BERITS BLOGG

Berit Nordstrand

Berit er ut­dannet lege, spe­sia­list i kli­nisk farma­kologi, spe­sia­list i rus- og av­hengighets­medisin, og kog­ni­tiv tera­peut. Etter 25 år i lege­yrket job­ber hun nå som for­fatter og foredrags­holder på full­tid.

Man­ge har lyst til å tre­ne, men prio­ri­te­rer hel­ler bar­na frem­for egen helse. Men bør du kan­skje ten­ke litt på deg selv også?

Et par tre­nings­øk­ter i uka vil på den and­re siden gi deg mer ener­gi, løf­ter humø­ret og bed­rer natte­søv­nen din. I til­legg fore­byg­ger tre­nin­gen syk­dom. Har du sam­vit­tig­het til å la være?

Dine barn vil­le være de førs­te til å for­stå at selv­føl­ge­lig skal mam­ma og pap­pa få tre­ne.

Her er 7 tre­nings­tips som vil fun­ge­re for de fles­te:

1. Start med å gå turer

Å gå gjør fan­tas­tis­ke ting for helsen din.

Avtal gjer­ne med en venn, og gjør avta­ler uke for uke slik at du kan til­pas­se gåtu­re­ne til and­re akti­vi­te­ter og der­med unn­går kræsj med and­re avta­ler.

Hvis du er redd for å ikke synes på tre­nings­tu­ren i dår­lig vær, eller på mørkesen­som­mer­kvel­der, har Vitusapotek LED-lys­bånd og refleks­pro­duk­ter.

Liker du å beve­ge deg i skog og natur, kan det være lurt å beskyt­te seg mot flått. Hos Vitusapotek har vi fle­re gode pro­duk­ter, blant annet Cac­tuz clot­hing treat­ment som du spray­er på klær­ne for å for­hind­re at flåt­ten fes­ter seg. Kom­bi­ner den gjer­ne med en repel­lent for hud, for eksem­pel Cac­tus 20% DEET.

Husk også sol­be­skyt­tel­se på tre­nings­tu­ren. Hos Vitusapotek har vi sol­kre­mer, stif­ter og leppe­be­skyt­tel­se for alle ald­re og hud­til­stan­der.

LES OGSÅ: Beskytt deg mot solen når du tre­ner

Artik­ke­len fort­set­ter under pro­dukt­ka­ru­sel­len:

Gå til nett­bu­tikk
JOBST Sport grå, klasse 1
Gå til nett­bu­tikk
JOBST Sport grå, klas­se 1, ett par
Tufte singlet dame
Gå til nett­bu­tikk
Tuf­te sing­let dame
Resorb Sport pulver
Gå til nett­bu­tikk
Resorb sport Pul­ver
Lumus LED-lys løpebelte gult
Gå til nett­bu­tikk
Lumus LED-lys løpe­bel­te gult
Gå til nett­bu­tikk
Refleksvest voksen
Gå til nett­bu­tikk
Refleks­vest vok­sen

2. Mål akti­vi­te­te­ne dine

Selv om du ikke ser for deg de har­des­te tre­nings­øk­te­ne kan akti­vi­tets­bånd eller puls­klok­ke gi deg god moti­va­sjon også de dage­ne når sofa­en lok­ker mest.

For best mulig nyt­te av utsty­ret, bør du fin­ne maks­pul­sen din. Hos Nor­ges Tek­nisk-Natur­vi­ten­ska­pe­li­ge Uni­ver­si­tet (NTNU) i Trond­heim har de fors­ket mye på kon­di­sjons­tre­ning, puls og inter­vall­tre­ning. Her kan du lese mer og få opp­skrif­ten på å måle din maks­puls og hvor­dan inter­valløk­ter kan gjen­nom­fø­res i prak­sis.

Inter­vall­tre­ning har vist seg å være eks­tra effek­tivt for å få bed­re kon­di­sjon. Og du tren­ger ikke gå langt for å Finn deg en bratt mot­bak­ke hvor du går på til du blir and­pus­ten og svet­ter på over­lep­pa, enten ved å gå, jog­ge eller sprin­ge, eller en kom­bi­na­sjon av dis­se. Da har du fått styrke­tre­ning også for hjerte­mus­ke­len.

LES MER: Løpe­pro­gram for nybe­gyn­ne­re

3. Bruk tiden smart

Bruk sam­ti­dig tid, som jeg kal­ler det. Bytt til tre­nings­tøy, kjør bar­na på deres tre­ning og tren uten­dørs mens du ven­ter på at de skal bli fer­di­ge.

Du kan også benyt­te deg av TV-tid til noen styrke­øvel­ser. Legg en tre­nings­mat­te foran TV«n i stua. Jeg gjør styrke­øvel­ser noen få minut­ter sam­ti­dig som jeg får med deg dagens nyhe­ter eller et debatt­pro­gram.

4. Hjem­me­tre­ning er for alle

Ta med gum­mi­mat­te og pila­tes­ball inn på bade­rom­met når bar­na sit­ter i bade­ka­ret. Ha i litt eks­tra med bade­skum og leker og du får gjer­ne tre­ne en liten time, mens bar­na koser seg.

Vil du ha fred når du gjør øvel­se­ne dine, kan du tre­ne når bar­na har lagt seg. Har du ikke barne­vakt så tren hjem­me (ref. enk­le styrke­øvel­ser fra boken min ”En ny start”).

Et tips er å ha en trim­syk­kel i sove­roms­gan­gen og gjør det til ruti­ne å syk­le økter med høy inten­si­vi­tet (gjer­ne inter­valløkt) når bar­na er lagt. Innen de er godt over i drøm­me­land, er du fer­dig med økten din.

Artik­ke­len fort­set­ter under bil­det.

ENKEL HJEMMETRENING: Enkel styrke­tre­ning kan du få til hjem­me, uan­sett hvor tra­vel du er.

5. Tips for tun­ge dager

Når du ikke er moti­vert til å tre­ne, så bytt til tre­nings­tøy og bare gå en liten tur ut.

Etter 2 minut­ters gan­ge kan du ta en ny beslut­ning. Da vil de fles­te kjen­ne at det kan være greit å tre­ne litt nå som man har skif­tet uan­sett.

Om ikke, så vær for­nøyd med at du kom deg ut på en fin gåtur. Alle mon­ner drar!

6. Lag avta­ler med deg selv…

Gjør avta­ler med deg selv i din egen kalen­der.

Mine avta­ler med meg selv varie­rer fra uke til uke, men to gan­ger i uka var­mer jeg opp ved lett jog­ging og sprin­ger 1–2 økter opp syk­kel­heis­bak­ken i Trond­heim (ett minutt inn­til 85–90% maks­puls).

Den­ne uka blir det tors­dag kveld og søn­dag for­mid­dag. Nes­te uke man­dag og ons­dag.

LES MER: 9 moti­ve­ren­de tips for å kom­me i gang med tre­nin­gen

7. …og hold dem!

Prio­ri­ter dine egne avta­ler med deg selv. Bar­nas bonus blir en mer for­nøyd og gla­de for­eld­re.