Far­ma­søyt Zuza­na Zab­ko­va er apo­te­ker hos Vitusapotek Grøn­lands Torg i Oslo.

- Pol­len­al­ler­gi er ikke far­lig, men kan være vel­dig plag­somt og slå deg helt ut i peri­oder. Hvis du ikke behand­ler den, kan det gå utover livs­kva­li­te­ten din, sier Zuza­na Zab­ko­va, far­ma­søyt og apo­te­ker ved Vitusapotek Grøn­lands torg i Oslo.

Mange søker hjelp hos apoteket

- Aller­gi kan opp­stå i vok­sen alder. Har du ald­ri vært aller­gisk før, er det ikke der­med sagt at du ikke kan bli aller­gisk, for­tel­ler far­ma­søy­ten.

- Hvis du er hyper­sen­si­tiv til pol­len, vil krop­pen rea­ge­re over­dre­vent til noe som fin­nes i mil­jø­et og som and­re ikke mer­ker i det hele tatt, sier hun.

Med en pol­len­se­song som kan star­te alle­re­de i febru­ar og varer ut i sen­høs­ten, er det ikke få men­nes­ker som kom­mer inn­om hen­ne i løpet av en dag for råd og hjelp til å fin­ne pro­duk­ter som kan lind­re og dem­pe allergi­pla­ge­ne.

Artik­ke­len fort­set­ter etter pro­dukt­ka­ru­sel­len:

Gå til nett­bu­tikk
Gå til nett­bu­tikk
Gå til nett­bu­tikk
Gå til nett­bu­tikk
Nasacort Nesespray 55 mikrogram/dose
Gå til nett­bu­tikk
Nasacort Nese­spray 55 mikrogram/dose, 30 doser
Gå til nett­bu­tikk
Gå til nett­bu­tikk
Gå til nett­bu­tikk
Gå til nett­bu­tikk
Gå til nett­bu­tikk
Gå til nett­bu­tikk
Gå til nett­bu­tikk
Gå til nett­bu­tikk
Gå til nett­bu­tikk

Reseptfrie medisiner mot allergi

His­ta­mi­ner fin­nes natur­lig i de fles­te typer vev i krop­pen. Ved en aller­gisk reak­sjon, fri­gis his­ta­mi­ner i krop­pen og kan føre til for eksem­pel ren­nen­de nese, nysing og  klø­en­de øyne.

Hos Vitusapotek fin­ner du man­ge medi­ka­men­ter som kan dem­pe pla­ge­ne, blant annet lege­mid­ler som inne­hol­der anti­his­ta­mi­ner. Dis­se stof­fe­ne mot­vir­ker effek­ten av his­ta­mi­ne­ne, og der­med blir de plag­som­me sym­pto­me­ne dem­pet eller eli­mi­nert.

Tabletter, nesespray og øyedråper

- Det fin­nes uli­ke typer his­ta­mi­ner og lege­mid­le­ne inne­hol­der uli­ke meng­der, både som tab­let­ter, nese­spray og øye­drå­per. Spør oss i Vitusapotek om råd og ta gjer­ne kon­takt med legen din før du kjø­per allergi­me­di­si­ner, sier far­ma­søyt Zuza­na Zab­ko­va.

NB! Bru­ker du kon­takt­lin­ser, må du sør­ge for å få tak i øye­drå­per uten kon­ser­ve­rings­mid­ler og til­pas­set linse­bru­ke­re.

Allergisk eller forkjølet?

Det er ikke all­tid lett å vite om man har pol­len­al­ler­gi eller er for­kjø­let. Man­ge av sym­pto­me­ne er nok­så like, men kan du for­skjel­le­ne, fin­ner du fort ut hva som fei­ler deg.

HVA ER POLLEN?

  • Pol­len fra plan­ter varie­rer i stør­rel­se og vekt. Par­tik­le­ne spres med insek­ter og vind for å bestø­ve plan­ter av sam­me art.
  • Vi pus­ter inn pol­len og det fes­ter seg til kropp og hår. De fles­te av oss rea­ge­rer ikke på det­te, men har du aller­gi vil immun­for­sva­ret gi deg sym­pto­mer som kløe, ren­nen­de nese og øyne, nysing osv.
  • Pol­len fra or, has­sel, bjørk og gress er type­ne som flest rea­ge­rer på. Man­ge har også pol­len­al­ler­gi fra burot og salix (sel­je, pil og vier).
  • Pol­len­al­ler­gi er mest typisk i alde­ren 5–40 år, men fle­re får aller­gi enn før. Det antas at en av fem nord­menn har pol­len­al­ler­gi.

Kil­de: Ast­ma- og Allergi­for­bun­det (naaf.no)

- En for­kjø­lel­se er en virus­in­fek­sjon som nor­malt varer i én til to uker. Har du pol­len­al­ler­gi, vil du ha sym­pto­me­ne over en leng­re peri­ode, for­tel­ler Zuza­na Zab­ko­va.

- Ved en for­kjø­lel­se kan du få hode­pine og kan­skje litt feber, og snør­ret får etter­hvert en tykk kon­sis­tens, sier far­ma­søy­ten.

Ved aller­gi vil du ikke ha dis­se sym­pto­me­ne.

Typiske tegn på pollenallergi

- Nesen ren­ner, men ved aller­gi er snør­ret tynt­fly­ten­de. And­re sym­pto­mer er kløe i nesa. Det kan også klø i øyne­ne som kan hov­ne opp og ren­ne. Typisk vil du ha serieny­sing. Nyser du 10 gan­ger på rad, er det gans­ke sik­kert at du har aller­gi og ikke er for­kjø­let, sier Zuza­na med et lite smil.

Det fin­nes man­ge måter å beskyt­te seg og unn­gå å bli utsatt for de størs­te pol­len­meng­de­ne. Og får du pla­ger av pol­len­al­ler­gi, kan du få gode råd og tips hos ditt nær­mes­te Vitusapotek.

Her gir far­ma­søyt Zuza­na Zab­ko­va deg ni medi­sin­frie råd som kan hjel­pe:

1. Sjekk pollenvarselet

Hvis du vet hva du rea­ge­rer på, bør du unn­gå områ­der med sto­re kon­sen­tra­sjo­ner av akku­rat den plan­ten du er aller­gisk mot.

Hver pol­len­type har sin peri­ode og det­te vil variere med hvor du er i lan­det. Du kan sjek­ke når pol­len­fa­ren er størst for din del på yr.no eller pollenvarslingen.no. Du kan også las­te ned pol­len­var­sel-appenGoog­le Play og App Sto­re.

2. Vask hender og ansikt ofte

Bruk rense­pro­duk­ter til­pas­set ansikts­hud­en din og gjer­ne en mild hånds­åpe eller olje­ba­sert hånd­vask som ikke tør­ker ut hen­de­ne. Har du ikke det­te til­gjen­ge­lig, hjel­per det også bare å skyl­le.

Artik­ke­len fort­set­ter under pro­dukt­ka­ru­sel­len:

OtriCare saltvannsspray med aloe vera
Gå til nett­bu­tikk
Otri­Ca­re salt­vanns­spray med aloe vera, 50 ml
Miwana Mentol Plus+ Nesespray 3,5%
Gå til nett­bu­tikk
Miwa­na Men­tol Plus+ Nese­spray 3,5%, 30 ml
Gå til nett­bu­tikk

3. Skyll øyne og nese med saltvann

Spør i Vitusapotek for å få rik­tig salt­vann til nese og rik­tig type til salt­vanns­skyl­ling av øyne.

Til nesa kan du bru­ke skyl­ling med høy­ere kon­sen­tra­sjon av salt enn du kan til skyl­ling av øyne­ne.

Såkalt hyper­tont salt­vann vir­ker sam­men­trek­ken­de på slim­hin­ne­ne i nesa, noe som kan være guns­tig ved aller­gis­ke reak­sjo­ner på pol­len. Spør oss hos Vitusapotek om hjelp. Vi vet!

NB! Ikke lag egen salt­vanns­skyl­ling. Kon­sen­tra­sjo­nen kan bli for høy. Hos vitusapotek har vi fle­re typer salt­vanns­spray­er. Dis­se har ingen bivirk­nin­ger og ska­per ikke avhen­gig­het slik som for hyp­pig bruk av van­lig nese­spray kan gjø­re. Noen av salt­vannspray­ene inne­hol­der også ren­sen­de og fuk­ten­de ingre­di­en­ser, blant and­re Otri­ca­re og Nazamér Aloe Vera salt­vannspray.

4. Bruk solbriller

Sol­bril­le­ne beskyt­ter ikke bare øyne og hud mot UV-strå­ler. De beskyt­ter også øyne­ne mot en del pol­len.

LES OGSÅ: Pass på øyne­ne i sola

Artik­ke­len fort­set­ter under bil­det:

TIDLIG START: Alle­re­de i febru­ar kan man­ge pol­len­al­ler­gi­ke­re mer­ke at vår­en er i anmarsj – len­ge før bjør­ka kler seg i grøn­ne bla­der.

5. Unngå lufting på dagen

Luft sove­rom­met om kvel­den da kon­sen­tra­sjo­nen av pol­len i luf­ta er lavest.

6. Unngå å tørke klesvasken ute

Pol­le­net fes­ter seg raskt i klær­ne du bru­ker hver dag.

7. Vask håret oftere

I de ver­ste peri­ode­ne bør du vas­ke håret om kvel­den før du leg­ger deg for å få bort «dagens pol­len­fangst».

POLLENFRITT SOVEROM: Et pol­len­nett kan hol­de sove­rom­met pol­len­fritt slik at du kan sove bed­re om nat­ten.

8. Skift putetrekket

Er du skik­ke­li­gal­ler­gisk bør du skif­te pute­trekk hver kveld.

9. Steng pollenet ute

Inves­ter i et pol­len­nett foran vin­du­er og dører så får du i hvert fall en noen­lun­de pol­len­fri sone innen­dørs både dag og natt. Hos Vitusapotek kan du kjø­pe Pol­len­net­tet fra 3M som effek­tivt sten­ger pol­le­net ute sam­men med even­tu­ell par­tik­kel­for­urens­ning.

Når bør man oppsøke legehjelp?

- Hvis bar­net ditt har kraf­ti­ge pla­ger, bør du kom­me deg til legen, sier apo­te­ker Zuza­na Zab­ko­va.

ØYEINFEKSJON ELLER ALLERGI?
Røde og irri­ter­te øyne som klør, kan være både en øye­in­fek­sjon og aller­gi. For­skjel­len er at ved en øye­in­fek­sjon, ram­mes som regel ett øye, eller reak­sjo­nen er ster­ke­re på det ene øyet. Ved aller­gi vil sym­pto­me­ne fram­stå likt på beg­ge øyne.

Der­som beho­vet for behand­ling med resept­frie pro­duk­ter må til over en lang peri­ode, eller hvis de resept­frie medi­ka­men­te­ne ikke har hjul­pet, bør du få en vur­de­ring fra legen.

Vær obs på kryss­al­ler­gi. Har du pol­len­al­ler­gi kan du i kom­bi­na­sjon med en mat­vare, få kraf­ti­ge reak­sjo­ner. Man­ge får det­te når de spi­ser vis­se typer bær i peri­oden de har pol­len­al­ler­gi. Jord­bær går ofte igjen ved kryss­al­ler­gi, for­tel­ler far­ma­søy­ten.