BERITS BLOGG

Berit Nordstrand

Berit er ut­dannet lege, spe­sia­list i kli­nisk farma­kologi, spe­sia­list i rus- og av­hengighets­medisin, og kog­ni­tiv tera­peut. Etter 25 år i lege­yrket job­ber hun nå som for­fatter og foredrags­holder på fulltid.

Advents­ti­den for meg er leven­de lys, duf­t­en av jule­kryd­der, sma­ken av hjem­me­la­get jule­bakst og opp­le­vel­ser med fami­lie og venner.

Det kan også være jule­stri med stress i butik­ker, gave­inn­kjøp i sis­te liten, jule­klær som er for små, jule­kort­fo­to­gra­fe­ring ingen har ruk­ket å ten­ke på, kje­de­lig sølv­puss, tid­kre­ven­de mat­la­ging og alt­for man­ge avta­ler som skole­av­slut­nin­ger, gløgg­sel­ska­per, jule­bord og kon­ser­ter. Og midt oppe i det hele kan stem­nin­gen øde­leg­ges av at noen i fami­li­en mener det er en flott ide å dra på fjel­let de to sis­te hel­ge­ne før jul, slik at tiden fak­tisk ikke strek­ker til.

LES MER: Kjøp jule­ga­ver uten stress

Her er mine 6 bes­te råd som kan gjø­re før­juls­ti­den mer fylt av kos og mind­re stress.

1. Snakk sammen om forventninger

Det førs­te som bør avkla­res er for­vent­nin­ger til både advents­tid og jule­fei­ring, slik at uli­ke øns­ker ikke ska­per kon­flik­ter som over­skyg­ger lykke­fø­lel­sen og ska­per uhyg­ge i ste­det for nytelse.

Å snak­ke sam­men betyr her å dele hver­and­res for­vent­nin­ger og behov. Hver enkelt har sin egen fasit på hva som kjen­nes godt og som fyl­ler kjær­lig­hets­tan­ken, som jeg kal­ler den. Det er litt som ben­sin­tan­ken på bilen. Akku­rat som ben­sin­tan­ken på bilen må fyl­les opp ikke må gå tom når du kjø­rer, må kjær­lig­hets­tan­ken fyl­les opp med med kjærestetid.

2. Lag en førjulsplan

Den gode fami­lie­fø­lel­sen kre­ver også litt fami­lie­tid. Det skal ikke mye til. Lag en liten punkt­lis­te, 3–4 punk­ter hver, på hva du øns­ker å få ut av både før­juls­ti­den og feiringen.

På min lis­te står en jule­lunsj med gode ven­ner, små­kake­ba­king med hele fami­li­en, jule­gave­hand­ling og tea­ter med minste­mann og et par kvel­der med kjæ­reste­tid – kvel­der hvor TV«n er avslått, pei­sen er tent og hvor vi bare kan nyte god mat, nyde­lig drik­ke og hver­and­re. Lang­som tid som jeg kal­ler det.  På Arn­finn sin lis­te kan det stå helt and­re ting.

Det kan løn­ne seg å snak­ke om forventninger

Stem­ning og god­fø­lel­se i advents­tida ska­pes da ved at man sam­men leg­ger en kon­kret plan for å få gjen­nom­ført noen få punk­ter på hver av lis­te­ne. Det gir en god følel­se av å bli prio­ri­tert og sett.

Har man barn boen­de hjem­me, så inklu­de­res de også i øvel­sen. En øvel­se som kan bidra til at de får gode verk­tøy som gjør dem til lyk­ke­li­ge­re voksne.

3. Lag lister

Jeg els­ker lis­ter, og det er for­di man må pra­te sam­men for å ska­pe dem.

Den vik­tigs­te er kan­skje lis­ten over prak­tis­ke gjøre­mål til jul. Er du ale­ne kan du lage lis­ter sam­men med en god venn. Ja, for dere kan jo dele på prak­tis­ke gjøre­mål selv om man ikke bor under sam­me tak. Dere kan kom­me sam­men i ett hus og bake dob­bel por­sjon pep­per­ka­ker som så deles. Dere kan hand­le jule­ga­ver sam­men, lage jule­pynt og til og med gjø­re rent sam­men om dere vil. Etter­på kan man beløn­ne seg selv og sin venn med å dele en vin­flas­ke, gå på en jule­film eller bare slap­pe av og nyte jule­stem­nin­gen sammen.

Hos oss består lis­ten av baking av små­ka­ker, pyn­ting av pep­per­kake­hus, pus­sing av sølv, ryd­ding og jule­vask, jule­gave­han­del, pak­king av jule­ga­ver, skri­ving av jule­kort, kjø­pe jule­tre og jule­stjer­ner, ord­ne jule­an­trekk til liten og stor (pus­se sko, kjø­pe strøm­per, stry­ke kjo­ler og skjor­ter, even­tu­elt ren­se dress og pus­se smyk­ker og man­sjett­kna­pper) og hand­le julemat.

HEKTISK OG KOSELIG: Jule­stria er rik­tig så hyg­ge­lig når fle­re kan sam­ar­bei­de om gaver, pyn­ting, vas­king og alt annet som skal gjø­res før jula rin­ges inn.

4. Fordel oppgavene i adventstiden

Lis­ten kan fort bli over­vel­den­de, men vi er jo man­ge som kan dele på, hele åtte i fami­li­en. De fire elds­te har flyt­tet hjem­me­fra, men kom­mer hjem noen dager før jul og får være med på jule­for­be­re­del­ser som står igjen når vi har kom­met så langt.

Små­kake­ba­kin­gen må stå igjen for­di alle vil være med.

Ikke gap over fle­re for­be­re­del­ser enn dere kjen­ner føles greit

Sølv­puss er de ikke begeist­ret for, men den står også igjen for­di det er et kje­de­lig opp­drag som der­for bør deles. Da leg­ger vi på voks­du­ken på stue­bor­det, set­ter på jule­mu­sikk, ord­ner litt gløgg og pep­per­ka­ker og så set­ter vi i gang. Vips er bestik­ket og lyse­sta­ke­ne pus­set, mens vi deler gode his­to­ri­er, drik­ker gløgg og nyter stem­nin­gen. Meto­den kal­les fokus­skift. Hjer­nen flyt­ter fokus fra kje­de­lig puss til nyde­lig musikk og gode his­to­ri­er, der­som du ska­per slik stemning.

Litt av jule­vas­ken får vi hjelp til, men alle sove­rom ryd­der og vas­ker vi selv. Bar­na tar hvert sitt rom. Ikke favo­rittak­ti­vi­ten det hel­ler, men når det luk­ter grønn­såpe, sen­gen har rent senge­tøy og jule­de­ko­ren hen­ger i vin­du­et, ja da kan alle få litt skryt og fry­de seg litt eks­tra over å ha skapt det­te selv.

5. Gjør det kjedeligste først

Ikke gap over fle­re for­be­re­del­ser enn dere kjen­ner føles greit og for­del opp­ga­ve­ne utover slik at det blir over­kom­me­lig og lystbetont.

Start gjer­ne med det kje­de­ligs­te først og gjem favo­rittak­ti­vi­te­te­ne til slutt (bort­sett fra vas­kin­gen da som uan­sett må skje like før den sto­re kvel­den). Foku­ser på hva du får gjort og fryd deg over det i ste­det for alt det du bur­de ha gjort som du ikke rakk. Det behø­ver ikke være rent i alle skuf­fer og skap. Nis­sen kom­mer uan­sett den.

TID TIL Å NYTE: Sett av litt tid til deg selv inn­imel­lom, som et varmt bad på kvel­den med stea­rin­lys og nyde­lig badeskum.

6. Sett av tid til å nyte

Del dere litt opp om det kjen­nes strev­somt og blir for man­ge avslut­nin­ger og arran­ge­ment å gape over.

Demp stress ved å være mer til­ste­de akku­rat nå

Pass på å fyll på med posi­tiv ener­gi for deg selv, så du har mer å gi til and­re. Gå en tur hvis solen skin­ner, selv om du egent­lig skul­le ta tak i et opp­drag på lis­ten. Avslutt kvel­den med et «hjem­me- SPA» med telys rundt bade­kar­kan­ten, en god bade­olje og dem­pet musikk som fyl­ler dine bat­te­ri­er, selv om du bare har en halv­time å ta av. Det gjør under­ver­ker. Kan­skje kan dere også dele et godt glass med bob­ler på badekarkanten.

Demp stress ved å være mer til­ste­de akku­rat nå, kjenn etter når den var­me mor­gen­du­sjen mas­se­rer skuld­re­ne dine, gjør puste­øvel­ser hvor du pus­ter med magen, lytt til små­fug­le­ne som kvit­rer akku­rat for deg og invi­ter noen ven­ner på kurv­lag der alle tar med litt mat og drik­ke slik at ingen behø­ver å stresse.

Og vips så har advents­strid blitt til en før­juls­stid som alle kan nyte.