BERITS BLOGG

Berit Nordstrand

Berit er ut­dannet lege, spe­sia­list i kli­nisk farma­kologi, spe­sia­list i rus- og av­hengighets­medisin, og kog­ni­tiv tera­peut. Etter 25 år i lege­yrket job­ber hun nå som for­fatter og foredrags­holder på fulltid.

Jeg blir smig­ret når folk spør hvil­ke hud­pleie­pro­duk­ter jeg bru­ker, og har tid­li­ge­re all­tid svart: den vik­tigs­te hud­plei­en fin­ner du i god sol­be­skyt­tel­se og i ren mat. Jeg har trodd at det du smø­rer uten­på av kre­mer kun til­fø­rer hud­en nød­ven­dig fuk­tig­het, men når jeg nå vir­ke­lig har lest meg opp på hud­fa­get for å kun­ne gi kunn­skaps­ba­ser­te råd om for­yn­gen­de hud­pleie så inklu­de­rer nok sva­ret mitt også et godt hudpleieprogram.

Hudcellene er som små fabrikker

Med et godt hud­pleie­pro­gram menes et som tar hen­syn til hud­cel­le-fab­rik­ke­nes behov. Jeg kal­ler dem hud­cel­le-fab­rik­ker, for­di hver enes­te cel­le er som en liten fab­rikk. En fab­rikk hvor vita­mi­ner er arbei­de­re og mine­ra­ler verk­tøy. Fab­rik­ken for­bru­ker råva­rer som karbo­hy­dra­ter, pro­tei­ner og fett til sin pro­duk­sjon. Den pro­du­se­rer alt som trengs for å hol­de hud­en din ved­li­ke slik som nye hud­cel­ler, binde­vevs­fi­bre og pig­ment. Pig­men­tet beskytter

hud­en din mot solens ska­de­li­ge strå­ler. Opp­skrif­te­ne til alt hud­cel­le-fab­rik­ken lager fin­ner du i cel­le­nes arve­stoff, deres opp­skrifts­bok eller ”Den sto­re Gen­bo­ken” som jeg kal­ler den. Opp­skrif­te­ne er mer enn 85 000 gene­ra­sjo­ner gam­le, fra den gang vi var jege­re og san­ket egen mat.

Ren mat, nok fett og flere farger

Celle­fab­rik­ke­ne tren­ger fett­sy­rer til å byg­ge nye hud­cel­ler av. De tren­ger farge­rike plante­stof­fer eller anti­ok­si­dan­ter de kan slok­ke gnis­ter fra for­bren­nin­gen din med. Fra de sam­me kil­de­ne får de karbo­hy­dra­ter som for­bren­nes til ener­gi. Hud­cel­le­ne byg­ger binde­vevs­fi­bre av amino­sy­rer de får når du spi­ser et variert utvalg rene, pro­tein­rike råva­rer. De øns­ker seg pro­tei­ner fra både plan­ter og dyr, for­di uli­ke pro­tein­kil­der kom­mer med litt for­skjel­li­ge nærings­stof­fer de har bruk for.
I til­legg til å hol­de pro­duk­sjo­nen på topp, må hud­celle­fab­rik­ker beskyt­te seg mot for­uren­sing og bren­nen­de sol­strå­ler. De beskyt­ter seg, akku­rat som plan­te­ne beskyt­ter seg med plante­far­ger, ved å pro­du­se­re et pig­ment som kal­les mela­nin. Tross mela­nin så grei­er ikke hud­cel­le­ne å sty­re unna sol­ska­de på høy­lys dag. Da bru­ker de, som plan­te­ne, farge­rike plante­stof­fer når de repa­re­rer ska­der fra både for­uren­sing og solens her­jin­ger. Lager du mat fra bun­nen av og spi­ser mer pante­ba­sert kost, så bidrar du til opti­mal celle­for­ny­ing og pro­duk­sjon i dine hud­celle­fab­rik­ker. Fyll halve tal­ler­ke­nen med grønn­sa­ker, frukt og bær. Sik­re deg en kopp belg­frukt som lin­ser eller bøn­ner hver dag og grøn­ne bla­der til hvert enes­te måltid.

Tips til råvarer for en yngre hud:

 • Bytt sik­tet og raf­fi­nert mel til full­korn og spis en hånd­full nøt­ter og frø
 • Spis to hånd­ful­le grøn­ne bla­der hver dag, slik som blad­spi­nat, rukko­la osv.
 • Spis fet fisk 2 gan­ger i uken. Velg ikke bare laks, men også små fete fisk som ansjos, sar­di­ner, makrell og sild.
 • Spis ½ avo­ka­do hver dag. Mos den til avo­kadopurè med litt salt og pep­per og smør den på ris­tet brød. Ha den i sala­ter og i smoothies.
 • Sik­re deg plante­far­ger fra en regn­bue av grønn­sa­ker, frukt og bær – gjer­ne 4–5 por­sjo­ner grønn­sa­ker og 2–3 por­sjo­ner frukt og bær. Myn­dig­he­te­ne sier minst 5 por­sjo­ner til sam­men. Her er smu­ler brød. Hver enes­te por­sjon gir effekt.
 • Sik­re deg en kopp belg­fruk hver dag, slik som erter, kiker­ter, lin­ser og bøn­ner. Bruk dem i sala­ter, mos dem i purè, lag hum­mus og rist dem i ovnen som snacks.
 • Spis spi­rer i smoot­hies, sala­ter og på brø­det. Spi­rer skal spi­re til sto­re plan­ter og har plante­kraft til å beskyt­te en hel plan­te. Brok­koli­s­pi­rer kan ha 30–50 så mye plante­stof­fer som en full­vok­sen brokkoli.
 • Kryd­re maten med mer kryd­der og urter. De er kraf­ti­ge antioksidanter.
 • Velg variert pro­tein fra rent kjøtt, ren fisk, egg og mei­eri­va­rer. Og spe gjer­ne kjøtt­deig med pro­tein­rike lin­ser og bøn­ner, og rev­ne rotgrønnsaker.
 • Ta til­skudd av en høy­kva­li­tets fiskeolje
 • Spis mørk sjo­ko­la­de med 80 % kakao til kaf­fen. Ja kos deg gjer­ne med 3–5 kop­per kaf­fe per dag.
 • Sik­re deg effek­ten av 3 krus grønn te per dag. Les inn­holds­for­teg­nel­sen om du vel­ger te-poser. Noen grøn­ne tepo­ser kan ha så lite som 2 % grønn te i seg.
 • Erstatt raf­fi­ner­te hvi­te kalo­ri­er som hvitt suk­ker, sik­tet hvete­mel, hvit ris og lys pas­ta med gro­ve­re alternativer.
 • Drikk vann som tørste­drikk. Start gjer­ne dagen med et stort glass vann som du smak­set­ter med saf­ten av ½ sitron.

For opp­skrif­ter, se www.beritnordstrand.no

Lær deg tek­nik­ker som ska­per fle­re øye­blikk til nytel­se i en hek­tisk hverdag.

Innvendig og utvendig hudpleie

Hud­en ernæ­res både fra inn-og utsi­den, gjen­nom maten du spi­ser og kre­mer du smø­rer deg med. Arkeo­lo­ger har fun­net tid­li­ge utga­ver av kos­me­tikk helt til­ba­ke til det gam­le Egypt 4000 år f.Kr. Den gang dek­ket de hud­ens behov med hud­krem av fett fra geite­melk, kakao­smør og kokos­olje, blan­det med plante­saf­ter, urte­eks­trak­ter, litt rød oker og aske.

Brems hud­celle­fab­rik­ke­ne sol­ska­de ved å smø­re hud­en med sol­krem. Hele 80 % av ryn­ke­ne i hud­en din kom­mer nem­lig fra solens her­jin­ger. Dag­lig sol­be­skyt­tel­se er vik­tig i områ­der som sta­dig eks­po­ne­res for solens strå­ler, slik som ansik­tet, hal­sen og hen­de­ne. Beskytt også øyne­ne med gode sol­bril­ler og en vid­brem­met hatt.

Til sist kan du top­pe det hele med avstres­sing og mer nytel­se i hver­da­gen. Grep som bidrar til en yng­re hud ved å sen­ke nivå­et av stress­hor­mo­ner som ellers jager gjen­nom en anspent kropp. Lær deg tek­nik­ker som ska­per fle­re øye­blikk til nytel­se i en hek­tisk hver­dag. Enk­le puste­øvel­ser som sen­ker skuld­re­ne. Finn deg gode puste­rom med men­nes­ker du er glad i. Ta små skritt, smu­ler er brød, og fryd deg over hver end­ring du gjen­nom­fø­rer. Husk man­ge små skritt blir et stort steg på vei­en mot et ytre som bed­re reflek­te­rer ditt ung­dom­me­li­ge indre.