Våre far­ma­søy­ter gir deg vei­led­ning og svar på sto­re og små spørs­mål rundt rik­tig medi­sin­bruk. Det er man­ge hen­syn og ta. Vi vet.

Slik forhindrer du benbrudd i vinter

Slik forhindrer du benbrudd i vinter

Med enk­le mid­ler kan du fore­byg­ge ben­brudd i vin­ter, og hjel­pen fin­ner du hos ditt nær­mes­te Vitusapotek, både i form av brod­der og kost­holds­råd som styr­ker skje­let­tet.

6 ting du bør vite om overvekt og bmi

Noen kilo eks­tra i for­hold til anbe­falt BMI, er ikke nød­ven­dig­vis far­lig for helsen din. Slik kan du sjek­ke om over­vek­ten din er ufar­lig eller noe du bør gjø­re noe med.

Hjelp mot magesmerter og mageproblemer

Hjelp mot magesmerter og mageproblemer

De flest får til tider mage­smer­ter og mage­trøb­bel. Her får du gode tips fra far­ma­søy­ten mot mage­smer­ter, dia­re, for­stop­pel­se, luft i magen og hals­brann.

Bør jeg ta influensavaksine?

For en del av oss kan en influ­en­sa gi helsen en skik­ke­lig knekk. Sjekk om du befin­ner deg i en risiko­grup­pe, og få satt influ­ensa­vak­si­nen hos Vitusapotek – enkelt og raskt.

Hjelp mot tørre og irriterte øyne

Det er ikke bare hud og hår som påvir­kes av det bars­ke vin­ter­kli­ma­et Også øyne­ne kan bli eks­tra tør­re om vin­te­ren og har behov for eks­tra pleie.

Effektiv behandling av fotsopp

Jo ras­ke­re du star­ter behand­ling av fot­sopp, desto bed­re! Her får du far­ma­søy­tens råd til hvor­dan du kan bli kvitt fot­sopp.

Slik demper du smerter hos barn

Her er far­ma­søy­tens 6 vik­tigs­te råd til hvor­dan du kan dem­pe smer­ter hos barn og baby­er på en trygg måte.

Dette bør et hjemmeapotek inneholde

Når nøden er størst er det fint om hjel­pen er nær. Et vel­ut­styrt hjem­me­apo­tek kan gi nød­ven­dig første­hjelp ved uhell, ulyk­ker og syk­dom.