje væs­ke­er­stat­ning hvert 10. minutt, sier far­ma­søyt Petra Jankovic.

Farmasøyt Petra Jankovic

Far­ma­søyt og apo­te­ker Petra Janko­vic ved Vitusapotek Volvat.

– Kokt ris og potet, banan og sal­te kjeks, kan være grei mat når du eller bar­net ditt har omgangs­syke. Sti­vel­se i noen av de nevn­te mat­va­re­ne gir en litt stop­pen­de effekt. Sam­ti­dig inne­hol­der de lite fib­er og vir­ker mind­re irri­te­ren­de på tar­men når du har løs mage, tip­ser far­ma­søyt Petra Jankovic.

Et annet godt tips er å gå til inn­kjøp av nærings­drik­ke og nærings­mid­ler, der­som det er vans­ke­lig å få i seg annen næring i syk­doms­pe­rioden. En nærings­drik­ke gir mye med næring på lite volum, og kan være let­te­re å få ned ved spe­si­elt mye opp­kast. Les pak­nings­ved­leg­get før bruk og sjekk om drik­ken kan bru­kes av for eksem­pel barn.

LES OGSÅ:  Slik dem­per du smer­ter hos barn

Hjelp fra apoteket ved diaré

– Vi har brusetab­let­te­ne Resorb som inne­hol­der suk­ker og sal­ter i de meng­de­ne krop­pen tren­ger, for­tel­ler far­ma­søyt Thea Jacob­sen hos Vitusapotek Aker Bryg­ge. Tab­let­te­ne er enk­le å bru­ke ved at du rett og slett bare har en tab­lett i et glass vann.

– Også GEM gir krop­pen til­før­sel av rik­ti­ge meng­der sal­ter og suk­ker, men da må du koke vann før du du til­set­ter pulve­ret. GEM er uten smak og er fin å blan­de i saft for barn. GEM kan også bru­kes av små barn, sier tip­ser hun.

Hvis du får vel­dig akutt dia­ré og er uten mulig­het til å kom­me deg raskt på do når du må, kan Imo­di­um hjel­pe deg over kri­sa. Pro­duk­tet er ikke behand­len­de og fjer­ner ikke årsa­ken til dia­ré­en, men kan stop­pe den midlertidig.

– Det bes­te er uan­sett å få ut det krop­pen vil kvit­te seg med, sier farmasøyten.