BERITS BLOGG

Berit Nordstrand

Berit er ut­dannet lege, spe­sia­list i kli­nisk farma­kologi, spe­sia­list i rus- og av­hengighets­medisin, og kog­ni­tiv tera­peut. Etter 25 år i lege­yrket job­ber hun nå som for­fatter og foredrags­holder på fulltid.

Våre gen­opp­skrif­ter er ori­gi­na­le og mer enn 85.000 gene­ra­sjo­ner gam­le. De inne­hol­der 30.–40.000 uli­ke opp­skrif­ter på pro­dukt cel­le­ne våre har pro­du­sert siden tide­nes morgen.

Ingre­di­en­se­ne som kre­ves for opti­mal celle­funk­sjon er der­for ikke moder­ne og raf­fi­ner­te, men fra en leven­de jord.

Vi vet mye om hva immuncel­le­ne tren­ger i kam­pen mot frem­me­de inntrengere.

LES OGSÅ: Spis deg til en god magefølelese

Energi til å kjempe

Dår­lig mat­lyst ved syk­dom er nok en urgam­mel meka­nis­me. Kan­skje er det­te krop­pens måte å sty­re ener­gi­en vekk fra for­døy­el­se av tun­ge mål­ti­der over mot immun­sys­te­mets kamparenaer?

Kam­pe­ne kre­ver ener­gi og økt til­før­sel av enkel­te bygge­klos­ser. Velg der­for rene råva­rer for flest mulig nyt­ti­ge bygge­klos­ser per munnfull!

LES OGSÅ: Enk­le mat­tips som gjør hver­da­gen sunnere

Artik­ke­len fort­set­ter under produktkarusellen.

Nycoplus D3-vitamin Tabletter
Gå til nett­bu­tikk
Nyco­p­lus D3-vita­min Tab­let­ter – 10 mikrog
Gå til nettbutikk
Nycoplus Multi
Gå til nett­bu­tikk
Nyco­p­lus Mul­ti, 200 tabletter
Nycoplus B-kompleks
Gå til nett­bu­tikk
Nyco­p­lus B‑kompleks, 200 tabletter
Nycoplus Calcium+ Vitamin D3 7,5 mikrog/500 mg
Gå til nett­bu­tikk
Nyco­p­lus Cal­ci­um+ Vita­min D3 7,5 mikrog/500 mg, 100 tabletter
D-Pearls 20 mg
Gå til nett­bu­tikk
D‑Pearls 20 mg, 40 kapsler
Gevita Magnesium 300 mg
Gå til nett­bu­tikk
Gevi­ta Mag­ne­si­um 300 mg, 150 tabletter

Proteiner og immunforsvaret

Immun­st­off som lages for å fan­ge virus og bak­te­ri­er, lages av både pro­tein­sy­rer (amino­sy­rer) og fett­sy­rer. «Cyto­ki­ner» er nav­net for kor­te pro­tein­snut­ter, mens noe som heter «prostag­lan­di­ner» byg­ges av fett.

Et immun­for­svar i aksjon kre­ver der­for økt til­før­sel av pro­tei­ner og natur­lig fett. I til­legg til de essen­si­el­le amino­sy­re­ne krop­pen ikke lager selv, er det flott med eks­tra pro­tei­ner ved infek­sjo­ner – for eksem­pel cystein.

Da er det fint å kun­ne kose seg med cys­tein­rike råva­rer som kyl­ling, kalk­un, yog­hurt, egge­plom­mer, rød pap­ri­ka, hvit­løk, løk, brok­ko­li, alfal­fa­spi­rer, hav­re og hvetekim.

Fettsyrer og immunforsvaret

De umet­te­de omega-3-fett­sy­re­ne EPA og DHA kre­ves til byg­ging av immun­for­sva­rets styr­ker og til å lage immun­st­off kalt prostaglandiner.

BARN OG TILSKUDD AV VITAMIN D
En stu­die pub­li­sert nylig vis­te at barn som tok D‑vitamintilskudd dag­lig had­de 40 pro­sent mind­re sann­syn­lig­het for å få influ­ensa­lik­nen­de syk­dom enn barn som tok place­bo (ref. Mitsuyoshi Uras­hi­ma et al., Ran­do­mized tri­al of vita­min D sup­ple­men­ta­tion to pre­vent sea­so­nal influ­en­za A in school­child­ren, Am J Clin Nutr., March, 2009)

Stu­di­er viser vide­re at dis­se fett­sy­re­ne også er bygge­klos­ser for stof­fer som hol­der beten­nel­ses­re­ak­sjo­ne­ne under kon­troll og som kan slå av «beten­nel­ses­bry­te­ren» når kam­pen er sei­ret og faren er over.

I stu­di­er på barn kan omega-3-fett­sy­rer fra fet fisk både bed­re ast­ma­pla­ger og dem­pe hos­te og nysing.

Ta for eksem­pel tran/fiskeolje eller et annet til­skudd av omega‑3 i form av EPA + DHA som inne­hol­der også D‑vitamin. Da sik­rer du deg de vik­ti­ge omega-3-fett­sy­re­ne. Eks­per­te­nes anbe­falt dags­dose EPA+DHA varie­rer, men 1–1,5 g/dag har blitt en nok­så van­lig anbe­fa­ling for voksne.

LES OGSÅ: Velg rik­tig fett

LES OGSÅ: Maten som sik­rer deg nok D‑vitamin

Saken fort­set­ter under bildet.

SUNT OG GODT: Velg maten som styr­ker deg og sam­ti­dig sma­ker nydelig.

4 enkle middager som kan hjelpe immunforsvaret

Dam­pet fisk med spi­nat og sopp – gjer­ne med kok­te byggryn til.

Bruk gjer­ne fet fisk som laks iste­den­for kvei­te. Et immun­for­svar i kamp tren­ger økt til­før­sel av både B‑vitaminer, essen­si­el­le amino­sy­rer og omega-3-fett­sy­rer – det får de fra den­ne ras­ke og enk­le retten.

I til­legg kan sopp styr­ke immun­for­sva­ret slik at det lages fle­re nye immuncel­ler og at dis­se trig­ges til angrep mot inntrengere.

Opp­skrif­ten på dam­pet fisk med spi­nat og sopp fin­ne du her.

Kyl­ling­sup­pe. Lag gjer­ne selv med ingre­di­en­ser som kyl­ling­kraft, strim­let kyl­ling, hvit­løk, pur­re­løk, rød pap­ri­ka, gul­rot, brok­ko­li og kok­te byggryn. Kryd­re med urter som timi­an og ore­ga­no, eller litt kar­ri og fersk kori­an­der. Husk at det fin­nes man­ge anti­ok­si­dan­ter i urter og krydder!

Smør­stekt sopp og alfal­fa­spi­rer sma­ker godt som garnityr.

Gress­kar- og gul­rot­sup­pe – gjer­ne med grov­brød eller knekkebrød.

Erte og spi­nat­pure med laks. Mørke­grøn­ne klo­ro­fyll­rike grønn­sa­ker gir mine­ra­ler og fyto­kje­mi­ka­li­er for en sun­ne­re hjertekarhelse.

4 drikker for immunforsvaret

Mens plante­stof­fer, pro­tei­ner og natur­lig fett kan styr­ke immun­for­sva­ret, så vil suk­ker kun­ne svek­ke det. Begrens der­for søt drik­ke og tenk vann som tørstedrikk.

Velg vann som tørste­drikk og ha all­tid en vann­flas­ke til­gjen­ge­lig slik at du drik­ker gjevnt – tørste­sig­nal betyr at cel­le­ne alle­re­de lider under for lite vann.

1. Te, både grønn og sort te, inne­hol­der L‑theanine, som i stu­di­er viser seg å sti­mu­le­re pro­duk­sjo­nen av immun­st­of­fet inter­fe­ron og å styr­ke effek­ten av sen­tra­le cel­ler i immun­for­sva­ret ( ref. Mitch­ell SC, Zhang AQ, Smith RL. Ethy­la­mi­ne in human uri­ne. Clin Chim Acta. 2000). I til­legg bidrar især grønn te med bety­de­lig antioksidantkraft.

2. Inge­fær­te du kan lage selv (te av 2–3 cm revet fersk inge­fær + 2,5 dl koken­de vann + 1 ts honning).

3. Varm melk med hon­ning (1,5 dl varm melk med 1 ts hon­ning). Hon­ning er i stu­di­er vist mer effek­tiv enn klas­sisk hoste­saft (med virke­stof­fet dex­tro­me­tor­fan) på natt­lig irri­ta­sjons­hos­te (ref.Paul I.M. et al.,Effect of Honey,Dextromethorphan,and No Treat­ment on Noc­tur­nal Cough and Sle­ep Qua­li­ty for Coug­hing Child­ren and their Parents, Arch Pediatr Ado­lesc Med Vol 161(12),2007).

4. Grønn smoot­hie eller rød smoot­hie med litt grønt – «grønn­far­gen» inne­hol­der nem­lig vik­ti­ge anti­ok­si­dan­ter for immunforsvaret!