Apo­tek­tek­ni­ker Johanne Strøm ved Vitusapotek Sva­nen i Tromsø.

Akku­rat som res­ten av deg kom­mer din hud i over­gangs­al­de­ren, som regel en gang i 50-åre­ne. Det mer­kes godt på krop­pen. Pro­duk­sjo­nen av østro­gen stu­per, celle­de­lin­gen brem­ses og der­med også celle­for­ny­el­sen og alt det­te med­fø­rer for krop­pen og huden.

– Uan­sett: Husk at ald­ring er natur­lig og ikke noe du kan for­hind­re. Følg hel­ler din alder og ikke påskynd pro­ses­se­ne unød­ven­dig, sier Johanne Strøm ved Vitusapotek Sva­nen i Tromsø.

God pleie av hud i overgangsalderen

Vær snill mot hud­en og fyll på med pleie og pro­duk­ter som hol­der den sunn og flott. Kjør på med smø­ring innen­fra også, med både vann og fett­sy­rer. Husk også «å fyl­le på» med frisk luft, mosjon, søvn og hvi­le, sier Johanne.

– Du plei­er hud­en mye på sam­me måte som tid­li­ge­re, men nå kan du begyn­ne å job­be mer med fyl­de og fast­het. Det er med and­re ord på tide med mer fett­stof­fer i pro­duk­te­ne, og gjer­ne noe som hjel­per til med å byg­ge opp hud­en. Fett­stof­fer er også bra for den tør­re hud­en, i til­legg til fuk­tig­het, sier Johanne.

DETTE SKJER MED HUDEN I 50-ÅRENE

  • Hud­la­ge­ne blir tyn­ne­re, tør­re­re og mer sensitive.
  • Pig­ment­cel­le­ne påvir­kes i stør­re grad og du får områ­der med både lyse­re hud og mer flekker.
  • Stort dropp i pro­duk­sjon av elas­tin og kol­la­gen i huden.
  • Mind­re under­hudsfett og fett­de­po­ter for­de­les anner­le­des slik at du får mer inn­sun­ken hud.
  • Mind­re fyll­stof­fer og fett gjør at hud­en blir mer utsatt for støt og der­med blåmerker.
  • En tør­re­re hud blir mind­re mot­stands­dyk­tig og du får mer tap av fuktighet.
  • Gro­ve­re hud.

I og etter over­gangs­al­de­ren tren­ger vi ofte noe mer aktivt for hud­en. Har du ikke brukt serum før, bør du set­te i gang nå.

– Hud­ens natur­li­ge peeling­pro­ses­ser er sak­ket kraf­tig ned, så fort­sett med å bru­ke peeling. Det gir deg en fin glød, gjør at pro­duk­ter du leg­ger på vir­ker bed­re, tip­ser Johanne. Her gir hun deg tip­se­ne til hvor­dan du kan gi god pleie til hud i overgangsalderen.

1. Rens huden

Du har tør­re­re hud i over­gangs­al­de­ren enn da du var yng­re og tren­ger en rens som tar vare på- og gjer­ne til­fø­rer hud­en fuktighet.

Gå gjer­ne for en rense­melk eller et rense­vann som har fuk­tig­hets­gi­ven­de egen­ska­per og ikke tren­ger å skyl­les av med vann.

Hos Vitusapotek har vi blant annet REN 3‑in‑1 Cle­an­sing Water som er en kom­bi­nert rens, sminke­fjer­ner og toner, og  Cos­mica Race Soft & Soot­hing Cle­an­sing Lotion kan bru­kes rett på tørr eller fuk­tet hud.

Du fin­ner man­ge fle­re rense­pro­duk­ter i nett­bu­tik­ken til Vitusapotek.

LES MER: 6 grun­ner til å ren­se hud­en hver dag

Avène Gentle milk cleanser
Gå til nett­bu­tikk
Avè­ne Gent­le milk cle­an­ser, 200 ml
REN Gentle Exfoliating Cleanser
Gå til nett­bu­tikk
REN Gent­le Exfo­lia­ting Cle­an­ser, 100ml
REN 3-in-1 Cleansing Water
Gå til nett­bu­tikk
REN 3‑in‑1 Cle­an­sing Water, 200 ml
Dermalogica Essential Cleansing Solution
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Essen­ti­al Cle­an­sing Solu­tion, 500 ml
Cosmica Face Soft & Soothing Cleansing Lotion
Gå til nett­bu­tikk
Cos­mica Face Soft & Soot­hing Cle­an­sing Lotion, 200 ml
Isispharma Sensylia Gel
Gå til nett­bu­tikk
Isisphar­ma Sen­sy­lia Gel, 200 ml

2. Serum for fylde og oppstramming

I åre­ne før- og i over­gangs­al­de­ren blir det en merk­bar dropp i celle­for­ny­el­sen. Blant annet brem­ses pro­duk­sjo­nen av kol­la­gen – hud­ens «fyll­stoff», og elas­tin som gjør hud­en fast. Nå tren­ger hud­en ordent­lig dra­hjelp, og har du ikke brukt serum før, bør du abso­lutt vur­de­re det om igjen med en hud i overgangsalderen.

TIPS!
Innen hud­pleie reg­nes hal­sen og brys­tet som en for­len­gel­se av ansik­tet. Hud­en på hals og bryst tren­ger der­for sam­me pleie som ansik­tet får.

Seru­met har stor kon­sen­tra­sjon av virke­stof­fer og vil, sam­men med ansikts­kre­men din, boos­te hud­plei­en og gi bed­re resul­ta­ter enn med en krem alene.

Hos Vitus­apo­etk har vi serum for pleie av moden hud, blant annet Vichy Neo­va­diol Com­pen­sa­ting Com­plex Serum som er spe­si­elt laget for kvin­ner i over­gangs­al­de­ren. Seru­met gir fyl­de, glød, jev­ne­re hud­tone, elas­ti­si­tet og spenst og kan bru­kes under både dag­krem og nattkrem.

Decla­ré Caviar Beaut­i­fy­ing Serum for en vok­sen og sen­si­tiv hud med opp­stram­men­de effekt. Der­ma­lo­gica Age Smart Over­night Repair Serum plei­er tørr hud og sti­mu­le­rer hud­for­ny­el­sen om nat­ten i til­legg til å stram­me opp.

Så er det klart for dag­kre­men eller nattkremen.

LES MER: Gi hud­en en boost med serum

Vichy Neovadiol Compensating Complex dagkrem normal hud
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Neo­va­diol Com­pen­sa­ting Com­plex dag­krem nor­mal hud, 50 ml
Vichy Neovadiol Magistral Balm ansiktskrem til moden, tørr/meget tørr hud
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Neo­va­diol Magist­ral Balm ansikts­krem til moden, tørr/meget tørr hud, 50 ml
L'Occitane Immortelle Divine Cream
Gå til nett­bu­tikk
L’Oc­ci­ta­ne Immor­tel­le Divi­ne Cream, 50 ml

3. Dagkrem og nattkrem for fastere hud

En hud i overgans­al­de­ren kan mang­le både fuk­tig­het og fett­stof­fer. Skaff deg der­for en dag­krem og natt­krem som spil­ler på lag med seru­met ditt, og helst fra sam­me mer­ke og produktserie.

HVA ER KOLLAGEN OG ELASTIN?
Kol­la­gen er et pro­tein som du fin­ner i blant annet hud og brusk. Det lages i der­mis som er det mel­loms­te hud­la­get ditt. Pro­tei­net Elas­tin fin­ner du i lær­hud­en og det opp­rett­hol­der hud­ens elas­ti­si­tet. Sam­men med kol­la­gen og fuk­tig­hets­bin­den­de hya­luron­syre, opp­rett­hol­des en spen­stig og sterk hud­struk­tur. Når du er midt i 20-åre­ne, består meste­par­ten av hud­en av kol­la­gen, men så vil pro­duk­sjo­nen avta.

Dag­kre­men din skal både gi pleie og fuk­tig­het, men også beskyt­tel­se, mens natt­kre­men skal gi eks­tra med næring og pleie om nat­ten når hud­en job­ber og ren­ser seg. En del ansikts­kre­mer kan fint bru­kes både natt og dag.

Der­ma­lo­gica Age Smart Super Rich Repair er en rik og  næren­de krem som gir skik­ke­lig med fuk­tig­het, sti­mu­le­rer kol­la­gen­pro­duk­sjo­nen og for­bed­rer elas­ti­si­te­ten. Kre­men for­ster­ker også hud­ens natur­li­ge hudbarriere.

Isisphar­ma Sen­sy­lia  for tørr, sen­si­tiv og fukt­fat­tig hud avgir fuk­tig­het til hud­en gjen­nom hele døg­net, mens Decla­ré Caviar Perfec­tion Luxury Anti-wrink­le Cream går mer på pleie og dem­ping av ald­rings­tegn i huden.

LES OGSÅ: 8 råd som gir mer fuk­tig­het til huden

MER HUDPLEIE: I 50-åre­ne slår over­gangs­al­de­ren inn for man­ge, og beho­vet for eks­tra pleie for hud­en øker kraftig.

4. Hjelp til øyepartiet

Fra før av har hud­en rundt øyne­ne mind­re fett­stof­fer og fyl­de og er der­med enda mer utsatt når ald­rin­gen kom­mer.  En øye­krem tar eks­tra hen­syn til den sar­te hud­en i øye­par­ti­et. Øye­kre­men du vel­ger bør ha effekt mot lin­jer, for­bed­re elas­ti­si­te­ten og bed­re mik­ro­sir­ku­la­sjo­nen for å dem­pe poser og rin­ger under øynene.

Prøv for eksem­pel Der­ma­lo­gica Age Smart Multi­vi­ta­min Power Firm eller Avè­ne Phy­sio­lift Eyes. Beg­ge job­ber mot syn­lig lin­jer og ryn­ker og stram­mer opp.

Tips! Påfør øye­kre­men med let­te beve­gel­ser. Kre­men påfø­res under øyet og rundt ytre øye­krok. Bruk gjer­ne ring­fin­ge­ren slik at påfø­rin­gen blir skånsom.

LES OGSÅ: Slik beskyt­ter du øyne­ne i sola

Gå til nettbutikk
Vichy Liftactiv Derm Source øyekrem
Gå til nett­bu­tikk
Vichy Lif­tac­tiv Derm Source øye­krem, 15 ml
Dermalogica Age Smart Age Reversal Eye Complex
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Age Smart Age Rever­sal Eye Com­plex, 15 ml

5. Peeling får fart på huden

Hud­ens natur­li­ge peeling har brem­set kraf­tig. Hud i over­gangs­al­de­ren tren­ger hjelp med peeling som en del av hudpleierutinen.

Ved å fjer­ne døde hud­cel­ler, kan du sti­mu­le­re pro­duk­sjo­nen av nye hud­cel­ler. Peelin­gen sør­ger der­med også for at hud­en for en frisk glød og ser yng­re ut bare av det!

Nå er det på tide å trap­pe opp hudpleien!

Noen pro­duk­ter kan du bru­ke hver dag, for eksem­pel Der­ma­lo­gica Age Smart Dai­ly Super­fo­li­ant. And­re peelin­ger kan benyt­tes to-tre gan­ger i uken. Der­ma­lo­gica Age Smart Multi­vi­ta­min Therma­fo­li­ant fjer­ner gus­ten hud, gir umid­del­bar glød og vir­ker opp­stram­men­de på en hud i overgangsalderen.

Vitusapotek lan­det rundt har ansat­te med hud­kom­pe­tan­se som kan hjel­pe deg med å fin­ne en peeling for ditt behov. Kom inn­om ditt nær­mes­te Vitusapotek for mer hjelp.

LES OGSÅ: Gra­tis hud­ana­ly­se på 1–2‑3

Dermalogica Age Smart Daily Superfoliant
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Age Smart Dai­ly Super­fo­li­ant, 57 g
Dermalogica Age Smart Multivitamin Thermafoliant
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Age Smart Multi­vi­ta­min Therma­fo­li­ant, 75 ml
REN glycolactic skin renewal peel mask
Gå til nett­bu­tikk
REN glyco­lac­tic skin renew­al peel mask, 50ml
Dermalogica Age Smart Power Rich
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Age Smart Power Rich, 5x10ml
Avène Soothing moisture mask
Gå til nett­bu­tikk
Avè­ne Soot­hing mois­tu­re mask, 50 ml
Gå til nettbutikk

6. Ekstra pleie med masker og kurer

End­rin­ger i en hud i over­gangs­al­de­ren er sto­re og kan kom­me fort. Nå er det på tide å trap­pe opp hudpleien!

Jevn­lig bruk av ansikts­mas­ker og kurer ved behov, kan gi det eks­tra løf­tet en hud i over­gangs­al­de­ren trenger.

Har du en sen­si­tiv og svært tørr hud, kan Avè­ne Soot­hing mois­tu­re mask roe ned hud­en og gjen­opp­ret­te fuk­tig­hets­ba­lan­sen i huden.

Der­ma­lo­gica Age Smart Multi­vi­ta­min Power Recovery mas­que frem­mer hud­ens repa­ra­sjons­pro­sess, hjel­per til med celle­for­ny­el­se og styr­ker hudbarrieren.

Hjem­me­be­hand­lings­set­tet Fille­ri­na Gra­de 3 Fil­ler Treat­ment inne­hol­der hya­luron­syre­mo­le­ky­ler som gir mer fyl­de og fyl­de til hud i overgans­al­de­ren og dem­per syn­li­ge ryn­ker og lin­jer. Kuren Der­ma­lo­gica Age Smart Power Rich sti­mu­le­rer kol­la­gen­pro­duk­sjo­nen, stram­mer opp og glat­ter ut  sam­ti­dig som den redu­se­rer sol­ska­der i huden.

LES OGSÅ: Hud­plei­en som tar vekk år fra huden