Med rik­tig tek­nikk og gode neg­le­lak­ker kan du få helt strøk­ne neg­ler til fes­ten.

Man­ge vel­ger lyse og nøy­tra­le nyan­ser, men hvis du ikke synes at du har de lan­ge og flot­te neg­le­ne for å bru­ke kraf­ti­ge far­ger på neg­le­lak­ken, så bør du vite at nett­opp de mør­ke og dype nyan­se­ne er flot­test på kor­te neg­ler. Alt er lov når det gjel­der neg­ler til fes­ten!

Neglelakker av god kvalitet

Hos Vitusapotek fører vi fle­re mer­ker, og her fin­ner du garan­tert favo­rit­ter som gir flot­te neg­ler til fes­ten. Idun Mine­rals neg­le­lakk­se­rie har klas­sis­ke far­ger som skal gi eks­tra hold­bar­het og glans.

IDUN Minerals neglelakk Granit
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals neg­le­lakk Gra­nit, 11 ml
IDUN Minerals neglelakk Jaspis
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals neg­le­lakk Jas­pis, 11 ml
IDUN Minerals neglelakk Topas
Gå til nett­bu­tikk
IDUN Mine­rals neg­le­lakk Topas, 11 ml

Mer­ket La Roche-Posay Sili­ci­um som har UV-beskyt­tel­se. Lak­ken fin­nes i man­ge far­ger.

Har du tør­re, sva­ke og fli­se­te neg­ler kan  Micro Cell Colour & Repair være et godt tips. Det­te er en serie med neg­le­lak­ker som plei­er og styr­ker sam­ti­dig som du får far­ge på neg­le­ne.

I seri­en Salon Esse­si­als fin­ner du garan­tert favo­ritt­far­gen for neg­ler til fes­ten, og til en rime­lig pen­ge!

Micro Cell Colour & Repair Sunset Mauve
Gå til nett­bu­tikk
Micro Cell Colour & Repair Sun­set Mau­ve, 11 ml
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Silicium neglelakk 12 Coral
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Sili­ci­um neg­le­lakk 12 Coral
La Roche-Posay Silicium neglelakk 18 Party Pink
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Sili­ci­um neg­le­lakk 18 Par­ty Pink
Gå til nett­bu­tikk
Gå til nett­bu­tikk
Gå til nett­bu­tikk
Gå til nett­bu­tikk
Gå til nett­bu­tikk
Gå til nett­bu­tikk
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Silicium neglelakk 38 Chocolate
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Sili­ci­um neg­le­lakk 38 Choco­la­te
La Roche-Posay Silicium neglelakk 16 Raspberry
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Sili­ci­um neg­le­lakk 16 Raspber­ry

Derfor bør du starte med base coat

Før du går igang med de lek­re neg­le­lak­ke­ne, bør du leg­ge ett strøk med base coat, på norsk kalt under­lakk. Den sør­ger for at resul­ta­tet hol­der seg pent len­ger på neg­ler til fes­ten, og at du ikke får mis­far­ge­de neg­ler fra lak­ken. Prøv for eksem­pel Salon Essen­si­als Base Coat som beskyt­ter og for­ster­ker neg­len.

Én av de lek­re neg­le­lak­ke­ne fra Gel It gir deg neg­ler til fes­ten, men da er det en stor for­del å også bru­ke base coat fra Gel It.

Har du sva­ke neg­ler, bør du sjek­ke ut Micro Cell hos Vitusapotek. Mer­ket har pro­duk­ter som for­ster­ker sva­ke neg­ler, ver­ner mot uttør­ring, påskyn­der neg­le­veks­ten, gir bril­jant glans, hol­der len­ge og hind­rer hur­tig avflas­sing.

Når basecoat­en er tør­ket, leg­ger du selve neg­le­lak­ken som gir deg neg­ler til fes­ten.

Gå til nett­bu­tikk
Gel It Gel Strong Base Coat
Gå til nett­bu­tikk
Gel It Gel Strong Base Coat, 14 ml
Gå til nett­bu­tikk

Slik legger du neglelakken

Når du skal igang med å lak­ke­re neg­ler til fes­ten, er det ikke rom for å bom­me, og du sik­rer deg gans­ke godt der­som du ikke har for mye neg­le­lakk på børs­ten.

Stryk lak­ken på fra neg­le­bånd og mot neg­le­tup­pen.

Legg hel­ler to til tre tyn­ne lag enn ett tykt

Start på midt­en av neg­len og så to strøk – ett på hver side av midt­stri­pen. Ikke gå helt ut i kan­ten og unn­gå lakk på neg­le­bån­de­ne.

Legg hel­ler to til tre tyn­ne lag enn ett tykt, og la lak­ken tør­ke mel­lom hvert strøk.

Top coat sikrer flotte negler til festen

Avslutt med over­lakk, mest kjent som top coat, som for­seg­ler og beskyt­ter neg­le­lak­ken og gjør at den ser pene­re ut len­ger. Hos Vitusapotek har vi top coat i mer­ke­ne Gel It, Salon Essen­ti­als, Micro Cell og  La Roche-Posay.

Gå til nett­bu­tikk
Gel It Gel Shine Top Coat
Gå til nett­bu­tikk
Gel It Gel Shi­ne Top Coat, 14 ml
La Roche-Posay Silicium Top Coat
Gå til nett­bu­tikk
La Roche-Posay Sili­ci­um Top Coat
Gå til nett­bu­tikk

Ekstra holdbar lakk

Du har sik­kert hørt om gel-lak­ker som sit­ter pent eks­tra len­ge. Før måt­te du få det­te på salong med UV-lys for å her­de lak­ken. Nå kan du kjø­pe neg­le­lak­ker som gir gel-resul­tat uten UV-lam­pe og som du leg­ger som van­lig lakk hjem­me. Hos Vitusapotek fører vi mer­ket Gel It som sit­ter eks­tra len­ge, men det kre­ver at du gjør et godt for­ar­beid:

  • Ren­gjør med neg­le­lakk­fjer­ner først. Bru­ker du olje­ba­sert neg­le­lakk­fjer­ner, må du vas­ke hen­de­ne godt etter­på. Neg­le­ne må være helt tør­re før du fort­set­ter.
  • Hvis du vil ha eks­tra hold­bar­het og jev­ne­re under­lag, kan du bru­ke Gel Strong Base Coat før du leg­ger neg­le­lak­ken.
  • Legg et tynt lag med Gel It neg­le­lakk og la tør­ke i ca. ett minutt. Du rek­ker å gå run­den på fem neg­ler for å få ett-minutts tør­ken. Legg lag to på sam­me hånd. NB! Unn­gå at lak­ken tør­ker i mer enn 4 minut­ter!
  • Legg ALLTID ett lag med Gel Shi­ne Top Coat, og gjør det før neg­le­lak­ken har tør­ket helt. Det­te for­di neg­le­lakk og top coat job­ber sam­men for best mulig hold og resul­tat på neg­ler til fes­ten og hver­da­gen.
Gel It neglelakk Runway Red
Gå til nett­bu­tikk
Gel It neg­le­lakk Run­way Red, 14 ml
Gel It Be Grateful
Gå til nett­bu­tikk
Gel It Be Gra­te­ful, 14 ml
Gel It Generous
Gå til nett­bu­tikk
Gel It Generous, 14 ml
Gel It Holding Hands
Gå til nett­bu­tikk
Gel It Hol­ding Hands, 14 ml
Gel It Elegant Dream neglelakk
Gå til nett­bu­tikk
Gel It Ele­gant Dream neg­le­lakk, 14 ml
Gel It Deeply In Love neglelakk
Gå til nett­bu­tikk
Gel It Deeply In Love neg­le­lakk, 14 ml

Det lille ekstra

En kul effekt for fes­ten, er å leg­ge lakk med glit­ter og skim­mer på én av fin­ger­neg­le­ne, ev. litt på kan­ten av neg­l­tup­pen. Du kan også leg­ge et tynt lag over en mørk eller lys far­ge. Gel It har tre neg­le­lak­ker med glitter­ef­fekt: Gel It Have Fun, Gel It Star­ry Nights og Gel It Spar­ke­ling Champag­ne.

Hos Vitusapotek fin­ner du også kuns­ti­ge neg­ler du kan lime på. ImPRESS er en serie hvor du får fransk mani­kyr eller fer­dig lak­ke­de neg­ler. Plast­neg­len limes enkelt på og kan fjer­nes skån­somt uten ace­ton. Den natur­li­ge neg­len ska­des ikke. Impress har både hel­far­ge­de neg­ler og effek­ter og mønst­re.

Forarbeidet som topper resultatet

Øns­ker du et resul­tat som er eks­tra pent og et hold­bart resul­tat for neg­ler til fes­ten, bør du gjø­re et godt grunn­ar­beid før du star­ter med lak­ke­rin­gen. Start gjer­ne dagen i for­vei­en med å stel­le hen­der, neg­l­bånd og gi pleie til neg­le­ne.

Det førs­te du gjør er å fjer­ne even­tu­ell lakk med neg­le­lakk­fjer­ner. Prøv for eksem­pel Micro Cell Nail Repair Rem­over som er skån­som og uten uttør­ren­de ace­ton.

Gi fuktighet

Du kan med for­del lage deg et vann­bad med fot­ba­d­pro­dukt som myker opp neg­le­bån­de­ne. Sitt med fing­re­ne i badet i noen minut­ter før du tør­ker og smø­rer hen­der, neg­ler og neg­le­bånd. Bruk for eksem­pel  Der­ma­lo­gica Age Smart Multi­vi­ta­min Hand & Nail Treat­ment som plei­er både hen­der og neg­ler, og la kre­men absor­be­res ordent­lig.

Skyv neg­le­bån­de­ne for­sik­tig til­ba­ke. Hos Vitusapotek fører vi Pari­sax neg­le­båndskut­ter som du sik­kert og skån­somt kan sky­ve- og fjer­ne over­flø­dig neg­le­bånd med. Smør neg­le­ne på nytt og la kre­men trek­ke godt inn.

Gå til nett­bu­tikk
Gå til nett­bu­tikk
Gå til nett­bu­tikk
Gå til nett­bu­tikk
Dermalogica Age Smart Multivitamin Hand & Nail Treatment
Gå til nett­bu­tikk
Der­ma­lo­gica Age Smart Multi­vi­ta­min Hand & Nail Treat­ment, 75ml
Gå til nett­bu­tikk

Finn negleformen

For å få per­fek­te neg­ler til fes­ten, hol­der det ikke bare å lak­ke­re dem i enn lek­ker far­ge. Neg­le­ne må også få en fin form.

Når neg­le­ne har fått fuk­tig­het, er de kla­re for filing. Fil én vei og ikke frem og til­ba­ke. Fil fra ytter­kant og mot midt­en. Scholl Vel­vet Smooth elekt­ris­ke neg­l­fil kan du bru­ke på både fin­ger- og tåneg­ler. Bruk den til å for­me neg­len, gjø­re over­fla­ten jev­ne­re og til pole­ring.

Unn neglene en oljebehandling

Dypp fing­re­ne på nytt i vann­ba­det. Ren­gjør med neg­le­børs­te og tørk hen­de­ne godt før du til­fø­rer mer fuk­tig­het og næring med en neg­le­olje.

Hos Vitusapotek fin­ner du både Oil It French Laven­der hånd- og neg­l­bånds­olje, Micro Cell Nail Res­cue Oil og Scholl Vel­vet Smooth neg­le­olje. Gni en liten drå­pe godt inn i- og rundt neg­le­ne og på neg­le­bån­det. Neg­le­olje kan fint bru­kes hver dag, men ikke over neg­le­lakk. Da har den ingen effekt.

Ikke glem hendene!

Husk all­tid å gi hen­de­ne pleie også. Skal dine pent lak­ker­te neg­ler til fes­ten se bra ut, bør også hen­de­ne se vel­plei­de og ut, og til det må du ha en god hånd­krem.

Hos Vitusapotek fin­ner du hånd­kre­mer for de fles­te behov, så spør oss gjer­ne om råd.

LES MER: Slik gjør du en enkel hånd­pleie.Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re

Lag­re