– De van­ligs­te spørs­må­le­ne vi får fra dyre­ei­ere, er om medi­si­ner de har fått på resept hos vete­ri­næ­ren. Vi får også en del hen­ven­del­ser om orme­kur­be­hand­ling, midd, hjelp mot flått og lop­per, øre­rens med mer, for­tel­ler apo­tek­tek­ni­ker Ellinor Gjestvang.

– Men ikke alle er klar over at vi ofte kan hjel­pe til i til­fel­ler med mage­trøb­bel også. Om kat­ten eller hun­den din har dia­ré, har vi mid­ler som kan være med på å sta­bi­li­se­re bak­te­rie­flo­ra­en i mage og tarm. Det­te er mid­ler som fås både som tyg­ge­tab­let­ter og pasta.

LES OGSÅ: Flått hos hund og katt

Artik­ke­len fort­set­ter etter produktkarusellen.

Aptus SportX
Gå til nett­bu­tikk
Aptus Spor­tX, 25gx10
Vetriderm® Intensive Softner Spray til hund og katt
Gå til nett­bu­tikk
Vetri­derm® Inten­si­ve Soft­ner Spray til hund og katt, 250 ml
Aptus Prosport
Gå til nett­bu­tikk
Aptus Pro­sport, 100 g
Prac-tic
Gå til nett­bu­tikk
Prac-tic, 625 mg
Canikur tyggetablette
Gå til nett­bu­tikk
Cani­kur tyg­ge­tab­let­ter, 4,4g
Sambucol Active Defence Mikstur
Gå til nett­bu­tikk
Sam­bucol Acti­ve Defen­ce Miks­tur 0,32 g/0,26 mg/6,7 mg

Probiotika til hund og katt

Noe som hjel­per mot dia­ré hos de fir­ben­te, er pro­bio­ti­ka. Men det betyr ikke at du kan gi dem en skål Biola!

– Kjæle­dy­re­ne skal ha egne pre­pa­ra­ter som er til­pas­set bak­te­rie­flo­ra­en i deres tarm­sys­tem, påpe­ker Ellinor.

Hos Vitusapotek fin­ner du pro­duk­tet Zoo­lac som er en bak­te­rie­pas­ta brukt til avba­lan­se­ring av bak­te­rie­flo­ra­en i mage­tarm­ka­na­len til hund, katt, hest og gna­ger. Pro­bio­ti­ka­en består av leven­de tarm­bak­te­ri­er og skal bru­kes etter sam­råd med veterinær.

LES OGSÅ: Nyt­tig å vite om dyreallergi

Dette kan du gjøre selv

I til­legg til pro­duk­ter mot mage­vondt hos de fir­ben­te, kan du få gode råd om hvor­dan dyr med mage­vondt ellers bør behandles.

- Om dyret har dia­ré er det vik­tig at det har til­gang til friskt vann hele tiden, og at det drik­ker og får i seg til­strek­ke­lig med væs­ke, sier apotekteknikeren.

Gi små por­sjo­ner av mat som er lett fordøyelig.

Det er også lurt å ta bort det van­li­ge foret, og i ste­det gi små por­sjo­ner av mat som er lett for­døye­lig. Du kan for eksem­pel prø­ve med kokt ris eller kokt hvit fisk.

– Den van­ligs­te årsa­ken til mage­pro­ble­me­ne er at kjæle­dy­ret har spist noe de ikke har tålt. Men det kan også ha mer alvor­li­ge årsa­ker, som kre­ver at det kom­mer til dyr­le­gen raskt, sier Ellinor Gjestvang.

Er du i tvil, bør du der­for ta en tele­fon til dyr­le­gen eller vete­ri­nær­høg­sko­len, slik at du kan snak­ke med dem om hvor­vidt det tren­ger pro­fe­sjo­nell behandling.

LES OGSÅ: Det­te bør du vite før du drar på ferie med hund

Artik­ke­len fort­set­ter under bildet:

UNORMALT SLAPP?: Der­som kjæle­dy­ret ditt er ute av form kan du få gode råd på apoteket.

 

9 grunner til at du bør kontakte veterinær

Du bør all­tid kon­tak­te vete­ri­nær dersom…

  1. dyret ikke får i seg væs­ke og det er fare for dehydrering.
  2. til­stan­den ikke blir bedre.
  3. dyret har opp­kast som ikke avtar eller kas­ter opp rett etter at det har spist, spe­si­elt om det gjel­der en valp.
  4. kat­ten din er vel­dig ung eller gam­mel, og raskt blir uttørket.
  5. hun­den din brek­ker seg uten at det kom­mer noe ut, og den er utspilt i buken.
  6. dia­re­en er vel­dig inten­siv, og om den er blodig.
  7. all­menn­til­stan­den er ned­satt, om dyret har feber eller er vel­dig sløvt.
  8. du mis­ten­ker at dyret har svel­get et fremmedlegeme.
  9. kat­ten din kas­ter opp mye vann til tross for at den drik­ker lite.

LES OGSÅ: Hun­de- og kattebitt