BERITS BLOGG

Berit Nordstrand

Berit er ut­dannet lege, spe­sia­list i kli­nisk farma­kologi, spe­sia­list i rus- og av­hengighets­medisin, og kog­ni­tiv tera­peut. Etter 25 år i lege­yrket job­ber hun nå som for­fatter og foredrags­holder på fulltid.

Mens våre for­fed­re beve­get seg for å over­le­ve: skaf­fe mat og klær, repa­re­re sitt til­holds­sted og løpe fra rov­dyr, sit­ter vi moder­ne men­nes­ker stil­le mens vi sav­ner spen­ning og stres­ser men­talt. Våre for­fed­re hen­tet inspi­ra­sjon og fikk sje­le­ro gjen­nom flot­te opp­le­vel­ser i natu­ren: vak­ker fugle­kvit­ter og bero­li­gen­de sild­ring av van­net i en liten bekk, inn­ån­ding av frisk sjø- og fjelluft og de mest male­ris­ke utsik­ter du kan ten­ke deg. Og de had­de tid til å være til ste­det. De san­ket og jak­tet sin mat og kun­ne ikke annet enn å leve på fers­ke råva­rer i sesong. Livet hand­let om å leve.

Mer stillesitting

I løpet av de sis­te 350 gene­ra­sjo­ne­ne har et moder­ne land­bruk og den indu­stri­el­le revo­lu­sjon for­enk­let vårt leve­sett – på godt og vondt. En digi­tal tids­al­der har i stor grad fra­rø­vet oss nød­ven­di­ge beve­gel­ses­møns­ter for ved­li­ke­hold av krop­pen, hjer­nen og nerve­sys­te­met. Stress, for mye stille­sit­ting, kje­de­li­ge ruti­ner, for­uren­sing og nærings­fat­tig mat pro­gram­me­rer nå våre krop­per til mind­re krea­ti­vi­tet og over­skudd, svek­ket sinns­stem­ning, kon­sen­tra­sjon og hukom­mel­se. Vi eldes i rekord­fart og får livs­stils­re­la­ter­te helse­pla­ger i ung alder.

Vi eldes i rekord­fart og får livs­stils­re­la­ter­te helse­pla­ger i ung alder.

Alter­na­tivt kan vi utnyt­te et for­enk­let leve­sett til å ska­pe rom for mer posi­tiv tanke­kraft, sosia­le akti­vi­te­ter og spen­sti­ge opp­le­vel­ser som både kryd­rer livet, ska­per lykke­fø­lel­se og iva­re­tar kropp og sinn.

Det kre­ver imid­ler­tid en dose bevisst­het omkring hva du bru­ker hver­da­ge­ne dine til, for det er hver­da­ger det er flest av. Du har regi­en. Ta utford­rin­gen, finn frem kalen­de­ren og book møter med deg selv og men­nes­ker du er glad i. Redu­ser skjerm­ti­den ved å prio­ri­te­re hvil­ke pro­gram du vil føl­ge på TV og nett. Kan­skje kan du fri­gjø­re tid til noen given­de utford­rin­ger. Tenk krea­tivt omkring akti­vi­te­ter og gjøre­mål du kan­skje ikke har turt å begi deg ut på, og utford­re gjer­ne en venn.

Men­neske­hjer­nen tren­ger nem­lig utford­ring og akti­vi­tet for å lades. Hjer­nen og nerve­sys­te­met tren­ger nye beve­gel­ses­møns­ter, balanse­kuns­ter og opp­ga­ver så cel­le­ne kan dan­ne nye kop­lin­ger og nerve­ba­ner gjen­nom hele livet.

Hjer­nen fire­dob­ler sin vekt fra fød­sel til vok­sen, og utvik­ler seg og hol­der seg ved live gjen­nom hele livet etter prin­sip­pet ”Use it or loo­se it”. Den flek­sib­le hjer­nen til­pas­ser seg det indi­vi­det den bor i. Nett­verk som ikke er i bruk, trek­ker seg til­ba­ke og for­svin­ner. Ensi­dig akti­vi­tet, kje­de­li­ge ruti­ner og stille­sit­ting set­ter fart på for­fal­let. En lite aktiv hver­dag fører til svek­ket mus­kel­styr­ke, smerte­pla­ger og dår­lig balan­se, og hjer­nen lider av svek­ket sinns­stem­ning, lite til­taks­lyst, vans­ke­lig kon­sen­tra­sjon og hukommelse.

Utfordre hjernen

Når krop­pen beve­ger seg vil hjer­nen «lades» nær­mest som når en dyna­mo på syk­kel­hju­let snur­rer rundt og får lys­pæ­ren i lyk­ten til å lyse. Man kan måle hvor­dan akti­vi­tet øker pro­duk­sjon av uli­ke vekst­fak­to­rer for hjer­nen (BDNF, IGF‑1 m.fl.) så nerve­ba­ner kan spi­re og gro hjer­nen kan bed­re sitt ved­li­ke­hold. Gi der­for hjer­nen din utford­rin­ger så den kan beta­le til­ba­ke i form av lykke­fø­lel­se, entu­si­as­me, pågangs­mot, kon­sen­tra­sjon og ro.

Take your brain out for a hike

Tenk mer variert akti­vi­tet, ta spen­nen­de utford­rin­ger, inn­øv nye og uvan­te beve­gel­ses­møns­ter. Lær deg puste­øvel­ser som dem­per stress, øv på mer bevisst til­stede­væ­rel­se (mind­ful­ness) og legg til ret­te for fle­re posi­ti­ve opp­le­vel­ser. Vær mer sosi­alt aktiv med men­nes­ker du kjen­ner gjør deg godt og ved å lær deg nye ting. Alle mon­ner drar ! Skap fle­re øye­blikk til nytel­se og hver­dags­even­tyr. Slå deg litt mer løs og ha det gøy på tvers av gene­ra­sjo­ner. Nyt dage­ne og hverandre.

10 TIPS til aktiviteter som gjør hjernen godt:

 1. Lær deg avspen­nings­øvel­ser! Øvel­se­ne mot­vir­ker stress som ellers kan svek­ke hjer­nens ved­li­ke­hold. Meld deg på et yoga­kurs eller lær øvel­ser du kan gjø­re hjemme.
 2. Vær mer hver­dags­ak­tiv – gjer­ne sam­men med barn og unge. Stu­di­er viser at aktive barn kan ha 30 pro­sent stør­re hjerne­vo­lum og at fysisk aktiv ung­dom kan ha bed­re kon­sen­tra­sjon og let­te­re for å lære, sam­men­lik­net med lite aktiv barn og unge.
 3. Ta turer ut i natu­ren for redu­sert angst, mer posi­tiv sinns­stem­ning og bed­re hukom­mel­se. Legg inn en mor­gen­tur eller kvelds­tur som ruti­ne. Kjøp en ter­reng­syk­kel eller kajakk, gå på tru­ger eller fel­le­ski, lær deg fjell­klat­ring eller ta med et foto­ap­pa­rat og jakt på spen­nen­de motiv. 

  Kom deg ut – det er godt for både kropp og sinn.

 4. Dans for bed­re balan­se og koor­di­ne­ring. Meld deg på et salsa­kurs. Stå på en balanse­pute foran TV og PC, og gå turer i ulent terreng.
 5. Lær deg noe nytt for nye nerve­celle­kop­lin­ger. Du kan lære nye språk selv i godt vok­sen alder. Meld deg på et male­kurs eller et mat-og vin­kurs. Ta jeger­prø­ven, skaff båt­fø­rer­be­vis eller meld deg på dykkerkurs.
 6. Etab­ler en helt ny hobby, gjer­ne noe krea­tivt som maling, hånd­ar­bei­de, møbel­snek­ke­ring, oppus­sing osv.
 7. Velg ut et nytt reise­mål! Det behø­ver hver­ken være kost­bart eller langt av går­de. Les om reise­må­let, plan­legg uli­ke akti­vi­te­ter på turen. En kano­tur, topp­tur, byvand­ring, kuli­na­risk rei­se eller byfe­rie – min­ner for livet i dob­bel forstand.
 8. Vær mer sosi­al! Sam­vær på tvers av gene­ra­sjo­ner beteg­ner folke­slag som lever len­ge. Utford­re hver­and­re! Plan­legg spen­nen­de akti­vi­te­ter sam­men. Skriv en ”bucket­list” – ting du vil gjø­re før du dør . Gjør gjer­ne også kje­de­li­ge rutine­ar­beid sam­men, som hage­ar­beid, hus­vask, ved­hug­ging og ryd­ding av kjel­ler og loft. La dug­na­der gå på rund­gang og avslutt gjer­ne med en fest.
 9. Vær enga­sjert! Bidra i fri­vil­lig­hets­ar­beid. Det gir rom for liden­skap, sam­hold og lykkefølelse.
 10. Skap mer posi­tiv tanke­kraft! Lær deg øvel­sen fokus­skift og skap fle­re øye­blikk til nytel­se. Det styr­ker hjer­nens vedlikehold.

Til sist kan du ikke bare fry­de deg over å ha skapt opp­le­vel­ser for en yng­re og mer vel­fun­ge­ren­de hjer­ne. Du har lagt mer liv til dage­ne og skapt din egen hver­dags­lyk­ke. Vil du lære øvel­se­ne og få enda fle­re tips, så fin­ner du det i boken min «Ta vare på deg selv – 12 år yng­re på 12 uker».

Lag­re

Lag­re

Lag­re