Lyly

– Det er man­ge ting som kan påvir­ke fer­ti­li­te­ten hos kvin­ner. Røy­king, alko­hol, under­vekt, over­vekt, alder, stress, syk­dom­mer og en del lege­mid­ler kan ha en betyd­ning, sier Lyly Huynh, apo­tek­tek­nik­ker på Vitusapotek Oslo City.

Her er hen­nes 5 bes­te tips til dere som plan­leg­ger å bli gra­vi­de:

1. Sørg for god timing

– Hos Vitusapotek kan du få kjøpt egg­løs­nings­test og fer­ti­li­tets­mo­ni­tor. Med dis­se pro­duk­te­ne kan du tes­te når egg­løs­nin­gen skjer, sier Lyly Huynh.

Mulig­he­te­ne for å bli gra­vid er størst de sis­te fire–fem dage­ne før eggløsning.

– Vi har også et stort utvalg av gra­vi­di­tets­tes­ter, både enkelt­pak­ker og fler­pak­nin­ger. Husk at du enkelt kan bestil­le tes­ter og and­re pro­duk­ter i vår nett­bu­tikk og få dem raskt, enkelt og dis­kret levert. Les mer om ord­nin­ge­ne Klikk & Hent og Eks­press­le­ve­ring.

2. Ta til­skudd av folsyre (folat)

– Folat er svært vik­tig for å sik­re nor­mal fos­ter­ut­vik­ling. Folat bidrar til å luk­ke nev­ral­rø­ret hos fos­te­ret. Hvis du ikke begyn­ner å ta til­skudd av folat tid­lig nok, kan det føre til rygg­margs­brokk og man­gel­full utvik­ling av hjer­nen hos fosteret.

Når bør man star­te med til­skudd av folat? 

Start med folsyre når du plan­leg­ger å bli gra­vid, og fort­sett med til­skud­de­ne de tre førs­te måne­de­ne av svangerskapet.

Hos Vitusapotek har vi et stort utvalg av kost­til­skudd. Øns­ker du kun folsyre, har vi Nyco­p­lus folsyre hvor hver tab­lett inne­hol­der 400 mikro­gram folat som er det som anbe­fa­les daglig.

Vi har også kost­til­skudd satt sam­men for deg som øns­ker å bli- eller er gra­vid. Til­skud­det Nyco­p­lus gra­vid inne­hol­der omega-3-fett­sy­rer og de vik­tigs­te mine­ra­le­ne og vita­mi­ne­ne for deg som plan­leg­ger å bli gra­vid og i de førs­te tre måne­de­ne av svan­ger­ska­pet. Til­skud­det inn­he­ol­der blant annet den anbe­fal­te meng­den folsyre.

LES OGSÅ: Når tren­ger jeg kosttilskudd?

LES OGSÅ: Velg rik­tig fett

3. Slutt med prevensjon!

– Man må selv­føl­ge­lig også slut­te med pre­ven­sjon, Vær obs på at det kan ta litt tid før egg­løs­nin­gen star­ter som nor­malt igjen etter at du slut­ter med prevensjon

Husk: De aller fles­te blir ikke gra­vi­de med en gang de begyn­ner å prø­ve på å bli gra­vid. Har dere for­søkt over en lang peri­ode, bør dere opp­søke lege­hjelp for å sjek­ke om det er noe i vei­en slik at dere må ha hjelp for å bli gra­vi­de, sier Lyly Huynh.

Og skal man bli gra­vid er det bra med et sex­liv som fun­ge­rer. Hos Vitusapotek har vi gode hjelpe­mid­ler for både menn og kvin­ner, blant annet et stort utvalg av gli­de­mid­ler. Prø­ver du å bli gra­vid, anbe­fa­ler vi Pre­fert Vagi­nal Gel som er et sæd­venn­lig glidemiddel.

4. Stump røy­ken og dropp alkoholen

– Røyk og alko­hol kan påvir­ke fer­ti­li­te­ten, så alle­re­de når du prø­ver å bli gra­vid, bør du kut­te ut røy­ken og alkoholen.

De aller fles­te blir ikke gra­vi­de med en gang de begyn­ner å prø­ve på å bli gravid.

Røy­king og alko­hol er som kjent ska­de­lig for fos­te­ret og du bør der­for også unn­gå det­te under graviditeten.

Når du først er blitt gra­vid, bør du også pas­se på en del and­re ting for ikke å ska­de fos­te­ret, slik som kre­ven­de fysis­ke akti­vi­te­ter, vis­se lege­mid­ler og noen typer mat.

Spør oss i Vitusapotek om bruk av lege­mid­ler og kost­til­skudd når du er gra­vid. Vi vet! Du kan lese mer her om hvil­ke mat­va­rer du bør unn­gå når du er gravid.

LES OGSÅ: Far­ma­søy­tens råd til nybak­te foreldre

5. Fort­sett med treningen

– Det er bra å beve­ge seg og tre­ne når du er gra­vid, men du bør unn­gå tun­ge løft og akti­vi­te­ter der du kan fal­le og ska­de fos­te­ret. Sport hvor du kan utset­tes for slag, spark og fall, bør unngås.

Husk at du ikke er høy­gra­vid i ni måne­der og at du kan tre­ne stort sett som før i star­ten av svan­ger­ska­pet. Snakk med legen din om du er usikker.

LES OGSÅ: PT-tip­se­ne som gir deg moti­va­sjon til å trene