Far­ma­søyt Hans Petter Leer ved Vitusapotek Sva­nen i Tromsø.

Den nye tje­nes­ten KRY vil gjø­re hver­da­gen enk­le­re for man­ge som tren­ger lege­hjelp raskt og ikke har tid eller har vans­ke­lig­he­ter med å dra til lege­kon­to­ret. Når appen KRY er las­tet ned, kan du log­ge deg inn med BankID og få tak i en lege på få minutter.

Avlas­ter helsevesenet

Hvor­for til­byr Vitusapotek en slik tje­nes­te? Kan man ikke bare dra til fastlegen?

– Helse­ve­se­net har alle­re­de stor pågang og utford­rin­ge­ne vil bli stør­re i frem­ti­den. Vi blir fle­re, befolk­nin­gen blir eld­re, fle­re blir syke, men man­ge vil hol­de seg spre­ke og er opp­tatt av god helse. De vil også stil­le høye krav til helse­ve­se­net, sier far­ma­søyt Hans Petter Leer ved Vitusapotek Sva­nen i Tromsø (bil­det).

Nye tje­nes­ter

AS Nor­ge må bru­ke apo­te­ke­ne i stør­re grad. Vi er aktø­rer som kan få fle­re opp­ga­ver enn vi har i dag, sier Leer.

Vi har et godt omdøm­me og per­so­na­le med høy kompetanse

Etter­hvert ser han for seg at Vitusapotek for eksem­pel kan bistå folk hjem­me med å gå gjen­nom medi­si­ne­ne de har, gi kost­holds­vei­led­ning når det gjel­der bruk og effekt av medi­si­ner, gi råd når det gjel­der bivirk­nin­ger av medi­si­ner og rett og slett være helse­ve­se­nets for­len­ge­de arm helt hjem til pasi­en­ten når det kom­mer til medisininntak.

Enk­le­re hverdag

Far­ma­søy­ten tror at folks høye krav til effek­ti­vi­tet og kom­pe­tan­se, vil gjø­re KRY til en attrak­tiv tjeneste.

– Folk kom­mer til oss når de lurer på noe. Vi har et godt omdøm­me og per­so­na­le med høy kom­pe­tan­se. Når vi kan være leve­ran­dør av både medi­si­ner, varer OG tje­nes­ter, blir vi en vik­ti­ge­re aktør i mar­ke­det, mener Leer.

Ved hjelp av lege­kon­sul­ta­sjon via KRY, kan du få hjelp med uli­ke medi­sins­ke pro­ble­mer som egner seg for dis­tanse­kon­sul­ta­sjon, for eksem­pel utlsett, øye­ka­tarr, kval­me, influ­en­sa, aller­gi, søvn­pro­ble­mer, barne­syk­dom­mer, osv.

– Da kan du plut­se­lig få lege­kon­sul­ta­sjon i lun­sjen, sier Leer.

Det­te bør du vite om KRY

• En app hvor du i løpet av få minut­ter kan ha video­møte med en lege som kan gi deg hjelp, råd og resept på medi­sin. Appen bru­kes fra egen mobil og nettbrett.

• Lege­ne har norsk auto­ri­sa­sjon og erfa­ring fra lege­kon­tor og klinikker.

• Via Kry appen kan du både ha lege­kon­sul­ta­sjon og for­nye resep­te­ne dine. Får du resept fra legen hos KRY, kan du hen­te det ut ved hvil­ket som helst apo­tek i Norge.
Vi vil gjer­ne hjel­pe deg! Logg deg inn på vitusapotek.no med BankID eller direk­te i KRY­ap­pen og bestill medi­si­ne­ne dine, som du kan får levert dit du øns­ker: eks­press, hjem, til post­kon­to­ret eller ditt nær­mes­te Vitusapotek.

• Tje­nes­ten i KRY er gra­tis for deg med IF Helse­for­sik­ring. Ellers kos­ter en kon­sul­ta­sjon eller resept kr 350. Kan bru­kes av alle over 16 år, men for­eld­re kan bestil­le time for yng­re barn.

• Appen las­tes ned i App­Sto­re eller Goog­le Play.

• Les mer på kry.no