Farmasøyt Hallvard Vigrestad

Far­ma­søyt Hall­vard Vig­re­stad hos Vitusapotek.

Opp­le­ver du å ha pin­li­ge pla­ger og du ikke har lyst til å snak­ke med noen om ansikt til ansikt og hand­le pro­duk­ter over disk i apo­te­ket, kan nett­apo­te­ket være til hjelp.

– Her får du sam­me hjelp som hos et van­lig apo­tek, for­kla­rer far­ma­søyt Hall­vard Vig­re­stad hos Vitusapotek.

Vitusapotek har også en egen kunde­ser­vice som kan hjel­pe til med spørs­mål rundt for eksem­pel pin­li­ge pla­ger, pro­duk­ter, kjøp og frakt og spørsmål.

LES OGSÅ: Dis­se tje­nes­te er gra­tis hos Vitusapotek

Diskrete svar rundt pinlige plager

Dag­lig hjel­per Hall­vard man­ge kun­der med spørs­mål og  gir råd og tips om pro­duk­ter mot pin­li­ge pla­ger som kan kjø­pes hos nettapoteket.

Han opp­le­ver også at det er en del spørs­mål rundt lege­mid­del­bruk. En del av dem drei­er seg om p‑piller. Og kun­den sik­rer seg dis­kre­te svar og god hjelp.

Her er fem pin­li­ge pla­ger som ofte går igjen, og hva du kan gjø­re og pro­duk­ter som kan hjelpe:

1. Inkontinens

Urin­lek­ka­sje er et pro­blem som kan variere fra per­son til per­son. Det fin­nes fire uli­ke typer inkon­ti­nens. Stres­sin­kon­ti­nens er van­ligst og opp­står stort sett på grunn av økt press på urin­blæ­ren. Over­ak­tiv blæ­re, blan­dingsin­kon­ti­nens og dryp­pin­kon­ti­nens er tre and­re pin­li­ge pla­ger i kate­go­ri­en inkontinens.

Årsa­ker kan være gra­vi­di­tet, over­gangs­al­der, for­stør­ret pro­sta­ta hos menn, urin­veis­in­fek­sjon og svek­kel­se av musk­ler som skjer med åre­ne. Det­te er en nok­så nor­ma­le pla­ger og ikke noe man tren­ger å være flau over, men man­ge er det.

– Vi har et stort utvalg av bind, blei­er og truse­inn­legg i uli­ke dis­kre­te for­pak­nin­ger, men man­ge synes ikke det er noe sær­lig å kjø­pe over disk. Du kan bestil­le i nett­apo­te­ket, også stør­re volum. Vare­ne kan leve­res rett hjem på døren, eller du kan hen­te på pos­ten, for­tel­ler farmasøyten.

LES OGSÅ: 5 råd til deg som øns­ker å bli gravid

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Tena Lady Extra
Gå til nett­bu­tikk
Tena Lady Extra, 20 stk
Contrelle kontinensbue M
Gå til nett­bu­tikk
Con­trel­le kon­ti­nens­bue M, 30 stk.
Vivag Intimservietter
Gå til nett­bu­tikk
Vivag Intim­ser­vi­et­ter, 15 stk.
TENA Men Level 2
Gå til nett­bu­tikk
TENA Men Level 2, 20 stk.
TENA Lady Mini Magic
Gå til nett­bu­tikk
TENA Lady Mini Magic, 34 stk
TENA Lady Normal
Gå til nett­bu­tikk
TENA Lady Nor­mal, 12 stk.

2. Sopp i underlivet

Hvis du blir syk, eller den natur­li­ge bak­te­rie­flo­ra­en i slim­hin­ne­ne blir for­styr­ret, kan du få under­livs­sopp. Det­te er ufar­lig, men ube­ha­ge­lig med kløe, svie og tykk hvit utflod. Av pin­li­ge pla­ger blant kvin­ner, er under­livs­sop­pen hyp­pig representert.

– Årsa­ken til sopp i under­li­vet kan være anti­bio­tika­be­hand­ling, vask med mye sterk såpe, tett under­tøy, fuk­tig­het og svet­te eller ned­satt immun­for­svar. Ikke før etter puber­te­ten, kan man få under­livs­sopp, sier Hall­vard Vigrestad.

Behand­ling skjer med resept­frie lege­mid­ler mot sopp i under­li­vet.

LES OGSÅ: Slik unn­går du pro­ble­mer med underlivet

Artik­ke­len fort­set­ter under produktkarusellen.

Canesten Krem 1 %
Gå til nett­bu­tikk
Canes­ten Krem 1 %, 20 g
Diflucan 150 mg
Gå til nett­bu­tikk
Diflu­can 150 mg, 1 kapsel
Vidi intimvask uten parfyme
Gå til nett­bu­tikk
Vidi intim­vask uten par­fy­me, 250 ml
Scheriproct 1,3 mg/1 mg
Gå til nett­bu­tikk
Scherip­roct 1,3 mg/1 mg, 12 stikkpiller
Scheriproct Rektalsalve 1,9 mg/5 mg
Gå til nett­bu­tikk
Scherip­roct Rek­tal­sal­ve 1,9 mg/5 mg, 30 g
Multi-Gyn FloraPlus
Gå til nett­bu­tikk
Mul­ti-Gyn Flo­ra­P­lus, 5x5 ml
Multi-Gyn Intiskin
Gå til nett­bu­tikk
Mul­ti-Gyn Inti­skin, 40 ml
Pevaryl Depot Kombinasjonspakning Vagitorie 150 mg/Krem 1 %
Gå til nett­bu­tikk
Peva­ryl Depot Kom­bi­na­sjons­pak­ning Vagi­to­rie 150 mg/Krem 1 %
ACO Intimate Care Cleansing Wash
Gå til nett­bu­tikk
ACO Inti­mate Care Cle­an­sing Wash, 250 ml
ACO Intimate Care Clean Wipes uten parfyme
Gå til nett­bu­tikk
ACO Inti­mate Care Clean Wipes uten par­fy­me, 10 stk.
Ellen probiotisk tampong
Gå til nett­bu­tikk
Ellen pro­bio­tisk tam­pong, 12 stk.
Lactacyd intimvask
Gå til nett­bu­tikk
Lacta­cyd intim­vask, 250 ml
Lactal Vaginal Gel
Gå til nett­bu­tikk
Lactal Vagi­nal Gel, 7x5 ml

3. Hemoroider

Blant pin­li­ge pla­ger er hemo­ro­i­der noe man ugjer­ne snak­ker med and­re om.

Hemo­ro­i­der er en slags åre­knu­te nederst i ende­tar­men og opp­står ved økt trykk i blod­årer i ende­tar­men. Hemo­ro­i­der kan opp­le­ves som smer­te og kløe, men man­ge mer­ker ikke noe. Hemo­ro­i­der kan bli betent, sprek­ke og blø. Det kan ram­me hvem som helst, er ikke far­lig, men irri­te­ren­de, for­tel­ler Hall­vard Vigrestad.

– Hemo­ro­i­der kan behand­les med beten­nel­se­dem­pen­de krem eller stikk­pil­le, sier farmasøyten.

LES OGSÅ: Det­te er lurt å vite om resept­frie medi­si­ner mot smer­ter og feber

4. Svetting

Av pin­li­ge pla­ger, er svet­ting kan­skje blant de vanligste.

Årsa­ke­ne til plag­som svet­ting kan være man­ge, for eksem­pel kost­hold, lege­mid­ler, hor­mo­ner, feber, eller kan­skje du er vel­dig stres­set og nervøs.

TIPS!
Tren­ger du noen å spør­re om pin­li­ge pla­ger? Det kos­ter kun van­li­ge tel­ler­skritt å rin­ge nett­apo­te­ket.

– Svette­luk­ten skyl­des bak­te­ri­er på krop­pen som lager lukten.

Hjel­pen er anti­per­spi­ran­ter for dem som pla­ges av mye svet­te, sier Hall­vard Vigrestad.

Nes­ten alle deodo­ran­ter er anti­per­spi­ran­ter. Dis­se pro­duk­te­ne inne­hol­der alu­mi­ni­umssal­ter som hem­mer svette­ut­skil­lel­se ved å blok­ke­re svette­ka­na­le­ne. Svet­ten kom­mer ikke ut på hud­en og alu­mi­ni­ums­sal­te­ne tar ofte kver­ken på bak­te­ri­er som lager vond lukt.

Hos Vitusapotek har vi man­ge deodo­ran­ter for menn og kvin­ner.

LES OGSÅ: Hjelp mot svetting

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Stop 24 roll-on
Gå til nett­bu­tikk
Stop 24 roll-on, 60 ml
Scholl Fresh Step fotspray
Gå til nett­bu­tikk
Scholl Fot­s­pray, 150ml
Vichy Homme antiperspirant deodorant roll-on 72h med parfyme
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Hom­me anti­per­spi­rant deodo­rant roll-on 72h med par­fy­me, 50 ml
PitFit Underarm Shields
Gå til nett­bu­tikk
Pit­Fit Under­arm Shields, 2 stk
Tufte Bambussokk til dame
Gå til nett­bu­tikk
Tuf­te Bam­bus­sokk til dame
Stop 24 fotkrem
Gå til nett­bu­tikk
Stop 24 fot­krem, 60 ml
Stop 24 krem
Gå til nett­bu­tikk
Stop 24 krem, 60 ml
Vidi Mann antiperspirant uten parfyme
Gå til nett­bu­tikk
Vidi Mann anti­per­spi­rant uten par­fy­me, 75 ml
Cosmica Men Original Deo med parfyme
Gå til nett­bu­tikk
Cos­mica Men Ori­gi­nal Deo med par­fy­me, 50 ml
Vichy antiperspirant deodorant roll-on 72h Stress Resist
Gå til nett­bu­tikk
Vichy anti­per­spi­rant deodo­rant roll-on 72h Stress Resist, 50 ml
CCS Oppfriskende Fotdeo
Gå til nett­bu­tikk
CCS Opp­fris­ken­de Fot­deo, 100 ml
Stop 24 Spray, 75 ml
Gå til nett­bu­tikk
Stop 24 Spray, 75 ml
Vichy mild antiperspirant deodorant uten parfyme 48h
Gå til nett­bu­tikk
Vichy mild anti­per­spi­rant deodo­rant uten par­fy­me 48h, 50 ml
Tufte T-skjorte herre
Gå til nett­bu­tikk
Tuf­te T‑skjorte herre
Tufte singlet dame
Gå til nett­bu­tikk
Tuf­te sing­let dame

5. Fotsvette og illeluktende føtter

Tåfis og fot­svet­te er blant pin­li­ge pla­ger som ram­mer i alle alders­grup­per. Går du mye i tet­te sko og sok­ker, er du mer usatt for fot­svet­te, lukt  i sko og ille­luk­ten­de føt­ter. Blir du varm og svett og går med fuk­ti­ge føt­ter len­ge, kan du også få fot­sopp.

– Her er det mye du kan gjø­re selv. Luft bena ofte og sørg for å hol­de dem tør­re. Og stell føt­te­ne innimellom.

Gå så mye som mulig bar­bent, og bruk sok­ker med natur­li­ge fib­re, som ull og bomull.
Hos Vitusapotek har vi krem mot fot­svet­te og spray mot ille­luk­ten­de føt­ter, tip­ser farmasøyten.

LES OGSÅ: Enkel fot­pleie som hol­der føt­te­ne fris­ke og sunne

Artik­ke­len fort­set­ter etter bildet.

Nettapotek

ENKELT Å HANDLE: På nett­bu­tik­ken til Vitusapotek kan du enkelt og dis­kret bestil­le pro­duk­ter mot pin­li­ge pla­ger. (FOTO: Get­ty Images)

Bestill apotekvarene hjemmefra!

Har du pin­li­ge pla­ger er det godt å vite at det er enkelt, prak­tisk og dis­kret å bestil­le varer fra nett­bu­tik­ken til Vitusapotek.

I vår nett­bu­tikk fin­ner du alle han­dels­va­rer og medi­si­ner som fin­nes i Vitusapotek.

Det skal også være enkelt og raskt å få levert de bestil­te vare­ne. Bru­ker du tje­nes­ten Klikk & Hent kan du bestil­le vare­ne du øns­ker og få dem klar­gjort for hen­ting innen en time har fått. En SMS tik­ker inn på din tele­fon når vare­ne er kla­re, og så kan du hen­te dem hos ditt nær­mes­te Vitusapotek, ett av våre god­kjen­te utle­ve­rings­ste­der eller annet valgt hentested.

Bor du i Oslo eller Akers­hus kan du til og med få apo­tek­va­re­ne rett hjem med vår Eks­press­le­ve­ring. Da vil vare­ne kjøpt på vitusapotek.no, lege­mid­ler og resept­be­lag­te varer, leve­res på rett hjem på døra sam­me dag som du bestil­ler dem, med unn­tak av kjølevarer.

Du kan også bestil­le medi­si­ner du har på resept fra nett­apo­te­ket. Les mer om det­te her.

LES OGSÅ: 7 grun­ner til at du bør sjek­ke medisinskapet