I løpet av livet vil alle få peri­oder med søvn­vans­ker, sier far­ma­søyt Hans Petter Leer ved Vitusapotek Sva­nen i Tromsø. Han er opp­tatt av at vi ikke må syke­lig­gjø­re søvnproblemer.

Far­ma­søyt Hans Petter Leer hos Vitusapotek Sva­nen i Tromsø.

– Det kan være frust­re­ren­de og kje­de­lig, men vi må aksep­te­re at søvn­pro­ble­mer er en del av livet, mener farmasøyten.

– Ta det med ro! Søvn­pro­ble­mer ram­mer alle iblant, trøs­ter Leer.

Men øns­ker du å gjø­re noe for å få bed­re net­ter, uten å ty til sove­me­di­si­ner, kan både god søvn­hy­gie­ne og enk­le råd være verdt å prøve.

Ikke få panikk

– Drar søvn­pro­ble­me­ne ut i tid, må du ta en vur­de­ring: Er det et pro­blem for deg, eller ikke? Lig­ger du våken, men ikke får sove, skal du hus­ke på at du uan­sett får hvile.

Ikke få panikk selv om søv­nen ute­blir og du har en vik­tig dag på job­ben nes­te dag. Du kla­rer å pres­te­re selv om du sover dår­lig én natt, sier farmasøyten.

Har du lagt alt til ret­te for god søvn, men alli­ke­vel ikke får Ole Lukk­øye på besøk?

Vitusapotek har et lite utvalg resept­frie lege­mid­ler basert på urter: Vale­ri­na Natt og Vale­ri­na For­te, samt Sedix.

– Enkel­te av dis­se til­skud­de­ne kan hjel­pe. Noen får effekt av dem, and­re ikke, for­tel­ler Hans Petter Leer.

Gå til nettbutikk
Gå til nettbutikk
Gå til nettbutikk

Bort med mobilen

– Hvis søvn­pro­ble­me­ne gjen­tar seg over tid, bør du se nær­me­re på søvn­hy­gie­nen din. Til­tak på sove­rom­met kan gjen­nom­fø­res gans­ke enkelt, mener far­ma­søyt Hans Petter Leer.

4 Tegn på søvnløshet

1. Du har pro­ble­mer med å sovne.
2. Du våk­ner opp fle­re gan­ger om natten.
3. Du våk­ner for tid­lig om morgenen.
4. Du kjen­ner deg ikke uthvilt når du våkner.
Har du søvn­pro­ble­mer, kan det også hen­de du opp­le­ver fle­re enn ett av punktene.

– La sove­rom­met være for søvn og ikke kom­bi­ner det med kon­tor og TV-stue, sier Leer. Det betyr at også mobi­len, PC-en og nett­bret­tet bør leg­ges vekk før sengetid.

En del forsk­ning, blant annet en søvn­stu­die fra Det psy­ko­lo­gis­ke fakul­tet ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen, viser at bruk av mobil og nett­brett kan gi søvn­vans­ker. Hvor­for, er ikke helt klart, men man antar at det blå LED-lyset fra skjer­me­ne kan påvir­ke oss og for­styr­re hjer­nens kje­mis­ke balanse.

Mørkt og stille

Det er også en for­del å ha det ordent­lig mørkt når du skal sove. Får du lys inn, vil krop­pen auto­ma­tisk pro­du­se­re stof­fer i krop­pen som gjør deg våken. Må du på do om nat­ten, bør du gjø­re det med minst mulig lys på.

Inves­ter i ordent­li­ge lystet­te gar­di­ner. Får du det ikke mørkt nok, kan du bru­ke sovemaske.

– Sørg for å ha frisk luft inn om nat­ten og hold rom­met svalt. Vi sover dår­li­ge­re når det er varmt, sier han.

Hind­rer bråk fra gata, eller snorke­bråk fra side­man­nen/-kvin­nen, deg i å sove, kan noe så enkelt som et par øre­plug­ger gi deg hjel­pen du tren­ger. Hos Vitusapotek har vi fle­re vari­an­ter av øre­prop­per å vel­ge mel­lom.

Quies Ørepropper i naturlig voks
Gå til nett­bu­tikk
Quies Øre­prop­per i natur­lig voks, 8 par
Happy Ears Earplugs
Gå til nett­bu­tikk
Happy Ears Ear­plugs – S
3M classic pharma earfit ørepropper
Gå til nett­bu­tikk
3M clas­sic phar­ma ear­fit øre­prop­per, 2 par
Sov Godt Anti-Snork Nesespray
Gå til nett­bu­tikk
Sov Godt Anti-Snork Nese­spray, 30 ml

Dropp mid­dags­lu­ren

For mye søvn til feil til kan fak­tisk gi deg søvn­pro­ble­mer natters­tid. Fysio­lo­gisk tren­ger voks­ne fris­ke men­nes­ker nor­malt seks til åtte timer søvn pr. døgn.

Viss­te du at…

…søvn­be­ho­vet vil variere fra per­son til person?
…voks­ne i gjen­nom­snitt sover 7–7,5 timer pr. natt?
…fle­re kvin­ner enn menn har søvnproblemer?
…fle­re får søvn­pro­ble­mer med øken­de alder?

– Sover du fle­re timer, utford­rer du krop­pen, for vi er ikke laget for å sove mer. Sover du nor­malt og i til­legg tar deg et par timers mid­dags­lur, sier det seg selv at du kan få pro­ble­mer med natte­søv­nen, sier far­ma­søyt Hans Petter Leer.

Han ser at én grup­pe men­nes­ker ofte sli­ter med sovin­gen, og det er eldre.

– Man­ge tror at når de blir eld­re, tren­ger de mer søvn, men det er mot­satt. I til­legg er eld­re men­nes­ker ofte lite aktive. Det går utover hjer­nen til slutt. De får man­gel på fysisk og psy­kisk sti­mu­lans. Og når de egent­lig skal sove, så får de ikke sove, sier farmasøyten.

Vær bevisst

Noen gan­ger er enes­te utvei å opp­søke lege­hjelp. Rundt 10 pro­sent av den voks­ne befolk­nin­gen har søvn­pro­ble­mer i leng­re tid.

Ikke la medi­ka­men­ter bli sove­pu­ten din

– Søvn­pro­ble­mer er helt van­lig i peri­oder og kan ha man­ge årsa­ker: Noe som skur­rer i sam­li­vet, bekym­rin­ger for bar­na, syk­dom og trøb­bel på job­ben. Vær bevisst hva du står i og jobb deg gjen­nom og bear­beid følel­se­ne dine, sier Hans Petter Leer.

Tren­ger du sove­me­di­si­ner, må du gå via legen din. Sove­me­di­si­ner er kun på resept og kan være til hjelp i peri­oder og for å snu en dår­lig trend. De gjør ikke noe med årsa­ken til søvnproblemene.

Man­ge med depre­sjon, ofte uten å vite det, opp­le­ver søvn­løs­het og/eller økt behov for søvn. Da er det lurt å ta kon­takt med legen din. Sjekk sym­pto­mer på depre­sjon her.

– Må du ha lege­hjelp, bør du ha reflek­tert over hva det kan skyl­des og være inn­stilt på kort­va­rig hjelp. Ikke la medi­ka­men­ter bli sove­pu­ten din, sier farmasøyten.

Kil­der: Vitusapotek.no, Sta­tens lege­mid­del­verk, Pasi­ent­hånd­boka, helsebiblioteket.no