Far­ma­søyt Zuza­na Zab­ko­va er apo­te­ker hos Vitusapotek Grøn­lands Torg i Oslo.

- Pol­len­al­ler­gi er ikke far­lig, men kan være vel­dig plag­somt og slå deg helt ut i peri­oder. Hvis du ikke behand­ler den, kan det gå utover livs­kva­li­te­ten din, sier Zuza­na Zab­ko­va, far­ma­søyt og apo­te­ker ved Vitusapotek Grøn­lands torg i Oslo.

Mange søker hjelp hos apoteket

- Aller­gi kan opp­stå i vok­sen alder. Har du ald­ri vært aller­gisk før, er det ikke der­med sagt at du ikke kan bli aller­gisk, for­tel­ler farmasøyten.

- Hvis du er hyper­sen­si­tiv til pol­len, vil krop­pen rea­ge­re over­dre­vent til noe som fin­nes i mil­jø­et og som and­re ikke mer­ker i det hele tatt, sier hun.

Med en pol­len­se­song som kan star­te alle­re­de i febru­ar og varer ut i sen­høs­ten, er det ikke få men­nes­ker som kom­mer inn­om hen­ne i løpet av en dag for råd og hjelp til å fin­ne pro­duk­ter som kan lind­re og dem­pe allergi­pla­ge­ne.

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen:

Gå til nettbutikk
Gå til nettbutikk
Gå til nettbutikk
Gå til nettbutikk
Nasacort Nesespray 55 mikrogram/dose
Gå til nett­bu­tikk
Nasacort Nese­spray 55 mikrogram/dose, 30 doser
Gå til nettbutikk
Gå til nettbutikk
Gå til nettbutikk
Gå til nettbutikk
Gå til nettbutikk
Gå til nettbutikk
Gå til nettbutikk
Gå til nettbutikk
Gå til nettbutikk

Reseptfrie medisiner mot allergi

His­ta­mi­ner fin­nes natur­lig i de fles­te typer vev i krop­pen. Ved en aller­gisk reak­sjon, fri­gis his­ta­mi­ner i krop­pen og kan føre til for eksem­pel ren­nen­de nese, nysing og  klø­en­de øyne.

Hos Vitusapotek fin­ner du man­ge medi­ka­men­ter som kan dem­pe pla­ge­ne, blant annet lege­mid­ler som inne­hol­der anti­his­ta­mi­ner. Dis­se stof­fe­ne mot­vir­ker effek­ten av his­ta­mi­ne­ne, og der­med blir de plag­som­me sym­pto­me­ne dem­pet eller eliminert.

Tabletter, nesespray og øyedråper

- Det fin­nes uli­ke typer his­ta­mi­ner og lege­mid­le­ne inne­hol­der uli­ke meng­der, både som tab­let­ter, nese­spray og øye­drå­per. Spør oss i Vitusapotek om råd og ta gjer­ne kon­takt med legen din før du kjø­per allergi­me­di­si­ner, sier far­ma­søyt Zuza­na Zabkova.

NB! Bru­ker du kon­takt­lin­ser, må du sør­ge for å få tak i øye­drå­per uten kon­ser­ve­rings­mid­ler og til­pas­set linsebrukere.

Allergisk eller forkjølet?

Det er ikke all­tid lett å vite om man har pol­len­al­ler­gi eller er for­kjø­let. Man­ge av sym­pto­me­ne er nok­så like, men kan du for­skjel­le­ne, fin­ner du fort ut hva som fei­ler deg.

HVA ER POLLEN?

  • Pol­len fra plan­ter varie­rer i stør­rel­se og vekt. Par­tik­le­ne spres med insek­ter og vind for å bestø­ve plan­ter av sam­me art.
  • Vi pus­ter inn pol­len og det fes­ter seg til kropp og hår. De fles­te av oss rea­ge­rer ikke på det­te, men har du aller­gi vil immun­for­sva­ret gi deg sym­pto­mer som kløe, ren­nen­de nese og øyne, nysing osv.
  • Pol­len fra or, has­sel, bjørk og gress er type­ne som flest rea­ge­rer på. Man­ge har også pol­len­al­ler­gi fra burot og salix (sel­je, pil og vier).
  • Pol­len­al­ler­gi er mest typisk i alde­ren 5–40 år, men fle­re får aller­gi enn før. Det antas at en av fem nord­menn har pollenallergi.

Kil­de: Ast­ma- og Allergi­for­bun­det (naaf.no)

- En for­kjø­lel­se er en virus­in­fek­sjon som nor­malt varer i én til to uker. Har du pol­len­al­ler­gi, vil du ha sym­pto­me­ne over en leng­re peri­ode, for­tel­ler Zuza­na Zabkova.

- Ved en for­kjø­lel­se kan du få hode­pine og kan­skje litt feber, og snør­ret får etter­hvert en tykk kon­sis­tens, sier farmasøyten.

Ved aller­gi vil du ikke ha dis­se symptomene.

Typiske tegn på pollenallergi

- Nesen ren­ner, men ved aller­gi er snør­ret tynt­fly­ten­de. And­re sym­pto­mer er kløe i nesa. Det kan også klø i øyne­ne som kan hov­ne opp og ren­ne. Typisk vil du ha serieny­sing. Nyser du 10 gan­ger på rad, er det gans­ke sik­kert at du har aller­gi og ikke er for­kjø­let, sier Zuza­na med et lite smil.

Det fin­nes man­ge måter å beskyt­te seg og unn­gå å bli utsatt for de størs­te pol­len­meng­de­ne. Og får du pla­ger av pol­len­al­ler­gi, kan du få gode råd og tips hos ditt nær­mes­te Vitusapotek.

Her gir far­ma­søyt Zuza­na Zab­ko­va deg ni medi­sin­frie råd som kan hjelpe:

1. Sjekk pollenvarselet

Hvis du vet hva du rea­ge­rer på, bør du unn­gå områ­der med sto­re kon­sen­tra­sjo­ner av akku­rat den plan­ten du er aller­gisk mot.

Hver pol­len­type har sin peri­ode og det­te vil variere med hvor du er i lan­det. Du kan sjek­ke når pol­len­fa­ren er størst for din del på yr.no eller pollenvarslingen.no. Du kan også las­te ned pol­len­var­sel-appenGoog­le Play og App Sto­re.

2. Vask hender og ansikt ofte

Bruk rense­pro­duk­ter til­pas­set ansikts­hud­en din og gjer­ne en mild hånds­åpe eller olje­ba­sert hånd­vask som ikke tør­ker ut hen­de­ne. Har du ikke det­te til­gjen­ge­lig, hjel­per det også bare å skylle.

Artik­ke­len fort­set­ter under produktkarusellen:

OtriCare saltvannsspray med aloe vera
Gå til nett­bu­tikk
Otri­Ca­re salt­vanns­spray med aloe vera, 50 ml
Miwana Mentol Plus+ Nesespray 3,5%
Gå til nett­bu­tikk
Miwa­na Men­tol Plus+ Nese­spray 3,5%, 30 ml
Gå til nettbutikk

3. Skyll øyne og nese med saltvann

Spør i Vitusapotek for å få rik­tig salt­vann til nese og rik­tig type til salt­vanns­skyl­ling av øyne.

Til nesa kan du bru­ke skyl­ling med høy­ere kon­sen­tra­sjon av salt enn du kan til skyl­ling av øynene.

Såkalt hyper­tont salt­vann vir­ker sam­men­trek­ken­de på slim­hin­ne­ne i nesa, noe som kan være guns­tig ved aller­gis­ke reak­sjo­ner på pol­len. Spør oss hos Vitusapotek om hjelp. Vi vet!

NB! Ikke lag egen salt­vanns­skyl­ling. Kon­sen­tra­sjo­nen kan bli for høy. Hos vitusapotek har vi fle­re typer salt­vanns­spray­er. Dis­se har ingen bivirk­nin­ger og ska­per ikke avhen­gig­het slik som for hyp­pig bruk av van­lig nese­spray kan gjø­re. Noen av salt­vannspray­ene inne­hol­der også ren­sen­de og fuk­ten­de ingre­di­en­ser, blant and­re Otri­ca­re og Nazamér Aloe Vera salt­vannspray.

4. Bruk solbriller

Sol­bril­le­ne beskyt­ter ikke bare øyne og hud mot UV-strå­ler. De beskyt­ter også øyne­ne mot en del pollen.

LES OGSÅ: Pass på øyne­ne i sola

Artik­ke­len fort­set­ter under bildet:

TIDLIG START: Alle­re­de i febru­ar kan man­ge pol­len­al­ler­gi­ke­re mer­ke at vår­en er i anmarsj – len­ge før bjør­ka kler seg i grøn­ne blader.

5. Unngå lufting på dagen

Luft sove­rom­met om kvel­den da kon­sen­tra­sjo­nen av pol­len i luf­ta er lavest.

6. Unngå å tørke klesvasken ute

Pol­le­net fes­ter seg raskt i klær­ne du bru­ker hver dag.

7. Vask håret oftere

I de ver­ste peri­ode­ne bør du vas­ke håret om kvel­den før du leg­ger deg for å få bort «dagens pollenfangst».

POLLENFRITT SOVEROM: Et pol­len­nett kan hol­de sove­rom­met pol­len­fritt slik at du kan sove bed­re om natten.

8. Skift putetrekket

Er du skik­ke­li­gal­ler­gisk bør du skif­te pute­trekk hver kveld.

9. Steng pollenet ute

Inves­ter i et pol­len­nett foran vin­du­er og dører så får du i hvert fall en noen­lun­de pol­len­fri sone innen­dørs både dag og natt. Hos Vitusapotek kan du kjø­pe Pol­len­net­tet fra 3M som effek­tivt sten­ger pol­le­net ute sam­men med even­tu­ell partikkelforurensning.

Når bør man oppsøke legehjelp?

- Hvis bar­net ditt har kraf­ti­ge pla­ger, bør du kom­me deg til legen, sier apo­te­ker Zuza­na Zabkova.

ØYEINFEKSJON ELLER ALLERGI?
Røde og irri­ter­te øyne som klør, kan være både en øye­in­fek­sjon og aller­gi. For­skjel­len er at ved en øye­in­fek­sjon, ram­mes som regel ett øye, eller reak­sjo­nen er ster­ke­re på det ene øyet. Ved aller­gi vil sym­pto­me­ne fram­stå likt på beg­ge øyne.

Der­som beho­vet for behand­ling med resept­frie pro­duk­ter må til over en lang peri­ode, eller hvis de resept­frie medi­ka­men­te­ne ikke har hjul­pet, bør du få en vur­de­ring fra legen.

Vær obs på kryss­al­ler­gi. Har du pol­len­al­ler­gi kan du i kom­bi­na­sjon med en mat­vare, få kraf­ti­ge reak­sjo­ner. Man­ge får det­te når de spi­ser vis­se typer bær i peri­oden de har pol­len­al­ler­gi. Jord­bær går ofte igjen ved kryss­al­ler­gi, for­tel­ler farmasøyten.