Jeg har lært om hud­en, hvor­dan den er byg­get opp, hud­ty­per, hud­til­stan­der, syk­dom­mer og ingre­di­en­ser. Og jeg har lært å gjø­re hud­ana­ly­se, for­tel­ler Hele­ne som til dag­lig er apo­tek­tek­ni­ker ved Vitusapotek Strømmen.
Før kur­set måt­te del­ta­ger­ne ta en for­prø­ve for å vise hva de kun­ne fra før av. Rett etter at kur­set var fer­dig, var det eksa­men med en teo­re­tisk og en prak­tisk del.
– Nå er jeg mer sik­ker og inter­es­sert. Jeg føl­ger mer med og er blitt vel­dig opp­tatt av å lese ingre­di­ens­lis­te­ne på
pro­duk­te­ne. Det er både gøy og inter­es­sant, sier Helene.

Trenger det lille ekstra

Hvem er det du typisk møter når det kom­mer til hud?

Jeg er blitt vel­dig opp­tatt av å lese ingre­di­ens­lis­te­ne på produktene 


– Man­ge har pro­ble­mer med for mye talg­pro­duk­sjon og unge med kvi­ser er hyp­pi­ge hud­kun­der. Det er også en del med pig­ment­flek­ker, tørr hud, rosa­cea og en sen­si­ti­vi­sert hud. Men når det kom­mer til ryn­ker, er det ikke så man­ge spørs­mål. Man­ge vet en del om sin egen hud og hva den tren­ger, men ofte behø­ver de litt eks­tra hjelp. Dår­lig rens er noe som går igjen blant man­ge av kun­de­ne jeg snak­ker med. Infor­ma­sjon om hva peeling kan gjø­re for hud­en trengs også i man­ge til­fel­ler, for­tel­ler Helene.

Ny selvtillit

Har du opp­levd at kun­der har kom­met for­nøyd til­ba­ke til deg?
– Ja! Det er en god følel­se når folk kjen­ner meg igjen! En dame som jeg anbe­falt en Vichy-krem mot pig­ment­flek­ker, kom til­ba­ke og var så for­nøyd med hjel­pen. Det var skik­ke­lig moro, sier Helene.
– Er du like flink med hud­en din som du opp­ford­rer kun­de­ne dine til å være?
– Jeg har egent­lig all­tid vært flink til å ren­se hud­en og har gått til hud­plei­er jevn­lig. Nå har jeg begynt å peele mer i til­legg til at jeg bru­ker serum, for­tel­ler Helene.