Farmasøyt Dagrun Eggen

Dag­run Eggen er far­ma­søyt ved Vitusapotek Jern­bane­tor­get i Oslo.

Vi ven­ter ofte til vi har ryn­ker, men vi bør hel­ler bli flin­ke­re til å fore­byg­ge med blant annet masse­vis av fuk­tig­het og fett for å dem­pe fine lin­jer, sier Dag­run Eggen som job­ber som far­ma­søyt ved Vitusapotek Jern­bane­tor­get i Oslo.

De første linjene

Ald­ring av hud­en skjer hele livet, men den blir først syn­lig i 20–25 års alde­ren da de førs­te fine lin­je­ne rundt øyne­ne ofte kommer.

– Binde­ve­vet blir dår­li­ge­re og hud­en blir mind­re elas­tisk og fast. Det­te skyl­des at pro­duk­sjo­nen av kol­la­gen og elas­tin går ned. I til­legg får vi mind­re fett­stof­fer i hud­en og hud­en blir tør­re­re, sier Dag­run Eggen.

Hun bru­ker videre­ut­dan­nin­gen fra Hud­pleie­aka­de­mi­et og erfa­ring fra Vitusapotek til å guide folk og gi tips til hvor­dan man hol­der hud­en fast, glø­den­de og frisk så len­ge som mulig.

Nok beskyttelse

Hvor­dan hud­en eldes er gen­etisk, men også hor­mo­ner og livs­stil spil­ler inn.

Sol er sunt med måte, men den frem­skyn­der også ald­rin­gen av hud­en. Du kan ikke begyn­ne tid­lig nok med solbeskyttelse.

Et røft kli­ma, røyk og alko­hol er også årsa­ker til at ald­rin­gen kan gå raskere.

– Mye kan gjø­res for å fore­byg­ge. Noe av det bes­te du kan gjø­re, er å bru­ke UVA-beskyt­tel­se hele året. Om som­mer­en må du ha sol­fak­tor 50 i ansikt og på brys­tet for at beskyt­tel­sen skal være god nok, sier Dag­run Eggen.

Mat for huden

Et godt og sta­bilt kost­hold er også vik­tig, i til­legg til det man smø­rer på. Anti­ok­si­dan­ter må til­fø­res hud­en, både innen- og utenfra.
– Hvor­for er anti­ok­si­dan­ter så viktig?
– De mot­vir­ker frie radi­ka­ler som for­år­sa­ker øde­leg­gel­se av cel­ler. To vik­ti­ge anti­ok­si­dan­ter er vita­min C og ‑E. Dis­se job­ber for å opp­rett­hol­de celle­struk­tu­ren og er celle­for­ny­en­de, for­kla­rer Dagrun.
To and­re vik­ti­ge anti­ok­si­dan­ter for hud­en er beta­ka­ro­ten som du fin­ner i gul­røt­ter, og selen som fin­nes i stør­re meng­der i blant annet sjø­mat og egg.

 

Woman moisturizing her face

Ald­ring av hud­en skjer hele livet

Hudens tre lag:

1. Over­hud­en (epi­der­mis)
Det­te er det ytters­te laget og har en tyk­kel­se på 0,3–1,5 mm. Over­hud­en for­ny­er seg hele tiden ved at de neders­te cel­le­ne (basal­cel­le­ne) deler seg og sky­ver de eld­re cel­le­ne utover. Over­hud­en for­nyes helt på
ca. fire uker, men det tar leng­re tid desto eld­re man blir. I over­hud­en fin­ner du også pig­ment­cel­ler som pro­du­se­rer mela­nin som er vik­tig for å beskyt­te hud­en mot stråling.

2. Lær­hud­en (der­mis)
Det­te hud­la­get utgjør meste­par­ten av hud­en. Lær­hud­en består av binde­vev med to typer fib­re: Kol­la­gen som gir hud­en styr­ke, og elas­tin som gir elas­ti­si­tet. Fib­re­ne lages av binde­vevs­cel­le­ne fib­ro­blas­ter. Her fin­ner du også fine blod­årer og nerver.

3. Under­hud­en (Sub­cutis)
Består av fett og binde­vev, og fett­meng­den bestem­mes av den enkel­tes ernæ­rings­til­stand og vekt.
I under­hud­en fin­ner du også talg-
og svette­kjert­ler. Talg­kjert­le­ne mun­ner ut i øvre del av hår­sek­ke­ne og sti­mu­le­res av andro­ge­ner som også kal­les mann­li­ge kjønns­hor­mo­ner. Dis­se fin­nes i stør­re kon­sen­tra­sjon hos menn enn kvinner.
Kil­der: Dag­run Eggen, Sto­re medi­sins­ke lek­si­kon, hudlegekontoret.no