Farmasøyt Zuzana Zabkova

Far­ma­søyt Zuza­na Zab­ko­va er apo­te­ker hos Vitusapotek Grøn­lands Torg i Oslo.

– Int­im­pleie gir vel­være, og du fore­byg­ger pro­ble­mer med under­li­vet og intim­o­m­rå­det av krop­pen, sier far­ma­søyt Zuza­na Zab­ko­va, apo­te­ker ved Vitusapotek Grøn­lands Torg.

Vanlige problemer med underlivet

I intim­o­m­rå­det er skje­den mest ømfint­lig. Hvis du ikke sik­rer en god og lav pH her, vil du være i fare­so­nen for å pådra deg både bak­te­rie­in­fek­sjon og sopp­in­fek­sjon.

– En infek­sjon i under­li­vet kan ha én eller fle­re sym­pto­mer. Det kan gjø­re vondt, du kan opp­le­ve kløe, få anner­le­des utflod og svie. Du som er sek­su­elt aktiv og/eller er i over­gangs­al­de­ren, bør være eks­tra påpas­se­lig med int­im­pleie for å unn­gå pro­ble­mer med under­li­vet, sier far­ma­søyt Zuza­na Zabkova.

LES OGSÅ: 5 råd til deg som prø­ver å bli gravid

Artik­ke­len fort­set­ter under produktkarusellen.

ACO Intimate Care Cleansing Oil
Gå til nett­bu­tikk
ACO Inti­mate Care Cle­an­sing Oil, 150 ml
Vivag Intimservietter
Gå til nett­bu­tikk
Vivag Intim­ser­vi­et­ter, 15 stk.
Vidi intimvask uten parfyme
Gå til nett­bu­tikk
Vidi intim­vask uten par­fy­me, 250 ml
ACO Intimate Care Cleansing Wash
Gå til nett­bu­tikk
ACO Inti­mate Care Cle­an­sing Wash, 250 ml
ACO Intimate Care Clean Wipes uten parfyme
Gå til nett­bu­tikk
ACO Inti­mate Care Clean Wipes uten par­fy­me, 10 stk.
Lactacyd intimvask
Gå til nett­bu­tikk
Lacta­cyd intim­vask, 250 ml
Vivag Såpe, 200 ml
Gå til nett­bu­tikk
Vivag Såpe

Vask tilpasset underlivet

Som ellers i livet kan det være lurt å ikke over­dri­ve, og det­te er spe­si­elt vik­tig ved vask av underlivet.

– Vas­ker du for lite kan du få trøb­bel, og vas­ker du for mye kan du også få pro­ble­mer med under­li­vet, sier farmasøyten

– Vask én gang i døg­net er som regel nok, og du tren­ger ikke all­tid bru­ke såpe. Grun­nen er at såpe kan inn­vir­ke på pH-en i under­li­vet. En sunn pH i intim­o­m­rå­det er sur, og bru­ker du en såpe som er basisk, kan du for­styr­re pH-en. Det­te kan gi et mil­jø hvor sopp tri­ves, sier Zuzana.

– Skal du unn­gå sopp­in­fek­sjon, er det vik­tig å vas­ke med olje eller såpe som ikke for­styr­rer pH-en i under­li­vet, even­tu­elt kun bru­ke vann, sier farmasøyten.

Her har Vitusapotek man­ge gode pro­duk­ter, både vask og intim­ser­vi­et­ter som er kjek­ke å ha med på rei­se eller i håndvesken.

LES OGSÅ: Der­for blir du yr når det er lyst

Stress påvirker underlivet

Også det men­ta­le kan påvir­ke mil­jø­et i under­li­vet ved at hor­mo­ne­ne påvir­kes og kom­mer i ubalanse.

– Det­te kan gi irri­ta­sjon og tørr­het i intim­o­m­rå­de­ne, sier far­ma­søyt Zuza­na Zabkova.

And­re til­stan­der og peri­oder i livet kan også få hor­mo­ne­ne i uba­lan­se og der­med påvir­ke pH-ver­di­en og gi pro­ble­mer med underlivet.

Artik­ke­len fort­set­ter under produktkarusellen.

Ellen probiotisk tampong
Gå til nett­bu­tikk
Ellen pro­bio­tisk tam­pong, 12 stk.
Vivag 2-in-1 gel
Gå til nett­bu­tikk
Vivag 2‑in‑1 gel, 50 ml
Lactal Balance Vagitorier
Gå til nett­bu­tikk
Lactal Balance Vagi­to­ri­er, 7 stk.
Vivag balanse vaginalkapsler
Gå til nett­bu­tikk
Vivag balan­se vagi­nal­kaps­ler, 8 stk.
RepHresh vaginalgel
Gå til nett­bu­tikk
RepH­resh vagi­nal­gel, 4 stk.
Pevaryl Depot Kombinasjonspakning Vagitorie 150 mg/Krem 1 %
Gå til nett­bu­tikk
Peva­ryl Depot Kom­bi­na­sjons­pak­ning Vagi­to­rie 150 mg/Krem 1 %
Multi-Gyn FloraPlus
Gå til nett­bu­tikk
Mul­ti-Gyn Flo­ra­P­lus, 5x5 ml
Lactal Vaginal Gel
Gå til nett­bu­tikk
Lactal Vagi­nal Gel, 7x5 ml
Diflucan 150 mg
Gå til nett­bu­tikk
Diflu­can 150 mg, 1 kapsel
Canesten Krem 1 %
Gå til nett­bu­tikk
Canes­ten Krem 1 %, 20 g

Ubalanse i hormonene påvirker intimområdene

pH-ver­di­en kan gå opp under men­strua­sjo­nen og spe­si­elt ved bruk av tam­pon­ger med blod som har en høy­ere pH. Også ved sam­leie, i for­bin­del­se med anti­bio­tika­be­hand­ling og etter bading, kan pH-ver­di­en øke.

To tips for alle kvinner
1. På ferie når man ofte er opp og ned av bas­sen­get, er det vik­tig å skif­te litt inn­imel­lom. Går du med vått bade­tøy vil fuk­tig­he­ten gjø­re deg mer utsatt for både sopp og bak­te­ri­er, og man­ge bas­seng kan ha en vann­kva­li­tet som let­te­re kan gi deg infeksjoner.

2. Unn­gå bak­te­ri­er fra ende­tar­men. På toa­let­tet bør du all­tid tør­ke deg i én ret­ning: For­fra og bakover.

– Når pH-en går opp i skje­den, er du mer utsatt for infek­sjo­ner, for­kla­rer farmasøyten.

Kvin­ner i over­gangs­al­de­ren, med hor­mon­end­rin­ger som gir tør­re­re og ofte mer irri­ter­te slim­hin­ner, kan opp­le­ve å få pro­ble­mer med underlivet.

– Der­for kan bruk av vaske­mid­ler spe­si­elt til­pas­set intim­o­m­rå­de­ne av krop­pen, være eks­tra bra når under­li­vet er utsatt for eks­tra mye uba­lan­se, sier farmasøyten.

LES OGSÅ: Gode råd til lind­ring av menssmerter

Artik­ke­len fort­set­ter under bildet.

VASK MED SUNN pH: Velg en såpe i dusjen som ikke for­styr­rer pH-balan­sen i under­li­vet der­som du er i fare­so­nen for å få infek­sjo­ner i under­li­vet. (Foto: Get­ty Images)

Forebyggende produkter for underlivet

I til­legg til rik­tig vask for under­li­vet, kan det være bra med and­re fore­byg­gen­de midler

Hjelp mot urinlekkasje
Pla­ges du av inkon­ti­nens i liten eller stør­re grad? Vitusapotek har et stort utvalg av truse­inn­legg, blei­er og tru­ser for voks­ne. Du kan bestil­le dis­kret på vitusapotek.no og få hjem­le­ve­ring eller hen­te dem fer­dig pak­ket på Pos­ten eller hos et Vitusapotek nær deg. Les mer om tje­nes­ten Klikk & Hent her.

Her kan vagina­ge­ler gi fore­byg­gen­de behand­ling og hjel­pe med å regu­le­re pH-ver­di­en i skje­den, blant dem Reph­resh Vagina­gel eller Lactal Vagi­nal Gel.

Det sure mil­jø­et som gir lav pH i skje­den, skyl­des melke­syre­bak­te­ri­er. Dis­se pro­du­se­rer melke­syre som er med på å hol­de mil­jø­et surt og sunt slik at sopp og bak­te­ri­er hol­der seg unna. Kom­mer det­te natur­li­ge sure mil­jø­et i uba­lan­se, kan du få hjelp til å regu­le­re pH-en.

– Hos Vitusapotek har vi pro­duk­ter som til­fø­rer melke­syre og melke­syre­bak­te­ri­er i form av kaps­ler og kre­mer. Dis­se kan du ta fore­byg­gen­de og hvis du blir sår og irri­tert i under­li­vet, og er noe å vur­de­re for deg som er utsatt for- eller mye pla­get av pro­ble­mer i under­li­vet, sier Zuza­na Zabkova.

Hos Vitusapotek har vi fle­re pro­duk­ter som kan hjel­pe, blant dem Vivag Balan­se Vagi­nal­kaps­ler som tas fore­byg­gen­de, Mul­ti-Gyn Flo­ra­P­lus som behand­ler og for­hind­rer vagi­na­le soppro­ble­mer, og Lactal Balance Vagi­to­ri­er som behand­ler og forebygger.

Artik­ke­len fort­set­ter under produktkarusellen.

Multi-Gyn Intiskin
Gå til nett­bu­tikk
Mul­ti-Gyn Inti­skin, 40 ml
ACO Intimate Care Soothing Cream
Gå til nett­bu­tikk
ACO Inti­mate Care Soot­hing Cream, 50 ml
Attends Soft 3 Extra
Gå til nett­bu­tikk
Attends Soft 3 Extra, 10 stk.
Tena Lady Discreet Mini
Gå til nett­bu­tikk
Tena Lady Discre­et Mini, 20 stk.
RFSU Intim Easy Shave
Gå til nett­bu­tikk
RFSU Intim Easy Shave, 150 ml
Gillette SatinCare Pure & Delicate
Gå til nett­bu­tikk
Gil­let­te Satin­Ca­re Pure & Deli­ca­te, 200 ml
ACO Intimate Care Moisturising Gel
Gå til nett­bu­tikk
ACO Inti­mate Care Mois­tu­rising Gel, 50ml

Kremer mot kløe og irritasjon

Hos Vitusapotek fin­ner du kre­mer og geler som er med på å kjø­le og roe ned irri­ta­sjon og kløe i underlivet.

Intim­kre­mer og ‑geler gjør også hud­en myke­re og beskyt­ter den.  Det kan være en for­del ved intim­bar­be­ring hvor øvers­te hud­lag ofte fjer­nes og gjør at hud­en er mer utsatt. En gel vil også kjø­le ned hud­en etter bar­be­ring. Prøv for eksem­pel Aco Inti­mate Care Soot­hing Cream eller Aco Inti­mate Care Mois­tu­rising Gel.